Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Продовження таблиці А.2
 

1
Інші поточні зобов'язання 610! ПЕРЕ-РАХУ-ВАННЯ “Прострочені позики в національній валюті” “ Прострочені позики в іноземній валюті” “Розрахунки по нарахованих відсотках” “Розрахунки з іншими кредиторами” Приводяться зобов'язання (у сумі погашення), що не можуть бути включені в інші статті розділу 4 баланса. У цьому ж рядку, зокрема, відбиваються зобов'язання по сплаті ПДВ, стягнутого при імпорті товарів на митну територію України, у забезпечення яких виданий податковий вексель, і заборгованість по відсотках, нарахованих по облігаціях
Усього за розділом IV Сума рядків 500, 510, 520, 530, 540, 550,560,570, 580, 590, 600, 610
5.Доходи майбутніх періодів
5.Доходи майбутніх періодів “Доходи майбутніх періодів” Приводиться інформація про доходи, що отримані протягом поточного або попереднього звітного періодів, але відносяться до наступних звітних періодів Відбивають суми авансових орендних платежів, плата за навчання, підписка на газети, журнали, інші періодичні видання і т.п.
Баланс Сума рядків 380, 430, 480, 620, 630

Таблиця А.3 - Звіт про фінансові результати (форма № 2)

 

Стаття   Код рядка   Обороти по рахунках   Примітки  
       
Доход (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)     ОК(701+702+ +703)   701-доход від реалізації продукції 702- доход від реалізації товарів 703- доход від реалізації робіт, послуг
Податок на додану вартість     Оборот проводок д-т 701, 702, 703, к-т 641/ПДВ, 643   Приводиться в дужках  
Акцизний збір     Оборот д-т 701, 702, 703, к-т 641/акциз   Приводиться в дужках  
      Оборот д-т 701, 702, 703, к-т 64   Приводиться в дужках. Заповнюють підприємства, що сплачують інші збори або податки з обороту, страховики при виплаті відшкодувань  
Інші відрахування з доходу     ОД 704   Приводиться в дужках. Генпідрядники показують по даному рядку оборот д-т 703, к-т 23 у частині вартості робіт, виконаних субпідрядниками (див. лист Мінфіну від 06.12.2000р. №053-29168). Специфіку заповнення даного рядка посередниками (комісіонерами, агентами і т.п.) — див. у примітках до ряд. 020 ф. №2-м (таблиця 2). Указуються знижки, повернення товарів і інші суми, що підлягають виключенню з непрямих податків  

Продовження таблиці А.3

 

       
Чистий доход (виторг) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)   Ряд. (010-015- -020-025-030)   П(С)БО 3, п.18.  
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)     ОД 90   Показується виробнича с/в, що містить у собі: · виробничу с/в реалізованої продукції · нерозподілені постійні загальвиробничі витрати · наднормативні виробничі витрати  
Валові:
прибуток     Ряд. (035 - 040), якщо результат > 0   П(С)БО 3, п.20  
збиток     Те ж, якщо результат < 0   Приводиться в дужках П(С)БО 3, п.20
Інші операційні доходи     Оборот д-т 71, к-т 79   Реалізація іноземної валюти, доходи від операційної оренди, доходи від операційних курсових різниць, штрафи, пені, неустойки, гранди, доход від списання кредиторської заборгованості, субсидії, інші доходи від операційної діяльності.  
Адміністративні витрати     ОД 92   Приводиться в дужках Загальнокорпоративні витрати, витрати на утримування ОС, командировочні, транспортні послуги ,поштово-телеграфні, аудиторські, юридичні послуги.    

Продовження таблиці А.3

 

       
Витрати на збут     ОД 93   Приводиться в дужках витрати на рекламу, доставку продукції.  
Інші операційні витрати     ОД 94   Приводиться в дужках с/в реалізованої валюти , запасів, утрати від операційних курсових різниць, нестачі і утрати від псування цінностей, безнадійні борги.
Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток     Ряд. (050 (055) + +060-070-080- -090), якщо результат > 0   П(С)БО 3 ,п.25  
збиток     Те ж, якщо результат < 0   Приводиться в дужках  
Доход від участі в капіталі     ОК 72.   Відбивають доходи від інвестиційної діяльності, облік яких ведеться методом участі в капіталі.  
Інші фінансові доходи     ОК 73   Отримані дивіденди від підприємств, що не є дочірніми, відсотки по облігаціях, інші доходи від фінансової діяльності.
Інші доходи     Оборот д-т 74, к-т 79   Доходи від реалізації необоротних активів, доходи від неопераційних курсових різниць по активах, зобов'язаннях в іноземній валюті, що зв'язані з фінансовою, інвестиційною діяльністю.

Продовження таблиці А.3

 

       
Фінансові витрати     ОД 95   Приводиться в дужках витрати по відсотках , зв'язані з залученням позикового капіталу, відсотки за кредит, витрати по випуску цінних паперів, відсотки по договорах фінансового лізингу.
Утрати від участі в капіталі     ОД 96   Приводиться в дужках  
Інші витрати     ОД 97   Приводиться в дужках списання необоротних активів, виплати страхових сум і відшкодувань.
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподатковування:
прибуток     Ряд. (100 (105) + +110+120+130 – -140-150-160), якщо результат >0   П(С)БО 3, п.32 П(С)БО 4, п.13
збиток     Те ж, якщо результат < 0   Приводиться в дужках  
Податок на прибуток від звичайної діяльності     ОД 981   Приводиться в дужках. Див. примітка до ряд. 210 ф. №2-м  
Фінансові результати від звичайної діяльності:  
прибуток     Стр. (170 (175) – -180), якщо результат > 0   П(С)БО 3, п.34  
збиток     Те ж, якщо результат < 0   Приводиться в дужках  
Надзвичайні:  
доходи     ОК 75   Невиплачені витрати від надзвичайних подій (стихійні лиха, пожежа, техногенні аварії)

Продовження таблиці А.3

 

       
витрати     ОД 99   Приводиться в дужках  
Податки з надзвичайного прибутку     ОД 982   Приводиться в дужках Суми податків, що підлягають до сплати з прибутку від надзвичайних подій.
Чисті:  
прибуток     Ряд. (190 (195) + +200-205-210), якщо результат >0   П(С)БО 3, п.37 П(С)БО 5,п.11
збиток     Те ж, якщо результат < 0   Приводиться в дужках  

 

 

Таблиця А.4 - Звіт про рух грошових коштів (форма № 3)

Стаття   Код рядка   Гра- фи зві- ту   Обороти по рахункам   Примітки  
         
I. Рух грошових коштів в результаті операційної діяльності  
Прибуток (збуток) від звичайної діяльності до оподаткування       Ряд. 170 ф. №2      
  Ряд. 175 ф. №2      
Коректування на:  
Амортизацію необоротних активів         Ряд. 260 ф. № 2 або ОК 13      

Продовження таблиці А.4

 

         
Збільшення (зменшення) забезпечення         Ряд. 430гр. (4-3) ф. № 1, якщо результат > 0 За відрахуванням обороту д-т 30, 31, к-т 48 в частині грошових коштів цільового фінансування, використаних на капітальні інвестиції  
  Те ж, якщо результат < 0  
Збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць           Оборот д-т 302, 312, к-т 714 - оборот д-т 945, к-т 302, 312, якщо результат < 0    
  Те ж, якщо результат > 0    
Збиток (прибуток) від неопераційної діяльності       Ряд. (110 + 120 + +130 – 150 - 160) ф. № 2- ОД 952, якщо результат < 0 Рахунок 952 приводиться в частині інших фінансових витрат (не відсотків)  
  Те ж, якщо результат >0
I. Рух грошових коштів в результаті операційної діяльності
Витрати на сплату відсотків       ОД (951+952)   Рахунок 952 приводиться в частині витрат по нарахованим відсоткам  
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах           Ряд. (010 + 020 + +030+040+050+ +060), гр. 3, - стр. (010+030+040+ +050) гр. 4 ф.№ 3, якщо результат > 0      
  Те ж, якщо результат < 0    
Зменшення (збільшення):  

