Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

С. И. РОЗУМ
АФЕКТ – судово-психологічне поняття, що охоплює чергу юридично значущих емоційних реакцій та станів, що обмежують здатність обвинуваченого (підсудного) усвідомлювати оточуючу дійсність та свої дії, довільну вольову регуляцію своєї поведінки у момент скоєння діяння, що йому інкримінується.

АФЕКТИВНІ САМОГУБСТВА – рішення про суїцид приймається безпосередньо під впливом інтенсивних та значущих емоцій та є не обміркованим, а імпульсивним.

БЕЗПОМІЧНИЙ СТАН ПОТЕРПІЛОЇ У СПРАВІ ПРО ЗҐВАЛТУВАННЯ – психічний чи фізичний стан, у якому потерпіла не може розуміти характер та значення дій, що з нею кояться або чинити опір.

ВИДИ АФЕКТУ – фізіологічний, кумулятивний, патологічний.

ВИДИ СПЕ ЗА МІСЦЕМ ТА УМОВАМИ ПРОВЕДЕННЯ – амбулаторно стаціонарно (в експертній установі); в залі судового засідання.

ВИДИ СПЕ ЗА ПРЕДМЕТОМ ЕКСПЕРТИЗИ ДОСЛІДЖУВАНИХ – експертиза індивідуально-психологічних особливостей обвинуваченого та їхнього впливу на його поведінку під час здійснення дій, що йому інкримінують; експертиза неповнолітніх; експертиза особливостей емоційних станів; експертиза здатності потерпілої у справі про зґвалтування розуміти характер і значення чинених з нею дій або чинити опір.

ВИДИ СПЕ ЗА ПРОЦЕСУАЛЬНИМ ПОЛОЖЕННЯМ ПІДЕКСПЕРТНИХ – експертиза обвинуваченого (підсудного); свідка; потерпілого; особи, що покінчила життя самогубством.

ВИСНОВОК СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ – письмовий документ, який передбачається процесуальним законодавством, у якому представлені висновки експерта (експертів), що проводив судово-психологічну експертизу; засади та умови її проведення; питання, які були поставлені перед експертом (експертами); процес експертного дослідження і експериментально-психологічні дані, які були встановлені експертом (експертами) під час дослідження та психологічного аналізу кримінальної справи та матеріалів, що до неї прикріплені.

ГУМАНІТАРНА ЕКСПЕРТИЗА – форма індивідуальної або колективної професійної діяльності спеціально підготовлених висококваліфікованих фахівців, що є різновидом наукового аналізу, який здійснюється на методологічних засадах гуманітарної експертизи.

ДОДАТКОВА СПЕ – експертиза, яка призначається у випадках недостатнього розуміння та повноти звіту основної експертизи. Може доручатися експерту-психологу, що проводив основну експертизу, або іншому експерту (експертам).

ДОПИТ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА-ПСИХОЛОГА – процесуальна дія, що проводиться слідчим (судом), під час якої експерт роз’яснює свій звіт, не проводячи дослідження.

ДОРОЖНЬО-ТРАНСПОРТНІ ПРИГОДИ з позиції інженерної психології та ергономіки – особливі динамічні стани однієї з людино-технічних систем, а саме системи «людина – транспортний засіб – середовище руху».

ЕКСПЕРТ (лат. expertus – досвідчений, обізнаний) – компетентна особа, яка має відповідну освіту, кваліфікацію, науковий чи практичний досвід, володіє спеціальними знаннями та залучається органами розслідування, судом для проведення експертизи.

ЕКСПЕРТИЗАпроведення спеціального дослідження, з метою вивчення певного питання (проблеми) для надання висновку.

ЕРГОНОМІКА(від грецького ergon – робота та nomos – закон) – наукова дисципліна, що вивчає людину в умовах її діяльності, що пов’язана з використанням машин.

ЕРГОНОМІЧНА ЕКСПЕРТИЗА – комплекс науково-технічних та організаційно-методичних заходів з оцінки виконання в проектних, передпроектних та робочих документах і в зразках СЛМ ергономічних вимог технічного завдання, нормативно-технічних документів, а також з розробки рекомендацій для усунення відхилень від цих вимог.

ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ – збірне поняття, яке включає напрямки особистості, особливості мотиваційної, вольової, емоційної сфер, характеру, темпераменту, пізнавальної діяльності, стереотипи поведінки та емоційного реагування.

ІНЖЕНЕРНА ПСИХОЛОГІЯ– наукова дисципліна, що вивчає закономірності інформаційної взаємодії людини і техніки для проектування, створення та експлуатації СЛМ.

КОМПЕТЕНТНІСТЬ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА-ПСИХОЛОГА – здатність (суб’єктивна можливість) особи, що розуміється в області психології, вирішувати питання, які поставлені судово-слідчими органами, що відносяться до предмету судово-психологічної експертизи. Визначається вищою психологічною освітою, спеціальною післядипломною підготовкою, досвідом роботи в області судово-психологічної експертизи.

КОМПЕТЕНЦІЯ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА-ПСИХОЛОГА – коло питань, які експерт-психолог повинен і може вирішувати на основі спеціальних психологічних знань.

КОМПЛЕКСНА СУДОВА ПСИХОЛОГО-ПСИХІАТРИЧНА ЕКСПЕРТИЗА – дослідження, яке проводиться експертами на основі використання спеціальних знань в області психології та психіатрії у цілях дати звіт з приводу обставин, які мають значення для вірного вирішення кримінальної справи.

КРИМІНАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ – галузь психології, що вивчає психологічні механізми правопорушень та особистість правопорушників.

НЕМОЖЛИВІСТЬ ДАТИ ЗАКЛЮЧЕННЯ – констатується у випадках, коли питання, яке ставиться перед судовим експертом-психологом, не входить до його компетенції або матеріали кримінальної справи, що представлені на розгляд, недостатні для формулювання експертних висновків.

ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА-ПСИХОЛОГА –особливості психічної діяльності підекспертних осіб у юридично значущих ситуаціях.

ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ СУДОВОГО ЕКСПЕРТА-ПСИХОЛОГА –закономірності та особливості протікання та структури психічних процесів, які мають юридичне значення і несуть особливі правові наслідки.

ПРИНЦИПИ ЕКСПЕРТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ – законність, незалежність, повнота дослідження, об’єктивність.

ПРОГНОСТИЧНА ПСИХОЛОГІЧНА ТРУДОВА ЕКСПЕРТИЗА – на основі психодіагностики вирішує питання передбачення, психопрогностики особливостей подальшої трудової діяльності підекспертного.

ПСИХОДІАГНОСТИКА У СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНІЙ ЕКСПЕРТИЗІ –теорія і практика експертного психодіагностичного дослідження особливостей психічної діяльності підекспертних осіб, що мають юридичне значення.

ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА – це дослідження, яке здійснюється експертом на основі спеціальних знань в галузі психології з метою надання висновку з приводу обставин, що мають значення для правильного вирішення справи.

РАЦІОНАЛЬНІ САМОГУБСТВА – це обмірковані суїциди з довгим та поступовим формуванням рішення покінчити з собою, обмірковування способів самогубства, місця і часу скоєння свого задуму.

РЕТРОСПЕКТИВНА ТРУДОВА ЕКСПЕРТИЗА – оцінює минулу навчальну або трудову діяльність підекспертного і встановлює зв’язок допущених ним помилкових дій, що призвели до різних форм зниження якості діяльності (шлюбу, травм, аварій), з властивостями особистості.

СПЕЦІАЛЬНІ ЗНАННЯ – професійні знання та вміння в галузі науки, техніки, мистецтва, ремесла тощо, необхідні для вирішення питань, які виникають під час розслідування та розгляду у суді конкретних справ.

СУДОВА ПСИХОЛОГІЯ – галузь психології, що вивчає коло психологічних проблем, які стосуються судочинства.

СУДОВО-ПСИХОЛОГІЧНА ЕКСПЕРТИЗА – дослідження, що проводиться експертом (експертами) на основі спеціальних знань в області психології з метою надання висновку з приводу обставин, що мають значення для вірного розуміння кримінальної справи.

СПЕ АФЕКТУ У ОБВИНУВАЧЕНИХ – призначається для кваліфікації у обвинуваченого афекту. В задачу експерта входить встановлення фізіологічного афекту або іншого емоційного стану (збудження чи напруги), який суттєво вплинув на свідомість і поведінку обвинуваченого у момент скоєних дій, що йому інкримінується.

СПЕ ІНДИВІДУАЛЬНО-ПСИХОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ ОБВИНУВАЧЕНОГО – призначається для вирішення питань, що стосуються визначення причин кримінальної відповідальності, та для індивідуалізації кримінальної відповідальності та покарання. В задачу експерта входить встановлення індивідуально-психологічних особливостей обвинуваченого за даними експериментального дослідження і аналізу матеріалів кримінальної справи, а також виявлення міри їх впливу на кримінальну поведінку у ситуації скоєння діянь, що інкримінуються обвинуваченому.

СПЕ ЗДАТНОСТІ НЕПОВНОЛІТНЬОГО ОБВИНУВАЧЕНОГО У ПОВНІЙ МІРІ УСВІДОМЛЮВАТИ ФАКТИЧНИЙ ХАРАКТЕР І СУСПІЛЬНУ НЕБЕЗПЕКУ СВОЇХ ДІЯНЬ АБО КЕРУВАТИ НИМИ – в задачу експерта-психолога входить діагностика у неповнолітнього обвинуваченого відставання у психічному розвитку, не пов’язаного з психічним розладом, та визначення міри його здатності усвідомлювати фактичний характер і суспільну небезпеку своїх дій або керувати ними.

СПЕ ЗДАТНОСТІ ПОТЕРПІЛОЇ У СПРАВІ ПРО ЗҐВАЛТУВАННЯ РОЗУМІТИ ХАРАКТЕР І ЗНАЧЕННЯ ДІЙ ВИННОГО АБО КОЇТИ ОПІР – призначається для визначення безпомічного стану потерпілої, який настав у наслідок її психічного стану.

СПЕ ПСИХІЧНОГО СТАНУ ОСОБИ, ЩО ПОКІНЧИЛА ЖИТТЯ САМОГУБСТВОМ – призначається з метою визначення психічного стану підекспертної особи у період, що передував самогубству.

СУДОВИЙ ЕКСПЕРТ-ПСИХОЛОГ – обізнана особа, що має спеціальні знання в області психології, якій слідчий (суд) у відповідності до законодавства призначив провести експертизу. Експертами-психологами можуть бути співробітники спеціалізованої експертної установи, а також співробітники іншої установи, що були призначені судово-слідчими органами для проведення судово-психологічної експертизи за конкретною справою.

ТРУДОВА ЕКСПЕРТИЗА – це визначення придатності людини до праці.

ФІЗІОЛОГІЧНИЙ АФЕКТ – емоційна реакція, що характеризується раптовим виникненням, великою силою та короткочасним протіканням, яка супроводжується частковим звуженням свідомості, фрагментарністю сприйняття, зниженням вольового контролю та довільності дій.

ЮРИДИЧНА ПСИХОЛОГІЯ – галузь психологічної науки, яка вивчає явища і закономірності психіки, що пов’язані з використанням правових норм та участю у правовій діяльності людини. Включає у себе кримінальну, судову та пенітенціарну психологію.

 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Анастази А. Психологическое тестирование: В 2т. М., 1982. Т. 1, 2.

2. Андреева Т. В. Психология современной семьи. Монография. СПб.: Речь, 2005. 4336 с.

