Студопедия — Задача 1. 1. Прокурор є одним з учасників, що належить до сторони кримінального провадження, який виконує функцію нагляду за додержанням законів під час проведення
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Задача 1. 1. Прокурор є одним з учасників, що належить до сторони кримінального провадження, який виконує функцію нагляду за додержанням законів під час проведення


1. Прокурор є одним з учасників, що належить до сторони кримінального провадження, який виконує функцію нагляду за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням.

2. Процесуальне керівництво - це специфічний вид правового керівництва кримінальної процесуальної спрямованості, який полягає в упорядкуванні процесу досудового розслідування з використанням кримінальних процесуальних повноважень владно-розпорядчого характеру, закріплених у ст. 36 КПК.

3. Кримінальна процесуальна функція обвинувачення починається з моменту повідомлення особі про підозру у вчиненні кримінального правопорушення і завершуєтья складанням обвинувального акта. Цю функцію виконує прокурор, якого керівником прокуратури призначено здійснювати нагляд у формі процесуального керівництва у конкретному кримінальному провадженні.

4. Державне обвинувачення - це процесуальна діяльність прокурора, що полягає у доведенні перед судом обвинувачення з метою забезпечення кримінальної відповідальності особи, яка вчинила кримінальне правопорушення (п. 3 ч. 1 ст. 3 КПК України).

5. Прокурор є незмінним протягом усього провадження у справі, що надає йому можливість належним чином підготуватися й успішно підтримувати обвинувачення в суді, а під час судових дебатів переконати суд в об’єктивності своєї обвинувальної позиції. Разом з тим слід мати на увазі, що коли у результаті своєї обвинувальної діяльності прокурор дійде переконання про відсутність події кримінального правопорушення або встановить у діянні обвинуваченого відсутність складу кримінального правопорушення, за яким той притягається до кримінальної відповідальності, він зобов’язаний відмовитись від обвинувачення і припинити свою процесуальну діяльність як державного обвинувача.

6. Право внесення апеляційної (касаційної) скарги на судові рішення у кримінальних справах надано службовим особам органів прокуратури, які брали участь у судовому розгляді як прокурори, а також прокурорам вищого рівня - Генеральному прокурору України та його заступникам, прокурорам обласного рівня та їх заступникам. Якщо у справі підтримували обвинувачення кілька прокурорів, право на апеляційне, касаційне та оскарження у ВСУ має кожен із них у межах того обвинувачення, яке підтримував.

 

 

Список використаної літератури

1. В. Я. Тацій, А. Р. Туманянц та ін.; за ред. В. Я. Тація, Ю. М. Грошевого, О. В. Капліної, О. Г. Шило. - X.: Право, 2013. - 824 с.

2. Ляш, А. О. Процесуальний статус прокурора на досудовому кримінальному провадженні [Текст] / А. О. Ляш // Адвокат. - 2014. - N 4. - С. 24-27: портр. - Бібліогр.: с. 27.

3. Актуальні проблеми реформування кримінально-процесуального законодавства й удосконалення діяльності судових і правоохоронних органів України [Текст]: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (Луганськ, 20 квіт. 2012 р.) / Луганський держ. ун-т внутр. справ ім. Е. О. Дідоренка; редкол. М. Й. Курочка [та ін.]. - Луганськ: РВВ ЛДУВС ім. Е. О. Дідоренка, 2012. - 576 с. -

4. Спусканюк, Ю. Повноваження прокурора в стадії досудового розслідування у зв'язку з реформуванням кримінально-процесуального законодавства України [Текст] / Юрій Спусканюк // Вісник прокуратури. - 2012. - N 7. - С. 89-92

5. Марчук, Н. В. Повноваження прокурора в досудовому кримінальному провадженні [Текст] / Н. В. Марчук // Юридична осінь 2012 року: зб. тез доп. та наук. повідомл. учасн. всеукр. наук.-практ. конф. молодих учених та здобувачів (13 листоп. 2012 р.) / Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Я. Мудрого". - Х.: Нац. ун-т "Юрид. акад. України ім. Ярослава Мудрого", 2012. - С. 170-172

6. Юрчишин В. Обвинувальна діяльність прокурора у кримінальному судочинстві за новим КПК України / В. Юрчишин // Вісник прокуратури. - 2012. - № 6. - С. 89-97.

7. Сапін, О. Апеляційне та касаційне провадження у кримінальних справах у контексті міжнародних стандартів [Текст] / О. Сапін // Вісник прокуратури. - 2012. - N 2. - С. 74-79. - Бібліогр.: с. 79

8. Каркач П. Деякі питання суті державного обвинувачення за новим кримінальним процесуальним кодексом України / П. Каркач, Я. Ковальова // Вісник прокуратури. - 2012. - № 11. - С. 26-32.

9. Тищенко С. Суб’єкти взаємодії сторони обвинувачення / С. Тищенко // Вісник прокуратури. - 2013. - № 1. - С. 49-54.

10. Лець Н. Роль процесуального керівника у виконанні завдань кримінального судочинства // Вісник прокуратури. - 2013. — Х 11. — С. 82-86.

11. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. - 1996. - № 30. - Ст. 141.

12. Закон України «Про прокуратуру» // Відомості Верховної Ради України. - 1991. - № 53. - Ст. 793.

13. Кримінальний процесуальний кодекс України від 13.04.2012 р. // Голос України. - 2012. - № 90-91.

14. Наказ Генерального прокурора України від 19 грудня 2012 року № 4 гн «Про організацію діяльності прокурорів у кримінальному провадженні».

Задача 1

Гоголева Е. подала в суд по месту жительства исковое заявление о расторжении брака и взыскании алиментов с Глаголева Б. на содержание несовершеннолетних детей. В назначенное время Глаголев в судебное заседание не прибыл. Убедившись, что он был своевременно извещен о дате рассмотрения дела, и посчитав причину неявки неуважительной, суд рассмотрел дело в его отсутствие и полностью удовлетворил иск Глаголевой. Через неделю Глаголев подал жалобу на решение суда, указав, что не смог прибыть в судебное заседание в связи с нахождение на излечении в больнице, куда он был доставлен накануне судебного заседания в связи с переломом руки. Кроме того, он представил копию исполнительного листа другого суда, по которому с него взыскиваются алименты на дочь от первого брака в размере ¼ заработной платы ежемесячно.

Имеются ли основания для удовлетворения жалобы Глаголева? Каков порядок рассмотрения дел о взыскании алиментов, если ответчик выплачивает алименты на других детей?

Нет, не имеются. Ответчик не был лишен возможности сообщить суду об отложении дела для предоставления доказательств. Ответчик в праве подать заявление в суд об уменьшении размеров алиментов, в связи с выплатой алиментов другим детям. Лицо, в пользу которого выплачиваются алименты, привлекается к участию в деле в качестве 3-го лица.

В случаях, когда у судьи нет оснований для удовлетворения заявления о выдаче судебного приказа, например, если должник выплачивает алименты по решению суда на других лиц либо им производятся выплаты по другим исполнительным документам, судья отказывает в выдаче приказа и разъясняет заявителю его право на предъявление иска по тому же требованию, то есть исковой порядок.

Если при подготовке дела по иску о взыскании алиментов к судебному разбирательству или при рассмотрении дела будет установлено, что ответчик выплачивает алименты по решению суда либо им производятся выплаты по другим исполнительным документам, заинтересованные лица извещаются о времени и месте разбирательства дела.

 

Статья 81. Размер алиментов, взыскиваемых на несовершеннолетних детей в судебном порядке

 

1. При отсутствии соглашения об уплате алиментов алименты на несовершеннолетних детей взыскиваются судом с их родителей ежемесячно в размере: на одного ребенка - одной четверти, на двух детей - одной трети, на трех и более детей - половины заработка и (или) иного дохода родителей.

2. Размер этих долей может быть уменьшен или увеличен судом с учетом материального или семейного положения сторон и иных заслуживающих внимания обстоятельств.


ст. 81, "Семейный кодекс Российской Федерации" от 29.12.1995 N 223-ФЗ (ред. от 05.05.2014) {КонсультантПлюс}

 Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 1589. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Именные части речи, их общие и отличительные признаки Именные части речи в русском языке — это имя существительное, имя прилагательное, имя числительное, местоимение...

Интуитивное мышление Мышление — это пси­хический процесс, обеспечивающий познание сущности предме­тов и явлений и самого субъекта...

Объект, субъект, предмет, цели и задачи управления персоналом Социальная система организации делится на две основные подсистемы: управляющую и управляемую...

Тактические действия нарядов полиции по предупреждению и пресечению групповых нарушений общественного порядка и массовых беспорядков В целях предупреждения разрастания групповых нарушений общественного порядка (далееГНОП) в массовые беспорядки подразделения (наряды) полиции осуществляют следующие мероприятия...

Механизм действия гормонов а) Цитозольный механизм действия гормонов. По цитозольному механизму действуют гормоны 1 группы...

Алгоритм выполнения манипуляции Приемы наружного акушерского исследования. Приемы Леопольда – Левицкого. Цель...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2024 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия