Студопедія
рос | укр

Головна сторінка Випадкова сторінка


КАТЕГОРІЇ:

АвтомобіліБіологіяБудівництвоВідпочинок і туризмГеографіяДім і садЕкологіяЕкономікаЕлектронікаІноземні мовиІнформатикаІншеІсторіяКультураЛітератураМатематикаМедицинаМеталлургіяМеханікаОсвітаОхорона праціПедагогікаПолітикаПравоПсихологіяРелігіяСоціологіяСпортФізикаФілософіяФінансиХімія


Петро Дорошенко


Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 1487


Додаток 1

Таблиця 1.1.

Вихідні дані для розрахунку показників виробничої програми машинобудівного підприємства та її виконання

№ з/п Назва виробу Річні обсяги виробництва, тис. шт. Запаси готової продукції на початок року, тис. шт. Запаси готової продукції на кінець року, тис. шт.
план звіт план факт план факт
Й 251,75 270,20 12,42 10,07 15,11 18,45
Д 1376,00 1452,90 65,80 73,18 78,91 63,11
Т 34,21 32,87 2,48 5,04 2,15 5,54

 

Таблиця 1.2.

Норми витрат ресурсів на виробництво одного виробу

№ з/п Види виробів Сировина і матеріали Комплектуючі (з ПДВ), грн. Паливо, кг Електроенергія, кВт/год Трудомісткість, люд/год
W, кг Х, кг Y, м3 Z, м3
Й 15,5 - 0,0092 - - 8,7 19,0 9,8
Д 0,9 0,5 - - - 1,1 6,0 0,75
Т 95,5 - 0,012 - 58,2 - 71,5 55,8

 


Додаток 2.

Таблиця 2.1.

Вихідні дані для розрахунку чисельності промислово-виробничого персоналу машинобудівного підприємства

Період Основні виробничі робітники, чол Підсобні робітники в основному виробництві, % Робітники, зайняті в допоміжному та обслуговуючому виробництві, % Робітники, зайняті в підсобному виробництві, % Управлінський та обслуговуючий персонал виробничих підрозділів, % Адміністративно-управлінський персонал, %
План 16,73 33,45 5,69 11,73 10,69
Звіт 15,73 35,45 6,69 12,73 10,69

 

Таблиця 2.2.

Дані про рух кадрів на машинобудівному підприємстві, люд.(прийняття(чисельник)/звільнення (знаменник) основних робітників)

Місяці року
8,725 13,07 4,035 5,38 12,415 5,035 15,45 17,795 19,14 20,485 7,725 16,795
8,725 15,45 12,76 14,1 21,83 14,11 11,42 9,07 15,45 24,52 19,14 7,725

 


Додаток 3.

Таблиця 3.1.

Годинні тарифні ставки робітників машинобудівного підприємства, грн.

Умови праці Форма оплати праці Годинні тарифні ставки за розрядами
I II III IV V VI
Нормальні Погодинні 1,00 1,09 1,20 1,33 1,50 1,72
Відрядники 1,20 1,31 1,44 1,60 1,80 2,06
Важкі та шкідливі Погодинні 1,25 1,36 1,50 1,66 1,88 2,15
Відрядники 1,50 1,64 1,80 2,00 2,25 2,58

 

Таблиця 3.2.

Середній розряд робіт з виготовлення виробів

А Б В Г Д Е Є Ж З И І Ї Й К Л
3,1 3,2 3,3 3,2 3,4 3,3 3,4 3,4 3,5 3,6 3,6 3,7 3,8 3,8 3,9
М Н О П Р С1 Т1 У1 Ф1 Х1 Ц1 Ч1 Ш1 Щ1 Ю1
3,9 4,1 4,1 4,0 4,0 4,2 4,2 4,3 4,4 4,5 4,3 4,4 4,5 4,6 4,7

Примітка: 1 – 30% робітників – відрядників працюють у важких та шкідливих умовах праці

Таблиця 3.3.

Залежність між рівнем виконання завдань з обсягу виробництва продукції і середнім розміром премій з фонду заробітної плати робітників-відрядників

Рівень виконання робітничих завдань, % <85 85-90 90-95 95-100 100-105 105-110 >110
Середній розмір премій робітників-відрядників, % -

 


Додаток 4.

Таблиця 4.1.

Залежності, що характеризують відношення рівня заробітної плати різних категорій промислово-виробничого персоналу підприємства (з урахуванням преміальних доплат з фонду заробітної плати) до середнього рівня оплати праці робітників-відрядників

Підсобні робітники в основному виробництві Робітники в допоміжному та обслуговуючому виробництві Робітники в підсобному виробництві Управлінський та обслуговуючий персонал виробницчих підрозділів Адміністративно-управлінський персонал
0,7 0,9 0,8 1,2 1,5

 

Таблиця 4.2.

Стан та вартість основних виробничих фондів машинобудівного підприємства

Групи основних фондів Початкова вартість на початок року, тис. грн. Ступінь зношення на початок року, тис. грн.
власні орендовані власних орендованих
1. Будівлі, споруди - 46,9 -
2. Транспортні засоби - 53,45 -
3.Машини і обладнання 41,9 46,9
4. Комп'ютерна техніка - 35,18 -
177,43 46,9

 


Додаток 5.

Таблиця 5.1.

Дані про рух основних фондів, тис. грн.

Варіант Введення Вибуття
05/05 = 1007 (3) 09/10 = 436,25 (1) 11/11 = 472,8 (2) 04/05 = 541,6 (4) 10/11 = 221,4 (1)
1871,05

 

Таблиця 5.2.

Ціни придбання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів (з урахуванням ПДВ)

Види ресурсів Одиниця вимірювання Ціна одиниці, грн.
W т
X т
Y м3
Z м2
Паливо* т
Електроенергія* кВт/год 0,24

 

Таблиця 5.3.

Дані про споживання матеріальних та паливно-енергетичних ресурсів на потреби виробничого та невиробничого характеру в % до рівня їх технологічних витрат

Види ресурсів Допоміжне і обслуговуюче виробництво Підсобне господарство Експлуатаційні потреби
Матеріали
Паливо
Електроенергія

 


Додаток 6.

Таблиця 6.1.

Норми відходів матеріальних ресурсів

Види сировини і матеріалів Норми відходів
всього зокрема зворотних
W 13,38 6,86
X 11,04 5,69
Y 4,52 2,35
Z 3,35 -

 

Таблиця 6.2.

Дані про зміни цін на матеріальні ресурси та норм їх витрачання у звітному періоді

Показники Варіант
Підвищення цін на матеріали та паливно-енергетичні ресурси, % 4,5
Встановлення знижених норм витрат матеріалів і паливно-енергетичних ресурсів, % 6,2

 

Содержание

Введение  
Глава 1. Понятие мер пресечения и их место в уголовном судопроизводстве  
§ 1. Понятие, виды, цели и классификация мер пресечения
§ 2. Основания применения мер пресечения в уголовном процессе
§ 3. Место мер пресечения в системе уголовно – процессуального принуждения  
Глава 2. Меры пресечения в уголовном процессе: порядок их избрания и применения § 1. Избрание и применение мер пресечения в уголовном процессе  
§ 2. Меры пресечения в уголовном процессе, применяемые дознавателем, следователем  
§ 3. Меры пресечения в уголовном процессе, применяемые по судебному решению  
Заключение
Список литературы

Введение

Меры пресечения – один из самых важных, актуальных, злободневных и болезненных вопросов уголовного судопроизводства. От того, насколько стороны в уголовном судопроизводстве разбираются в этих вопросах, знают нововведения в законодательство, правоприменительную практику, практику международных инстанций, и другие вопросы, зависит, где будет находиться человек во время предварительного следствия – под стражей или к нему будет применена иная, не связанная с лишением свободы мера пресечения. Право на свободу – это основополагающее конституционное право гражданина, и глубокое знание этих вопросов связано с тем, насколько оно – это право на свободу и личную неприкосновенность будет защищаться и соблюдаться. Уже на предварительной стадии производства по уголовному делу, лица, вовлеченные в сферу уголовного судопроизводства, сталкиваются с существенным ограничением прав и свобод, в частности с мерами процессуального принуждения – мерой пресечения. Применение конкретной меры пресечения в отношении лица, подозреваемые, обвиняемые в совершении преступлений, не признанного виновными, вступившим в законную силу, приговором суда, зависит от определенного круга лиц. Это дознаватель, следователь, руководитель следственного органа, защитник и суд. С целью наиболее правомерного применения мер процессуального принуждения, полной реализации принципов законности и правопорядка, обеспечения соблюдения прав и законных интересов всех сторон уголовного процесса необходимо рассмотреть и изучить основные аспекты мер пресечения; их место в системе мер уголовно-процессуального принуждения; основные принципы применения мер пресечения; и выделить современные проблемы их применения в уголовном судопроизводстве.

Основным аспектам института меры пресечения как меры уголовно-процессуального принуждения уделено внимания в трудах таких ученых, как А.Д. Бойков, А.П. Гуляев, З.Д. Еникеев, М. П. Евтеев, Э. Ф. Куцова, Н. И. Капинус, В. В. Лазарев, Ю. Д. Лившиц, А. М. Ларин, В. А. Михайлов, И. Л. Петрухин, Ю. И. Стецовский, М. С. Строгович, В. М. Савицкий, Л. В. Франк, С. А. Шейфер и другие авторы. Однако, большинство авторов рассматривали указанный институт в период до введения в действие нового законодательства - УПК РФ 2001 г.

Объект исследования — проблемы применения мер уголовно-процессуального пресечения. Предмет исследования - сущность и содержание уголовно-процессуальной деятельности при реализации законодательства о применении мер пресечения в уголовном процессе.

Целью работы является исследование сущности, понятия, классификации и основания применения мер пресечения в соответствии с действующим российским законодательством. В соответствии с этим были выбраны следующие задачи:

- выделить понятие, виды, цели и классификацию мер пресечения;

- исследовать основания применения мер пресечения в уголовном процессе;

- проанализировать место мер пресечения в системе мер уголовно-процессуального принуждения;

- определить избрание и применение мер пресечения в уголовном процессе;

- рассмотреть отдельные меры пресечения в уголовном процессе, применяемые дознавателем, следователем;

- выделить меры пресечения в уголовном процессе, применяемые по судебному решению.

Методологическую основу исследования составляют научные труды в области уголовно-процессуального, уголовного, конституционного права, криминалистики, теории государства и права. В работе использованы общие и частные методы исследования (анализ, сравнение, системно-правовой метод и др.).


 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Крок М. Лікувальна справа 2011-2012 р.р. | Музыкальный
<== 1 ==> |
Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.205 сек.) російська версія | українська версія

Генерация страницы за: 0.205 сек.
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7