Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА.
ЗМІСТ

ЗМІСТ.......................................................................................................... 3

ВСТУП......................................................................................................... 5

1 ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА.......................................................... 7

2 ОРГАНІЗАЦІЯ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТУВАННЯ.......................... 10

3 ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ.............................. 13

3.1 Тематика дипломної роботи............................................................ 13

3.2 Виконання дипломної роботи......................................................... 16

3.3 Вхідні дані до дипломного проекту................................................ 17

3.4 Обсяг дипломної роботи................................................................. 17

3.5 Структура дипломної роботи......................................................... 17

3.6 Зміст типової дипломної роботи..................................................... 18

4 МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ВИКОНАННЯ ОКРЕМИХ ЧАСТИН
ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ........................................................................ 18

4.1 Структура і зміст типових дипломних робіт.................................. 18

4.1.1 Розробка інформаційно-аналітичної системи (ІАС)
(інформаційної системи управління (ІСУ))............................. 18

4.1.2 Розробка експертної системи (ЕС) (системи підтримки
прийняття рішень(СППР))....................................................... 39

4.2 Теми загального характеру............................................................. 44

4.2.1 Моделювання та оптимізація.................................................... 44

4.2.2 Імітаційне моделювання об'єктів і процесів управління......... 45

4.2.3 Дослідження, розробка і підвищення ефективності
інформаційного забезпечення людини в АСУВ...................... 45

4.2.4 Рішення задач, зв'язаних з технологією програмування........ 46

4.2.5 Автоматизовані системи навчання і дистанційної освіти........ 46

4.3 Організаційно-економічна частина................................................. 46

4.4 Питання охорони праці................................................................... 47

4.5 Питання цивільної оборони............................................................ 48

4.6 Висновок.......................................................................................... 48

4.7 Список літератури........................................................................... 48

4.8 Додаток............................................................................................ 49

5 ОФОРМЛЕННЯ ПОЯСНЮВАЛЬНОЇ ЗАПИСКИ ДО ДИПЛОМНОЇ
РОБОТИ................................................................................................. 49

5.1 Загальні вимоги............................................................................... 49

5.2 Шрифт.............................................................................................. 49

5.3 Нумерація......................................................................................... 52

5.4 Ілюстрації......................................................................................... 53

5.5 Таблиці............................................................................................. 53

5.6 Формули........................................................................................... 56

5.7 Посилання........................................................................................ 56

5.8 Виклад тексту дипломної роботи.................................................... 56

5.9 Титульний лист................................................................................ 58

5.10 Зміст................................................................................................ 58

5.11 Список використаної літератури.................................................. 59

5.12 Додатки.......................................................................................... 59

5.13 Графічна частина........................................................................... 59

6 ПОРЯДОК ЗАХИСТУ ДИПЛОМНОЇ РОБОТИ. ВИМОГИ ДО
ЗАХИСТУ.............................................................................................. 60

6.1 Допуск до захисту............................................................................ 61

6.2 Процедура захисту.......................................................................... 62

6.3 Вимоги до доповіді.......................................................................... 62

6.4 Вимоги до ілюстрацій...................................................................... 63

6.5 Результати захисту.......................................................................... 63

7 ЛІТЕРАТУРА ПО ДИПЛОМНОМУ ПРОЕКТУВАННЮ................... 64

7.1 Література з економіки.................................................................... 64

7.2 Література з економіко-математичних методів.............................. 65

7.3 Література по проектуванню АСУ................................................. 66

7.4 Література по інформаційному забезпеченню автоматизованих
систем................................................................................................ 68

7.5 Література по програмному забезпеченню автоматизованих систем 70

7.6 Література по технічним засобам автоматизованих систем.......... 72

ДОДАТКИ................................................................................................. 74

Додаток А............................................................................................... 74

Додаток Б............................................................................................... 76

Додаток В............................................................................................... 77

Додаток Г............................................................................................... 79

Додаток Д............................................................................................... 80

Додаток Е............................................................................................... 81

Додаток Ж.............................................................................................. 82

Додаток И............................................................................................... 83

Додаток К............................................................................................... 84

Додаток Л............................................................................................... 85

Додаток М.............................................................................................. 87

ВСТУП

Підготовка і захист дипломної роботи випускником спеціальності "Економічна кібернетика" є завершальною стадією його навчання в інституті і переслідує декілька цілей. Насамперед, захист дипломної роботи служить підставою для визначення кваліфікації випускника. Професійний напрямок "Економічна кібернетика" пред'являє до випускника наступні вимоги.

Економіст-кібернетик повинен знати предметну область своєї діяльності, насамперед, різні економічні системи і процеси, що їх характеризують. Він повен бути професіоналом в області математичного моделювання економічних процесів і систем, економіко-математичних методів управління організаційними структурами. Володіти технікою як оперативного, так і стратегічного планування, повинний вміти аналізувати, оцінювати і прогнозувати ефективність управлінської діяльності в умовах ризику. Повинен вміти оцінювати заходи інноваційного та інвестиційного характеру, спрямовані на удосконалювання організації виробництва і бізнесу, розвиток техніки, пропозиції по практичному використанню результатів наукових досліджень в області економіки, впровадженню економічно найбільш доцільних рішень по управлінню виробництвом.

