Студопедія
рос | укр

Головна сторінка Випадкова сторінка


КАТЕГОРІЇ:

АвтомобіліБіологіяБудівництвоВідпочинок і туризмГеографіяДім і садЕкологіяЕкономікаЕлектронікаІноземні мовиІнформатикаІншеІсторіяКультураЛітератураМатематикаМедицинаМеталлургіяМеханікаОсвітаОхорона праціПедагогікаПолітикаПравоПсихологіяРелігіяСоціологіяСпортФізикаФілософіяФінансиХімія


По 27 Липня 2014 року 1 страница


Дата добавления: 2015-10-01; просмотров: 457


Модульна оцінка складається з “ПК” - результатів поточного контролю студентів. Підсумки поточного контролю проводяться наприкінці кожного залікового модулю. На модульний контроль виносяться теоретичні питання та практичні завдання згідно робочої навчальної програми на момент контролю.

 

 

Система оцінки знань студентів і шкала оцінок.

За шкалою Ects За національною шкалою За шкалою навчального закладу
А Відмінно 90-100
ВС Добре 75-89
DE Задовільно 60-74
FX Незадовільно з можливістю повторного складання 35-59
F Незадовільно з обов’язковим повторним курсом 1-34

 

5. Підсумковий контроль

Підсумковий контроль – це визначення викладачем оцінки студента за сумою балів або за результатами екзамену, який проводиться за розкладом сесії.

Якщо студент згоден з оцінкою, відповідною набраній сумі балів (модульна оцінка), ця оцінка записується в залікову книжку та екзаменаційну або залікову модульну оцінну відомість.

Якщо студент не згоден з оцінкою, відповідною набраній сумі балів (модульна оцінка), він складає екзамен і отримує оцінку згідно результату. Система оцінки знань студентів і шкала оцінок відповідає приведеній вище таблиці.

Підсумкова оцінка знань студента з навчальної дисципліни визначається як середньозважена оцінка результатів засвоєння чотирьох залікових модулів (наказ №774 від 30.12.05) за формулою:

де - вагові коефіцієнти обсягу навчального матеріалу залікового модуля;

В1234 - кількість балів отриманих за заліковий модуль.

 

 

6. Приклад оформлення контрольної роботи ( тесту)

На окремому аркуші паперу студент повинен записати свої дані та виконати тест, не переписуючи завдання, зазначивши наступне:

Прізвище та ініціалиІванов А.А.

ГрупаТс-22

Дата10.03.05

Тестове завдання № 1 до залікового модулю № 1 з дисципліни “Основи теорії систем і управління”

 

 

7. Інструкція по використанню

Кожне тестове завдання до залікового модулю передбачає 100 балів. За одну вірну відповідь студент отримує один бал (якщо в завданні передбачено чотири бали, а студент знає відповідь лише на половину питання, то він набирає два бали). За завдання, де потрібно вставити пропущене слово або фразу студент отримує від 2 до 4 балів в залежності від складності завдання, там де потрібно дати визначення поняттю студент отримує від 4 до 8 балів в залежності від складності завдання та за рішення задачі студент отримує від 7 до 10 балів в залежності від її складності.

 

Тестове завдання №1 до залікового модулю №1

“Фундаментальні поняття”

за змістовними модулями 1,2,3,4,5.

Предмет і область визначення теорія систем. Класифікація систем. Властивості систем. Середовище системи.

Виберіть правильну відповідь
Тестування направлено на перевірку повноти знань та вміння.

 

         
   
1. Коли загальна теорія систем (ЗТС) сформувалась як самостійний науковий напрямок?: - 1б. А. в 20-ті роки 20-го століття; Б. в 50-ті роки 20-го століття; В. в 90-ті роки 20-го століття; Г. наприкінці 19-го століття.    
 
   
2. Якими принципом користуються при вирішенні задач ЗТС?: - 1б. А. принцип системності; Б. принцип релятивності системи; В. принцип універсальності системи; Г. жодна з відповідей не вірна (свій варіант).  
 
   
3. Система - це...: - 1б. А. комплекс елементів, що знаходяться у взаємодії і взаємозв’язку; Б. безліч об’єктів між ними і між їхніми атрибутами; В. засіб досягнення мети; Г. жодна відповідь не вірна (свій варіант).  
 
   
4. Чи згодні ви з тим, що: Елемент - це структурна одиниця системи, що має риси, що виражають головну якість системи: - 1б. А. так; Б. ні (тоді свій варіант).  
 
 
 
 

 

 


Тестове завдання №2 до залікового модулю №2

“Стан системи. Ефективність систем. Склад та структура систем.”

за змістовними модулями 6,7,8,9,10,11.

Виміри системних властивостей. Реакія систем. Ефективність систем.

Склад та структура систем. Елементи теорії графів

Виберіть правильну відповідь
Тестування направлено на перевірку повноти знань та вміння.

       
   
1. За якою формулою розраховується середня геометрична? – 1б. А. ; Б. ; В. ; Г. .  
 
   
2. При якому значенні лінійного коефіцієнта кореляції зв’язок між вхідним та вихідним параметрами тісний? - 1б. А. 0; Б. -0,5>r>0,5; В. ±1; Г. немає правильної відповіді.  
 
   
3. Ефективність системи –це……: - 1б. А. комплекс показників, що характеризують особливості взаємин із системою; Б. комплекс показників, які ефективно впливають на систему; В. це елементи, які входять в систему та ефективно взаємодіють між собою.  
 
 

 

 


.

 
 

 

 

 

 


Тестове завдання №3 до залікового модулю №3

“Моделювання систем. Основи системного аналізу.”

за змістовними модулями 12,13,14,15,16,17,18.

Сутність моделювання. Види моделей. Математичне моделювання.

Прогнозування моделей. Моделювання економічних систем.

Методологія аналізу. Процедури системного аналізу. Модель системи як основа декомпозиції

Тестування направлено на перевірку повноти знань та вміння.

     
 
 
 

 


Тестове завдання №4 до залікового модулю №4

“Управління системами”

за змістовними модулями 19,20,21,22.

Управління системою.

Загальні положення. Класифікація за способом керування. Принципи управління (регулювання ) технічних систем. Загальні принципи управління економічними системами. Показники функціонування систем управління. Управління організацією.

 

1. Управління – це …?- 4б.

 

2. Як можна відобразити загальну схему системи з управлінням? – 4б.

 

3. Методи управліня економічними ситемами в залежності від їхнього змісту поділяються на: - 1б.

а) технічні, біологічні, соціальні, економічні;

б) економічні, організаційні, соціальні, правові;

в) прості, складні, дуже складні, надскладні;

г) керовані, самокеровані, з комбінованим керуванням.

 

4. Функціонування системи відповідно до розробленого плану забезпечується функцією: - 1б.

а) стратегічного планування;

б) організації;

в) оперативного управління;

г) тактичного панування;

д) прогнозування;

е) аналізу та контролю.

 

5. Чим відрізняється стратегічне планування від тактичного планування? – 4б.

 

6. Виявлення та з’ясування причин відхилення системи від бажаного стану збезпечується функцією: - 1б.

а) стратегічного планування;

б) організації;

в) оперативного управління;

г) тактичного панування;

д) прогнозування;

е) аналізу та контролю.

 

7. Дати визначення системам з керуваням по параметрам? Навести приклади таких систем. – 4б.

 

 

8. Показником якості чи ефективного управління називають таку характеристику, яка: - 1б.

а) дозволяє об’єктивно зіставити результати управління;

6) допомагає прийняти вірне рішення;

в) впливає на результати управління;

г) узгоджує інтереси окремих підсистем та систем в цілому.

 

9. Що таке цільова функція: - 1б.

а) функція, яка дає кількісну міру мети управління;

6) функція, яка дає якісну характеристику системи;

в) функція, яка включає в себе велику кількість змінних;

г) функція, яка відображає призначення системи .

 

10. Для оцінки якості найчастіше використовують інтегральний показник. Він має вигляд: - 1б.

 

а) ; б) ; в) ; г) .

 

11. Інтегральний показник, що оцінює час перехідного процесу має вигляд: - 1б.

 

а) ; б) ; в) ; г) .

 

12. Надійність системи управління – це: - 1б.

а) здатність зберігати найбільш суттєві властивості на заданному рівні протягом визначеного проміжку часу і за певних умов функціонування;

6) здатність зберігати структуру системи протягом невизначеного проміжку часу;

в) здатність відновлювати певні властивості при зміненні умов функціонування;

г) здатність своєчасно реагувати протягом визначеного проміжку часу і за певних умов функціонування на зовнішні завади.

 

13. До типів основних завдань регулювання відносять: - 1б.

а) програмне регулювання;

6) стабілізацію;

в) спостереження;

г) пошук оптимального рішення.

 

14. Як поділяються системи за способом керування ? – 1б.

а) автоматичні, напівавтоматичі та автоматизовані;

6) прості та складні;

в) управляємі, неуправляємі та з комбінованим управлінням;

г) управляємі, самоуправляємі та з комбінованим управліням;

 

15. Принцип комбінованого управління дає найкращі якісні показники? Чи можете Ви пояснити чому? – 4б.

 

16. Наведіть класифікацію систем за способом управління? – 4б.

 

17. До систем з керуванням без зворотнього зв’язку відносять…. Пояснити чому?: - 4б.

а) пилосос;

6) лікарня;

в) велосипед;

г) університет;

д) гризун.

 

18. Стрілянина з рушниці, робота ЕОМ по програмі. До якого принципу управління відносять ці приклади. Відповідь пояснити. – 2б.

а) принцип розімкнутого управління;

6) принцип управління за збуренням;

в) принцип управління по відхиленню;

г) принцип комбінованого управління;

д) принцип адаптивного управління.

 

19. Управління, що здійснює автопілот, оператор – верстатник. До якого принципу управління відносять ці приклади. Відповідь пояснити. – 3б.

а) принцип розімкнутого управління;

6) принцип управління за збуренням;

в) принцип управління по відхиленню;

г) принцип комбінованого управління;

д) принцип адаптивного управління

 

20. До принципу адаптивного управління відносять такі приклади як….Відповідь пояснити.- 4б.

а) рефлекторні реакції тварин;

6) мутації організмів в процесі природного добору;

в) ріст зародка живого організма.

 

21. Наведіть загальну функціональну схему системи, що працює за принципом управління за збуренням? – 4б.

 

22. Наведіть загальну функціональну схему системи, що працює за принципом управління по відхиленню? – 4б.

 

23. Які основні підсистеми можливо виділити у структурі систем управління? - 4б.

 

24. Навіщо у системах використовують зворотній зв’язок? - 4б.

 

25. З яких етапів складається процес управління? - 4б.

 

26. Які Ви знаєте основні завдання регулювання? - 4б.

 

27. Які системи належать до класу керованих зовні? - 4б.

 

28. Чим відрізняються самокеровані системи? - 1б.

а) мають тільки управління зовні;

б) мають власний блок управління;

в) мають зворотній зв’язок;

г) не мають зворотній зв’язок;

 

29. До якого принципу управління відноситься жорстке керування? - 4б.

 

30. Що розуміють під навчанням у адаптивних системах управління? - 4б.

 

31. Які системи відносяться до тих, що мають можливість до адаптації? - 4б.

 

32. Які головні функції при управлінні соціально-економічними системами? - 4б.

 

33. Наведіть загальну функціональну схему системи, що працює за принципом розімкнутого управління? – 4б.

 

34. Наведіть загальну функціональну схему системи, що працює за принципом адаптивного управління? – 4б.


8. Рекомендована література

 

1. Гаврилов Е.В., Дмитриченко М.Ф., Доля В.К., Лановий О.Т., Линник І.Е., Поліщук В.П, Четверухін Б.М Системологія на транспорті. Кн. І. Основи теорії систем і управління. Під заг. ред. Дмитриченка М.Ф. Харків: ХНАМГ, 2004 р., 402 с.

2. Сурмин Ю.П. Теория систем и системный анализ.- Київ.: Либідь, 2003.- 248с

3. Шарапов О.Д. та ін. Системний аналіз /навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисциплін. – К.: КНЕУ, 2003, - 154с

4. Войлов Ю.Г. Элементы теории систем и системного анализа. / Учебное пособие – Луганск: изд-во ВНУ им. ВУ.Даля, 2002.-310с.

5. Методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи по дисципліні “Основи теорії систем та системний аналіз”. – Харків: ХДАДТУ, 2002.

6. Джонсон Р., Каст Ф., Розенцвейг Д. Системи та керівництво (теорія систем та керівництво системами), вид. 2-е, доповнене. Нью-Йорк. 1967. – М.: Рад. Радіо, 1971.- 648с.

7. Лівшиц В.Н. Системний аналіз економічних процесів на транспорті. - М.:

Транспорт, 1986. - 240 с.

8. Перегудов Ф.І., Тарасенко Ф.П. Вступ в системний аналіз. / Навч. пос для вузів. - М.: Вища школа, 1989. - 368 с.

9. Венецький І.Г., Венецька В.І. Основні математично-статистичні поняття та формули в економічному аналізі. / Довідник. - 2-е вид., перераб. та доп. - М.:

Статистика, 1979. - 447 с.

10. Пономаренко 0.І., Пономаренко В.О. Системні методи в економіці, менеджменті та бізнесі. / Навч. пос. для вузів. - Київ: Либідь, 1995. - 240 с.

11. Практикум по загальній теорії статистики. / Під ред. проф. Н. Н. Реузова. -М.: Статистика, 1973. - 360 с.

12. Николаев В.И., Брук В.М. Системотехника: методы и приложения, -Л.: Машиностроение, 1985, -198с.

13. Мороз А. И. Курс теории систем.- М.: Высшая школа, 1987, -304 с.

14. Моисеев Н.Н. Математические задачи системного анализа, - М.: Наука, 1981, - 488 с.

15. Ямпольский Л.С., Калин О.М., Ткач М.М. Автоматизированные системы технологической подготовки роботизированного производства. К.: Вища школа.1997, -271 с.

16.Ермаков С.М., Жиглявский А.А., Математическая теория оптимального эксперимента. Учеб.пособие.- М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1987.-320 с.

17. Клир Дж. Системология. Автоматизация решения системных задач: Пер. с англ.-М.: Радио и связь, 1990.-544 с.

18. Дружинин В.В., Конторов Д.С. Проблемы системологии. М: Сов.радио 1976.295 с.

19. Милованов В.П., Неравномерные социально-экономические системы: синергетика и самоорганизация.- М.: Эдиториал УРСС. 2001.- 264 с.

20. Бусленко И.П., и др. Лекции по теории сложных систем.- М.: Советское радио, 1973.- 440 с.

21. Шастова Г.А.,Коекин А.И. Выбор и оптимизация структуры информационных систем.- М.: Энергия, 1972.- 256 с.

22. Денисов А.А., Колесников Д.Н. Теория больших систем управления.- Л.: Энергоиздат, 1982.- 288 с.

23. Поспелов Г.С., Ириков В.А. Программно-целевое планирование и управление (введение) .- М.: Советское радио, 1976.- 440 с.

24. Моисеев Н.Н. Математические модели экономической науки.- М.: Знание, 1973.

25. Николис Г., Пригожин И. Самоорганизация в неравновесных системах..- М.: Мир, 1979.- 512 с.

 

Підпис укладача____________________________________

 

 

Навчальне видання

 

 

Засоби діагностики рівня освітньо-професійної підготовки з дисципліни “Основи теорії систем і управління” для студентів напрямку 6.1004 “Транспортні технології” денної форми навчання

 

 

Укладачі Денисенко Олег Васильович

Холодова Ольга Олександрівна

 

 

Відповідальний за випуск Гецович Є.М.

Редактор

 

 

План 2008 р. Поз.___

Підписано до друку_________ Формат______________ Папір тип.

Друк офсетний. Умовн. друк. арк. _____

Замовлення №_____________. Наклад 250 примірників.

Видавництво ХНАДУ, 61002, Харків-МСП, вул. Петровського, 25

 

Підготовлено та надруковано видавництвом Харківського національного автомобільно-дорожнього університету

 

Роберт Энтони Сальваторе


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Панель инструментов Слияние | По 27 Липня 2014 року 2 страница
<== 1 ==> | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.157 сек.) російська версія | українська версія

Генерация страницы за: 0.157 сек.