Студопедія
рос | укр

Головна сторінка Випадкова сторінка


КАТЕГОРІЇ:

АвтомобіліБіологіяБудівництвоВідпочинок і туризмГеографіяДім і садЕкологіяЕкономікаЕлектронікаІноземні мовиІнформатикаІншеІсторіяКультураЛітератураМатематикаМедицинаМеталлургіяМеханікаОсвітаОхорона праціПедагогікаПолітикаПравоПсихологіяРелігіяСоціологіяСпортФізикаФілософіяФінансиХімія


Обслуговуючий технологічний цикл: технологія бронювання туристських послуг та форми співробітництва тур операторів з партнерами, розробка технологічної документації.


Дата добавления: 2015-10-12; просмотров: 494


1. Абдулаев М.И., Комаров С.А. Проблемы теории государства и права. – СПб., 2003.

2. Банчук О.А. Публічне і приватне право: історія українських вчень та сучасність. – К., 2008.

3. Бачинін В.А., Журавський В.С., Панов М.І. Філософія права. – К., 2003.

4. Варламова Н.В. Проблемы общей теории права и государства/Под общ. ред. В.С. Нерсесянца. – М, 2002.

5. Гойман-Калинский И.В., Иванец Г.И., Червонюк В.И.. Элементарные начала общей теории права. – М., 2003.

6. Голосніченко Д.І. Теорія Повноважень: вітчизняний та зарубіжний досвід їх формування. Монографія. – К., 2009.

7. Давид Р., Жоффре-Спинози К. Основные правовые системы современности / В.А. Туманов. – М., 2003.

8. Загальна теорія держави і права: [Підручник для студентів юридичних вищих навчальних закладів] / М.В. Цвік, О.В. Петришин, Л.В. Авраменко та ін.; за ред.д-ра юрид.наук, проф., акад. АПрН України М.В. Цвіка, д-ра юрид.наук, проф., акад.АПрН України О.В. Петришина. – Харків, 2009.

9. Загальна теорія держави і права. Академічний курс/За ред. В.О.Зайчука і Н.М.Оніщенко. – К., 2008.

10. Закомлистов А.Ф.. Юридическая философия / Ассоциация Юридический центр. – СПб., 2003.

11. Кельман М.С., Мурашин О.Г., Хома Н.М. Загальна теорія держави та права: Підручник для студ. вищ. навч. закл. освіти. – Львів., 2003.

12. Клепцова Т. Н. Проблемы теории государства и права : Сб. метод. материалов по спецкурсу на 2003/04, 2004/05, 2005/06 учеб. Годы. – М., 2003

13. Котюк В. О. Теорiя права. – К., 1996.

14. Котюк В.О. Загальна теорія держави і права. – К., 2005.

15. Малишев Б.В. Судовий прецедент у правовій системі Англії. – К., 2008.

16. Марчук В.П. Історія політичних і правових вчень: навч.посібн.дял студентів вищих навч.закл. / В.П.Марчук, Г.В. Марчук. – К., 2009.

17. Машков А.Д. ВВедение в общую теорию юридических наук. – К., 2005.

18. Межі державного втручання: Теоретико-правовий аспект / О.І. Верник, О.Б.Костенко, П.В. Куфтирев, А.Д.Машков, Ю.Д.Притика. – К., 2004.

19. Нерсесянц В.С. Философия права. – М.,1999.

20. Общая теория государства и права : Акад. курс : В 3 т. Отв. ред. М.Н. Марченко. – М., 2002-2004.

21. Оніщенко Н.М. Сприйняття права в умовах демократичного розвитку: проблеми, реалії, перспективи: Монографія /Відп.ред.академік НАН України Ю.С. Шемшученко. – К., 2008.

22. Панов М.І., Осипова Н.П., Герасіна Л.М., Клімова Г.П., Сердюк О.В. Соціологія права: Підручник для студ. юрид. спец. / Національна юридична академія України ім. Ярослава Мудрого / Наталя Пилипівна Осипова (ред.). – К., 2003.

23. Проблемы теории государства и права/ Под ред. М.Н. Марченко. – М., 2001.

24. Проблемы теории государства и права/ Под ред. В.С.Нерсесянца. – М., 1998.

25. Про українське право. Збірник статтей кафедри теорії та історії дерржави і права. Число І-ІІ / за ред.проф. І. Безклубого. – К., 2007.

26. Про українське право. Збірник статтей кафедри теорії та історії дерржави і права. Число Ш / за ред.проф. І. Безклубого. – К., 2008.

27. Про українське право. Збірник статтей кафедри теорії та історії дерржави і права. Число ІV / за ред.проф. І. Безклубого. – К., 2009.

28. Про українське право. Збірник статтей кафедри теорії та історії дерржави і права. Число V / за ред.проф. І. Безклубого. – К., 2010.

29. Самохвалов В.В., Самохвалов В.П. Правові проблеми влади: Теоретико-методологічні та історичні засади: Навчальний посібник. – Одесса, 2006.

30. Стефанчук М.О. Межі здійснення суб’єктивних цивільних прав: монографія / М.О. Стефанчук. – К., 2008.

31. Скакун О.Ф. Теорія держави і права. – Харків, 2001.

32. Сурилов А.В. Теория государства и права. – К.- Одесса, 1989.

33. Теория государства и права: Курс лекций / Под ред. Н.И.Матузова и А.В.Малько. – М., 2002.

34. Теория права и государства:/ Под ред. проф. Г. Н. Манова. – М., 1996.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Юридичний факультет

Кафедра фінансового права

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник декана юридичного факультету з навчальної роботи

___________Лотюк О.С.

«____»____________20__ року

 

РОБОЧА ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

ФІНАНСОВЕ ПРАВО

Для студентів

галузь знань – 0304 «Право»

напрям підготовки – 6.03040201 «Правознавство»

 

 

 

КИЇВ – 2013


Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансове право»для студентів галузі знань «Право», напряму підготовки «Правознавство».

«____» ______________ 2013 року – 36 с.

 

Розробник: Пришва Надія Юріївна,

Завідуюча кафедрою фінансового права, доктор юридичних наук, професор

 

Робоча програма навчальної дисципліни «Фінансове право» затверджена на засіданні кафедри фінансового права

 

Протокол № 1 від «20» вересня 2013 року

 

Завідувач кафедри фінансового права ____________ Пришва Н.Ю.

«___» __________ 20___ року

 

Схвалено науково - методичною комісією юридичного факультету

 

Протокол №___ від «___» __________ 20___ року

Голова науково-методичної комісії _____________ Безклубий І.А.

«___» __________ 20___ року

 

 

Схвалено предметною комісією з економічних та юридичних наук при Науково-методичній раді Університету

 

Протокол №___ від «___» __________ 20___ року

 

Голова предметної комісії _____________ Луцишин З.О.

«___» __________ 20___ року

 

 

© Пришва Н.Ю., 2013

Вступ

Навчальна дисципліна „Фінансове право” є складовою освітньо-професійної програми підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр права» галузі знань «право», з напряму підготовки за спеціальністю 6.03040201 «Правознавство».

Дана дисципліна є базовою нормативною дисципліною для спеціальності „Правознавство”

Викладається на ІІ курсі в 3 та 4 семестрах в обсязі 216 год. (6 кредитівECTS), в тому числі лекцій68 год., практичних занять34 год., самостійна робота114 год. (3 семестр: лекцій – 17 год.; практичних занять – 17 год.; самостійна робота - 38; форма контролю – залік; 4 семестр - лекцій – 51 год.; практичних занять - 17; самостійна робота – 76 ). У курсі передбачено 4 змістовних модулі та чотири модульні контрольні роботи. Форма підсумкового контролю - іспит.


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Технологія розробки програми перебування. | Кам'яні будинки, їх елементи і конструкції
1 | <== 2 ==> | 3 | 4 | 5 |
Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.13 сек.) російська версія | українська версія

Генерация страницы за: 0.13 сек.