3. Бандурка А. М., Бочарова C. П., Землянская Е. В. Юридическая психология. Монография. Изд. 2-е, доп. и пераб. – Харьков: Изд-во «Титул», 2006. – 750 с.

4. Банщикова Т. Н. , Ветров Ю. П., Клушина Н. П. Профессиональная деятельность психолога в работе с педагогическим коллективом: Учебно-методическое пособие. / Под. Ред. Ветрова Ю.П. – М.: Книголюб. 2004. – 352 с.

5. Бедь В. В. Юридична психологія: навчальний посібник. Львів, «Новий світ – 2000», К.: «Каравела», 2001.

6. Бодров В. А. Психология профессиональной деятельности. Теоретические и прикладные проблемы. – М.: Изд-во «Институт психологии РАН», 2006, – 623 с.

7. Большая энциклопедия психологических тестов. – Изд-во Эксмо, 2006. – 416 с.

8. Братченко С. Л. Мир экспертизы – попытки определения координат Экспертиза в современном мире: от знания к деятельности / Под. ред. Г. В. Иванченко, Д. А. Леонтьев. – М. Смысл, 2006. – 454 с.

9. Бурлачук Л. Ф., Морозов С. Н. Словарь-справочник по психологической диагностике. – Киев, 1989.

10. Грязін В. І., Гужевський В. К., Рощин О. І. Підготовка судових експертиз: Посібн. – К.: Школа, 2004. – 560 с.

11. Гурьева В. А. Подростковая судебная психиатрия. – М., 1996.

12. Землянская О. В. Особистість, як об’єкт судово-психологічної експертизи. – Харків: ХНУВС, 2004.

13. Зейгарник Б. В. Патопсихология. – М., 1985.

14. Ильин Е. П. Психология индивидуальных различий. СПб. Питер. 2004 – 701 с.

15. Ильин Е. П. Дифференциальная психология профессиональной деятельности. – СПб.: Питер, 2008. – 432 с.

16. Климов Е. А. Путь в профессию. – Л, 1974. – 190 с.

17. Костицкий М. В. Судебно-психологическая экспертиза. – Львов, 1987.

18. Коченов М. М. Введение в судебно-психологическую экспертизу. – М., 1980.

19. Котик М. А. Психология и безопасность. – Таллинн, 1987.

20. Кудрявцев И. А. Судебная психолого-психиатрическая экспертиза. – М., 1988.

21. Куликов Л. В. Психические состояния. – СПб., 1999.

22. Мамайчук И. И. Экспертиза личности. – СПб. Речь, 2002.

23. Методология инженерной психологии, психологии труда и управления / Под ред. Б. Ф. Ломова и В. Ф. Венды. – М., 1981. – 285 с.

24. Метелица Ю. Л. Судебно-психиатрическая экспертиза потерпевших. – М., 1990.

25. Морозова Н. Б., Шахова Б. З. Комплексная судебная психолого-психиатрическая экспертиза малолетних потерпевших. Методические рекомендации. – М., 1995.

26. Нагаев В. В. Основы судебно-психологической экспертизы: Учеб. пособие для вузов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2000. – 333 с.

27. Основы психологии: Практикум / Ред.-сост. Л. Д. Столяренко, Изд-е 6. Ростов н/Д: Феникс, 2005. 704 с.

28. Основы инженерной психологии: Учеб. для техн. ВУЗов / Б. А. Душков, Б. Ф. Ломов, В. Ф. Рубахин и др. Под ред. Б. Ф. Ломова. – М.: Высш. шк. 1986. – 448 с.

29. Патопсихологическая диагностика / Блейхер В. М., Крук В. И. – К.: Здоров’я, 1986. – 280 с.

30. Платонов К. К. Вопросы психологии труда. – М., 1970.

31. Практикум по инженерной психологии и эргономике: Учеб. пособие для студентов ВУЗов / Под ред. Ю. К. Стрелкова. – М. 2003. – 400 с.

32. Психосоматические заболевания: Полный справочник. – М.: Изд-во Эксмо, 2003. – 608 с.

33. Психология и работа / Д. Шульц, С. Шульц. – 8-е изд. – СПб.: Питер, 2003. – 560 с.

34. Рабочая книга практического психолога: Пособие для специалистов работающих с персоалом / под. ред. А. А. Бодалева, А.А. Деркача, Л. Г. Лаптева. – М.: Изд-во института психологии, 2001 – 640 с.

35. Рабочая книга практического психолога: Модель, алгоритм, технология эффективной профессиональной деятельности / Отв. ред. Л. Г. Лаптева – М.: Совершенство 1996. – 496 с.

36. Рубинштейн С. Я. Экспериментальные методики патопсихологии. – М., 1970.

37. Руководство по эргономическому обеспечению разработки техники. Ч. 1. – М., 1979. – 260 с.

38. Сафуанов Ф. С. Судебно-психологическая экспертиза в уголовном процессе. Научно-практическое пособие. – М.: Гардарика, Смысл, 1998. – 192 с.

39. Сафуанов Ф. С. Гуманитарная экспертология: Актуальные проблемы и перспективы. / Экспертиза в современном мире: от знания к деятельности / Под. ред. Г. В. Иванченко, Д. А. Леонтьев. – М. Смысл, 2006. – 454 с.

40. Сегеда О. О. Методологічні та теоретичні засади судово-психологічної експертизи. Вісник ХНПУ ім. Г.С. Сковороди. Психологія. – Харків: ХНПУ, 2006. – вип. 17, 126 с.

41. Сидоров Б. В. Аффект. Его уголовно-правовое и криминологическое значение. – Казань, 1978.

42. Ситковская О. Д. Судебно-психологическая экспертиза аффекта. Методическое пособие. – М., 1983.

43. Судебная психиатрия: Учебник / Под ред. проф. А. С. Дмитриева –, проф. Т. В. Клименко. – М.: Юристъ, 1998. – 408 с.

44. Суходольский Г. В. Инженерно-психологическая экспертиза дорожно-транспортных происшествий – Х.: Изд-во Гуманитарный центр, 2006. – 156 с.

45. Толочек В.А. Профессиональный отбор и психологические тесты. – М,: 2001. – 218 с.

46. Трофімов Ю. Л. Інженерна психологія: Підручник. – К.: Либідь, 2002. – 264 с.

47. Харитонова Е. В., Усачева В. В. Концепция и методы экспертизы и прогнозирование социально-политических кризисов (социальной напряженности) // Экспертиза в современном мире: от знания к деятельности / Под. ред. Г. В. Иванченко, Д. А. Леонтьев. – М.: Смысл, 2006. – 454 с.

48. Хекхаузен Х. Мотивация и деятельность. В 2 т. – М.: Прогресс, 1986. – Т.1. – 408 с.; Т.2. – 398 с.

49. Экспертиза в современном мире: от знания к деятельности / Под. ред. Г. В Иванченко, Д. А. Леонтьева. – М.: Смысл, 2006. – 454 с.

50. Эйдемиллер Э. Г., Добряков И. В., Никольская И. М. Семейный диагноз и семейная психотарапия. Учебное пособие для медиков и психологов. – СПб.: Речь, 2005, 336 с.

 

Навчальне видання

 

 

Автори:

Сегеда Олександр Олександрович, Зінов’єва Ольга Олегівна, Криволапова Ольга Анатоліївна

 

Методика проведення психологічної експертизи

в різних галузях психології

Навчально-методичний посібник

 

 

Відповідальний за випуск Хомуленко Т.Б., доктор психологічних наук, професор

 

Комп’ютерна верстка :

Коректор:

 

 

Підписано до друку 25.11.2009. Формат Папір офісний.

Гарнітура Times New Roman. Друк офсетний. Ум. друк. арк.

Обл. – вид. арк. Зам. № Тираж прим.

 

 

С. И. РОЗУМ


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2014-11-12; просмотров: 408. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.042 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7