Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

МЕНЕДЖМЕНТ РИСКА
МАРКЕТИНГ ВНУТРІШНІЙ- маркетингова діяльність, націлена на внутрішній (основний для фірми) ринок.

МАРКЕТИНГ МІЖНАРОДНИЙ - маркетингова діяльність фірми за межами національних кордонів.

МАРКЕТИНГ СТРАТЕГІЧНИЙ - маркетингова діяльність шодо створення установленої (довгострокової) конкурентної переваги шляхом постійного та систематизованого моніторингу бізнес середовища та потреб ринку і формування на цій основі ефективного маркетингового комплексу.

МАРКЕТИНГ ОПЕРАТИВНИЙ - маркетингова діяльність, метою якої є використання певної ринкової ситуації або швидке пристосування маркетингового комплексу до неї.

МІКРОМАРКЕТИНГ - маркетингова діяльність стосовно конкретного виду товару, що продукується.

МАКРОМАРКЕТИНГ — маркетингова діяльність відносно широкого кола типів товарів (послуг) або сфер діяльності на рівні як фірми, концерну, фінансово-промислової групи, так і держави в цілому.

МАРКЕТИНГ ІМПОРТНИЙ - маркетингова діяльність, спрямована на закупівлю (імпорт) товарів чи послуг із зарубіжних ринків.

МАРКЕТИНГ ЕКСПОРТНИЙ - маркетингова діяльність щодо реалізації продукції за межі національних кордонів, при якій відбувається фізичне транспортування товару з однієї країни в іншу.

МАРКЕТИНГ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНИЙ - маркетингова діяльність, зумовлена стабільністю чи зростаючими можливостями перебування фірми (у вигляді представництва, філіалу з продажу...) на зовнішньому ринку, який включає вже, як правило, декілька країн.

МАРКЕТИНГ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИЙ - маркетингова діяльність, що виникла з практики функціонування транснаціональних корпорацій.

МАРКЕТИНГ МУЛЬТИРЕПОНАЛЬНИЙ - форми та методи маркетингової діяльності, що застосовують фірми, працюючих в окремих регіонах чи в межах інтеграційних угрупувань.

МАРКЕТИНГ ГЛОБАЛЬНИЙ - маркетингова діяльність фірми, яка розглядає світовий ринок як єдине ціле ("Весь світ- мій ринок!").

ЕКСПОРТЕРИ - фірми, які виробляють продукцію на національній території і продають її на світовому ринку.

ІМПОРТЕРИ - фірми, які мають постачальників або партнерів з кооперації ш кордоном. Такі фірми можуть не бути ТНК або експортерами.

СЕРЕДОВИЩЕ МІЖНАРОДНЕ - це сукупність економічних, соціально-культурних. політико-правових та інших умов, процесів, чинників, що сприяють розвиткові міжнародної маркетингової діяльності або ускладнять її.

СЕРЕДОВИЩЕ МІЖНАРОДНЕ ЕКОНОМІЧНЕ - сукупність економічних умов, процесів, чинників, що сприяють чи протидіють розвиткові міжнародноїмаркеіиніової діяльності.

ТОРГІВЛЯ МІЖНАРОДНА - історично перша форма міжнародних економічних відносин (якщо не брати до уваги натуральний обмін), що являє собою обмін товарами та послугами між державами. Для національного господарства участь у міжнародній торгівлі набуває форми зовнішньої торгівлі.

ТОРГІВЛЯ ЗОВНІШНЯ - це торгівля однієї країни з іншими країнами яка складається з вивозу (експорту) та ввозу (імпорту) товарів та послуг. У сукупності зовнішня торгівля різних держав утворює міжнародну торгівлю.

САЛЬДО - (від італ. salqo - розрахунок) у міжнародних розрахунках -різниця між обсягом експорту та імпорту.

ПОЛІТИКА ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНА - сукупність методів, прийомів та механізмів регулювання обсягів та спрямованості експорту та імпорту, які застосовує лержава з метою реалізації зовнішньоекономічної політики в цілому.

"ТОРГІВЛЯ ВІЛЬНА" - відсутність будь-яких бар'єрів та обмежень торгівлі між державами. Реалізується тільки у вільних економічних зонах.

ЛІБЕРАЛІЗАЦІЯ - розширення свободи економічних дій, скорочення кількості та зниження рівня обмежень у торгівлі з іншими країнами.

ПРОТЕКЦІОНІЗМ - (від лат. proctio - прикриття) державна політика захисту внутрішнього ринку від іноземної конкуренції.

НЕОПРОТЕКЩОНІЗМ - сучасні обмеження на міжнародну торгівлю, застосовуються країнами як доповнення до традиційних форм обмеження небажаного імпорту або замість них.

