Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

V. Звіт про виробничу практику
Після закінчення терміну практики студенти письмово звітують про виконання програми та індивідуальних завдань. Зміст звіту повинен містити відомості про виконання студентом усіх розділів програми практики, висновки і пропозиції, дані про індивідуальну роботу на посаді бухгалтера, використану літературу та нормативні документи.

Звіт повинен бути написаний обсягом до п’ятдесяти сторінок (без додатків) на окремих аркушах паперу (формат А4: 210x297 мм), дотримуючись таких вимог: шифр – Times New Roman; розмір 14; інтервал – 1,5; верхнє, нижнє ліве поле – 20 мм, праве – 10 мм; розташування - книжне.

Ілюстрації позначають скороченням «Рис.» і нумерують послідовно в межах пункту змісту практики. Номер ілюстрації повинен складатися з номера пункту змісту звіту і порядкового номера ілюстрації, між якими ставиться крапка. Після номера ілюстрації крапка не ставиться. Наприклад, Рис. 1.3.4.1 (перший рисунок пункту 1.3.4. (Виробничі запаси)).

Ілюстрації повинні мати назву, яку розміщують по центру внизу ілюстрації після її номера. При необхідності ілюстрації доповнюють пояснювальними даними (Рис. 1.3.6.2 Назва рисунку).

Таблиці нумерують послідовно в межах пунктів змісту практики. В правому верхньому над назвою таблиці розміщують напис «Таблиця» із зазначенням її номера. Номер таблиці повинен складатися з номера пункту змісту звіту і порядкового номера таблиці, між якими ставиться крапка. Після номера таблиці крапка не ставиться. Наприклад, Таблиця 1.2.2 (друга таблиця пункту 1.2. (Ознайомлення з організацією облікової роботи на підприємстві, вивчення структури бухгалтерії, елементів облікової політики та нормативно-правового забезпечення порядку документування записів у бухгалтерському обліку.)).

При перенесенні частини таблиці на іншу сторінку слово «Таблиця» і її номер вказують один раз в правому верхньому куті над відповідним загальним заголовком першої частини таблиці, над іншими частинами таблиці пишуть слова «Продовження таблиці» і вказують її номер, наприклад: «Продовження табл. 1.3.9.2». доцільність продовження таблиці на наступній сторінці є лише тоді, коли вона не поміщається на одній сторінці. Кожна таблиця повинна мати назву (загальний заголовок), яку розміщують по центру над таблицею. Назву і слово «Таблиця» починають з великої літери.

Таблиця 1.2.2

Терміни зберігання бухгалтерських документів в архіві підприємства

 

Тип документів бухгалтерського обліку Термін зберігання, років
Бухгалтерські звіти й баланси організацій та пояснювальні записки до них:  
а) зведені річні Постійно
б) річні Постійно
в) квартальні

 

Таблицю розміщують в тексті та додатках таким чином, щоби її можна було читати без повороту або з поворотом за годинниковою стрілкою.

Список використаних джерел - елемент бібліографічного апарату, який містить бібліографічні відомості про джерела і розміщується після висновків.

При написанні звіту подаються посилання в квадратних дужках на джерела, матеріали, які використовувалися при написанні роботи [3, с. 2] (відповідний опис в переліку посилань: 3. Голов С.Ф. Управлінський облік).

У списку використаних джерел спочатку з алфавітними порядком розміщують бібліографічний опис нормативних актів та документів, а далі інші використані джерела (додаток Ж):

· кодекси;

· закони та постанови ВРУ;

· укази президента;

· постанови, декрети , розпорядження КМУ;

· нормативні документи міністерств і відомств України;

· постанови (ухвали) місцевих Рад народних депутатів;

· в алфавітному порядку українські (російські) джерела праць;

· в алфавітному порядку іноземні джерела праць.

Основні законодавчі і нормативні документи, які регулюють загальні правила застосування первинних документів наведені в додатку К.

Зразки документів, розрахунків, облікових реєстрів і звітних форм заповнених власноруч розміщують в кінці звіту, а в тексті дають посилання на них і зазначають їхні порядкові номери.

Студент-практикант веде щоденник виробничої практики, де записує: дату, робоче місце, короткий зміст виконаної роботи. Ці дані підтверджуються підписом керівника практики від підприємства. Заповнений щоденник додається до звіту про виробничу практику.

Звіт повинен бути написаний студентом під час проходження практики і за змістом відповідати вимогам програми практики.

Звіт повинен містити (структура звіту):

1) титульний аркуш (додаток Л);

2) направлення на практику (щоденник), де міститься відгук керівника практики від підприємства (організації) про роботу студента на практиці та її оцінка (бали), висновок керівника практики від навчального закладу, робочі записи під час практики;

3) календарно-тематичний план (додаток М);

4) зміст (1.1. Ознайомлення з підприємством (організацію, установою), характеристика організаційної, виробничої структури, системи управління. 1.2. Ознайомлення з організацією облікової роботи на підприємстві, вивчення структури бухгалтерії, елементів облікової політики та нормативно-правового забезпечення порядку документування записів у бухгалтерському обліку. 1.3. Вивчити документальне забезпечення основних господарських операцій підприємства (розглядаються ділянки обліково-аналітичної роботи в межах об’єкту практики): 1.3.1. Основні засоби 1.3.2. Нематеріальні активи 1.3.3. Інші необоротні активи 1.3.4. Виробничі запаси 1.3.5. Малоцінні швидкозношувальні предмети 1.3.6. Грошові та розрахункові операції 1.3.7. Розрахунки зі страхування та оплати праці 1.3.8. Витрати підприємства 1.3.9. Доходи підприємства 1.3.10. Звітність підприємства: фінансова; податкова; статистична;

5) вступ;

6) виклад матеріалу (розкриття змісту);

7) висновки;

8) список використаних джерел;

9) систематизований додаток (таблиця в якій наведено перелік додатків представлених до звіту);

10) додатки (первинні та зведені документи заповнені власноруч або скопійовані, за ділянками обліково-аналітичної роботи підприємства (організації), на які необхідно робити посилання у звіті з практики.

Складений студентом звіт повинен мати наскрізну нумерацію сторінок (номер сторінки проставляється у верхньому праному куті аркуша). Першою сторінкою звіту є титульний аркуш, який включають до загальної нумерації сторінок звіту, але номер на ньому не ставлять. Аркуші звіту повинні бути зшиті (переплетені).

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 387. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.024 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7