Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

До виконання курсових робіт
 

Закон Украины от 17 июля 1997 г. “О ратификации Конвенции о защите прав и основных свобод человека 1950 года, Первого протокола и протоколов № 2, 4, 7 и 11 к Конвенции”. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z970475.html.

Кодекс України про адміністративні правопорушення // Відомості Верховної Ради УРСР, 1984, додаток до №51, ст.1122.

Кримінально-процесуальний кодекс України. Науково-практичний коментар. За заг. ред. В.Т.Маляренка, В.Г.Гончаренка. – К.: «Форум», 2003. – 944с.

Інструкція про порядок приймання, реєстрації та розгляду в ор­ганах і підрозділах внутрішніх справ України заяв і повідомлень про злочини, що вчинені або готуються: Затв. наказом МВС України від 14 квітня 2004р. №400. Зареєстр. в Міністерстві юстиції України 6 травня 2004р. за №571/9170.

Резолюция 1364 Парламентской Ассамблеи Совета Европы ”О политическом кризисе в Украине” от 29 января 2004 года. – Режим доступу: http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/Z970475.html.

Концепція реформування кримінальної юстиції України. Затверджено Указом Президента України від 8 квітня 2008 року № 311/2008.

Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам (Кишинев, 7 октября 2002 года) // Збірник міжнародних договорів України про правову допомогу у кримінальних справах. Багатосторонні договори. – К.: „ Фенікс ”. – 2006. – С.508-551.

Лобойко Л.М. Кримінально-процесуальна компетенція: Монографія. – Д.: Дніпропетр. держ. ун-т внутр. справ. – 2006. 188 с.

Лук’янчиков Є.Д. Методологічні засади інформаційного забезпечення розслідування злочинів: Монографія. – К.: Нац. акад. внутр. справ України, 2005. – 360 с.

Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества. – М.: БЕК, 1995. – 296 с.

Шумський П.В. Прокуратура України. – К.: Вентурi, 1998. – 336 с.

Курс советского уголовного процесса. Общая часть /Под ред. А.Д. Бойкова и И.И. Карпеца. – М.: Юрид. лит.,1989. – 640 с.

Колесниченко А.Н. Роль следственных версий и построение их при расследо­вании преступлений // Учен. зап. Харьк. юрид. ин-та, 1957.
- Вып. IX. – С.165-169.

Кокурин Г.А. Криминалистические и организационные основы деятельности следственно-оперативных групп по раскрытию и расследованию преступлений: Дисс. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – Свердловск, 1991. – 223 с.

Вільчик Т.Б. Забезпечення всебічності, повноти і об’єктивності дослідження обставин кримінальної справи засобами прокурорського нагляду: Автореф. дисс... канд. юрид. наук. – Харків, 1993. – 25 с.

Проект Кримінального процесуального кодексу України № 9700 від 13.0.2012 р., розроблений Робочою групою з питань реформування кримінального судочинства, утвореною Указом Президента України від 17 серпня 2010 року № 820. – Режим доступу: http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=42312

80% поправок к новому УПК уже обработаны // Закон и бизнес. – №10 (1049) 03.03-07.03.2012.

Операция «новый УПК» под угрозой срыва. – Режим доступу: http://sug.kiev.ua/print_article.php?id_article=5093.

 

 


[1] Європейська кредитно-трансферна система (ECTS European Credit Transfer System).

Кафедра організації та економіки фармації і технології ліків

 

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ

до виконання курсових робіт

з менеджменту та маркетингу у фармації

для студентів V курсу

фармацевтичного факультету

 

Івано-Франківськ 2011


 

Методичні вказівкидо виконання курсових робіт з ММФ для студентів фармацевтичного факультету. / Склали: А.Р. Грицик, І.В. Гадяк, Г.М. Ціхонь.

 

 

Методичні вказівки схвалено центральною методичною комісією Івано-Франківського національного медичного університету (Протокол № від”__”________ 20 р.)

 

 

 

Згідно з навчальним планом, затвердженим для фармацевтичних факультетів (ВУЗів) , студенти V курсу зі спеціальності 7.110.201 – "Фармація" виконують в IX семестрі курсову роботу по ММФ.

Метоювиконання курсової роботи є розвиток самостійної творчої діяльності студента, закріплення теоретичних знань і практичних навичок по ММФ, а також узагальнення знань, одержаних під час навчання.

Виконання курсової роботи є етапом навчального процесу, під час якого студенти повинні виявити уміння застосовувати теоретичні знання на практиці. На цьому етапі підготовки фахівця завершується формування всіх знань, умінь та навичок, отриманих студентом на кафедрі менеджменту та маркетингу у фармації, а сам студент захистом своєї курсової роботи повинен показати, що він відповідає всім вимогам, які висуваються до майбутніх менеджерів та маркетологів у галузі фармації.

Завданням курсової роботи є перевірка здібностей використання виконавцем теоретичних та практичних знань, отриманих під час навчання на кафедрі, проходження спеціалізації та державної практики у фармацевтичних закладах України.

Методичні рекомендації покликані надати практичну та методичну допомогу студентам, які виконують курсові роботи, при проведенні самостійних наукових досліджень, зборі та обробці управлінської та маркетингової інформації, в отриманні порядку виконання курсової роботи, її оформленню та захисту.

Результати, одержані при виконанні курсової роботи, можуть отримати подальший розвиток у самостійній науковій роботі та використанні при написанні, оформленні та захисту дипломної роботи.Дата добавления: 2015-09-19; просмотров: 88. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия