Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ
1. Застосування екологічних знань у практичній діяльності людини.

2. Дайте пояснення: піраміда чисел, піраміда біомаси, піраміда енергії.

3. Що називають відкритою системою.

4. Структура ланцюга живлення.

V. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.—Київ: Генеза, 2011.— 304 с.

2. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

3. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К. : Генеза, – 2004.

4. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.

5. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.

 

Тема № 30. Порівняння природного і штучного добору

Актуальність теми.Праці Чарльза Дарвіна “Походження видів шляхом природного добору” (1859) і “Зміна свійських тварин і культурних рослин” (1868) розкрили наукові основи рушійних сил органічної еволюції і цим ствердили аналітичний та історичний методи пізнання, які орієнтують дослідників не лише на опис явищ природи, а й на пояснення їх, на встановлення причин і наслідків явищ, етапів розвитку. Розуміння закономірностей, форм і творчої ролі природного і штучного добору має світоглядне значення для пояснення еволюції органічного світу, доводячи, що рушійні сили розвитку природи містяться в ній самій.

Навчальні цілі:

Знати:

– основні положення теорії еволюції;

– форми природного добору;

– форми штучного добору.

Вміти:

– порівнювати природний і штучний добір;

– пояснити творчу роль і значення природного добору;

– розкрити суть штучного добору як методу селекції.

 

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Графічно зобразити схему дії різних форм природного добору за допомогою варіаційних кривих мінливості популяцій.

2. Скласти схему “Форми штучного добору”.

 

ІІ. Контрольні питання теми.

1. Основні положення еволюційного вчення Чарльза Дарвіна.

2. Природний добір як основна рушійна сила еволюції органічного світу.

3. Форми природного добору.

4. Теорія штучного добору.

5. Форми штучного добору.

6. Синтетична теорія еволюції.

 

ІІІ. Самостійна аудиторна робота на занятті

Скласти таблицю “Порівняння природного і штучного добору”.

Показники Штучний добір Природний добір
Вихідний матеріал для відбору    
Відбираючий фактор    
Шлях сприятливих і не сприятливих змін    
Характер дії    
Результат відбору    
Тривалість відбору    

ІV. Питання для самоконтролю знань

1. Які форми мінливості використовуються при штучному доборі?

2. Наведіть приклади різних форм природного добору.

3. Від чого залежить ефективність штучного добору?

4. Які обставини сприяють природному добору?

5. У чому проявляється творча роль природного добору?

 

V. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.—Київ: Генеза, 2011.— 304 с.

2. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

3. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К. : Генеза, – 2004.

4. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.

5. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.

 

Тема № 31. Вивчення гомологічних та аналогічних органів, рудиментів і атавізмів

Актуальність теми.Дослідження викопних решток організмів та порівняння їх з сучасними видами, а також порівняння будови сучасних видів між собою дають підстави стверджувати про існування певних відмінностей між ними, а також про напрями історичних змін як окремих рис будови, так і типу організації загалом. Ще в першій половині XIX ст. було отримано дані, які підтверджували єдність походження всього як тваринного, так і органічного світу. До них належить виявлення клітинної будови рослин, тварин і людини. Велику роль відіграло встановлення гомологічності та аналогічних органів.

 

Навчальні цілі:

Знати:

– особливості історичного розвитку – філогенезу;

– дослідження адаптації організмів до середовища існування.

Вміти:

– порівняти гомологічні та аналогічні органи;

– вміти пояснити явище мімікрії у тварин та рослин.

 

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Виписати основні рудименти та атавізми у людини.

ІІ. Контрольні питання теми

1. Розвиток дарвінізму наприкінці ХІХ – початку ХХ століття.

2. Дослідження адаптацій організмів до середовища існування. Мімікрія та її види.

3. Порівняльно-анатомічні, палеонтологічні та ембріологічні дослідження історичного розвитку організмів.

4. Гомологічні органи, їх функції.

5. Аналогічні органи, їх функції.

6. Характеристика рудиментів та атавізмів.

 

ІІІ. Самостійна аудиторна робота на занятті

Заповнити таблицю “Докази еволюції ”

 

Види доказів Загальна характеристика Функції
Порівняльно–анатомічні докази Гомології Аналогії Рудименти Атавізми Ембріологічні докази Палеонтологічні докази    

 

 

ІV. Питання для самоконтролю знань

1. Класичний дарвінізм.

2. Що таке філогенез і природна система класифікації організмів?

3. Які види адаптацій розрізняють у формі, забарвленні чи поведінці організмів.

4. У чому суть мімікрії?

5. Які види мімікрії ви знаєте?

6. Що таке гомології та аналогії, рудименти та атавізми?

 

V. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.—Київ: Генеза, 2011.— 304 с.

2. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

3. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К. : Генеза, – 2004.

4. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.

5. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.

 

 

Тема № 32.Історичний розвиток органічного світу

Актуальність теми.Еволюція – процес необоротних змін у будові та функціях живих істот, що відбуваються при змінах поколінь протягом їх історичного розвитку. Питання про походження і розвиток життя на Землі належить до найбільш важливих питань формування світогляду людини.

Навчальні цілі:

Знати:

– особливості розвитку життя на Землі в різні ери;

– шляхи і напрями еволюції.

Вміти:

– порівняти біологічний прогрес і регрес;

– назвати основні ароморфози в розвитку органічного світу;

– визначити характер певних еволюційних подій.

І. Завдання для самостійної позааудиторної роботи

1. Скласти таблицю “Прояви біологічного прогресу і регресу”.

 

  Біологічний прогрес   Біологічний регрес  
     

 

2. Заповнити таблицю “Шляхи реалізації еволюції”.

 

Шляхи досягнення біологічного прогресу Визначення Приклади
Ароморфоз    
  Загальна дегенерація    
  Ідіоадаптація    

ІІ. Контрольні питання теми

1. Гіпотези походженя життя на Землі.

2. Розвиток життя в архейську еру. Еволюція прокаріотів.

3. Поява еукаріотів і багатоклітинних організмів.

4. Розвиток життя у палеозойську еру.

5. Основі еволюційні події мезозойської ери.

6. Розвиток життя в кайнозойську еру.

ІІІ. Самостійна аудиторна робота на занятті

Заповнити таблицю “Історичний розвиток органічного світу”.

 

Період, тривалість, млн. років, Клімат (глобальні геологічні зміни) Розвиток органічного світу
світ рослин світ тварин
Архейська ера (900 млн. років)
       
Протерозойська ера (ера раннього життя, 2000 млн. років)
         
Палеозойська ера (790-810 млн. років)
Кембрійський, 80±20      
Ордовицький, 490      
Силурійський, 35      
Девонський, 55      
Кам'яновугільний (карбон), 65±10      
Пермський, 50±10      
Мезозойська ера (ера середнього життя, 165 млн. років)
Тріасовий, 30-40        
Юрський, 60        
Крейдяний, 70        
Кайнозойська ера (ера нового життя, 67 млн. років)
Палеогеновий (нижньотретинний), 41±2      
Неогеновий (верхньотретинний), 23      
Антропогеновий, 1,5-2      

 

ІV. Питання для самоконтролю знань

1. Що таке біологічний прогрес і регрес?

2. В чому суть біохімічної гіпотези походження життя?

3. Які основні положення “гіпотези панспермії”?

4. У чому полягають особливості еволюції прокаріотів?

5. Які систематичні групи рослин і тварин з’явились протягом мезозойської ери?

6. Назвіть ароморфози, які зумовили появу земноводних, плазунів, ссавців; голонасінних і покритонасінних рослин?

V. Література

1. Біологія: 11 клас: Підручник для загальноосвітніх навчальних закладів: рівень стандарту і академічний рівень / П. Балан, Ю. Вервес, В. Поліщук.—Київ: Генеза, 2011.— 304 с.

2. Біологія. 10 – 11 класи: Наочний довідник. Красильникова Т.В. – К.; Х.: Веста, –2006. – 111с.

3. Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г. Загальна біологія 10,11 кл.: Підручник. – К. : Генеза, – 2004.

4. Мотузний В.О. Біологія: Навч. Посіб. / За ред. О.В. Костильова. – 2-ге вид., стер. – К.: світ успіху, – 2009. – 751 с.

5. Соболь В. І. Біологія. Довідник, тестовізавдання. Повний повторювальний курс / Валерій Соболь. ˗ Кам´янець-Подільський: ФОП Сисин О.В., 2012 -796с.

 

№ 33.Тематична перевірка знань з теми « Генотип як цілісна система »

 

ЗМІСТ ПРАКТИЧНИХ (СЕМІНАРСЬКИХ) ЗАНЯТЬ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1

 

Тема 1 Звільнення від кримінальної відповідальності

1. Поняття і види звільнення від кримінальної відповідальності.

2. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з дійовим каяттям (ст КК)

3. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з примиренням виго з потерпілим (ст. 46 КК)

4. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку з передачею особи на уки (ст. 47 КК)

5. Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із зміною обновки (ст. 48 КК)

6 .Звільнення від кримінальної відповідальності у зв'язку із закінченням строків давності (ст. 49 КК)

 

Література, рекомендована для підготовки до занять:Дата добавления: 2015-03-11; просмотров: 1681. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.009 сек.) русская версия | украинская версия