Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Розділ І. Теоретичний аналіз проблеми впливу стилю батьківського виховання на розвиток просоціальної поведінки молодших школярів

24. Государственное предприятие «Информационно-аналитическое агенство» www.iaa.kiev.ua………………….1. 9

25. Господарський кодекс України // [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/436-15/page2…………..3.1.3.

26. Закон України «Про ліцензування певних видів господарської діяльності» вiд 27.04.2007 № 994-V http://portal.rada.gov.ua/ 1.1.

27. Закон України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців» 04.02.2009 № 913-VI http://portal.rada.gov.ua/ 1.2.

28. Закон України "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо перегляду ставок деяких податків і зборів" від 20.11.2012 року № 5503-VI. – [Електронний ресурс]. Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua /laws/show/5503-17/page…………….3.1. 6.

29. Державний комітет статистики України ukrstat.gov.ua…………1. 8

30. Коротун В. І. До питання реалізації новацій податкового кодексу щодо оподаткування малого бізнесу в Україні / В. І. Коротун // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://ndi-fp.asta.edu.ua/thesis/104/#.UfQwTqyMJdP......3.1. 5

31. Методичні рекомендації по застосуванню регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами №422 від 25.06.2003р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://zakon.nau.ua/doc/?doc_id=196041………….2.2.

32. Методичні рекомендації із застосування регістрів бухгалтерського обліку малими підприємствами №720 від 15.06.2011р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу:http://www.minfin.gov.ua/control/uk/publish/article%.................2.3.

33. Майстренко О. В. Перспективи розвитку в Україні спрощеного оподаткування малого підприємництва / О. В. Майстренко // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.minjust.gov.ua/30255.................3.1.4.

34. Молдован О.О. Щодо реформування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності." / Молдован О.О. /Аналітична записка // [сайтhttp://www.niss.gov.ua/articles/217]…………………….4. 7

35. Національна доповідь «Про стан та перспективи розвитку підприємництва в Україні» підготовлена в рамках виконання Указу Президента України від 9 серпня 2008 року №698/2008 «Про невідкладні заходи щодо вдосконалення державного регулювання господарської діяльності» та розпорядження Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2008 року № 1289-р «Про утворення робочої групи з підготовки Національної доповіді про стан розвитку підприємництва в Україні». http://www.br.com.ua 1.7.

36. Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні: Закон України від 16.07.1999 № 996-XIV / [Електронний ресурс] / Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/996-14..................1.3.4.

37. Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 "Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва" із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів N 1591 від 09.12.2011р. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://buhgalter911.com/Res/PSBO/PSBO25.aspx..................2...4..


 

Додатки

 

Дипломна робота

Освітньо-кваліфікаційний рівень «Бакалавр»

 

на тему:

«Вплив стилю батьківського виховання на розвиток просоціальної поведінки молодших школярів»

 

 

Виконала: студентка IV курсу, групи П-44

напряму підготовки

6.030102 – Психологія

Шепелюк О.О.

 

Керівник

Джеджера К.В.

 

Рецензент

доц. Павелків Р.В.

 

Рівне – 2014

 

Зміст

 

 

Вступ
Розділ І. Теоретичний аналіз проблеми впливу стилю батьківського виховання на розвиток просоціальної поведінки молодших школярів…………………………….    
І.1. Просоціальна поведінка особистості як психолого-педагогічна проблема………………………………………………………………………  
І.2. Чинники розвитку просоціальної поведінки молодших школярів…...
І.3 Cтиль батьківського виховання як чинник розвитку просоціальної поведінки молодших школярів……………………………………………...  
Розділ ІІ. Психологічні особливості впливу стилю батьківського виховання на розвиток просоціальної поведінки молодших школярів…………………………………………..    
ІІ.1 Організація експериментального дослідження…………………………
ІІ.2 Аналіз результатів експериментального дослідження………………....
Розділ ІІІ. Цивільна безпека………………………………………………
ІІІ.1. Встановлення зв’язку нещасного випадку з виробництвом…………. ІІІ.2. Працездатність та функціональні стани молодших школярів……….
Висновки………………………………………………………………………
Список використаної літератури………………………………………….
Додатки………………………………………………………………………..

 

 

Вступ

Розвиток просоціальної поведінки особистості є важливим завданням для сучасного суспільства, в якому останнім часом зростає рівень поведінкової девіації. У цій ситуації, просоціальні вчинки мають важливі наслідки для особистості, оскільки породжують симпатію, схвалення й відповідну допомогу з боку інших людей, сприяють покращенню стосунків з ними, допомагають створенню і підтриманню позитивного образу «Я», приносять моральне задоволення, покращують емоційне благополуччя.

Актуальність потреби формувати просоціальну поведінку молодших школярів є очевидною з огляду на присутність в ній порушень, які розвиваються на тлі серйозних зрушень у сімейних відносинах. Можна зазначити, що упродовж двох останніх десятиліть спілкування у багатьох сім’ях стало формальним, відчуженим і нерідко обмежується вирішенням побутових проблем. Це призводить до часткової руйнації інституту сім’ї, що негативно відбивається на виконанні нею виховної функції.

Сучасні соціальні зрушення позначилися і на якості навчально-виховного процесу у школі. Втрата, або викривлення культурно-виховних ідеалів позбавляє вчителя можливості не тільки прогнозувати результат свого впливу на моральний стан підростаючого покоління, а й визначитися у виборі цілей, засобів і критеріїв виховання.

Оскільки саме це виступає передумовою формування просоціальної поведінки, яка здійснюється шляхом інтегративних впливів між вихованням в сім`ї та взаємодіями учня в школі, можна зазначити, що негативні зміни у становленні основ моральності та просоціальності зафіксовані відносно всіх вікових періодів. Уже в молодшому шкільному віці спостерігаються прояви егоїстичності, байдужості до емоційного стану іншої людини і зосередженості на власних потребах та переживаннях.

У такій ситуації, істотну роль у формуванні морального обличчя особистості та її особистісного становлення відіграє просоціальна орієнтація, чинником якої виступає, серед інших, батьківське спілкування та обраний батьками стиль ставлення до дитини, взаємодії з нею.

Розвиток просоціальної поведінки неможливий без спеціального вивчення цього феномена, без виявлення його причин і соціально-психологічних факторів, що визначають загальні закономірності розвитку просоціальності та виокремлення умов виникнення відхилень у цьому процесі.

Важливість окресленої проблеми спричинила активні дослідницькі пошуки, відображені у працях учених щодо сутності просоціальної поведінки (Х . Харппорн, М. Мей).

Вагомий внесок у вивчення питання впливу різноманітних чинників навколишнього середовища на просоціальну поведінку особистості здійснили такі вітчизняні вчені, як В. Антонович, Д. Багалія, М. Грушевський, М. Костомарова (висвітлювали у своїх працях благочинну діяльність як першоознаку просоціальної поведінки); М. Дмітрієв, П. Георгіївський, В. Картамишева, К. Побєдоносцева, Є. Максимов (здійснили періодизацію розвитку благочинної діяльності та охарактеризували її вплив на соціальну свідомість людини); В. Абраменкова, Т. Гаврилова, Н. Куницина, І. Юсупов (вивчали питання становлення гуманних стосунків у дитячому віці). Варто відмітити здобутки зарубіжних учених (Б. Латане, Д. Дарлі, Г. Бірхофф, Д. Майєрс, Г. Алвін) стосовно вивчення досліджуваних аспектів проблеми. Вивчення проблеми просоціальної поведінки у різноманітних її проявах увійшло до кола наукових інтересів Р. Павелківа, Н. Корчакової , С. Шеметюк,О. Решетнікова.

У контексті вивчення проблеми розвитку просоціальної поведінки молодших школярів заслуговують на увагу праці, присвячені дослідженню особливостей цього віку (М. Бріджит, Є. Ервін), зорієнтовані на розкриття специфіки поведінки молодших школярів (Ю. Мазур, Н. Корчакова).

 

Актуальність означеної проблеми та потреби освітньої практики зумовили вибір теми бакалаврської роботи «Вплив стилю батьківського виховання на розвиток просоціальної поведінки молодших школярів».

Об’єкт дослідження – чинники просоціальної поведінки молодших школярів.

Предмет дослідження – вплив стилю батьківського виховання як чинника розвитку просоціальної поведінки молодших школярів.

Мета дослідження:з’ясувати особливості впливу стилю батьківського виховання на розвиток просоціальної поведінки молодших школярів.

Завдання дослідження:

1. Охарактеризувати сутність феномена просоціальної поведінки особистості.

2. Виявити чинники розвитку просоціальної поведінки молодших школярів.

3. Довести детермінуючий вплив стилю батьківського виховання на розвиток просоціальної поведінки молодших школярів.

4. Експериментально перевірити значущість стилю батьківського виховання щодо розвитку просоціальної поведінки молодших школярів.

Гіпотеза дослідженняполягає в тому, що розвиток просоціальної поведінки молодших школярів має відмінності, зумовлені вибором стилю батьківського виховання, який обумовлений життєвими цінностями, методами, способами самоствердження, контролю та впливу батьків на особистість дитини

Методи дослідження:

- теоретичні: аналіз, синтез, класифікація, систематизація, порівняння;

- емпіричні: спостереження, бесіди, констатований експеримент з використанням методик: «Діагностика батьківських відносин», «Рукавичка», «Тест на визначення стилю батьківського спілкування».

- статистичні методи кількісної та якісної обробки експериментальних даних.

Експериментальна база дослідження:дослідження проводилося на базі Малошпаківської ЗОШ. В експерименті взяли участь діти молодшого шкільного віку ( 30 осіб) , та їхні батьки (30 осіб).

Структура бакалаврської роботи:бакалаврська робота складається із вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел (46 найменувань), п’яти додатків. Загальний обсяг бакалаврської роботи 57 сторінок, основна частина 55 сторінок.

 

 

Розділ І. Теоретичний аналіз проблеми впливу стилю батьківського виховання на розвиток просоціальної поведінки молодших школярів


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ. 2. Барманкулов М.К. Журналистика для всех: общность и специфика жанров печати, ТВ и радиовещания / М | 

Дата добавления: 2015-08-30; просмотров: 221. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.021 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7