Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Типы сказуемого

 


She is going to watch TV this evening.
We use am/ is/ are going to … for the future:

I he/ she/ it we/ you/ they am is (not) are going to do … drink … watch …
     

 

am is are I he/ she/ it we/ you/ they going to buy …? eat …? wear …?
     I am going to do something = I have decided to do something, my intention is to do something:


- I'm going to buy some books tomorrow.
- Sarah is going to sell her car.
- I'm not going to have breakfast this morning. I'm not hungry.
- What are you going to wear to the party on Saturday?
- "Your hair is dirty." "Yes, I know. I'm going to wash it."
- Are you going to invite John to your party?

You can say that something is going to happen when it is clear now that it is sure to happen:

- Look at the sky! It's going to rain. (black clouds now → rain) - Oh dear! It's 9 o'clock and I'm not ready. I'm going to be late. (9 o'clock now and not ready → late)

 


 

 


Умовний спосіб

(The Subjunctive Mood)

 

Аналітичні форми Синтетичні форми
Present Subjunctive
  Теперішній, майбутній час I (we) He (you, they) ask (be, have, do)
Past Subjunctive
I (we) should He (you, they) would ask(do) I (we) He (you, they) asked(were, had, did)
Past Perfect Subjunctive
I (we) should He (you, they) would Have asked (have done) Минулий час I (we) He (you, they) had asked (had been, had had, had done)
Вживання
1. У підрядних і головних реченнях 1. В умовних підрядних реченнях
I should do this work (today, tomorrow) I should have done this work (yesterday) if I had time if I had had time if, unless, provided
2. У 3-х типах підрядних речень 2. Після дієслова wish
а) підметових (it is necessary, it is possible) It is necessary that he (should) do this work. б) додаткових (to order, to demand, to suggest) The chief demanded that we (should) do this work in time. в) мети (so, that, lest) She must hurry lest she (should) be late. I wish I were stronger
Had I time I should do this work had, were, could
Переклад: дієслово у минулому часі + частка би (б)
               

Усі форми умовного способу (і аналітичні, і синтетичні) перекладаються українськими дієсловами минулого часу із часткою би.
 


Список використаної літератури та інтернет джерела

1. Верба Л.Г., Верба Г.В. Граматика сучасної англійської мови. Довідник: -К.: ТОВ «ВП Логос - М», 2007. – 352 с.

2. Зайцева А.П. Граматика англійської мови в таблицях і схемах. – К.: ТОВ «ВП Логос - М», 2012. – 112 с.

3. Барановська Т.В. Граматика англійської мови: Збірник вправ: Навчальний посібник. Видання друге, виправлене і доповнене.-К.: ТОВ «ВП Логос - М», 2010. – 384 с.

4. Богацький І.С., Дюканова Н.М. Бізнес – курс англійської мови.-К.: ТОВ «ВП Логос - М», 2011. – 352 с.

5. www.opentalk.org.ua

6. www.english-grammar.com.ua

7. www.vk.com/engl_every_day

8. www.bbc.co.uk/ukrainian/learning_english

9. www.angliyska-mova.com

10. www.study-england.com.ua

11. www. teacherjournal.com.ua


 

Р Е Ц Е Н З І Я

на навчальний посібник «Англійська граматика в таблицях і схемах» з предметів «Англійська мова» та «Англійська мова (за професійним спрямуванням)» для студентів І-ІІІ курсів вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації, підготовлений викладачем англійської мови

Рачком Віталієм Павловичем.

 

Представлений на рецензію навчальний посібник містить матеріал, який відповідає програмам з іноземної мови, затвердженим цикловою комісією гуманітарних дисциплін Березнівського лісового коледжу 2010 року. Використання даного посібника актуально та доцільно у навчальному процесі.

Граматичні таблиці, схеми, що складають зміст посібника, допоможуть розвинути у студентів навички граматичного мовлення, значно збагатити лексичний запас. Даний посібник відповідає сучасному рівню розвитку науки.

Пропонований посібник є довідковим виданням, в якому викладені основні морфологічні та синтаксичні особливості граматики англійської мови. Мета посібника - допомогти систематизувати знання та оволодіти тими відомостями з граматики, які необхідні для практичного застосування в усній і письмовій мові.

Даний довідник не є підручником і не будується за принципом «від простого до складного». До нього можна звернутися в тих випадках, коли виникають труднощі в розумінні і вживанні тієї чи іншої граматичної форми або структури. Посібник адресований також тим, хто раніше вивчав англійську мову і хоче швидко відновити втрачені навички.

Матеріал систематизований і представлений у вигляді таблиць, що дозволяє відразу знайти потрібний розділ і розібратися в суті граматичного явища. Такий спосіб подачі матеріалу сприяє кращому засвоєнню правил і особливостей граматики, правильного вживання форм і конструкцій, що вивчаються.

Загалом матеріал посібника стимулює розвиток пізнавальних інтересів студентів.

Даний посібник рекомендується до використання в навчальному процесі коледжу.

 

 

Рецензент І.П. Дорож

викладач англійської мови

Березнівського лісового

коледжу

 

Типы сказуемого

По структуре различаются простое глагольное (ПГС), составное глагольное (СГС) и составное именное сказуемое (СИС).

Простое глагольное сказуемое – это такое сказуемое, в котором и лексическое, и грамматическое значения выражаются одной глагольной формой.

ПГС может быть выражено:

1) Глаголом в любой спрягаемой форме и в форме инфинитива:1.Я с удивлением узнал, что буду обедать один, что отец уехал (И. Тургенев). 2. И с тихими тоски слезами ты вспомни первую любовь (А. Пушкин). 3. Была темная ночь. 4. Дерева почти не видать (И. Тургенев).

2) Фразеологизмом или сочетанием слов с единым значением:1.Петя понял, что попал впросак (В. Катаев). 2. Я пришел к убеждению, что это был единственный выход.

3) Сочетаниями слов, характерными преимущественно для разговорного и художественного стилей речи, например:

- инфинитива с личной формой того же глагола и частицей «не» между ними: Делать она ничего не делала, за что бы ни бралась (В. Распутин).

- Двух однокоренных глаголов с частицей «не» между ними: Ждем не дождемся твоего возвращения.

4) Глаголами междометного характера: Только я на лестницу, а он нырь мне навстречу (Н. Некрасов).

Составное сказуемое состоит из двух частей, одна из которых выражает грамматическое значение наклонения, времени, числа и т.д., а другая несет основное лексическое значение. В зависимости от того, какая часть речи является носителем лексического значения, выделяются составное глагольное и составное именное сказуемые.

Составное глагольное сказуемое состоит из вспомогательного компонента и инфинитива. В роли вспомогательного компонента могут выступать:

1) Фазовые (или фазисные) глаголы, обозначающие начало, продолжение, окончание действия: начать, прекратить, продолжить, стать, приняться, закончить и т.п. Я продолжал стоять на коленях. Я совершенно бросил писать, начал скитаться по России, менять профессии и общаться с самыми разными людьми.

2) Модальные глаголы, обозначающие желательность, возможность, необходимость действия: мочь, хотеть, уметь, желать и др. Капитан Грей хочет жениться. Нам придется здесь ночевать

3) Эмоциональные глаголы, обозначающие процессы мысли, эмоциональную оценку действия: думать, надеяться, любить, ненавидеть, стесняться и т.п. Я решил бежать за ним. Он пытался припомнить, как снимать собственные заклятия. Я люблю слушать, как жук копается в коробочке.

4) Краткие прилагательные рад, должен, готов, склонен, способен (в прошедшем и будущем времени в сочетание с глаголом-связкой «быть»). И должен же покой когда-нибудь вновь поселиться в эту грудь! Я обязан был предупредить вас.

5) Синтаксически неделимые сочетания типа гореть желанием (=желать), быть в состоянии (=мочь), иметь возможность (=мочь) и т.п. К сожалению, я не имею возможности помочь тебе.

6) Предикативные наречия нужно, нельзя, можно, надо, необходимо и т.п. (в прошедшем и будущем времени в сочетание с глаголом-связкой «быть») Во время работы надо забыть обо всем. Если хотите, можно поднимать якорь.

7) Существительные типа мастер, любитель и т.п. Он мастер придумывать истории (=Он умеет придумывать истории).

Составное именное сказуемое состоит из глагола-связки и именной части. В роли связки могут выступать:

1) глагол быть в различных формах наклонения и времени. Данная связка называется отвлеченной и выполняет только грамматическую роль: выражает связь с подлежащим и обозначает категории времени, наклонения, числа и т.д.: 1. Бунин был смел, честен в своих убеждениях (К. Паустовский). 2. Невский проспект есть всеобщая коммуникация Петербурга (Н. Гоголь). 3. Пусть будут счастливы все, все твои друзья (А. Пушкин);

В настоящее время данная связка может быть нулевой, т.е. формально не выраженной.

2) глаголы с ослабленным лексическим значением, используемые для выражения и грамматического значения, и частично лексического: стать, становиться, казаться, называться, считаться, делаться и др. Такая связка называется полуотвлеченной: 1. Все предметы стали отчетливыми (А. Толстой). Кустики барбариса казались огромными деревьями (В. Беляев).

3) глаголы с полным лексическим значением, обозначающие движение, состояние предмета: стоять, жить, ходить, сидеть, родиться и т.д. Такая связка называется знаменательной: 1. Мы вышли довольные. 2. Он увидел свою бричку, которая стояла совсем готовая (Н. Гоголь). А я сижу больной, как видите (Л. Толстой).


Именная часть может быть выражена:

1) именем существительным: 1. Человек по натуре своей художник (М. Горький). 2. Писателем человек становится не только по зову сердца (К. Паустовский);

2) именем прилагательным: 1. Лицо красивое, но слишком сухое и слишком серьезное для того, чтобы казаться приятным (И. Тургенев). 2. Он был статен, важен, представителен и чертовски правилен (И. Тургенев). 3. Голос его становился все более певучим и выразительным (Л. Толстой);

3) наречием: 1. Кругом было светло и зелено (И. Тургенев). 2. Она была замужем за очень богатым и очень глупым человеком (А. Куприн);

4) именем числительным или сочетанием числительного и существительного: 1. Известно всем, что дважды два – четыре, но первому, кто вывел это в мире, какая радость разум обожгла! (С. Орлов). 2. Некоторые деревья были в два обхвата (Д. Мамин-Сибиряк);

5) местоимением: Лиза в несколько дней стала не та, какою он ее знал (И. Тургенев);

6) причастием: Воздух весь напоен свежей горечью полыни, медом гречихи и «кашки» (И. Тургенев);

7) синтаксически неделимым сочетанием: 1. Я в этих делах стреляная птица (Н. Островский). 2. Граф был невысок ростом (Л. Толстой). 3. В Мещере почти у всех озер вода разного цвета (К. Паустовский).
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ДИПЛОМНЫХ РАБОТ | Задача № 2. 1. Невдалеке поблескивало небольшое озеро, над которым пролетали дикие утки (В

Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 522. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.007 сек.) русская версия | украинская версия