Продовження таблиці А.4

 

         
Оборотних активів       Ряд. (100+110+ +120+130+140+ +150+160+170+ +180+200+210+ +250) гр. (4 - 3) ф. № 1 — оборот д-т рахунків 2-го, 3-го класів, к-т 44+оборот д-т 44, к-т рахунків 2-го, 3-го класів, якщо результат < 0   Ряд. 180, 200 ф. № 1 приводяться за відрахуванням дебіторської заборгованості за реалізовані НА** і інших змін, викликаних не операційною діяльністю. ОД (ОК) рахунків 2, 3 класів приводиться в части виправлення помилок минулих років, за винятком рахунків 373, 35, 30, 31, 333, 334 (371, 377 по дебіторської заборгованості за НА)  
  Те ж, якщо результат > 0  
Витрат майбутніх періодів       Ряд.270 ф.№1 гр.(4-3), якщо результат < 0      
  Те ж, якщо результат > 0      
Збільшення (зменшення):  

Продовження таблиці А.4

 

         
Поточних зобов'язань         Ряд. (520-610) гр. (4 - 3) ф. № 1 — оборот д-т 44, к-т рахунків 6-го класу + оборот д-т рахунків 6-го класа, к-т 44, якщо результат > 0   Ряд. 590 ф. № 1 приводиться без рахунку 671. Ряд. 520—610 указуються за відрахуванням кредиторської заборгованості за необоротними активами і іншої кредиторської заборгованості, зв'язаної з нею операційною діяльністю. ОК (ОД) рахунків 6-го класа указується в части виправлення помилок минулих років (за винятком рахунків 681, 685 в части кредиторської заборгованості за НА)
  Те ж, якщо результат < 0  

 

* Суми по даному рядку й іншим рядкам ф.№3 указуються по модулю.

**НА– необоротні активи, фінансові інвестиції, майнові комплекси.

 

Продовження таблиці А.4

 

         
Прибутків майбутніх періодів     Ряд. 630 гр. (4 – 3) ф.№1,якщо результат > 0 Крім зміни рахунка 69 в кореспонденції с 48 и 74(відображення використання цільового фінансування на капвкладення і амортизації необоротних активів, отриманих по цільовому фінансуванню)
Те ж, якщо результат < 0
Грошові кошти від операційної діяльності   Ряд. ( 070+ 080+ + 090+ 100+ 110) гр. ( 3-4 ) ф. № 3, якщо результат > 0    
Те ж, якщо результат < 0  
Сплачені:  

Продовження таблиці А.4

 

         
відсотки       Оборот д-т 684, к-т 30, 31      
податки на прибуток       Оборот д-т 641/ приб., к-т 30, 31   Крім податку з прибутку від інвестиційної і фінансової діяльності  
Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій     Ряд. 120гр. 3 (4)- ряд. (130+ 140) гр.4 ф.№3, якщо результат > 0  
  Те ж, якщо результат < 0      
Рух грошових коштів від надзвичайних подій           Приводиться надходження (гр. 3) або витрата (гр. 4) грошових коштів, зв'язані з над­звичайними подіями в процесі операційної діяльності*
Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності     Ряд.(150 + 160) гр. (3-4)ф.№3, якщо результат > 0  
  Те ж, якщо результат < 0    
II. Рух грошових коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:  
Фінансових інвестицій       Оборот д-т 30, 31, к-т 377 (36)   Рахунок 377 (36) приводиться в частині дебіторської заборгованості за реалізовані фінінвестиції  
Необоротних активів       Оборот д-т 30, 31, к-т 377 (36)   Рахунок 377 (36) приводиться в частині дебіторської заборгованості за реалізовані необоротні активи  

Продовження таблиці А.4

 

         
Майнових комплексів       Оборот д-т 30, 31, к-т 377 (36)   У частині дебіторської заборгованості за реалізовані майнові комплекси  
Отримані:  
Відсотки       Оборот д-т 30,31, к-т 373   В частині дебіторської заборгованості по нарахованих відсотках  
Дивіденди       Оборот д-т 30, 31, к-т 373   В частині дебіторської заборгованості по нарахованих дивідендах  
Інші надходження -^..^         Оборот д-т 30, 31, к-т 16, 681, 371   Рахунки 371, 681 приводяться в частині авансів за НА. Рахунок 16 — у частині витрат за НА  
Придбання:  
фінансових інвестицій       Оборот д-т 685 (63), к-т 30, 31   У частині кредиторської заборгованості по придбаним фінінвестиціям  
Необоротних активів       Оборот д-т 685 (63), к-т 30, 31 У частині кредиторської заборгованості по придбаним необоротним активам
Майнових комплексів       Оборот д-т 685 (63), к-т 30, 31   У частині кредиторської заборгованості по придбаним майновим комплексам
Інші платежі       Оборот д-т 163, 371, 641, к-т 30, 31   Рахунок 371 приводиться в частині авансів, виданих за НА. Рахунок 163— у частині платежів за НА, крім авансів фінансових установ. Рахунок 641 — у частині податку на прибуток від інвестиційної діяльності  

Продовження таблиці А.4

 

         
Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій       Ряд.(180+190+ +200+210+220+ +230) гр.3— ряд. (240+250 + 260++270) гр.4,якщо результат > 0      
  Те ж, якщо результат < 0      
Рух грошових коштів від надзвичайних подій             Приводиться надходження (гр. 3) або витрата (гр. 4) коштів, зв'язані з надзвичайними подіями в процесі інвестиційної діяльності*
Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності       Ряд. (280+ 290) гр.(3-4) ф.№3, якщо результат > 0      
  Те ж, якщо результат < 0    
III. Рух грошових коштів у результаті фінансової діяльності  
Надходження власного капіталу       Оборот д-т 30, 31, к-т 41, 46      
Отримані позики       Оборот д-т 30, 31, к-т50, 51, 52, 60      
Інші надходження       Оборот д-т 30, 31, к-т 55   Рахунок 55 приводиться в частині надходження коштів, зв'язаного з фінансовою діяльністю  
Погашення позик       Оборот д-т 50, 51, 52, 60, к-т 30, 31      

Продовження таблиці А.4

 

         
Виплачені дивіденди       Оборот д-т 671, к-т 30, 31      
Інші платежі       Оборот д-т 53, 61, 641,672, к-т 30, 31   Рахунок 641 приводиться в частині податку на прибуток від фінансової діяльності  
Чистий рух грошових коштів до надзвичайних подій       Ряд. (310 + 320 + +330) гр. 3 – ряд. (340 + 350 + + 360) гр. 4, якщо результат > 0      
  Те ж, якщо результат < 0      
Рух грошових коштів від надзвичайних подій             Приводиться надходження (гр. 3) або витрата (гр. 4) коштів, зв'язані з надзвичайними подіями в процесі фінансової діяльності*  
Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності       Ряд. (370 + 380) гр.(3-4) ф.№3, якщо результат > 0    
  Те ж, якщо результат < 0      
Чистий рух грошових коштів за звітний період       Ряд. (170 + 300+ +390) гр.(3-4) ф. №3, якщо результат > 0      
  Те ж, якщо результат < 0      

Продовження таблиці А.4

 

         
Залишок коштів на початок року       Ряд. (230 + 240) гр. 3ф. № 1      
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів       Ряд. 040 гр. 4 ф.№3      
  Ряд. 040 гр.3 ф.№3      
Залишок коштів на кінець року       Ряд. (400 + 410 + +420) гр. 3 – - ряд. (400 + 420) гр. 4   Сума, відбита по даному рядку, повинна збігатися із сумою ряд. 230 і 240гр. 4ф. № 1  

 

 

Таблиця А.5 - Звіт о власнім капіталі (форма № 4)

 

         
Скоректований залишок на початок року     3-10   Гр. с 3 по 10 ряд. (010 + 020 + +030 + 040)   Якщо результат < 0, то приводиться у дужках (віднімається)  
  Гр. (3+4+5+6+7+8 - -9–10) ряд. 050      
Переоцінка активів:  
дооцінка основних засобів       Оборот д-т 10, 11, к-т 423      
уцінка основних засобів       Оборот д-т 423, к-т 10, 11   Приводиться в дужках (віднімається)  
дооцінка незавершеного будівництва       Оборот д-т 15, к-т 423    
           

 

* Крім того, у графах 3 -7, 9 і 10 приводяться суми у випадку змін в обліковій політиці, що торкнулися рахунків 40, 41, 42, 43, 45,46.


Продовження таблиці А.5

 

** У графах 3 -7, 9 і 10 приводяться суми у випадку виявлення допущених у

попередньому звітному періоді {року) помилок по рахунках 40, 41, 42, 43, 45, 46.

*** У цих графах приводяться відповідні суми у випадку інших змін, що торкнулися рахунків 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46. Наприклад, у випадку настання подій після дати балансу, що представляють додаткову інформацію про визначення сум, зв'язаних з умовами, що існували на дату балансу.

 

         
уцінка незавершеного будівництва       Оборот д-т 423, к-т 15   Приводиться в дужках (віднімається)  
дооцінка нематеріальних активів     Оборот д-т 12, к-т 423      
уцінка нематеріальних активів     Оборот д-т 423, к-т 12   Приводиться в дужках (віднімається)  
Чистий прибуток (збиток) за звітний період     Ряд. 220 (225) гр. 3ф. № 2   Графа 225 приводиться в дужках (віднімається)  
Розподіл прибутку:  
виплати власникам (дивіденди)     Оборот д-т 443, к-т 671   Приводиться в дужках (віднімається)  
напрямок прибутку в статутний капітал   3,8   Оборот д-т 443, к-т 40   У гр. 8 привидиться в дужках (віднімається)  
відрахування в резервний капітал   7, 8   Оборот д-т 443, к-т 43   У гр.8 приводиться в дужках (віднімається)  
Внески учасників:  
внески в капітал     3,4,9   Оборот д-т 46, к-т 40, 422, 421   Графа 9 приводиться в дужках (віднімається)

Продовження таблиці А.5

 

         
погашення заборгованості по капіталу       ОК 46      
Вилучення капіталу:  
викуп акцій (часток)       ОД 45   Приводиться в дужках (віднімається)  
перепродаж викуплених акцій (часток)       Оборот д-т 30, 31, 34, к-т 45      
анулювання викуплених акцій (часток)   3,10   Оборот д-т 40, к-т 45   У частині анулювання викуплені акції (часток). Показник у гр. 3 приводиться в дужках (віднімається)  
вилучення частки в капіталі       ОД 45   У частині вилучення частки в капіталі. Приводиться в дужках (віднімається)
зменшення номінальної вартості акцій       Оборот д-т 40, к-т 672   Показник у гр. 3 приводиться в дужках. Рядок 250потрапив під вилучення капіталу явно через непорозуміння. Він ніяк не зв'язаний з рахунком 45. Це окрема стаття зменшення статутного фонду.
Інші зміни в капіталі:  
списання не відшкодованих збитків   4,5,6, 7,8   Д-т 41, 42, 43, к-т 442   Гр. 4, 5, 6, 7 приводяться в дужках (віднімаються)  
безкоштовно отримані активи       Оборот д-т 10, 11, 12, 14, 15, к-т 424      
    Оборот д-т 424, к-т 745   Приводиться в дужках (віднімається)  
           

Продовження таблиці А.5

 

         
Разом змін у капіталі     3-11   Сума рядків з 060 по 280 по відповідних графах з урахуванням знаків (+, —)      
Залишок на кінець року     3-11   Сума рядків (050 +290) з урахуванням знаків (+, -)     Показники, відбиті в гр. з 3 по 11 даного рядка, повинні збігатися з показниками стор. з 300 по 380 ф. № 1 на кінець року  
           

 

 Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 280. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия