Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Оформлення роботи відповідно вимогам до текстових матеріалів
Оформлення роботи проводиться у відповідності до державного стандар­ту України «Основні вимоги до робочої документації», ДСТУ БА.2. 4-4-95 / ГОСТ 21.101-93, який встановлює основні вимоги до робочої проектної доку­ментації на будівництво підприємств, будинків і споруд різного призначення.

Розрахунково-пояснювальна записка подається у надрукованому вигляді і має бути виконана на стандартних аркушах формату А4 з виконанням таких вимог:

- поля: ліве - 30 мм, праве - 10 мм, верхнє та нижнє - по 20 мм;
розмір шрифту 14, гарнітура Тіmes New Roman,
міжрядковий інтервал -1,5;

- відступ червоного рядку - 1,25;

- вирівнювання тексту по ширині.

«Зміст» розташовують із нової сторінки. До змісту включають: вступ, пос­лідовно перелічені назви всіх розділів і підрозділів; висновки; список інформа­ційних джерел, назви додатків.

«Вступ» розташовують із нової сторінки.

У вступі викладають:

- обґрунтування актуальності теми;

- мету кваліфікаційної роботи;

- конкретизацію постановки завдання кваліфікаційної роботи;

- зв’язок проблеми, що вирішується з об'єктом діяльності фахівця.
Текст пояснювальної записки, що викладають, поділяють на розділи згідно з завданням. Кожний розділ може поділятися на підрозділи.

Нумерація розділів, підрозділів.Розділи пояснювальної записки мають бути об'єднаними загальною метою, органічно пов'язаними між собою та з графічною частиною і відповідними посиланнями. Розділи і підрозділи нуме­рують арабськими цифрами.

Розділи повинні мати порядкову нумерацію в межах викладання основної частини кваліфікаційної роботи і позначатися арабськими цифрами без крапки (наприклад: 1,2,3 і т.д.).

Підрозділи повинні мати порядкову нумерацію в межах кожного розділу. Номер підрозділу складається з номера розділу і порядкового номеру підрозді­лу, відокремлених крапкою. Після номера підрозділу крапку не ставлять (наприклад: 1.1, 1.2 і т.д.).

Пояснювальна записка не повинна містити дублювання, описового матері­алу, стереотипних рішень, які не впливають на суть кваліфікаційної роботи та висвітлення результатів, отриманих виконавцем особисто.

Висновкивміщують безпосередньо після викладання розділів кваліфіка­ційної роботи, починаючи з нової сторінки.

У висновках наводять оцінку одержаних результатів відносно аналогів, ви­світлюють досягнутий ступінь новизни, практичне, наукове значення результа­тів, прогнозні припущення про подальший розвиток об'єкта дослідження або розробки. Текст висновків може поділятися на пункти.

Перелік джерел,на які є посилання в основній частині, наводять з нової сторінки.

Бібліографічні описи в переліку посилань подають у порядку, за яким вони вперше згадуються в тексті пояснювальної записки. Порядкові номери описів у переліку є посиланнями в тексті (номерні посилання).

За необхідності джерела, на які є посилання лише в додатку, наводять в окремому переліку посилань наприкінці додатку.

У додаткахподають матеріал, який є необхідним для повноти пояснюва­льної записки і не може бути послідовно розміщений в основній частині через великий обсяг або спосіб відтворення:

- додаткові ілюстрації або таблиці;

- проміжні математичні формули, розрахунки;

- додатковий перелік джерел, які можуть викликати інтерес;

У тексті пояснювальної записки (крім цитат) не допускається вживати:

- звороти розмовної мови,

- застарілі терміни і вислови.

У тексті пояснювальної записки, за винятком формул, таблиць і рисунків, не допускається вживати:

- умовні позначення, прийняті на кресленнях (наприклад, знак діаметра);

- позначення стандартів та інших документів без зазначення номера (на­приклад: правильно - "згідно з ДСТУ 10-95", неправильно - "згідно з ГОСТом";

- знаки <; >; =; %; № без числових значень.

У записці належить вживати стандартизовані найменування, позначення і одиниці фізичних величин (система СІ).

Якщо в тексті наводиться ряд числових значень, виражених в однакових одиницях, то позначення одиниці зазначають лише після останнього числового значення (наприклад: 1,50; 1,75; 2,00 м або від 1 до 5 мм).

Числові значення величин треба зазначати з необхідною точністю, при цьому в ряді величин (у тому числі в таблицях) вирівнюють числа знаків після десяткової коми.

Прізвища, назви установ, організацій, фірм та інші власні назви наводять мовою оригіналу.

Скорочення слів і словосполучень подають відповідно до чинних стандар­тів із бібліотечної та видавничої справи.

Структурні елементи титульний лист, «Анотація», додатки не нумерують, а їх назви правлять за заголовки структурних елементів.

Заголовки структурних елементів записки і розділів слід розташовувати посередині рядка і писати великими літерами без крапки в кінці, не підкреслю­ючи.

Якщо заголовок складається з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Перенесення слів у заголовку не допускається.

Відстань приймають такою, як у тексті. Не допускається розміщувати на­зву розділу, підрозділу в нижній частині сторінки, якщо після неї залишається місце лише для одного рядка тексту.

 Дата добавления: 2015-09-06; просмотров: 850. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия