Студопедія
рос | укр

Головна сторінка Випадкова сторінка


КАТЕГОРІЇ:

АвтомобіліБіологіяБудівництвоВідпочинок і туризмГеографіяДім і садЕкологіяЕкономікаЕлектронікаІноземні мовиІнформатикаІншеІсторіяКультураЛітератураМатематикаМедицинаМеталлургіяМеханікаОсвітаОхорона праціПедагогікаПолітикаПравоПсихологіяРелігіяСоціологіяСпортФізикаФілософіяФінансиХімія


Порадник


Дата добавления: 2015-08-31; просмотров: 492


У найбільш загальному вигляді соціологічне дослідження можна визначити як систему логічно послідовних методологічних, методичних та організаційно-технічних процедур, пов'язаних між собою єдиною метою: отримання достовірних даних про явище або процес, які вивчаються, про тенденції та протиріччя їх розвитку. Отримані дані використовують для збагачення наукового знання або у практиці управління соціальним життям.

Соціологічне дослідження включає в себе послідовні етапи: розробка Програми та інструментарію; добір інформації; підготовка добраної інформації до опрацювання та її опрацювання; аналіз отриманої інформації, підведення підсумків дослідження, формулювання висновків та рекомендацій.

Незважаючи на те, що кожне соціологічне дослідження включає вищезазначені етапи, єдиної, уніфікованої форми соціологічних процедур, придатних для вивчення проблем різної складності, не існує.

Поділ соціологічних досліджень на види залежить від ступеня складності, актуальності, мети, потреб замовників, наукової спроможності тощо.

У кожному конкретному соціологічному дослідженні роль стрижневого кореня виконує програма соціологічного дослідження, яка обумовлює його змістовно-смислову цінність, якість та надійність здобутої інформації.

У процесі проведення соціологічного дослідження найбільш часто плануються такі основні методи добору інформації: аналіз документів, опитування, спостереження, соціальний експеримент.

На завершення слід відмітити, що в практиці соціологічних досліджень достатньо широко використовуються такі методи, як соціометричний та експертні опитування, тестування та багато інших засобів, придатних для специфічних форм аналізу. Отже, соціологічне дослідження дає можливість формувати конкретні заходи щодо вдосконалення соціальної дійсності.

 

ЛІТЕРАТУРА

Основна:

1. Городяненко В. Социолопіческий практикум. – К., 1999.

2. Горшков М.К., Шереги Ф.Э. Прикладная социология: методология и методы: Учебное пособие / М.К. Горшков, Ф.Э. Шереги. – М.: Альфа-М: ИНФРА-М, 2009. – 416 с.

3. Девятко, И.Ф. Методы социологического исследования: учебное пособие / И.Ф. Девятко. – М.: Книжный дом Университет, 2009. – 296 с.

4. Добреньков В.И. Методология и методика социологического исследования: учебник / В.И. Добреньков, А.И. Кравченко. – М.: Альма Матер, 2009. – 537 с.

5. Как провести социологическое исследование? – М, 1990.

6. Казаринова Н. и др. Практикум по социологии. – М,, 2000.

7. Методология и методы социологических исследований. – Киев, 2000.

8. Новикова С. Методика составления социологических анкет. – М., 1993.

9. Опитування громадської думки. – Київ, 2005.

10.Паніна Н. Технологія соціологічних досліджень. – К., 1996.

11.Практикум з соціології / Ред. Піча В. – Львів, 2004.

12.Просветов, Г.И. Социологические исследования: задачи и решения: учебно-практическое пособие / Г.И. Просветов. – М.: Альфа-Пресс, 2009. – 208 с.

13.Рабочая книга социолога. – М., 1983.

14.Сикевич З. Социологические исследования: Практическое руководство. – СПб., 2005.

15.Соціологія / Під ред. В. П. Андрущснко. – Київ-Харків., 1998.

16.Социологический справочник. – К. 1990.

17.Тавокин, Е.П. Основы методики социологического исследования: Учебное пособие / Е.П. Тавокин. – М.: Инфра-М, 2009. – 239 с.

18.Ядов, В.А. Стратегия социологического исследования. 3-е изд., исправл. / В.А. Ядов. – М.: Изд-во «Омега-Л», 2009. – 576 с.

 

Додаткова:

1. Аверьянов, Л.Я. Контент-анализ. Учеб. пособие / Л.Я. Аверьянов. – М.: КноРус, 2009. – 456 с.

2. Балабанова Е. О комплексном характере социсследований // Социс. – 2002. – № 10.

3. Коноплицький С. Інтернет як предмет соціологічного аналізу // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2005. – № 3.

4. Кошлаков Д.М. Категории симметрии и асимметрии в социологических и политологических исследованиях // Вестник Института социологии. – 2013. – № 6. – C. 196–206.

5. Лагун А. Невербальное поведение: к методике использования в социологическом исследовании // Социс. – 2004. – № 2.

6. МіщенкоМ. Дослідження впливу інтерв'юера на відповіді респондента // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. – № 1.

7. Мітенко М. Застосування вуличних опитувань // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 1.

8. Мягков А. Всегда ли респонденты говорят правду // Социс. – 2008. – №9.

9. Назарова И. Качество опроса: фактори неответов // Социс. – 1999. – № 11.

10.Ньюман Л. Полевые исследования // Социс. – 1999. – № 4.

11.Годзь О., Рендюк П. Самостійна робота студентів з підготовки соціологічних анкет і організації проведення інтерв'ю. – Полтава, 2006.

12.Стукало С. Якість роботи опитувальної мережі // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2004. – № 4.

13.Тарасенко В. Соціальне, суспільне соціологічне пізнання // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. – 2006. – № 4.

14.Толстова Ю. Может ли соціологія разговаривать на языке математики? //Социс. –2000. – № 5.

15. Шубина Л. Общественное мнение об опросах общественного мнения //Социс. – 2005. – №11.

16. Яушева А. Формирование выборки: поиск новых возможноетей // Социс. – 2007. – № 8.

 


Тема 4. соціальна структура суспільства і теорія соціальної стратифікації (4 год.)

 

План семінарського заняття

1. Сутність поняття “суспільство”. Ознаки суспільства. Теорії походження суспільства.

2. Типологізація суспільств. Характерні особливості сучасного суспільства.

3. Соціальна система і соціальна структура суспільства.

4. Соціальна стратифікація: поняття та види. Соціальна нерівність.

5. Соціологічні теорії класів. Середній клас.

6. Соціальна мобільність.

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Такі самі навантаження рекомендуємо для занять повільним бігом і протягом дня. | IV курс
<== 1 ==> | 2 | 3 | 4 | 5 |
Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.128 сек.) російська версія | українська версія

Генерация страницы за: 0.128 сек.