Студопедия Главная Случайная страница Задать вопрос

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Омельченко О.А.
 

№ з/п Зміст питання Варіанти відповіді
Доповніть твердження: Управління –це________, ________організованих ____різної природи (біологічних, соціальних, технічних ), яка забезпечує збереження їх ( організованих систем ) визначеної структури, підтримку режиму діяльності, реалізацію програми та мети діяльності.
Доповніть твердження: Головним принципомуправління військами є - ________________
3. Управліннямає місце в усіх формах руху: А) механічного; Г) біологічного; Б) фізичного; Д) у суспільному житті. В) хімічного; А,Б,В, А,Б,В,Г, А,Б,Г, Д А,Б,В,Г,Д
4. Основні функції управління (обов’язкові): А) інформація стану; Г) постановка завдань; Б) прийняття рішення; Д) керівництво діяльністю; В) планування; Е) оцінка результату. А,Б,В,Г,Д,Е А,Б,В,Г, А,Б,Г,Д А,Б, Г
5. У ієрархічній структурі управління, керівник - це управлінець _________ рівня. вищого технічного середнього управ-лінського
6. У практиці функціональної діяльності керівника можна відокремити (виділити) 4 етапи в.т.ч.:- прийняття рішення та постановка задачі підлеглим-_____ етап; перший другий третій четвертий
7. У Збройних Силах застосовують методи управління, які умовно можна поділити на ___ групи (груп) . дві три чотири п’ять
8. Основу рішення складає задум бою, в якому визначається: А) напрям зосередження основних зусиль; Б) способи розгрому противника; В) бойовий порядок; Г) основні питання взаємодії. А,Б,В Б,В,Г А,Б,Г А,Б,В,Г
9. Конкретний зміст управлінської діяльності командира та інших посадових осіб органів Управління знаходить своє відображення у ________________ управління. функціях методах формах принципах
10. Керівник вищого рівня повинен приділяти організаційній роботі, поточним справам не більше ____% свого часу.
11. Під функцією управління розуміється об’єктивно обумовлений вид ___________ діяльності керівної управлінської адміністративної організа-торської
12. До групи соціально - психологічних методів управління можна віднести наступні методи: :А) правові; Г) організаційні; Б) демократичні; Д) підвищення активності; В) розпоряджувальні; Е) економічні; Ж) забезпечення послідовності; З) пропаганди й агітації; І) стимулювання діяльності. А,Б,В,Г,Д,Е А,В,Г,Е А,В,Г,Д,Е Б,Д,Ж,З,І

 

За кожну правильну відповідь нараховується один бал. Загальна кількість балів – 12.

Тестові завдання розроблено на кожну тему модуля . Зміст тестових завдань та еталонні відповіді на них включено до фонду контрольних завдань (тестів)


 

О.А. Омельченко

 

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

 

УЧЕБНИК

 

Издание третье, исправленное

Рекомендовано Министерством образования Российской Федерации в качестве учебника для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности и направлениям «Юриспруденция»

 

Том 1

 

 

МОСКВА

 

ББК67.3

 

Рецензенты:

 

академик РАЕН, заслуженный деятель науки РФ,

доктор юридических наук, профессор В.М. Курицын,

доктор юридических наук, профессор В.А. Савельев

 

Омельченко О.А.

Всеобщая история государства и права: Учебник в 2 т. Издание третье, исправленное. Т. 1–М.: ТОН – Остожье, 2000. – 528 с.

ISBN 5-86095-221-Х

 

Третье издание авторского учебника подготовлено в соответствии с действующей программой учебного курса «Всеобщая история государства и права» («История государства и права зарубежных стран»). В основу учебника положены лекционные курсы, читавшиеся автором в ведущих отечественных вузах; при этом учтена специфика построения подобных курсов в ряде европейских университетов. Учебный материал изложен в книге исчерпывающе, при этом наряду с сохраненной традиционной страноведческой схемой введены комплексные темы, охватывающие многие страны и народы и посвященные всемирно значимым явлениям истории государства и права. По сравнению с первым, настоящее издание дополнено рядом новых разделов, а также снабжено указателем имен.

В первом томе рассматривается история государства и права Древнего Востока, античного мира и средневековья.

Для студентов, аспирантов, преподавателей юридических и исторических специальностей вузов.

 

ISBN 5-86095-221-X

ББК 67.3

© О.А. Омельченко, 1998

© О.А. Омельченко, 1999

© О.А. Омельченко, 2000

 

ПРЕДИСЛОВИЕ

 

Учебный предмет «Всеобщая история государства и права» («История государства и права зарубежных стран») уже около 60 лет составляет обязательную часть общего юридического образования в России. За эти десятилетия сложилась своя особая традиция построения курса, свои научные и профессиональные его задачи. Общепризнанно, что именно Всеобщая история государства и права играет основную роль в знакомстве будущих юристов с традициями и опытом мировой политической и правовой культуры, юридического знания.

Предлагаемый учебник написан в соответствии со значительно обновленной программой общего курса «Всеобщей истории государства и права». Возможности такого обновления, освобождения курса от не свойственной ему социально-экономической и социально-политической проблематики открылись в связи с общим процессом обновления гуманитарной мысли в новой России и высвобождением вузовского преподавания из-под глобального государственного контроля. В основе учебника – лекционные курсы, читавшиеся на протяжении ряда лет в нескольких специализированных высших учебных заведениях Москвы. Чтобы сделать учебник практически полезным для возможно более широкой учащейся аудитории, в книге сохранена в основном страноведческая схема. Вместе с тем введены комплексные, проблемные темы, которые охватывают несколько или многие страны и народы, которые посвящены европейски или всемирно значимым явлениям истории государства и права. Только такой подход в перспективе способен создать действительно всеобщую историю права и государственности. Проблемное построение курса особенно важно в связи с задачами юридического образования, в том числе с необходимостью сравнительно-исторического освещения государственных форм и правовых институтов разных народов. Особая важность этого неоднократно подчеркивалась в рекомендациях международных юридических органов по развитию действительно современного и международно значимого юридического образования. В учете этого последнего обстоятельства, в данном учебнике использован опыт построения курсов «Истории институтов» и «Всеобщей истории права», преподаваемых в крупнейших европейских странах в рамках юридического образования (поскольку полностью аналогичного Всеобщей истории государства и права курса западное образование не знает).

И преподаваемый курс, и предлагаемый учебник, конечно, не могут считаться подлинно всеобщей историей, охватывающей все страны и народы во все эпохи. Необходимый в учебных целях отбор государственных и правовых традиций для изучения определился, во-первых, сложившейся традицией, во-вторых, реальной важностью политического или правового опыта изучаемых стран для развития всеобщей юридической культуры. В-третьих, следует признать, что этот отбор не может не быть до известной степени субъективным. В том числе связанным со степенью изученности в России государственной или правовой истории того или другого народа. Закономерно, что в других странах на мировую историю государственных институтов и права будут смотреть несколько иначе. Представленная в данном учебнике всеобщая история – это история глядя из России и для России, история стран в наибольшей степени соприкасавшихся с государственной и правовой историей России и наиболее повлиявших на нее. Хотя и здесь некоторые ограничения (например, отсутствие специального изложения правовой истории скандинавских стран) были в большей степени вынужденными, а не вызванными научной логикой предмета. Традиционно не вошла в курс правовая история России, так как ей посвящен особый учебный курс.

Содержание отдельных разделов в настоящем учебнике определено новым, своего рода методическим алгоритмом. Отбор теоретических и фактических сведений унифицирован по каждому разделу и крупному вопросу, сделан максимально полезным с практической точки зрения. Это касается объема материала, дат, иных фактических сведений. Учебный материал представлен в учебнике исчерпывающе, с тем чтобы освоение его хотя бы на 2/3 в пропорциональном соотношении обеспечило качественное усвоение предмета.

Учебник содержит прежде всего сумму понятий, сведений и фактов, важных для юридического образования и формирования профессиональной юридической культуры. Его целью никак не было, упаси Бог, «научить пониманию истории», «прониканию в смысл истории права» и т.п. Это задача специального исторического, историко-правового знания. Вместе с тем учебник - это помощь в понимании корней развития современных правовых традиций и происхождения современной политической и правовой культуры, в том числе преимущественно европейской политической и правовой культуры, в которой сегодня протекает профессиональная юридическая деятельность.

Традиционно Всеобщая история государства и права изучается в вузах на первом году обучения. Это и ставит некоторые трудности перед студентами, и создает дополнительные проблемы в учебнике. Некоторые впервые встречающиеся понятия и определения, термины приходилось истолковывать более описательно, чем строго юридически. Добавлены факты, имена и т. п., которые должны позволить студентам взглянуть на историю права с культурно-исторической и культурно-юридической точки зрения. Цитаты, иногда значительные по объему, должны познакомить с крупнейшими памятниками права, политической мысли, юридической науки. Хотя в учебнике намеренно исключена всякая двойственность в изложении учебных вопросов и разные точки научного воззрения на один и тот же предмет – это не вызывается нуждами профессионального юридического образования.

Учебник направлен прежде всего к учебной, практической пользе. Это не занимательная книга для чтения по истории права. Это и не самоучитель. В процессе освоения курса необходимы самостоятельная работа с документами истории права, разъяснения и консультации преподавателя. Но автор старался избежать нарочитой сложности и теоретичности в освещении предмета. Как и всякий учебник, эта книга представляет до некоторой степени кодификацию знания по предмету – на данный момент и в данных обстоятельствах. Естественно, он напрямую зависит от тех научных разработок, которые есть в современной науке истории права – по пристальном рассмотрении оказавшейся весьма небогатой в ряде вопросов.

Во втором и третьем изданиях учебник дополнен §§ 73, 88-90; соответственно изменилась нумерация параграфов раздела V-го. В текст ряда параграфов внесены терминологические уточнения, исправлены замеченные опечатки и редакционные погрешности. Добавлен также указатель имен, встречающихся в тексте.

 Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 132. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия