Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Современный русский язык
 

Стаття Код Статутний капітал Пайовий капітал Додатковий вкладений капітал Інший додатковий Резервний капітал Нерозподілений прибуток Неоплачений капітал Вилучений капітал Разом
Залишок на початок року -4157
Коригування:
Зміна облікової політики
Виправлення помилок
Інші зміни
Скоригований залишок на початок року -4157
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів
Уцінка основних засобів ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва
Уцінка незавершеного будівництва ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів
Уцінка нематері-альних активів ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )

 

Чистий прибуток (збиток) за звітний період -212 -212
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
Спрямування прибутку до статутного капіталу
Відрахування до резервного капіталу
 
Внески учасників:
Внески до капіталу
Погашення заборгованості з капіталу
 
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
Перепродаж викуплених акцій (часток)
Анулювання викуплений акцій (часток)
Вилучення частки в капіталі
Зменшення номінальної вартості акцій

 

Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків
Безкоштовно отримані активи
 
Разом змін в капіталі -212 -212
Залишок на кінець року -4369

 

 

Примітки до річної фінансової звітності за 2010 рік
I. Нематеріальні активи

 

Групи нематеріальних активів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація первісної (переоціненої вартості) накопиченої амортизації первісна (пероцінена) вартість накопичена амортизація
Права користування природними ресурсами
Права користування майном

 

Права на комерційні позначення
Права на об'єкти промислової властивості
Авторське право та суміжні з ним права
Інші нематеріальні активи
Разом
Гудвіл

II. Основні засоби

Групи основних засобів Код рядка Залишок на початок року Надійшло за рік Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) Вибуло за рік Нараховано амортизації за рік Втрати від зменшення корисності за рік Інші зміни за рік Залишок на кінець року у тому числі
одержані за фінансовою орендою передані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісної (переоціненої вартості) зносу первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос первісна (пероцінена) вартість знос
Земельні ділянки
Інвестиційна нерухомість
Капітальні витрати на поліпшення земель

 

Будинки, споруди та передавальні пристрої
Машини та обладнання
Транспортні засоби
Інструменти, прилади, інвентар (меблі)
Тварини
Багаторічні насадження
Інші основні засоби
Бібліотечні фонди
Малоцінні необоротні матеріальні активи
Тимчасові (нетитульні) споруди
Природні ресурси
Інвентарна тара
Предмети прокату
Інші необоротні матеріальні активи
Разом

 

III. Капітальні інвестиції  
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
Капітальне будівництво
         

 

Придбання (виготовлення) основних засобів
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів
Придбання (створення) нематеріальних активів
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів
Інші
Разом

 

IV. Фінансові інвестиції  
Найменування показника Код рядка За рік На кінець року
довго-строкові поточні
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в: асоційовані підприємства
дочірні підприємства
спільну діяльність
Б. Інші фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
акції
облігації
інші
Разом (розд. А + розд. Б)
           

 

V. Доходи і витрати  
Найменування показника Код рядка Доходи Витрати
А. Інші операційні доходи і витрати Операційна оренда активів
         

 

 

Операційна курсова різниця
Реалізація інших оборотних активів
Штрафи, пені, неустойки -476
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення
Інші операційні доходи і витрати
у тому числі: відрахування до резерву сумнівних боргів X
непродуктивні витрати і втрати X
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в: асоційовані підприємства
дочірні підприємства
спільну діяльність
В. Інші фінансові доходи і витрати Дивіденди X
Проценти X
Фінансова оренда активів
Інші фінансові доходи і витрати
Г. Інші доходи та витрати Реалізація фінансових інвестицій
Доходи від об'єднання підприємств
Результат оцінки корисності
Неопераційна курсова різниця
Безоплатно одержані активи X
Списання необоротних активів X
Інші доходи і витрати

 

VI. Грошові кошти  
Найменування показника Код рядка На кінець року
Каса
       

 

Поточний рахунок у банку
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки)
Грошові кошти в дорозі
Еквіваленти грошових коштів
Разом

 

VII. Забезпечення і резерви  
Види забезпечень і резервів Код рядка Залишок на початок року Збільшення за звітний рік Використано у звітному році Сторновано використану суму у звітному році Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення Залишок на кінець року
нараховано (створено) додаткові відрахування
Забезпечення на виплату відпусток працівникам
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів
Резерв сумнівних боргів
Разом  
                   

 

 

VIII. Запаси  
Найменування показника Код рядка Балансова вартість на кінець року Переоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізації уцінка
Сировина і матеріали
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби
Паливо
Тара і тарні матеріали
Будівельні матеріали
Запасні частини
Матеріали сільськогосподарського призначення
Поточні біологічні активи
Малоцінні та швидкозношувані предмети
Незавершене виробництво
Готова продукція
Товари
Разом
           

 

IX. Дебіторська заборгованість  
Найменування показника Код рядка Всього на кінець року у т.ч. за строками не погашення
до 3 місяців від 3 до 6 місяців від 6 до 12 місяців
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги
Інша поточна заборгованість
             

 

X. Нестачі і втрати від псування цінностей  
Найменування показника Код рядка Сума
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072)
  XI. Будівельні контракти  
Найменування показника Код рядка Сума
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників
- валова замовникам
- з авансів отриманих
Сума затриманих коштів на кінець року
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами

 

XII. Податок на прибуток  
Найменування показника Код рядка Сума
Поточний податок на прибуток
Відстрочені податкові активи:  
- на початок звітного року
- на кінець звітного року
Відстрочені податкові зобов’язання:  
- на початок звітного року
- на кінець звітного року
Включено до Звіту про фінансові результати - усього
       

 

у тому числі:  
- поточний податок на прибуток
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань
Відображено у складі власного капіталу - усього
у тому числі:  
- поточний податок на прибуток
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань

 

XIII. Використання амортизаційних відрахувань

 

Найменування показника Код рядка Сума
Нараховано за звітний рік
Використано за рік - усього
в тому числі на:  
- будівництво об’єктів
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів
- з них машини та обладнання
- придбання (створення) нематеріальних активів
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик
 
 

 


 

 

Навчальне видання

 

 

Тетяна Дмитрівна Косова, д.е.н., професор

Інна Віталіївна Сіменко, д.е.н., доцент

Петро Миколайович Сухарев, к.е.н., доцент

Ліна Олександрівна Ващенко, к.е.н., доцент

Ірина Вікторівна Гречина, к.е.н.

Ірина Альбертівна Ангеліна, к.е.н., доцент

 

Фінансовий аналіз

 


[1] Гребенікова О.В. Дискрімінантна модель діагностики неплатоспроможності українських підприємств машинобудівної галузі / О.В. Гребенікова, К.О. Соломянова-Кирильчук // Фінанси України. – 2007. − №12. − С.129 − 137.

 

Современный русский язык.Дата добавления: 2014-11-12; просмотров: 422. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.016 сек.) русская версия | украинская версия