Студопедія
рос | укр

Головна сторінка Випадкова сторінка


КАТЕГОРІЇ:

АвтомобіліБіологіяБудівництвоВідпочинок і туризмГеографіяДім і садЕкологіяЕкономікаЕлектронікаІноземні мовиІнформатикаІншеІсторіяКультураЛітератураМатематикаМедицинаМеталлургіяМеханікаОсвітаОхорона праціПедагогікаПолітикаПравоПсихологіяРелігіяСоціологіяСпортФізикаФілософіяФінансиХімія


НАВЧАННЯ ГРАМОТИ


Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 3932
Формування в учнів фонетичного слуху . . Ш

Розвиток умінь здійснювати мовний аналіз . 48

Підготовка руки дитини до письма ... 50
Особливості структури і методики уроків до-

букварного періоду................................................. 52

Букварний період....................................................................... 55

Етапи букварного періоду.............................................. 55-

Особливості першого етапу............................................ 55

Методика формування уміння читати прямі

склади.................................................................. ■ 58

Опрацювання звуків і букв на другому етапі

букварного періоду................................................ 60

Структура уроку на ознайомлення з новою

буквою....................................................................... 61

Методика навчання письма в букварний період................................ 64

Психолого-педагогічні особливості процесу на­
вчання письма шестирічних учнів .... 64
Організаційні й гігієнічні умови навчання

письма.................................................................................. 66

Характеристика рукописного шрифту для на­
вчання письма шестирічних першокласників . 68
Види робіт з письма в букварний період . . 69
Структура уроку письма на вивчення нової

букви.......................................................................... 73

Коло умінь і навичок, які одержують учні в

букварний період.................................................... 74

Розвиток мовлення і мислення дітей на уроках навчання гра­
моти .............................................................................................................. 75

Робота над удосконаленням звуковимови .... 75
Збагачення словникового запасу учнів .............. 76>
Робота над реченням і зв'язним висловлюван­
ням ....................................................................... 78

Післябукварний період...................................................... , 81

Особливості уроків навчання грамоти в малокомплектній школі 83

Розділ III.Методика опрацювання розділів «Мова і мов*

лення», «Текст»..................................................................... 87

Формування уявлень про мову і мовлення , 87

Формування уявлень про текст .... 94

Розділ IV. Методика вивчення граматики і лексики . , 102

Методи навчання граматики.......................................................... .103

Евристичний метод................................................................ 103

Проблемний метод.......................................................... 105

Частково-проблемний метод........................................... 107

Пояснювально-ілюстративний і репродуктив­
ний методи.................................................................. 107

Методика формування граматичних понять ....".. 109

Методика опрацювання елементів синтаксису................................... 113

Значення знань з синтаксису в початкових

класах................................................................................ І її

Вироблення початкових уявлень про речення

і його будову........................................................... 114

Формування поняття про речення . . • . 116


Вивчення типів речень за метою висловлю-

* вання й за інтонацією......................................................... 116

Робота над засвоєнням понять «основа речен­
ня», «головні члени речення»......................................... 119

Робота над засвоєнням синтаксичного зв'язку

між членами речення....................................................... 121

Вивчення однорідних членів речення . . . 125

Ознайомлення зі складним реченням . . . 126

Види вправ із синтаксису й пунктуації . . 129

Методика опрацювання елементів лексики . 134
Лінгводидактичні основи методики роботи над

словом...................................................................... 134

Робота над засвоєнням лексичного значення

слова......................................................................... 137

Робота над усвідомленням прямого і перенос­
ного значення слова, багатозначністю й омо­
німією ......................................................................... 139

Робота над синонімами.................................................. 142

Вивчення антонімів........................................................ 145

Види вправ з лексики й методика їх прове­
дення .................................................................. 147

Методика опрацювання елементів морфології................................... 151

Методика вивчення морфемної будови слова ... 151
Значення і завдання роботи над вивченням

морфемної будови слова........................................ 151

Вивчення основи слова і закінчення . . . 152

Вивчення кореня слова ........................................... 154

Вивчення префікса........................................................ 156

Вивчення суфікса.................................................... 157

Методика вивчення частин мови.............................................. 160

Система вивчення іменника................................... 161

Формування загального поняття про іменник...... 163
Методика вивчення числа іменників . . ................. 164
Методика вивчення роду іменників . . .................. 166
Методика вивчення відмінювання іменників........ 167
Система вивчення прикметника . . . .................... 170
Формування загального поняття про прик­
метник ........................................................................ 171

Методика вивчення роду і числа прикметників 172

Вивчення займенника .......................................... 174

Система вивчення дієслова.................................... 177

Формування загального поняття про дієслово 178

Методика вивчення числа і роду дієслів . . 179

Методика вивчення часових форм дієслів . 180

Формування поняття про дієвідмінювання . 182

Вивчення прислівника............................................. 183

Вивчення прийменника................................................ 185

Морфемний і морфологічний розбори. Методика їх проведення 187

Морфемний розбір.................................................. 187

Морфологічний розбір........................................... 189

Типи уроків вивчення граматичного матеріалу.................................. 191

Вимоги до сучасного уроку граматики . . 191

Типи і структура уроків граматики . . . 192

419-


■■■


Розділ V.Методика вивчення фонетики і графіки . . 197

Ознайомлення з особливостями голосних і при­
голосних звуків....................................................... , 197

Вивчення теми «Голосні звуки і позначення їх

буквами»...................................................................... 198

Вивчення теми «Приголосні звуки. Тверді і м'які приголосні, способи їх позначення на

письмі»........................................................................ 199-

Вивчення теми «Дзвінкі і глухі приголосні» 201
Вивчення теми «Склад. Наголос» .... 202
Звуковий і звуко-буквений аналіз, методика
їх проведення........................................................... 20Ф

Розділ VI.Методика навчання орфографії .... 20*

Орфографія як предмет вивчення. Поняття

про орфограму.................................................................. 208

Граматичний і антиграматичний напрями в
методиці навчання орфографії . . . • . ........................ 209
Психологічна природа орфографічної навички................... 211
Аналіз лінгвістичної природи орфограм . ....................... 213
Залежність методики від лінгвістичної приро­
ди написань.................................................................. 21&

Вивчення фонетичних написань . . . , 21 &

Вивчення морфологічних написань . . . 218

Вивчення семантичних написань . . . . 219

Вивчення історичних написань........................................ 219і

Методика роботи над орфографічним прави­
лом ................................................................................ 220

Умови успішного формування орфографічних

навичок............................................................................ 223

Орфографічні вправи.................................................................................. 22&

Систематичність вправ........................................................ 229

Види вправ....................................................................... 230

Диктанти.......................................................................... 232

Орфографічний розбір і його види . . ........ 236-
Словникова робота в процесі навчання орфо­
графії ........................................................................... 238

Вимоги до уроків навчання орфографії . . 239і
Особливості вивчення фонетики й орфографії в діалектних

умовах........................................................................................................... 245

Значення формування умінь літературної ви-

мови................................................................................ 245

Особливості й умови становлення літературної

вимови............................................................................. 246

Методика формування умінь літературної ви­
мови ........................................................................... 347

Розділ VII.Методика читання.......................................................... 251

Читання як навчальний предмет, його зав­
дання ...................................................................... 251

Освітнє і виховне значення уроків читання.
Естетичне виховання на уроках читання . . 253
Наукові засади методики читання в початко­
вих класах................................................................ 257


З історії становлення методики читання. Ос­новний метод навчання дітей читанню .

Методика класного читання.........................................................

Завдання уроків класного читання

Види читання ...................................

Якості читання..........................................

Вироблення якісних ознак читання .

Набуття умінь правильного читання.................................

Вироблення навичок швидкого читання ....

Вироблення навичок виразного читання ....
Що таке «виразне читання» вчителя?
Передумови виразного читання учнів
Шляхи розкриття учням поняття «виразне чи­
тання» ......................................................................

Вимоги до інтонаційного оформлення прочи­
туваного і декламованого. Прийоми його на­
вчання.........................................................................

Особливості виразного читання поетичних тво-

рів

Уроки класного читання .: .........................................................

Типи уроків класного читання.........................................

Уроки ознайомлення з новим твором........................................

Визначення мети уроку..................................................

Основні етапи ччитання..................................................

Підготовка до сприймання твору ....
? Перше читання твору і перевірка сприймання

прочитаного . . \...................................................

Робота над перечитуванням тексту .
Аналіз зображувальних засобів. Застосування
і цілісного аналізу . . •, \

Навчання складати план прочитаного Переказ прочитаного . . >х\. Проведення узагальнюючої бесіди, встановлен­ня ідейного змісту твору . . . \ Особливості вивчення творів різних жанрів .

Методика опрацювання оповідань Особливості роботи над казкою Особливості роботи над байкою Особливості роботи над віршем Особливості роботи над нарисом

Уроки узагальнення знань ..............................

Завдання уроків узагальнення знань Підготовка до узагальнюючого уроку і його

проведення .................................................................

Робота над загадками, прислів'ями і скоромовками

Методика позакласного читання............................................

Позакласне читання як різновид предмета читання .

Мета і завдання позакласного читання . Керівництво самостійним дитячим читанням. Оцінка зусиль учнів у позакласному читанні Зв'язок позакласного читання з класним .

Системанавчання самостійному читанню...........................................

Етапи навчання самостійному читанню .
Особливості роботи на основному етапі на­
вчання ......................................................................


260 264 264 265 269-271 271 27а 275-275 277

279-

282:

286 289 28» 290 290 292 293-

296 298-

301 303 305

306 308 308 310 317 321 327 331 331

332: 334 337 337 337

338 339 341 341


Самостійне і несамостійне читання . . . 343
Комплекс знань, умінь, які освоюють учні на
основному етапі позакласного читання . . 344
Урок позакласного читання — основна форма керівництва са­
мостійним дитячим читанням......................................................................... 345

Основний метод формування учнів-читачів . 345 Заняття на підготовчому етапі навчання . . 345 Уроки позакласного читання на початковому

етапі навчання................................................. , . 346

Урок на основному етапі навчання . . . 346

Розділ VIII. Методика розвитку мовлення......................................... 349

Зв'язне мовлення, особливості оволодіння ним молодшими шко­
лярами .................................................................................................... 349

Сутність процесу творення тексту. З яких ета­
пів складається діяльність мовця? . . . 350
Труднощі оволодіння процесом творення тек­
сту ........................................................................... 351

Зміст роботи з розвитку монологічного мовлення .... 354
■Способи організації навчання зв'язним висловлюванням . . 358
Початкове ознайомлення з будовою зв'язних висловлю­
вань .......................................................................................................... 359

Розвиток комунікативних умінь під час опрацювання

програмного матеріалу з мови.................................................. 359

Розвивальна спрямованість комплексних вправ 359
Способи комплексної постановки завдань під
час ознайомлення з новим поняттям . . . 360
Типи комплексних вправ на етапі закріплення
граматичних форм, їх послідовність у навчаль­
но-виховному процесі..................................................... 363

Види комунікативних завдань у процесі фор­мування орфографічних навичок .... 366 Взаємопов'язане навчання розповідям, описам і мірку­ванням на уроках розвитку зв'язного мовлення . . . 367 Прийоми навчання зв'язним висловлюванням . . . • 371

Уміння орієнтуватися в умовах спілкування......................................... 371

Мотивація мовлення. Типи мовленнєвих ситу­
ацій ........................................................................... 371

Прийоми активізації мовленнєвої творчості 372
Уміння розкривати тему і основну думку висловлювання . . 377
Спостереження за зв'язком між змістом тек­
сту і заголовком..................................................................................... 378

Усвідомлення теми і головної думки власного

висловлювання.............................................................. 380

Уміння збирати матеріал для висловлювання....................................... 383

Розвиток сприймання, мислення і мовлення у

їх взаємозв'язку........................................................... 383

Збирання матеріалу на основі спостережень за

дійсністю...................................................................... 385

Добір матеріалу за картиною................................. 387

Добір матеріалу за текстом..................................... 392

Уміння систематизувати зібраний матеріал (структурно-компо-

зиційні уміння)........................................................................................ 392

Формування уявлень про семантико-компози-
ційну структуру тексту................................................... 393


Мовні засоби зв'язку речень у тексті . . ......................... 395
Слова, найважливіші для вираження думки......... 397
Виділення мікротем у власному висловлюван­
ні. Складання плану ............................................ 400

Уміння знаходити потрібні мовні засоби у висловлюваннях

різних видів................................................................................................. 402

Види переказів і методика їх проведення.................................................. 403

Види переказів, їх дидактичні можливості . 404

Переказ, близький до тексту (детальний) . 405

Вибірковий переказ........................................................ 406

Стислий переказ............................................................ 40&

Перекази з додатковим завданням (творчі пе­
рекази) ........................................................................... 408

Організація та прийоми навчання усним і письмовим переказам........................... 411
Попередня роззосереджена підготовка до пе­
реказу ...................................................................... 411

Постановка завдання. Мотивація мовлення.

Сприймання тексту............................................................ 412

Аналіз тексту у єдності змісту, мови, компо­
зиції. Складання плану та робочих матеріалів..... 412
Аналіз учнівських переказів........................................ 41 &

 

 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ШКОЛЬІ. | ОСНОВНІ ПЕРІОДИ Я ЕТАПИ НАВЧАННЯ ГРАМОТИ
1 | <== 2 ==> | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.211 сек.) російська версія | українська версія

Генерация страницы за: 0.211 сек.
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7