Економіст-кібернетик повинен знати й ефективно використовувати в економіці і менеджменті інформаційні системи і технології, системи підтримки прийняття й організації виконання управлінських рішень. Він повинен бути знайом з реальними інформаційними системами, зокрема, бухгалтерськими, фінансовими, маркетинговими, менеджерськими.

У його діяльності повинен бути присутній системний підхід до аналізу ринкових проблем. Економіста-кібернетика повинний відрізняти цілісний погляд на ситуацію як усередині підприємства або організації, так і в цілому в економіці держави, галузі, на фінансовому ринку.

Як випливає з цих вимог, а також зі змісту підготовки за фахом "Економічна кібернетика", основними задачами виконання дипломної роботи повинні стати задачі удосконалювання управління економічними та організаційними процесами на основі широкого використання сучасних інформаційних технологій. У ході підготовки роботи студент повинен продемонструвати отримані за роки навчання знання та уміння, здійснити їхню подальшу систематизацію, закріплення і розширення, розвити навички самостійного рішення комплексу економічних і інженерних задач. Вибір цих задач, технологія підготовки дипломної роботи будуть розглянуті в наступних розділах.

Підготовка економістів-кібернетиків, що навчаються в Донбаському гірничо-металургійному інституті (ДГМІ) здійснюється за двома спеціалізаціями.

Спеціалізація "Аналіз і моделювання в економічних системах" передбачає дати студентові:

знання менеджера-дослідника, аналітика в мікро- і макроекономіці, бухгалтерському обліку, зовнішньоекономічній діяльності та активне використання правових норм господарювання;

новий стиль рішення проблем в області управління та економіки підприємства;

ефективне дослідження ринку і системи ціноутворення;

професійне володіння економіко-математичними методами та інструментарієм інформаційних технологій;

застосування математики та інформатики в бізнесі;

науково-обґрунтоване прогнозування;

професійне використання сучасних програмних засобів і комп'ютерів.

Спеціалізація "Комп'ютерні технології в економічних системах" передбачає:

застосування економіко-математичних методів при рішенні задач у середовищі автоматизованих систем управління;

сполучення теорії і практики прийняття рішень на основі інформаційних технологій;

навички ефективного використання комп'ютерної техніки в будь-якій сфері діяльності;

знання і практика в області створення інформаційних технологій;

професійне володіння інструментом програмування в рішенні задач економіки і управління;

якісна обробка і своєчасне надання інформації;

створення автоматизованих робочих місць фахівців;

професійне знання систем мережного інформаційного обслуговування.

Сучасні роботи економістів-кібернетиків на підприємствах, у наукових організаціях, як правило, зв'язані з проведенням досліджень різного масштабу і напрямку, з постійним науковим пошуком. У зв'язку з цим рекомендується, щоб дипломне проектування містило елементи досліджень, як би завершуючи в цій частині навчальну дослідницьку роботу, що ведуть студенти в процесі всього періоду навчання в інституті.

При наявності в окремих студентів схильності та інтересу до наукових досліджень може бути рекомендоване виконання диплома науково-дослідного характеру, ув'язаного з одним з наукових напрямків кафедри.

Необхідно відзначити, що випускник даної спеціальності готує дипломну роботу, а не дипломний проект. Вона відрізняється від проекту відсутністю специфічних конструкторських документів – креслень, виконуваних у строгій відповідності зі стандартами. У роботі їх заміняють плакати або роздавальний матеріал, виконання яких не стандартизовано. Однак, для поліпшення стилістики в даних методичних указівках процес виконання дипломної роботи часто буде позначатися терміном "дипломне проектування", а дипломна робота – "проект".

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

На переддипломну практику направляються студенти випускного курсу, які не мають академічної заборгованості.

Базою практики можуть бути підприємства різних форм власності, кооперативи, державні установи і організації, а також науково-дослідні і проектні організації. Студенти проходять практику в одному з наступних відділів економічної служби підприємств і банків: планово-економічному, організації праці і заробітної плати, матеріально-технічного постачання, маркетингу, зовнішньоекономічної діяльності, а також у службах і відділах ОЦ і АСУВ промислових підприємств, у науково-дослідних і проектних організаціях, що розробляють автоматизовані системи управління, крім того, на кафедрі економічної кібернетики ДГМІ, в інших установах, у яких функціонують або розробляються системи (або елементи) автоматизованих систем управління.

Місце практики вказується в путівці, що видається кожному студентові керівником практики від інституту. Тривалість практики визначається навчальним планом спеціальності.

Студенти заочного відділення проходять переддипломну практику за місцем основної роботи. На час практики студент-заочник звільняється від основної роботи. У випадку, коли за місцем основної роботи дипломний проект не може бути виконаний, кафедра направляє студента для проходження практики і виконання дипломної роботи на інше підприємство.

Ціль переддипломної практики – збір матеріалів для дипломної роботи та уточнення основних задач, розв'язуваних у дипломній роботі. У період практики остаточно визначається тема дипломної роботи, призначається керівник проекту і, якщо останній не є викладачем кафедри економічної кібернетики та інформаційних технологій (ЕКіІТ), куратор від кафедри.

У процесі практики студент повинен цілком закінчити пророблення всіх матеріалів, що відносяться до першого розділу майбутнього проекту і визначити загалом зміст інших глав.

Зібраного на практиці матеріалу повинно бути досить для розробки і написання всіх глав дипломної роботи. З огляду на стислі строки проектування, бажано вже на практиці написати 1-у главу проекту.

1. Для дипломних робіт напрямку "Аналіз і моделювання в економічних системах" можуть бути використані такі напрямки, як:

розробка економіко-математичних моделей досліджуваних процесів і явищ та методів їхнього дослідження на ЕОМ;

встановлення законів розподілу і кореляційних взаємозв'язків досліджуваних факторів, економічних показників.

Результати теоретичних досліджень перевіряються експериментально – шляхом проведення розрахунків на ЕОМ. У розділі, присвяченому експериментам, указують мету і викладають програму конкретних експериментів, їхню сутність, оцінюють точність і вірогідність отриманих даних і зіставляють з теоретичними даними (відсутність такого зіставлення варто мотивувати). Розділи завершуються трактуванням отриманих результатів і описом їх можливого застосування. Отримані в ході роботи математичні залежності рекомендується ілюструвати прикладами конкретного розрахунку.

У деяких випадках допускається проведення розрахунків на контрольному прикладі. Результати досліджень можуть привести до уточнення постановки задачі і коректування моделі.

При проведенні експериментів на ЕОМ варто використовувати пакети прикладних програм і основний упор робити на широке варіювання вихідних даних, на багаторазове рішення задачі, обробку результатів експерименту, на правильне тлумачення і глибокий аналіз отриманих результатів. Необхідно ретельно і всебічно розглянути всі отримані величини, зв'язати них з вихідними даними, наочно відобразити досліджувані залежності (у виді графіків, діаграм, таблиць і т.п.), зробити порівняння абсолютних і відносних значень, оцінити значимість впливу окремих факторів на результати та ін.

2. Для дипломних робіт напрямку "Комп'ютерні технології в економічних системах"(стосовно до спеціальності 7.050102 ця тематика зв'язана з проектуванням підсистем і комплексів задач автоматизованих систем управління організаційного типу). Дипломні проекти повинні містити:

а) техніко-економічні параметри об'єкта управління (підприємства, цеху, організації);

б) опис існуючих форм і процедур управління, обраних як предмети проектування, як по функціях, так і по окремих задачах з їхніми кількісними характеристиками по трудомісткості, продуктивності, ступеневі використання устаткування та іншим показникам, що включаються в економічні розрахунки, дослідження підсистем інформаційно-обчислювальних систем різних рівнів;

в) нормативно-довідкові дані, що характеризують норми витрат праці, ставки, тарифи, характеристики продуктивності і т.п.

При відсутності технічно обґрунтованих матеріалів повинні бути зібрані емпіричні дані, а також інформація експертного характеру:

а) методики, по яких на даному підприємстві виробляється техніко-економічне обґрунтування відповідних проектних рішень;

б) інші дані, необхідні для проведення техніко-економічного обґрунтування.

В окремих випадках (наприклад, при науково-дослідному характері дипломної роботи) керівник практики видає студентові тему реферату, по якій повинен бути зібраний необхідний матеріал.

Хід практики контролює керівник практики від інституту. Він вирішує всі питання, зв'язані з організацією практики і виконанням вимог випускаючої кафедри.

По закінченні практики складається звіт, що представляє собою стислу анотацію розроблювальної дипломної роботи, що включає упорядковані та оброблені матеріали, зібрані під час практики в обсязі 15-20 сторінок машинописного тексту. У звіті повинен бути приведений план розробки дипломної роботи і по можливості – календарний графік виконання дипломної роботи. Звіт підписується керівником практики від підприємства, вказується оцінка, що рекомендується, а потім разом з відзначеним корінцем путівки представляється на кафедру ЭКіІТ.

Студент захищає звіт перед комісією, у яку включаються керівник практики від інституту і керівник або куратор проекту. При позитивній оцінці за переддипломну практику і при наявності позитивних оцінок по всіх дисциплінах навчального плану студент допускається до дипломного проектування. При незадовільній оцінці за практику кафедра вносить пропозицію деканові про відрахування студента.Дата добавления: 2015-10-18; просмотров: 276. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия