Студопедия — Домашня контрольна робота № 7
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Домашня контрольна робота № 7


Перший рівень

1. Вкажіть формулу закону Ома для повного кола..

А) ; Б) ; В) ; Г) .

2. Порівняйте опори двох провідників однакової довжини і однакової площі поперечного перерізу, якщо один виготовлений з міді й має опір R1, другий – алюмінієвий з опором R2.

А) R1 = R 2; Б) R1 < R2; В) R1 > R2.

3. При якому з’єднанні трьох однакових резисторів їх загальний опір буде найбільшим?

 
 

 

   
А) Б) В) Г)

Другий рівень

1. Як зміниться сила струму на ділянці кола, якщо її опір збільшити в два рази, а напругу на ній зменшити у два рази?

А) не зміниться; В) зменшиться у 4 рази;
Б) зменшиться у 2 рази; Г) збільшиться у 4 рази.

2. Внутрішній опір батареї акумуляторів 0, 2 Ом, а її ЕРС 12 В. Яким є опір зовнішнього кола, якщо сила струму в батареї дорівнює 6 А?

А) 1, 8 Ом; Б) 72 Ом; В) 2, 2 Ом; Г) 74, 4 Ом.

3. Розрахувати опір мідного провідника завдовжки 100 м, якщо його площа поперечного перерізу дорівнює 1 мм2.

А) 100 Ом; Б) 1, 7 Ом; В) 17 Ом; Г) 170 Ом.

4.Знайдіть потужність, що споживає лампочка, на цоколі якої написано: 3, 5 В, 0, 28 А.

А) 12, 5 Вт; Б) 3, 78 Вт; В) 0, 98 Вт; Г) 12, 5 Ом.

Третій рівень

1. Батарея з двох послідовно з’єднаних елементів з ЕРС 2 В і внутрішнім опором

0, 5 Ом кожний замкнено на резистор опором 3 Ом. Визначити потужність струму в резисторі.

2. Визначити силу струму у резисторі R1, якщо між клемами 1 і 2 прикладена напруга 42 В, а опори резисторів відомі: R1=R2 = R5 =1 Ом, R3 =10 Ом і R4 =9 Ом.

3. ЕРС батареї 3 В, її внутрішній опір 1 Ом. Якою буде напруга на полюсах батареї, якщо до них підключити лампочку опором 2 Ом?

Четвертий рівень

1. Два електрочайники, кожен з яких при напрузі 220 В споживає потужність 400 Вт, закипають при їх послідовному і паралельному вмиканні в мережу з цією напругою протягом однакових інтервалів часу при однаковій масі води у них і однаковій її початковій температурі. Визначити опір підвідних провідників.

2. Визначити силу струму в резисторі R4, якщо опори резисторів дорівнюють: R1 =2 Ом, R2 =3 Ом, R3 =7, 55 Ом, R4 =2 Ом, R5 =5 Ом, R6 =10 Ом. Напруга на ділянці кола 100 В.

3. При замиканні гальванічного елемента на резистор опором 4 Ом сила струму в колі 0, 2 А, а на резистор опором 8 Ом – сила струму 0, 15 А. Визначити силу струму короткого замикання цього джерела.

 

 

Відповіді:

ІІІ рівень: 1) 3 Вт; 2) 6 А; 3) 2В.
IV рівень: 1) 121 Ом; 2) 6, 25 А; 3) 0, 3 А.


8. МАГНІТНЕ ПОЛЕ

Магнітне поле провідника зі струмом; сила Ампера; сила Лоренца; магнітна індукція

Рисунок 8.1 – Магнітна взаємодія струмів

Напрям вектора магнітної індукції В визначається за правилом правої руки:

1. Якщо провід прямолінійний - правою рукою обхвачуємо провід так, щоб великий палець вказував напрям струму, 4 пальці вказують напрям ліній магнітної індукції. Вектор магнітної індукції буде являтися дотичним до цих ліній.

2. Якщо провід у вигляді петлі - 4 пальці вказують напрям струму, а великий – напрям вектора магнітної індукції.

 

 

а) б)

Рисунок 8.2 – Правило правої руки:

а) провід прямолінійний, б) провід у вигляді петлі

 

 

Рисунок 8.3 – Напрям ліній магнітної індукції у котушці зі струмом та у постійному магніті

Закон Ампера: FА = I l B sin α

Сила Ампера діє на провідник зі струмом, розміщений у магнітному полі.

Напрям сили Ампера визначається за правилом лівої руки (див. рис. 8.4). Ліву руку ставимо так, щоб вектор магнітної індукції входив в долоню, 4 витягнутих пальці вказували напрям струму, тоді відігнутий на 90° великий палець вкаже напрям дії сили Ампера.

Сила Лоренца: Fл = q0υ Bsinα

Сила Лоренца діє на заряджену частинку, яка рухається в магнітному полі.

Напрям сили Лоренца визначається за правилом лівої руки (див. рис. 8.5). Ліву руку ставимо так, щоб вектор магнітної індукції входив в долоню, 4 витягнутих пальці вказували напрям струму, тоді відігнутий на 90° великий палець вкаже напрям дії сили Лоренца, яка діє на позитивно заряджену частинку. Якщо частинка заряджена негативно, то сила Лоренца напрямлена в протилежний бік.

Таблиця 8.1 – Основні фізичні величини з теми «Магнітне поле»

Позначення Одиниці вимірювання Фізична величина
FA Н Сила Ампера
FЛ Н Сила Лоренца
q0 Кл Заряд
υ м/с Швидкість
l м Довжина
I А Сила струму
B Тл Вектор магнітної індукції
α рад Кут

Домашня контрольна робота №8

Перший рівень

1. Яка сила діє на мідну дротинку в магнітному полі?

А) сила Ампера; Б) сила Архімеда; В) сила Лоренца; Г) ніяка.

2. Для визначення напряму сили Лоренца використовують правило:

А) лівої руки; Б) свердлика; В) правої руки.

3. В яких одиницях вимірюють силу Ампера в СІ?

А) А; Б) Тл; В) Н; Г) грн/Дж.

Другий рівень

1. Визначити полюси електромагніту:

А) 1, 2-S; Б) 1-S, 2-N; В) 2-S, 1-N; Г) 1, 2- N.

2. Як напрямлений струм у провіднику, розташованому в магнітному полі постійного магніту?

А) вгору; Б) вліво; В) до нас; Г) від нас; Д) вправо; Е) вниз.

3. Визначити знак заряду частинки за напрямами її швидкості руху, сили Лоренца і вектора магнітної індукції.

А) «+»; Б) «-»; В) 0.

 

4. З якою силою однорідне магнітне поле з індукцією 10 мТл діє на двовалентний іон, що рухається зі швидкістю 106 м/с перпендикулярно до силових ліній цього поля?

А) 1, 6· 10-19 Н; Б) 0; В) 3, 2· 10-15 Н; Г) інша відповідь.

Третій рівень

1. Електрон, який має швидкість 2· 106 м/с, влітає в однорідне магнітне поле з індукцією 1 мТл, напрямленою перпендикулярно до швидкості. Визначити радіус кола, по якому рухається електрон.

2. α -частинка влітає в однорідне магнітне поле, вектор індукції якого перпендикулярний до вектора швидкості іона і дорівнює по модулю 1 мкТл. Визначити частоту обертання α -частинки, якщо її маса 6, 64· 10-27 кг.

3. В однорідному магнітному полі з індукцією 2 мТл висить провідник масою 6 г та довжиною 30 см. Визначити силу струму, що протікає в провіднику.

Четвертий рівень

1. Електрон, що пройшов прискорюючу напругу 500 В, рухається у вакуумі і потрапляє в однорідне магнітне поле. Визначити модуль вектора магнітної індукції цього поля, якщо електрон описує коло радіусом 5 см, рухаючись перпендикулярно до магнітних силових ліній.

2. Прямолінійний алюмінієвий провідник розміщено горизонтально і перпендикулярно до вектора індукції однорідного горизонтального магнітного поля, який дорівнює за модулем 27 мТл. Визначити силу струму, який повинен протікати через провідник з площею поперечного перерізу 1 мм2, щоб він міг без опори висіти у повітрі.

3. Між полюсами електромагніту на двох легких стрічках фольги підвішено прямолінійний провідник масою 20 г завдовжки 19, 6 см. Вектор індукції однорідного магнітного поля напрямлений вертикально вгору і його модуль дорівнює 0, 5 Тл. На який кут від вертикалі відхиляться стрічки фольги, що підтримують провідник, якщо по ньому проходить струм силою 3, 46 А?

 

 

Відповіді:

ІІІ рівень: 1) 11, 36 мм; 2) 7, 7 с-1; 3) 100А.
IV рівень: 1) 1, 5 мТл; 2) 0, 98 А; 3) 60º.

 


9. ЕЛЕКТРИЧНИЙ СТРУМ У РІЗНИХ СЕРЕДОВИЩАХ

Електричний струм у металах, рідинах, газах, вакуумі, напівпровідниках

Закони електролізу (Фарадаея):

1.Маса речовини що виділилась на електроді, пропорційна заряду, що пройшов через електроліт:

Рисунок 9.1 - Електроліз водяного розчину хлориду міді
m = kq; m = kIt.

2. Електрохімічний еквівалент речовини прямо

пропорційний його хімічному еквіваленту:

n – валентність.

Залежність питомого опору провідників від температури:

а) б) в)

Рисунок 9.2 - Залежність питомого опору від температури:

а) провідників; б) надпровідників; в) напівпровідників

а) б) в)

Рисунок 9.3 - Парно-електронні зв'язки в кристалі сіліціума: а) утворення електронно-діркової пари при нагріванні; б) атом миш'яку в решітці сіліціума. Напівпровідник n-типу; в) Атом індію в решітці сіліціума. Напівпровідник p-типу


Таблиця 9.1 – Основні фізичні величини з теми «Електричний струм у різних середовищах»

Позначення Одиниці вимірювання Фізична величина
m кг Маса
k кг/Кл Електрохімічний еквівалент речовини
q Кл Заряд
I А Сила струму
t с Час
F Кл/моль Стала Фарадея
M кг/моль Молярна маса
n   Валентність

 


Домашня контрольна робота № 9

Перший рівень

1. Яка з наведених нижче формул виражає ІІ закон Фарадея для електролізу?

А) ; Б) ; В) ; Г) .

2. Які носії вільних зарядів створюють електричний струм у вакуумі?

А) вільні електрони; Б) дірки і вільні електрони;
В) позитивні іони; Г) іони і електрони.

3. На якому графіку зображено вольт амперну характеристику самостійного газового розряду?

А) Б) В) Г)

Другий рівень

1. Щоб отримати напівпровідник із дірковою провідністю, у чистий германій можна додати…

А) алюміній; Б) фосфор; В) вуглець; Г) миш’як.

2. Електроліз проводився протягом 30 хв із силою струму 25 А. За цей час на катоді виділився метал масою 15 г. Що це за метал?

А) алюміній; Б) мідь; В) нікель; Г) хром.

3. Напругу між катодом і анодом вакуумного діода зменшили у 4 рази. У скільки разів зміниться швидкість електронів, які досягають анода лампи?

А) збільшиться у 2 рази; В) зменшиться у 4 рази;
Б) зменшиться в 1, 41 разу; Г) інша відповідь.

4. Що виділяється на катоді під час електролізу водного розчину мідного купоросу?

А) водень; Б) мідь; В) іони кислотного залишку; Г) хлор.

Третій рівень

1. З якою швидкістю електрон досягає анода лампи-діода, якщо анодна напруга дорівнює 220 В?

2. При нікелюванні деталі протягом 4 год через електролітичну ванну проходив струм силою 10 А. Яка товщина шару нікелю, що осів на деталі, якщо площа її поверхні

900 см2.

3. При якій температурі опір алюмінієвого провідника буде на 80% більшим, ніж при 0°С?

Четвертий рівень

1. Визначити об’єм хлору за нормальних умов, який отримують протягом однієї доби, якщо потужність струму, що живить електролітичні ванни з розчином хлоридної кислоти, 240 Вт при напрузі 40 В.

2. Яку найменшу швидкість повинен мати електрон, щоб під час удару іонізувати атом гелію, робота іонізації якого 39, 12· 10-19 Дж?

3. До кінців кола, що складається з послідовно з’єднаних термістора та резистора, опір якого 1 кОм, подали напругу 20 В. При кімнатній температурі сила струму в колі була 5 мА. Коли термістор занурили в гарячу воду, сила струму стала 10 мА. У скільки разів змінився опір термістора? Що сталось з концентрацією вільних електронів у нагрітому термісторі?

 

 

Відповіді:

ІІІ рівень: 1) 8, 8· 103 км/с; 2) 5, 4· 10-5 м; 3) 200º С.
IV рівень: 1) 60 м3; 2) 2, 93· 103 км/с; 3) 3, збільшилася.


10. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА ІНДУКЦІЯ

Досліди Фарадея; вихрове електричне поле; магнітний потік; закон електромагнітної індукції; самоіндукція; індуктивність; енергія магнітного поля провідника зі струмом

 

Магнітний потік (див. рис. 10.1): Ф = Bscosα;.

ЭРС індукцїі в замкненому провідному контурі:

ЭРС індукції в котушці:

ЭРС індукції в провіднику, що рухається:

Рисунок 10.1 – Магнітний потік
ЭРС самоіндукції: .

Енергія магнітного поля:

 

Правило Ленца: Електричний струм, що виникає у замкненому провідному контурі, має такий напрям, що створений ним магнітний потік намагається компенсувати будь-яку зміну зовнішнього магнітного потоку (див. рис. 10.2).

Рисунок 10.2 – Правило Ленца


Таблиця 10.1 – Основні фізичні величини з теми «Електромагнітна індукція»

Позначення Одиниці вимірювання Фізична величина
Ф Вб Магнітний потік
В Тл Вектор магнітної індукції
ε В Електрорушійна сила
L Гн Індуктивність
I А Сила струму
t с Час
n Одиниці без найменування Кількість витків
l м Довжина провідника
υ м/с Швидкість
W Дж Енергія

Домашня контрольна робота № 10

Перший рівень

1. Сполучіть назви величин з одиницями їх вимірювання.

А) магнітний потік; 1) Вб;
Б) швидкість зміни магнітного потоку; 2) Вб/с;
В) швидкість зміни сили струму; 3) Дж;
Г) енергія. 4).А/с.

2. За якою формулою визначають ЕРС самоіндукції, що виникає у провіднику внаслідок зміни сили струму в ньому?

А) ; Б)) ; В) ; Г) .

3. Постійний прямий магніт у трьох дослідах падає спочатку крізь мідне, потім скляне і надпровідне замкнуті кільця однакових розмірів, які розташовані горизонтально. Через яке кільце час падіння магніту буде найменшим?

А) мідне; Б) скляне; В) надпровідне; Г) час однаковий.

Другий рівень

1. Визначити ЕРС індукції, яка виникла внаслідок рівномірної зміни магнітного потоку через поверхню, обмежену її витками, на 0, 3 Вб протягом 0, 6 с, якщо котушка має 200 витків.

А) 1 В; Б) 10 В; В) 100 В; Г) 0, 1 В.
2. Від котушки відводять прямий постійний магніт. Куди напрямлений індукційний струм?
А) у напрямку 1; Б) у напрямку 2.
           

3. У котушці з 2500 витками виникла ЕРС індукції 1 кВ внаслідок рівномірної зміни магнітного потоку через поверхню поперечного перерізу котушки. З якою швидкістю змінювався магнітний потік?

А) 2, 5 Вб/с; Б) 4 Вб/с; В) 25 Вб/с; Г) 0, 4 Вб/с.

4. Визначити швидкість рівномірної зміни сили струму у котушці індуктивністю

1, 5 Гн, якщо в ній виникає ЕРС самоіндукції 4, 5 мВ.

А) 3 А/с; Б) 0, 33 А/с; В) 3 мА/с; Г) 0, 33 мА/с.

Третій рівень

1. На скільки змінилась енергія магнітного поля котушки внаслідок рівномірної зміни сили струму у ній від 4 А до 8 А протягом 0, 2 с, якщо у котушці виникла ЕРС самоіндукції 5 В?

2. Квадратна рамка, виготовлена з тонкого провідника завдовжки 80 см і опором

0, 2 Ом, знаходиться в однорідному магнітному полі, вектор індукції якого перпендикулярний до площини рамки. З якою швидкістю змінюється магнітна індукція, якщо потужність індукційного струму в рамці дорівнює 8 мВт?

3. Електромагніт вимикають з кола постійного струму. Чому сила струму в колі зникає не відразу?

Четвертий рівень

1. Плоский виток провідника площею 100 см2 і опором 2 Ом поміщено в однорідне магнітне поле з індукцією 20 мТл перпендикулярно до силових ліній поля. Який заряд протече по витку, якщо індукція поля зменшиться до нуля?

2. Визначити різницю потенціалів, яка виникає між кінцями вертикальної автомобільної антени завдовжки 90 см під час руху автомобіля по горизонтальному шосе у західному напрямку зі швидкістю 120 км/год, якщо горизонтальна складова індукції магнітного поля Землі – 20 мкТл.

3. Металевий диск радіусом 25 см обертається з частотою 10 об/с в однорідному магнітному полі, вектор індукції якого перпендикулярний до площини диска і дорівнює за модулем 0, 1 Тл. Два ковзних контакти з’єднують диск з резистором, опір якого 0, 1 Ом. Визначити потужність струму у резисторі.

 

 

Відповіді:

ІІІ рівень: 1) 6 Дж; 2) 0, 2 Вб/с; 3) Внаслідок самоіндукції.
IV рівень: 1) 100 мкКл; 2) 0, 6 мВ; 3) 386 мВт.


11. МЕХАНІЧНІ КОЛИВАННЯ І ХВИЛІ

Гармонічні коливання, пружинний і математичний маятники; вимушені коливання, резонанс; механічні хвилі і звук

 
 


Координата: х = хм cos ω t, х = хмsin ω t.

Фаза коливань: φ = ω t+ φ 0

Рисунок 11.1 – Пружинний та математичний маятники
Ч астота коливань:

Циклічна частота: ω = 2π ν.

Період коливань:

- для математичного маятника;

- для пружинного маятника.

Швидкість коливань: υ = х' = - υ м sin ω t;

υ м = хм ω;.

Прискорення коливань: а = υ ' = х'' = -хмcos ω t;

Рисунок 11.2 - Графіки координати x(t), швидкості υ (t) і прискорення a(t) тіла, що робить гармонійні коливання  
ам = υ м ω = хм ω 2.

Швидкість хвиль:

 

Рисунок 11.3 – Довжина хвилі


Таблиця 11.1 Основні фізичні величини з теми «Електромагнітні коливання»

Позначення Одиниці вимірювання Фізична величина
х м Зміщення
хм м Амплітуда коливань
υ м/с Швидкість
υ м м/с Амплітуда швидкості
а м/с2 Прискорення
ам м/с2 Амплітуда прискорення
Т с Період
ν Гц Частота
ω Гц Циклічна частота
λ м Довжина хвилі
l м Довжина
g м/с2 Прискорення вільного падіння
m кг Маса
k Н/м Жорсткість пружини
φ рад Фаза
φ 0 рад/с Початкова фаза

 


Домашня контрольна робота № 11

Перший рівень

1.Вказати формулу для визначення періоду коливань математичного маятника

А) Б) ; В) ; Г) .

2. Яке з наведених тверджень є хибним?

А) під час вільних коливань маятника завжди відбуваються періодичні взаємні перетворення його кінетичної і потенціальної енергій;

Б) гучність звуку залежить від амплітуди коливань у звуковій хвилі;

В) чим вища температура повітря, тим більша швидкість звуку у ньому;

Г) при досягненні механічного резонансу частота вимушених коливань найбільша.

3. Сполучіть назви величин з їхніми позначеннями:

А) довжина хвилі; Б) період; В) амплітуда; Г) фаза; 1 ) Т; 2) хм; 3) λ; 4) φ.

Другий рівень

1. Як зміниться період вільних коливань математичного маятника, якщо його довжину збільшити вдвічі?

А) збільшиться вдвічі; Б) збільшиться в 1, 41 рази; В) зменшиться вдвічі; Г) збільшиться.

2. Тягарець, підвішений на пружині, здійснює гармонічні коливання, які описуються рівнянням: х = 15cos 20π t. Визначити циклічну частоту.

А) 20π рад/с; Б) 0, 1 с; В) 20π с; Г) 20 рад/с.

3. Визначити довжину звукової хвилі при частоті 200 Гц, якщо швидкість поширення хвиль 340 м/с.

А) 17 м; Б) 170 м; В) 1, 7 м; Г) 680 км.

4. Яким буде період коливань на Місяці, де прискорення вільного падіння дорівнює 1, 6 м/с2?

А) 1, 5 с; Б) 5 с; В) 0, 2 с; Г) 8 с.  

Третій рівень

1. Відстань між сусідніми гребенями хвилі на морі дорівнює 6 м. Якою є швидкість хвилі, якщо за 1 хв яхта, що стоїть на якорі, піднімається на гребень хвилі 25 разів?

2. Із рівняння руху точки визначити період коливання, амплітуду швидкості та прискорення.

3. Гирю по черзі підвішують до двох пружин. У першому випадку період вертикальних коливань гирі дорівнює 2, 5 с, а в другому випадку – 6 с. Знайдіть жорсткість другої пружини, якщо жорсткість першої дорівнює 230 Н/м.

Четвертий рівень

1. Маятниковий годинник на рівні моря йде точно. Як ітиме цей годинник на висоті 3, 2 км: поспішатиме чи відставатиме? На скільки він буде поспішати чи відставати кожної доби?

2. У океані на невеликій глибині зроблено вибух. Гідроакустики корабля, що знаходиться на відстані 2, 25 км від місця вибуху, зафіксували два звукових сигнали, другий через 1 с після першого. Яка глибина океану в цьому районі?

3. За графіком, наведеним на рисунку, визначити амплітуду, період і частоту, швидкість та прискорення коливань. Написати рівняння гармонічних коливань.

 

Відповіді:

ІІІ рівень: 1) 2, 5 м/с; 2) 4 с; 3, 14 м/с; 9, 9 м/с2; 3) 40 Н/м.
IV рівень: 1) Відставатиме на 43 с за добу; 2) 1, 5 км; 3) 10 см; 0, 2 с; 5 Гц; 125, см/с; 7888 см/с2 ;

 

 

12. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ КОЛИВАННЯ

Вільні електромагнітні коливання, вимушені електромагнітні коливання, електричний резонанс, трансформатор

 

Вільні електромагнітні коливання

- коливальний контур (див. рис. 12.1)

Заряд: q = qм cos ω t.

Рисунок 12.1 – Коливальний контур
Сила струму: i = q' = - Iм sin ω t; Iм = qм ω.

Напруга: u = Uм cos ω t.

Частота:

Циклічна частота: ω = 2π ν;.

Період: - формула Томпсона

Рисунок 12.2 – Отримання змінного струму  
Закон збереження енергії для коливального контуру:

Вимушені електромагнітні коливання (змінний струм)

ЕРС, виникаюча в контурі: e = -Ф'= ε мcos ω t.

Промислова частота струму: ν = 50 Гц.

Закони Ома для змінного струму:

 
 

 


Діюче значення змінного струму дорівнює силі постійного струму, яка нагріває електричне коло так само, як і змінний струм за той же час.

Резонанс: Резонансна частота:

Трансформатори (див. рис 12.2)

- холостий хід трансформатора;

Рисунок 12.2 - Трансформатори
k < 1 – підвищувальний трансформатор,

k > 1 – знижувальний трансформатор.

- робота навантаженого трансформатора.

Таблиця 12.1 Основні фізичні величини з теми «Електромагнітні коливання»

Позначення Одиниці вимірювання Фізична величина
і А Миттєве значення сили струму
І А Діюче значення сили струму
Ім А Амплітудне значення сили струму
q Кл Миттєве значення заряду
qм Кл Амплітудне значення заряду
u В Миттєве значення напруги
U В Діюче значення напруги
Uм В Амплітудне значення напруги
e В Миттєве значення електрорушійної сили
ε м В Амплітудне значення електрорушійної сили
L Гн Індуктивність
с Ф Електроємність
t с Час
n Одиниці без найм. Кількість витків
Т с Період
ν Гц Частота
ω Гц Циклічна частота
k   Коефіцієнт трансформації

Домашня контрольна робота № 12

Перший рівень

1.Вказати формулу для визначення періоду коливань коливального контуру

А) Б) ; В) ; Г) .

2. Для чого служить трансформатор?

А) для випрямлення електричного струму;

Б) для збільшення потужності змінного струму;

В) для перетворення постійного струму у змінний;

Г) для перетворення змінного струму однієї напруги у змінний струм іншої напруги.

3. Сполучіть назви величин з їхніми позначеннями:

А) амплітудне значення сили струму Б) кількість витків; В) коефіцієнт трансформації; Г) циклічна частота. 1 ) Ім; 2) ω; 3) k; 4) n.

Другий рівень

1. Як зміниться період вільних коливань коливального контуру, якщо його індуктивність збільшити вдвічі?

А) збільшиться вдвічі; Б) збільшиться в 1, 41 рази; В) зменшиться вдвічі; Г) збільшиться.

2. Діюче значення напруги в електроосвітлювальній мережі 220 В. Яка максимальна напруга випробовує ізоляції проводів?

А) 120 В; Б) 380 В; В) 220 В; Г) 44 В.

3. Індуктивний опір котушки у колі змінного струму з частотою 50 Гц дорівнює 20 Ом. Визначити індуктивність котушки.

А) 100 Гн; Б) 2, 5 Гн; В) 64 мГн; Г) 64 Гн.

4. Знайти період змінного струму, якщо конденсатор ємністю 3 мкФ має опір 20 Ом.

А) 1, 5 с; Б) 5 с; В) 0, 2 с; Г) 0, 4 мс.  

Третій рівень

1. Конденсатор і котушка індуктивністю 0, 01 Гн. з’єднані послідовно. При якій ємності конденсатора струм частотою 2 кГц буде максимальним?

2. Із рівняння сили струму визначити період коливання, амплітуду сили струму, та діюче значення сили струму.

3. Чи можна конденсатор, пробивна напруга якого становить 300 В, вмикати в розетку освітлювальної мережі з напругою 220В? Чому?

Четвертий рівень

1. Через нагрівальний елемент протікає змінний струм, сила якого змінюється за законом Визначити потужність нагрівача, якщо його опір

100 Ом.

2. При вмиканні послідовно в освітлювальну мережу з напругою 220 В та стандартною частотою 50 Гц резистора, конденсатора ємністю 30 мкФ, котушки індуктивністю 1 мГн сила струму дорівнювала 2 А. Визначити опір резистора.

3. Первинна обмотка трансформатора має 2400 витків. Скільки витків повинна мати вторинна обмотка, щоб при напрузі на затискачах 11 В передавати в зовнішнє коло потужність 22 Вт? Опір вторинної обмотки 0, 2 Ом. Напруга в мережі 380 В.

Відповіді:

ІІІ рівень: 1) 0, 625 мкФ; 2) 6 с; 5 А; 3, 5 А; 3) ні.
IV рівень: 1) 400 Вт; 2) 29 Ом; 3)72.

.
13. ЕЛЕКТРОМАГНІТНІ ХВИЛІ

Випромінювання і приймання електромагнітних хвиль; принципи радіозв'язку; шкала електромагнітних хвиль

0, 01нм 1нм 100 нм 1 мм 1 см 1 м 1 км

Рисунок 13.1 - Шкала електромагнітних хвиль

 

400 нм 780 нм

Рисунок 13.2 - Видиме світло

Швидкість електромагнітної хвилі: c = λ ν, с = 3· 108 м/с.

 

Рисунок 13.3 - Електромагнітна хвиля

Електромагнітна хвиля є поперечною (див. рис. 13.3). Наявність прискорення – головна вимога виникнення електромагнітних хвиль.

Напруженість електричного поля:

Енергія електричного поля:

Енергія магнітного поля:

Густина потоку енергії електромагнітної хвилі:

Визначення відстані в радіолокації:Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 16874. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Краткая психологическая характеристика возрастных периодов.Первый критический период развития ребенка — период новорожденности Психоаналитики говорят, что это первая травма, которую переживает ребенок, и она настолько сильна, что вся последую­щая жизнь проходит под знаком этой травмы...

РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ Ревматические болезни(или диффузные болезни соединительно ткани(ДБСТ))— это группа заболеваний, характеризующихся первичным системным поражением соединительной ткани в связи с нарушением иммунного гомеостаза...

Решение Постоянные издержки (FC) не зависят от изменения объёма производства, существуют постоянно...

СИНТАКСИЧЕСКАЯ РАБОТА В СИСТЕМЕ РАЗВИТИЯ РЕЧИ УЧАЩИХСЯ В языке различаются уровни — уровень слова (лексический), уровень словосочетания и предложения (синтаксический) и уровень Словосочетание в этом смысле может рассматриваться как переходное звено от лексического уровня к синтаксическому...

Плейотропное действие генов. Примеры. Плейотропное действие генов - это зависимость нескольких признаков от одного гена, то есть множественное действие одного гена...

Методика обучения письму и письменной речи на иностранном языке в средней школе. Различают письмо и письменную речь. Письмо – объект овладения графической и орфографической системами иностранного языка для фиксации языкового и речевого материала...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.014 сек.) русская версия | украинская версия