Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«Відмінно» - зміст та оформлення звіту і щоденника відпові­дають стандартам. Характеристика студента позитивна. Відповіді на всі запитання членів комісії щодо програми практики і вико­наної індивідуальної роботи є повними й точними.

«Добре» — наявні непринципові зауваження щодо змісту і оформлення звіту і щоденника. Характеристика студента позити­вна. У відповідях на запитання членів комісії студент припустив­ся окремих неточностей, хоч у цілому має достатній рівень знань.

«Задовільно» - недбале оформлення роботи і щоденника. Переважну більшість питань з програми практики у звіті висвіт­лено, однак наявні окремі розрахункові й логічні помилки. Характеристика студента в цілому є пози-тивною. Відповідаючи на за­питання членів комісії, студент часто помилявся, показав досить обмежений рівень знань.

«Незадовільно» - таку оцінку виставляють студентові, якщо у звіті висвітлено не всі питання, або роботу підготовлено неса­мостійно, а також тоді, коли студент одержав негативну характе­ристику керівника з бази практики і не дав задовільних відпові­дей на запитання членів комісії.

Напрями й завдання практики

Переддипломна практика має дві взаємозв'язані фази реаліза­ції: загальноекономічну й тематичну.

Загальноекономічна практика передбачає комплексне й сис­темне вивчення підприємства як форми підприємництва і суб'єк­та ринку, його діагностику і розробку програми розвитку.

Тематичну практику спрямовано передовсім на підготовку дип­ломної роботи з певної теми, тому її зміст вужчий і полягає у зби­ранні необхідного матеріалу, його вивченні та опрацюванні, пере­вірці дійовості запропонованих пропозицій та рекомендацій.

Тому практику зорієнтовано на вивчення господарського ме­ханізму функціонування підприємства (організації), його зовніш­нього середовища, проблем його розвитку І взаємодії двох рів­нів - підприємства в цілому та його підрозділів. Аналізу під­лягають економічні взаємозв'язки та взаємовідносини виробни­чих підрозділів і підрозділів апарату управління, що й зумовлює вибір відповідних місць проходження практики.

Основним організаційним документом щодо проведення пра­ктики є її програма (табл.1), яка включає орієнтовний календар­ний план-графік ознайомлення з напрямами І змістом роботи на посадах економістів виробничих цехів, відділів апарату управ­ління підприємства (організації).

Програму практики складено так, щоб студент зміг цілеспря­мовано ознайомитись і достатньо глибоко вивчити організаційно-правові особливості господарської діяльності бази практики, її зовнішнього оточення, спеціалізацію та стан виробництва, струк­туру управління, положення про підрозділи, їх лінійні, функціо­нальні та міжфункціональні зв'язки, інструкції щодо виконання певних посадових функцій з економічної роботи, нормативно-методичні матеріали з організації та управління підприємством, внутрішній економічний механізм, трудові відносини, інформа­ційні системи та документообіг на підприємстві.

 

Таблиця 1 – Програма та зміст практики на робочих місцях економістів підрозділів

Підрозділи Напрями практики Завдання
Відділи: економіч­ний, вироб­ничий, техноло­гічний Цехи: основні допоміжні та обслуговуван­ня   Ознайомлення з базою практики: створення та розвиток підприємства; форма власності та її трансформування; цілі та завдання дія­льності; динаміка зміни номенклатури та асортименту продукції (послуг);тип вироб­ництва; спеціалізація та кооперування; тех­нологія і організаційно-технічний рівень ви­робництва Узагальнити характеристику підприємства, висвітливши питання: - історії створення й розвитку; - спеціалізації; - основної продукції, що випускається; - особливостей технології і кооперування виробництва; - типу виробництва і його організаційно- технічного рівня. З'ясувати перспективи розвитку підприємства  
Відділи: економічний фінансовий, бухгалтерсько­го обліку   Майно і власність підприємства: склад і ха­рактеристика майна; струк-тура основних фондів, оборотних коштів та інших активів; форма власності на майно; джерела формування майна   Вивчити інформацію про майно. Викласти аналітичний коментар. Оформити: таблиці, графіки, діаграми  
Відділи: еконо-мічний, бухгал- терсько­го облі-ліку та звіт­ності, фінансів, проек-тно-технологіч- ний, голов­ного Управління фінансами та итратами: сис­тема фінансування та нвестування; фінансо­ві стратегії; стратегії форму-вання та вико­ристання фінансових ресурсів; система уп­равління витратами; показники собівартості .продукції   Охарактеризувати порядок фінансування та інвестування. Описати основні фінансові стратегії. Визначити дійовість системи управління витрата­ми. Показати динаміку витрат на вироб-ництво і зміну собівартості товарної, реалізованої продук­ції, а також прибутку від

Продовження таблиці 1

механі­ка та енер- гети­ка, цехи під-приємст­ва, транс-пор­носкладсь­ке господарство   Кошторис витрат на виробницт­во. Прибуток, рентабельність продукції і ви­робництва   реалізації, валового (балансового) прибутку. Обчислити рентабельність продукції і виробництва. Показати схематично розподіл і використання прибутку, а також склад і порядок викорис­тання фонду споживання  
Відділи: бухгал-терського обліку та звітності, фінан­совий, економічний   Податки та обов 'язкові платежі: система податків і методи їх обчислення. Обов'язкові платежі та внески   Охарактеризувати податки, їх роль і вплив на виробничу та інноваційну діяльність і соці­альний розвиток. Розрахувати величину пода­тків і обов'язкових платежів  
Відділи: фінансовий, бухгалтерсь­кого обліку та звітності, еко­номічний   Економічна оцінка діяльності: баланси під­приємства за минулий (2-3 роки) період; порядок складання балансу господарської діяльності; фінансові показники; економіч­ний стан підприємства; інвестиційна прива­бливість   Вивчити баланс, динаміку структури його акти­вів і пасивів, їх взаємозв'язок. Проаналізувати економічний стан підприємства, звернувши увагу на співвідношення заборго­ва-ності і власних коштів, платоспро­можності підприємства і ліквідності його ак­тивів. Розробити можливі заходи для поліпшення фінансового стану  
Відділи: кадрів (управ­ління персона­лом), праці та заробітної пла­ти, економічний   Персонал: кадрова політика; кількісний і якісний склад персоналу; структура персо­налу; організація праці. Оцінка діяльності працівників; форми і системи оплати пращ; механізм мотивації та винагород; трудові відносини і контракти працівників, результа­тивність (продуктивність) праці   Охарактеризувати систему підбору, найму, розподілу, просування та звільнення персоналу. Проаналізувати динаміку змін показників кадрової складової: чисельність, кваліфіка­ція, структура категорій, ефективність використан­ня персоналу, продуктивність пра­ці та ін. Охарактеризувати форми і системи оплати праці. Оцінити рівень прогресивності організації праці та її стимулювання  
Відділи: економічний, маркетингу, збу­-ту, матеріально-технічного за-безпе­чення, зовнішньоеко-номіч­ної діяльності   Зовнішні взаємовідносини і зв'язки: взає­мозв'язки із «середовищем прямого впливу» - постачальниками матеріально-технічних ресурсів, науково-дослідними організація­ми, покупцями продукції (послуг), посеред­никами підприємства, біржами, банками, фінансовими й державними органами   Визначити місце і роль підприємства у вироб­ничо-господарському комплексі країни, ре­гіону. Дати оцінку стабільності виробничих зв'язків і впливу їх на ефективність діяльності. Орієнтовно визначити авторитет підприємства як партнера. Охарактеризувати зовнішньоеко­номічні зв 'язки та перспективи їх розширення  
Відділи: економічний, праці і заробіт­ної плати, кад­рів   Організаційна структура та управління під­приємством: структури виробничих підрозділів (основних, допоміжних, цехів обслуговування), підрозділів і служб невиробничого характеру, положення про підрозділи, юридичний статус підрозділів і механізм їхнього зв'язку. Організаційна структура управління під-при­ємством та особливості її трансформу-вання. Співвідношення централізації і децентралі­зації функцій управління   Вивчити особливості виробничої, управлінсь­кої, організаційної та загальної схем структур управління підприємством, прокоментувати зміни, що відбулися, і дата оцінку перспекти­вним перетворенням  
Відділи: економічний, маркетингу, збуту   Маркетингова діяльність: система марке­тингу підприємства; структура маркетинго­вого підрозділу, положення про його діяль­ність; місце і роль функції збуту в системі маркетингу на підприємстві. Ринок продукції. Стратегія маркетингу. Політика та система ціноутворення. Канали збуту товарів. Стимулювання збуту продукції. Товари-конкуренти та фірми що їх виготов­ляють   Проаналізувати дійовість системи маркетигу та її вплив на виробництво. Описати й дати оцінку ефективності процедур аналізу ринко­вих можливостей, дослідження попиту. Вивчити систему ціноутворення, його процедури. Охарактеризувати вплив витрат, попиту і кон-­куренції на політику і стратегію ціноутворення. Розглянути перспективну стратегію марке-тин­гу щодо номенклатури продукції, ринку збуту ( продуктову стратегію). Зробити узагальнений висновок про конку-рентоспромож­ність продукції на внутрішніх і зовнішніх ринках  
Відділи: проектно-кон-структорський, технологічний Інноваційна діяльність: попит на науково-технічну продукцію; інноваційна стра-тегія; інноваційні процеси; управління створенням, освоєнням та якістю нової Охарактеризувати напрямки інноваційної дія­льності, які склалися під впливом попиту і конкуренції, та особливості передпроектної підготовки.  

