Студопедія
рос | укр

Головна сторінка Випадкова сторінка


КАТЕГОРІЇ:

АвтомобіліБіологіяБудівництвоВідпочинок і туризмГеографіяДім і садЕкологіяЕкономікаЕлектронікаІноземні мовиІнформатикаІншеІсторіяКультураЛітератураМатематикаМедицинаМеталлургіяМеханікаОсвітаОхорона праціПедагогікаПолітикаПравоПсихологіяРелігіяСоціологіяСпортФізикаФілософіяФінансиХімія


Характеристика та визначення поняття – тур, основні види турів


Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 557


Колізії та прогалини у праві: проблеми їх подолання та усунення

(2 години)

1. Прогалини у праві (поняття, характеристика, причини існування) та шляхи їх усунення.

2. Види юридичних колізій .

3. Аналогія права та закону: випадки, принципи та механізм застосування.

4. Колізії у праві, шляхи їх подолання.

Завдання для самостійної роботи (6 годин)

1. Колізії у конституційному та адміністративному законодавстві України.

2. Колізії у цивільному та господарському праві України.

3. Колізії у земельному законодавстві України.

4. Шляхи усунення колізій у законодавстві (на прикладі практики українських судів).

5. Особливості застосування аналогії права і закону у межах української правової системи.

Рекомендовані теми для докладів та рефератів:

1. Причини виникнення колізій у законодавстві.

2. Теоретичні аспекти розуміння колізій у праві.

3. Види юридичних колізій (загальна характеристика).

4. Шляхи усунення колізії у законодавстві.

5. Значення юридичної науки у процесі усунення колізій у законодавстві.

6. Відмінність колізій у праві від прогалин у ньому.

7. Поняття прогалини у законодавстві та причини їх існунення.

8. Шляхи усунення прогалин у законодавстві (на прикладі України).

9. Аналогія закону і аналогія права як форми усунення прогалин у законодавстві.

10. Складнощі, що виникають у процесі застосування аналогій закону і права.

11. Теоретичні проблеми застосування аналогії закону та права у правозастосовчий практиці.

12. Співвідношення та особливості аналогії права та аналогії закону.

13. Аналогії права і закону та конституційні принципи в України.

14. Співвідношення понять конкуренція та колізія юридичних норм.

15. Вплив змін в український державно-правовій дійсності на процес винекнення прогалин у праві.

 

Література:

1. Власенко Н.А. Коллизионные нормы в советском праве. – Иркутск, 1984.

2. Гойман В.И. Действие права (Методологический анализ). – М., 1992.

3. Жуйков В. Гражданский процессуальный кодекс РФ: разрешение коллизий // Росс. юстиция. 2003. № 5.

4. Завадская Л.Н. Механизм реализации права. – М., 1992.

5. Зелепукин А.А. К вопросу об эффективности российского законодательства // Правоведение. 1996. № 2.

6. Иногамова-Хегай Л.В. Конкуренция норм уголовного права. – М., 1999.

7. Карташов В.Н. Институт аналогии в советском праве (вопросы теории). – Саратов, 1976.

8. Карташов В.Н. Применение права. – Ярославль, 1980.

9. Книпер Р. Толкование, аналогия и развитие права: проблемы разграничения судебной и законодательной власти // Государство и право. 2003. № 8.

10. Лазарев В. В. Пробелы в праве и пути их устранения. – Ка­зань, 1974.

11. Лучин В.О. Конституция Российской Федерации: Проблемы реализации. – М., 2002.

12. Маликов М.Ф. Гносеологические основы реализации права. – Уфа, 2000.

13. Матузов Н.И. Коллизии в праве: причины, виды и способы разрешения // Правоведение. 2000. № 5.

14. Мостков М. К. Проблемы реализации права. – Иркутск, 1988.

15. Некрасов С.И. Федеральные и региональные средства и способы преодоления юридических коллизий публично-правового характера // Государство и право. 2001. № 4.

16. Протасов В. Н. Юридическая процедура. – М., 1991.

17. Тихомиров Ю.А. Коллизионное право. – М., 2000.

18. Халфина Р. О. Необходимые условия действенности пра­ва // Сов. гос-во и право. 1990. № 3.

19. Черданцев М. К. Проблемы реализации права. – Иркутск, 1988.

20. Юсупов В.А. Правоприменительная деятельность органов управления. – М., 1979.

 

КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ ДО ЗМІСТОВНОГО МОДУЛЯ 3(ЗМ-3)

1. Поняття та форми правореалізації.

2. Суб’єкти, об’єкти та підстави для реалізації юридичних норм.

3. Роль та місце держави (її органів) у процесі забезпечення різних форм правореалізації.

4. Правореалізація та її значення для суспільства.

5. Основні форми (способи) реалізації права.

6. Використання, виконання і дотримання права.

7. Правозастосування, як особлива форма правореалізації (загальні зауваження).

8. Правозастосування як особлива форма правореалізації.

9. Стадії правозастосовчого процесу.

10. Акти провозастосування (загальна характеристика, особливості змісту та форми).

11. Механізм і стадії застосування юридичних норм і проблеми, що виникають на цих стадіях.

12. Складні форми застосування права.

13. Основні аспекти правозастосування.

14. Поняття правозастосування.

15. Значення правозастосування.

16. Критерія класифікації форм правозастосування.

17. Форми правозастосування у залежності від характеру правореалізуючих дій.

18. Застосування юридичних норм, як особлива форма реалізації права.

19. Підстави застосування юридичних норм.

20. Правозастосовчи акти, їх види та значення у правовому регулюванні.

21.Юридична техніка і її значення для правозастосування.

22. Стиль та мова правозастосовчого акту.

23. Особливості інтерпритаційних актів, що видаються у процесі застосування норм у різних галузях права.

24. Акти застосування юридичних норм: поняття, види.

25. Основні вимоги до правильного застосування юридичних норм.

26. Поняття, види і причини правозастосовчих помилок і шляхи їх усунення.

27. Прогалини у праві (поняття, характеристика, причини існування) та шляхи їх усунення.

28. Види юридичних колізій .

29. Аналогія права та закону: випадки, принципи та механізм застосування.

30. Колізії у праві, шляхи їх подолання.

31. Колізії у законодавстві: поняття, причини виникнення.

32. Шляхи усунення колізій у законодавстві. Шляхи усунення прогалин у законодавстві.

33. Складнощі, що виникають у процесі застосування аналогій закону і права: теоретичний і практичний аспект.

34. Причини виникнення колізій у законодавстві.

35. Теоретичні аспекти розуміння колізій у праві.

36. Види юридичних колізій (загальна характеристика).

37. Шляхи усунення колізії у законодавстві.

38. Значення юридичної науки у процесі усунення колізій у законодавстві.

39. Відмінність колізій у праві від прогалин у ньому.

40. Поняття прогалини у законодавстві та причини їх усунення.

41. Шляхи усунення прогалин у законодавстві (на прикладі України).

42. Аналогія закону і аналогія права як форми усунення прогалин у законодавстві.

43. Складнощі, що виникають у процесі застосування аналогій закону і права.

44. Теоретичні проблеми застосування аналогії закону та права у правозастосовчий практиці.

45. Співвідношення та особливості аналогії права та аналогії закону.

46. Аналогії права і закону та конституційні принципи в України.

47. Співвідношення понять конкуренція та колізія юридичних норм.

48. Вплив змін в український державно-правовій дійсності на процес винекнення прогалин у праві.

 

 

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ СКЛАДАННЯ ІСПИТУ З ПРЕДМЕТУ «ПРОБЛЕМИ ТЕОРІЇ ТА ФІЛОСОФІЇ ПРАВА»

І. Проблеми філософії права:

1. Філософія права у системі філософських і юридичних наук.

2. Різноманіття концепцій філософії права.

3. Право і держава як об'єкти філософського дослідження.

4. Історичний розвиток філософії права.

5. Поняття і предмет філософії права.

6. Філософське трактування суті і поняття права.

7. Логічне і історичне у праві.

8. Завдання і функції філософії права.

9. Методологія права у структурі філософсько-правового знання.

10. Філософський рівень методології пізнання права.

11. Загальнонауковий рівень методології пізнання права.

12. Приватнонауковий рівень методології пізнання права.

13. Спеціально-юридичний рівень методології пізнання права.

14. Діалектика як методологія пізнання права.

15. Екзистенціалізм як методологія пізнання права.

16. Феноменологія права.

17. Герменевтика як методологія пізнання права.

18. Критична соціальна теорія як методологія пізнання права.

19. Постмодернізм і право.

20. Філософсько-правові дослідження у XX столітті.

21. Класифікація напрямів сучасної філософії права.

22. Позитивістські і природно-правові концепції у сучасній філософії права.

23. Значення історії філософії права для сучасних філософсько-правових досліджень.

24. Традиції і новизна у процесі розвитку філософії права у Росії.

25. Онтологія права у структурі філософсько-правового знання.

26. Правова реальність і її структура.

27. Питання походження права.

28. Співвідношення реального і формального у праві.

29. Форми існування права.

30. Буття права (що є право?).

31. Право і реальність. Значення права.

32. Історична школа права (К.Ф. Савіньі).

33. Право як історичний розвиток умов людського існування (Р. Самнер).

34. Легистська онтологія: право як закон (І. Бентам, Д. Остін, В.Д. Катків).

35. Природно-правова онтологія: справжнє (природне) буття права, несправжнє (позитивне) буття права.

36. Либертарно-юридична онтологія: реальне, наявне буття правового закону (В.С. Нарсенянц).

37. Звичаєве право: звичай і право, правосуддя.

38. Онтологічні фундаментальні концепції загального права.

39. Епістемологія права у структурі філософсько-правового знання.

40. Специфіка процесу правового пізнання.

41. Межі і можливості пізнання правової реальності.

42. Взаємозв'язок гносеології права з онтологією права.

43. Методологічні принципи, методи і прийоми дослідження правових явищ.

44. Гносеологія права (як пізнається право?).

45. Природно-правова гносеологія.

46. Легістська гносеологія.

47. Лібертарно-юридична гносеологія.

48. Антропологія права у структурі філософсько-правового знання.

49. Право як форма буття і здійснення свободи людини.

50. Права людини і права громадянина: їх відмінність і співвідношення.

51. Суб'єктивні і об'єктивні права.

52. Концепції прав людини і прав громадянина: історія і сучасність.

53. Особа і право.

54. Ідеї природних, природжених, невідчужуваних прав і свобод людини.

55. Механізми формування правової особи.

56. Право на життя і право на смерть.

57. Проблема евтаназії у сучасній юриспруденції.

58. Аксиологія права у структурі філософсько-правового знання.

59. Соціальні цінності і право.

60. Основні моменти права: рівність, свобода, справедливість.

61. Пізнання свободи і її реалізація правом.

62. Формальна рівність як принцип права.

63. Ідея єдності рівності, свободи і справедливості у праві.

64. Справедливість як правове вираження свободи і рівності.

65. Правова рівність як вираження свободи і справедливості.

66. Право, рівність і зрівнялівка.

67. Воля у праві: проблема розумності і свободи волі.

68. Право як загальна і необхідна форма, і рівна міра свободи.

69. Зміст і значення правового принципу формальної рівності.

70. Формальна рівність і фактична рівність.

71. Право як благо.

72. Право і справедливість.

73. Право і свобода.

 


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Основною частиною туристичного продукту э туристичні послуги, які є дещо специфічним товаром, ця специфічність виходить із особливостей послуги як товару. | Технологія розробки програми перебування.
1 | 2 | 3 | 4 | <== 5 ==> |
Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.147 сек.) російська версія | українська версія

Генерация страницы за: 0.147 сек.