ПРОТЕКЦІОНІЗМ ОБҐРУНТОВАНИЙ (СЕЛЕКТИВНИЙ) - захист окремої галузі економіки, групи підприємств, а не всього національного виробництва або протекціонізму у торгівлі з окремими країнами і за окремими групами товарів.

АВТАРКІЯ- політика економічного відокремлення країни, спрямована на створення замкнутої, незалежної економіки, здатної забезпечити себе усім необхідним самостійно.

СЕГМЕНТ МІЖНАРОДНОГО РИНКУ - група споживачів з однаковими очікуваннями та вимогами стосовно товарів, не зважаючи на культурні національні відмінності.

СЕГМЕНТАЦІЯ РИНКУ МІЖНАРОДНА - процес ідентифікації специфічних сегментів потенційних споживачів у вигляді групи країн або індивідуальних покупців з однаковими характеристиками, що з великою вірогідністю продемонструють схожу поведінку під час купівлі.

СЕГМЕНТАЦІЯ - це функція стратегічного маркетинг)', тому що в її процесі визначаються області діяльності та ілеитифі куються ключові чинники успіху на обраних ринках.

КОН'ЮНКТУРА ЗАРУБІЖНОГО РИНКУ - це конкретна економічна ситуація, що склалася на ринку на даний час.

Вторинна інформація — це інформація, яка вже відображена в будь-яких друкованих джерелах, або зберігається на інших носіях інформації у вигляді результатів попередніх досліджень, даних щодо виробничо-економічної діяльності фірм за певний період тощо.

ІНФОРМАЦІЯ ПЕРВИННА - це інформація, яка збирається вперше з певною метою переважно методами опитування.

ДОСЛІДЖЕННЯ КАБІНЕТНІ - здійснюються на еонові вторинної інформації і дають, як правило, загальні відомості щодо стану та перспектив розвитку об'єкта дослідження.

ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛЬОВІ здійснюються на основі первинної інформації, дають змогу отримати унікальну маркетингову інформацію стосовно об'єкта дослідження.

СПЕЦІАЛЬНІ ДОСЛІДЖЕННЯ - мають на меті з'ясування вузьких технічних, технологічних законодавчих та інших питань, які необхідні для обгрунтування окремих аспектів інвестиційних форм міжнародного бізнесу.

ТЕСТ (ВИПРОБУВАННЯ) - це перевірка одного чи декількох елементів міжнародного маркетингового комплексу і вироблення на цій основі прогнозу вірогідної реакції ринку.

ЕКСПОРТ - вивіз за кордон товарів, які продані іноземними покупцями з метою їх безпосереднього споживання, продажу або для перероблення.

НЕПРЯМИЙ ЕКСПОРТ - продаж товарів на зовнішньому ринку за допомогою незалежних маркетингових посередників.

Прямий експорт- продаж товарів на зовнішньому ринку самостійно.

ЛІЦЕНЗУВАННЯ - форма спільного підприємництва, яка базується на тому, що ліцензіар (продавець) передає ліцензіату (покупцеві) право на використання виробничого процесу, патенту, товарного знака в обмін на гонорар або ліцензійний платіж.

ПІДРЯДНЕ ВИРОБНИЦТВО - форма спільного підприємництва, за якої національний виробник (продавець) укладає угоду із закордонними виробниками на виготовлення сногї продукції.

УПРАВЛІННЯ ЗА КОНТРАКТОМ - форма спільного підприємництва, за якої національний експортер передає зарубіжному партнеру "ноу-хау" в галузі управління, а той забезпечус необхідний капітал.

СПІЛЬНЕ ВОЛОДІННЯ форма спільного підприємництва, за якої об'єднуються засилля зарубіжних га місцевого комерційного підприємства.

ПРЯМЕ ІНВЕСТУВАННЯ розмішеним каиіт алу у власності закордонні складальні або виробничі підприс мста, ійуюні філії

ПІДРЯДНЕ ВИРОБНИЦТВО форми спільного підприємництва, за якої національний виробник (нродшісін.) укладає угоду із закордонним виробниками на виготовлення свої і продукції.

МІЖНАРОДНИЙ МАРКЕТИНГОВИЙ КОМПЛЕКС - це система шетрумсніін методів, прийомі», пілхоііп щодо товару, ціни, просування, каналів розподілення, викорнсіашія яких має на меті формування конкурентних перспаг на цільовому сегменті або певному зарубіжному ринку.

ІНДИВІДУАЛІЗОВАНИЙ (диференційований) МАРКЕТИНГОВИЙ КОМПЛЕКС передбачає пристосування всіх його елементів до потреб кожного зарубіжного ринку (сегмента світового ринку).

СТАНДАРТИЗОВАНИЙ МАРКЕТИНГОВИЙ КОМПЛЕКС

характеризується тим, що всі його елементи однаковою мірою пристосовуються до всіх зарубіжних ринків або сегментів (в усіх країнах товар пропонується з стандартними, однаковими характеристиками, за однаковою ціною, з використанням однакових систем просування та каналів розподілення).

КОМБІНОВАНИЙ МАРКЕТИНГОВИЙ КОМПЛЕКС передбачає одночасну як диференціацію деяких елементів, так і стандартизацію інших.

ЕКСПОРТНИЙ ТОВАР - спеціально створений з урахуванням вимог певного сегмента зарубіжного ринку продукт чи послуга.

ПІОНЕРСЬКИЙ ТОВАР - такий товар, який відкриває перед споживачем можливість задоволення зовсім нової потреби.

СВІТОВА ЦІНА — грошовий вираз інтернаціональної (світової) ціни виробництва; ціна за якою здійснюється великі комерційні експортні та імпортні операції з платежем у вільно конвертованій валюті.

ЦІНА ПРОДАВЦЯ (продажу) - ціна, за якою продавець бажає готовий, згоден, пропонує продати свій товар, виходячи з витрат, характером реалізації, ступенем фіксації, рівнем інформаційної відкритості.

ЦІНА ПОКУПЦЯ (купівлі) - ціна, за якою покупець готовий, згоден і здатний придбати товар, виходячи з власних уявлень щодо корисності, потрібності, переваг порівняно з товарами субститутами, а також з урахуванням платоспроможності.

ЕКСПОРТНА ЦІНА - ціна, за якого товар закуповується на зовнішній ринок.

ІМПОРТНА ЦІНА - ціна, за якою товар закуповується на зарубіжному ринк} і ввозиться на внутрішній.

КОМЕРЦІЙНА ЦІНА (контрактна) - ціна, що зафіксована в угоді з міжнародної купівлі-продажу товару (у контракті).

ЦІНА ЗА КЛІРИНГОМ - ціна, за якою здійснюється безготівкові розрахунки між країнами, компаніями, підприємствами за поставлені, продані один одному товари, цінні папери та послуги, що здійснюються шляхом взаємного зарахування, виходячи з умов балансу платежів.

ЦІНА ТРАНСФЕРТНА - внутрішньофірмова ціна, яка застосовується в угодах та розрахунках між окремими підрозділами, філіями міжнародних корпорацій.

ЦІНА НЕТТО - ціна товару на місці і в час його продажу.

ЦІНА ВАЛОВА — ціна, що містить витрати на транспортування, страхування та інші затрати.

ЦІНА СПОЖИВАННЯ — сума витрат покупця, що включає як витрати на придбання товару (ціна виробу), так і щодо його використання нормативний термін експлуатації (вартість технічного обслуговування, витрати на ремонт, паливо та енергію тощо).

ЦІНА ОПТОВА - ціна товару, який продається великими партіями поставки (оптом)міжнародному або внутрішньому посереднику.

ЦІНА РОЗДРІБНА - ціна товару в роздрібній торгівлі. ТВЕРДА ЦІНА - ціна, що встановлюється при укладанні міжнародного контракту та залишається незмінною протягом усього терміну його дії.

РУХОМА ЦІНА - ціна, що встановлюється при укладанні міжнародного контракті та змінюється (порушується) у випадку виникнення певних умов, які були зафіксовані у контракті.

ПЛИННА ЦІНА - ціна, що встановлюється на товар з тривалими термінами виготовлення і враховує зміни у витратах на виробництво, які мали місце протягом терміну, необхідного для виготовлення товару.

ЦІНА З НАСТУПНОЮ ФІКСАЦІЄЮ - ціна, яка встановлюється в ході виконання контракту, в якому визначені правила її фіксації.

ВІДКРИТІ ЦІНИ (друковані) - ціни, що оприлюднюються в статистичних довідниках, прейскурантах, каталогах, бюлетенях біржових котирувань.

РОЗРАХУНКОВІ ЦІНИ (закриті) - конфеденціальні ціни комерційних угод та такі, що можуть Луги розраховані на базі вторинної інформації.

БАЗИСНА ЦІНА - ціна, відштовхуючись від якої, маркетолог встаноплюс ціну товару, яка t предметом узгодження з покупцем.

БАЗИСНІ УМОВИ ПОСТАВКИ - мови зовнішньоторговельної угоди стосовно роніоділення обов"язків між продавцем та покупцем відносно оформлення документів, розподілення витрат, виконання термінів постачання тощо.

ЗНИЖКА можливе зменшення базисної ціни товар\ залежно від обсяг продажу, меіи фірми на зарубіжному ринку, стосунків між партнерами, \мов розрахунків тощо.

МЕНЕДЖМЕНТ РИСКА


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 238. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.028 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7