 

Продовження таблиці 1

  продукції. Проектування нових виробів і технологій. Експертиза та оцінка інноваційних проектів   Оцінити рівень організації та управління проектуванням. Описати технічні засоби проектування. Проаналізувати інформацію про впроваджен­ня проектів  
Відділи: виробничий, технологічний, головного ме­ханіка, економіч­ний Цехи: основні, допо­міжні та обслу­говування   Виробнича діяльність: основні техно-логії і виробничі процеси; техніко-тех-нологічна база виробництва; виробни-чий потенціал і потужності під-приємства; Система управ­ління виробництвом. Організація виробничих систем і тру-дових процесів у основному, допо-міжному вироб­ництвах та у виробництві для обслуговування. Виробнича стратегія і концепції розвитку. Організація підготовки та освоєння нової продукції. Управління запасами. Система управління якістю   Описати та класифікувати основні вироб­ничі процеси, рівень прогресивності техно­логій. Охарактеризувати виробничий потенціал, техніко-технологічну базу підприємства (підроз­ділів), показники використання потужностей. Описати основні стратегічні інновації вироб­ництва. Оцінити наслідки реструктуризації та онов­лення виробничої системи. Навести основні показники ефективності ви­робництва та якості продукції  
Відділи: економіч- ний, ви- робничий, праці і за- робітної плати   Цехи: основні, допоміжні, обслуговування Планування діяльності: система планів; методи розробки і вибір стратегій; структура і показники стратегічного та поточного планів. Прийняття рішень: система оперативного регулювання комерційної діяльності; організація оперативного планування виробництва Описати систему планування, порядок розробки і вибору стратегії. Охарактеризувати розділи стратегічного, тактичного і оперативного планів та їх взаємозв”язок. Охарактеризувати роль факторів часу та ризику у прийнятті рішень та швидкість реакції системи оперативного планування на раптові зміни кон”юнктури. Охарактеризувати оптимальність нормативної бази системи оперативно-календарного планування і технічні засоби формування та контролю за реалізацією планів-графіків виробництва. Дати оцінку ритмічності виготовлення продукції.
Економіч- ний відділ Оформлення і здача на кафедру звітів з практики і щоденника  
Разом    

 

ОРІЄНТОВНА ТЕМАТИКА ДИПЛОМНИХ РОБІТ

 

1. Управління виробничим профілем фірми.

2. Управління оновленням продукції фірми.

3. Управління процесами диверсифікації продукції та вироб­ництва .

4. Управління процесом реструктуризації операційної систе­ми фірми.

5. Управління якістю продукції.

6. Управління процесом диференціації продукту.

7. Управління конкурентоспроможністю продукції.

8. У правління оновленням техніко-технологічної бази ви­робництва .

9. Управління ремонтом та оновленням операційної системи фірми.

10. Управління ритмічністю виробництва та випуску продукції.

11. Управління завантажуванням потужностей виробничих підрозділів фірми.

12. Управління життєвим циклом продукції.

13. Управління процесом освоєння виробництва нової продукції.

14. Управління підготовкою виробництва нової продукції.

15. Управління запасами операційної системи фірми.

16. Управління життєвим циклом операційної системи фірми.

17. Стратегія оновлення продукції фірми.

18. Розробка стратегії досягнення конкурентних переваг фірми.

19. Методичні основи визначення доцільності виробництва нової продукції на різних етапах її життєвого циклу.

20. Особиста тактика менеджера з управління виробництвом за різних режимів функціонування операційної системи.

21.Стратегія досягнення конкурентних переваг фірми.

22. Ринково-продуктова стратегія фірми.

23.Товарна політика фірми.

24. Стратегія ціноутворення щодо нової продукції.

25. Стратегія взаємодії фірми з ринками виробничих ресурсів.

26. Стратегія технічного розвитку виробництва фірми.

27. Формування оптимальної виробничої програми фірми.

28.Методичні основи формування перспективного товарного асортименту фірми.

29. Оцінка можливих вигод та альтернативних витрат за зміни об'єктів виробництва.

30. Оцінка ризиків у діяльності фірми.

31. Траєкторія розширення виробництва та збуту нової продукції.

32. Оцінка організаційно-технічного рівня виробництва.

33. Забезпечення беззбитковості та прибутковості виробництва.

34. Методичні основи визначення оптимальних обсягів вироб­ництва продукції.

35. Організація оплати праці персоналу операційної системи за сучасних умов.

36. Проблеми постановки нової продукції на виробництво.

37. Організація виробництва та виведення нової продукції на ринок.

38. Економічні, технічні, ринкові межі оновлення продукції.

39. Механізм взаємної адаптації продукції та виробництва.

40. Оцінка раціональності технологічного та економічного ви­бору підприємства (мікроекономічний підхід до вибору виду технології та обсягів виробництва).

41. Оптимізація виробничої програми підприємства.

42. Методи переходу на випуск нової продукції: галузі засто­сування, ефективність.

43. Організація оперативно-виробничого планування за умов високого оновлення продукції.

44. Матеріально-технічне забезпечення виробництва.

45. Удосконалення загальної (виробничої) структури підприємства

46. Удосконалення системи управління витратами на підприємстві.

47. Антикризове обгрунтування системи заходів запобігання банкрутству підприємства.

48. Способи і резерви підвищення ефективності виробничої інфраструктури.

49. Розробка плану са­нації підприємства.

50. Розроблення й обґрунтування плану реструктуризації під­приємства.

51. Обгрунтування способів виходу підприємства із кризового стану.

52. Розроблення та впровадження системи контролінгу на під­приємстві.

53. Реінжиніринг бізнес-процесів на підприємстві.

54. Удосконалення методів управління фінансами підприємства і розробка пропозицій по їхньому удосконалюванню.

55.Резерви зниження собівартості продукції в умовах підприємства.

56.Обґрунтування річного плану випуску продукції на основі урахування обмежень внутрішнього та зовнішнього середовища.

57.Управління витратами на підприємстві..

58.Розробка заходів щодо поліпшення використання виробничої потужності підприємства.

59.Розробка заходів щодо збільшення прибутку і рівня рентабельності.

60.Оцінка ефективності застосування природоохоронних і ресурсозберігаючих технологій в умовах підприємства.

61.Удосконалення управління підприємством за допомогою математичних методів і ЕОМ.

62.Удосконалення управління маркетинговими процесами по просуванню на ринок товарів (послуг) продукції підприємства.

63. Оцінка ефективності роботи підприємства.

64.Удосконалювання мотивації праці.

65.Розробка цілей і стратегія розвитку підприємства.

66.Розробка й обґрунтування економічної політики по найважливішим напрямках діяльності підприємства.

67. Пошук резервів зниження витрат на утримання апарата управління підприємством.

68.Удосконалення методів розподілу і використання прибутку в умовах підприємства.

69. Оцінка конкурентноздатності продукції підприємства.

70. Удосконалювання зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

71.Удосконалення методів аналізу виконання плану по собівартості продукції і розробка заходів щодо її зниження.

72.Удосконалення методів аналізу виконання плану по праці і заробітній платі і розробка заходів щодо підвищення ефективності праці.

73.Удосконалення методів планування обсягу виробництва і якості продукції на підприємстві.

74. Організація і управління оборотними коштами.

75.Удосконалення організації заробітної плати на підприємстві.

76.Удосконалення методів бізнес-планування підприємства.

77.Підвищення ефективності функціонування природних монополій в умовах ринку.

78.Оцінка інноваційного потенціалу підприємства.

79.Оцінка виробничого потенціалу підприємства.

80.Оцінка конкурентного потенціалу підприємства.

81.Організаційне забезпечення стратегічного вибору підприємства.

82.Удосконалення планування товарного асортименту підприємства.

83.Формування конкурентних переваг підприємства.

84.Організаційно-економічний механізм реструктуризації підприємства.

85.Формування стратегії розвитку підприємств.

86.Організація управління кар”єрою на підприємстві.

87.Організаційно-економічне забезпечення запобігання втрат трудових ресурсів на підприємстві.

88.Економічний механізм забезпечення ефективного функціонування підприємств.

89.Підвищення ефективності реструктуризації підприємств.

90.Управління інвестиційною діяльністю підприємств.

91.Удосконалення системи планування на підприємстві.

92.Комплексне управління економічними процесами на підприємстві.

93.Методи і моделі адаптивного управління виробничим потенціалом підприємства.

94.Планування інвестиційної діяльності на підприємстві.

95.Адаптивне управління підприємством в нестабільному економічному середовищі.

96.Організаційно-економічна підтримка розвитку малих підприємств.

97.Маркетингова стратегія підприємства.

98.Фактори та стимули зниження енергоємності продукції підприємства.

99.Удосконалення управління матеріальним забезпеченням діяльності підприємства.

100. Управління економічною безпекою підприємства.

101. Комплексна оцінка фінансового стану підприємства.

102. Управління рекламною діяльністю підприємства.

103. Управління нематеріальними активами підприємства.

104. Управління формуванням капіталу.

105. Механізм управління економічним розвитком промислового підприємства в ринкових умовах.

106. Формування раціональної маркетингової стратегії промислового підприємства.

107. Формування раціональної товарної стратегії промислового підприємства.

108. Моделювання управління економічними системами промислових підприємств.

109. Антикризове управління промисловим підприємством в умовах ринкової трансформації економіки.

110. Підвищення ефективності управління організацією.

111. Економіко-організаційний механізм управління податками на промисловому підприємстві.

112. Механізм формування конкурентних стратегій фірми.

113. Управління промисловим підприємством в умовах конкуренції.

114. Розробка та обґрунтування виробничої стратегії підприємства

115. Розробка таобґрунтування збутової стратегії підприємства.

116. Управління ефективним розвитком промислового підприємства на основі контролінгу.

117. Економічні методи в системі управління промисловим підприємством.

118. Зниження фінансово-інвестиційних ризиків у зовнішньо­економічній діяльності підприємств.

119. Забезпечення ефективності організаційної структури управління промислового підприємства.

120. Забезпечення пропорційності у діяльності промислового підприємства.

121. Формування механізму забезпечення економічної безпеки підприємства.

122. Механізм регулювання результативності господарської діяльності.

123. Комплексна оцінка економічної стійкості підприємства в умовах становлення ринкових відносин.

124. Вдосконалення формування собівартості продукції.

125 Система організації управління частками державного майна в промисловості.

126. Формування та використання трудових ресурсів підприємств в економіці, що розвивається.

127. Організаційно-економічний механізм управління промисловою інфраструктурою суб'єктів господарювання.

128. Удосконалення систем підтримки прийняття рішень в організації.

129. Організаційно-методичне забезпечення використання лізингової форми інвестування на промислових підприємствах.

130. Методи оцінки результатів господарської діяльності під­приємств різних форм власності.

131. Стратегія зниження ризиків інвестиційної діяльності.

132. Оцінка ефективності управління підприємством в умовах перехідної економіки.

133. Організаційно-економічний механізм управління конкуренто­спроможністю підприємства.

134. Формування комплексної системи управління виробничими потужностями на підприємствах промисловості.

135. Організаційно-економічний механізм управління матеріальним потоком промислового підприємства.

136. Формування механізму фінансового забезпечення діяльності

підприємств в умовах впливу ринкових чинників.

137. Розвиток і регулювання фондового ринку промислового регіону.

138. Управління виробничим потенціалом при модернізації гос­подарського комплексу.

139. Управління економічним ризиком при розробці і реалізації проектів.

140. Акціонування промислових підприємств.

141. Економічні взаємовідносини суб'єктів промислово-фінансової групи.

142. Методи аналізу економічних процесів.

143. Формування ринкового механізму ціноутворення на підприємствах.

144. Економічний механізм стимулювання екологізації науково-технічного прогресу.

145. Формування стратегії акціонованого підприємства на фондовому ринку.

 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 268. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.069 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7