Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Критерії оцінки прийому звітів для студентів в умовах кредитно-модульної системи навчання
 

Рівень компетентності Оцінка за шкалою ЕСТS Кількість балів за шкалою інституту Оцінка за національною шкалою   Критерії оцінки
Високий (творчий) А (відмінно)   90-100 5,0 (відмінно)   Студент: - вільно володіє навчальним матеріалом на підстав, всього комплексу вивченої спеціальності обліково-економічної літератури законодавчо-нормативної бази; - глибоко і повно оволодів понятійним апаратом; - демонструє культуру спеціальної мови і використовує сучасну термінологію; - вільно та аргументовано висловлює власні думки, визначає програму особистої пізнавальної діяльності, вміє самостійно здобувати знання; - цілісно, системно, у логічній послідовності дає відповідь на поставлені запитання; - демонструє здібності аналітичного міркування, уміння робити порівняння, моделювати дії і події, аналізувати різну інформацію з питання і знаходити вірне рішення проблеми;- уміє пов'язувати теорію з практикою: розв'язує практичні задачі, виробничі ситуації; самостійно оцінює різноманітні виробничі облікові ситуації, використовує набуті знання і вміння в нестандартних ситуаціях, переконливо аргументує особисте рішення; - виявляє творчий підхід до виконання індивідуальних та колективних завдань під час самостійної роботи; без допомоги викладача знаходить джерела інформації і використовує одержані відомості відповідно до мети і завдань власної пізнавальної діяльності; - використовує свої знання в науковій роботі, виявляє творчі здібності; - студент розуміє економічний зміст господарських операцій, користується бухгалтерським понятійним апаратом, досконало володіє професійними навиками та уміннями, вміє безпомилково організувати первинний облік, скласти необхідні розрахунки, здійснити перевірку, бухгалтерську обробку документів, складати і читати регістри бухгалтерського обліку, форми звітності та довідки управлінням, збирати і систематизувати результати власних спостережень; - звіт з виробничої практики складено і оформлено відповідно з вимогами (звіт має всі структурні елементи, щоденник містить описання виконаних студентом під час практики облікових робіт, їх виконання підтверджене прикладеними бухгалтерськими документами та розрахунками), акуратно, представлено для перевірки своєчасно, має позитивні відгук керівника практики бід базового підприємства; - студентом виконано 100% програми практики; - на підставі проведеного дослідження і виконаних під час практики облікових робіт студентом зроблені і представлені у звіті ґрунтовні висновки та розроблено пропозиції щодо підвищення якості і ефективності облікових робіт на підприємстві.
Достатній (констр. – варіативний В(дуже добре) 85-89 4 (добре)  
        Студент: - вільно володіє навчальним матеріалом у повному обсязі, на підставі всього комплексу вивченої спеціальної літератури і законодавчо-нормативної бази; вільно (самостійно) застосовує його при розв'язанні стандартних практичних облікових ситуацій і професійних завдань; - демонструє здібності аналітичного міркування, уміння робити порівняння, аналізувати різну інформацію; - може виконувати необхідні розрахунки; - демонструє цілісність, системність, логічну послідовність виконання завдання; - припускає одну-дві несуттєві (не принципові) помилки, самостійно виправляє їх, добираючи переконливі аргументи на підтвердження своїх дій; - форма і зміст відповіді мають окремі неточності; - студент розуміє економічний зміст господарських операцій, користується бухгалтерським понятійним апаратом, демонструє культуру спеціальної економічної мови і використовує сучасну термінологію, добре володіє професійними навичками та уміннями, вміє організувати первинний облік, здійснити перевірку, бухгалтерську обробку документів, складати читати регістри бухгалтерського обліку, форми звітності та довідки управлінцям, збирати і систематизувати результати власних досліджень; - звіт з виробничої практики складено і оформлено відповідно з вимогами (звіт має всі структурні елементи, щоденник містить описання виконаних студентом під час практики облікових робіт, їх виконання підтверджене прикладеними бухгалтерськими документами та розрахунками), акуратно, представлено для перевірки своєчасно, має позитивні відгук керівника практики від базового підприємства та рецензію керівника практики від навчального закладу; - студентом виконано не менше 90% програми практики; - на підставі проведеного дослідження і виконаних під час практики - облікових робіт студентом зроблені і представлені у звіті ґрунтовні - висновки та розроблено не менше ніж 2-3 пропозиції щодо - підвищення якості і ефективності облікових робіт на базовому підприємстві.
  С (добре) 75-84 4 (добре)  
        Студент: - володіє навчальним матеріалом у повному обсязі, на підставі всього комплексу вивченої спеціальної літератури і законодавчо-нормативної бази; - здатний застосовувати вивчений матеріал на рівні стандартних ситуацій; наводити окремі власні приклади на підтвердження певних тверджень; - вміє зіставляти, узагальнювати, систематизувати інформацію під керівництвом викладача, застосовувати її на практиці, контролювати власну навчальну діяльність; - студент розуміє економічний зміст господарських операцій, користується бухгалтерським понятійним апаратом, демонструє культуру спеціальної економічної мови, використовує сучасну термінологію, володіє професійними навиками та уміннями, вміє робити необхідні розрахунки, організувати первинний облік, здійснити перевірку, бухгалтерську обробку документів, складати і читати регістри бухгалтерського обліку, форми звітності та довідки управлінням, збирати і систематизувати результати власних досліджень; - студент грамотно викладає відповідь, але зміст і форма відповіді мають окремі неточності; студент припускає дві-три не принципові помилки (наприклад: не методичні, а арифметичні помилки) які під керівництвом викладача вміє виправити, добираючи при цьому аргументи для підтвердження певних дій; - звіт з виробничої практики складено і оформлено відповідно з вимогами (звіт має всі структурні елементи, щоденник містить описання виконаних студентом під час практики облікових робіт, їх виконання підтверджене прикладеними бухгалтерськими документами та розрахунками), акуратно, представлено для перевірки своєчасно, має позитивні відгук керівника практики від базового підприємства та рецензію керівника практики від навчального закладу; - студентом виконано не менше 80% програми практики; на підставі проведеного дослідження і виконаних під час практики облікових робіт студентом зроблені і представлені у звіті ґрунтовні висновки та розроблено не менше ніж 2 пропозиції щодо підвищення якості і ефективності облікових робіт на базовому підприємстві
Середній (репродуктивний) Д (задо вільно) 65-74 3 (задовільно)  
        Студент: - володіє навчальним матеріалом на репродуктивному рівні; виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, але викладає його неповно, непослідовно, припускається неточностей у визначенні понять, у застосувати знань для вирішення практичних задач, не вміє доказово обґрунтувати свої думки; - завдання виконує але припускає 1-2 методологічні помилки; - з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, порівнювати та робити висновки, виправляти припущені помилки, студент розуміє економічний зміст не всіх господарських операцій користується бухгалтерським понятійним апаратом, володіє методикою виконання облікових робіт, але не достатньо розуміє зміст бухгалтерських документів; - звіт з виробничої практики складено і оформлено відповідно з вимогами (звіт має всі структурні елементи, щоденник містить описання виконаних студентом під час практики облікових робіт, їх виконання підтверджене прикладеними бухгалтерськими документами та розрахунками), акуратно, представлено для перевірки своєчасно, має відгук керівника практики від базового підприємства, зауваження зазначені в рецензії керівника практики від навчального закладу до захисту студентом усунено; - студентом виконано не менше 70% програми практики; - на підставі проведеного дослідження , виконаних гад час практики облікових робіт студентом зроблені і представлені у звіті висновки та розроблено не менше ніж І пропозицію щодо підвищення якості і ефективності облікових робіт на базовому підприємстві.  
  Е (достат ньо) 60-64 3 (задо- вільно)  
        Студент: - володіє навчальним матеріалом на репродуктивному рівні, або частково володіє навчальним матеріалом, здатний з допомогою викладача логічно підтвердити значну його частину; - виявляє знання і розуміння основних положень навчального матеріалу, але викладає його неповно, непослідовно, припускається неточностей у визначенні понять, у застосуванні знань для вирішення практичних задач, не вміє доказово обґрунтувати свої думки; - завдання виконує але припускає 2-3 методологічні помилки; - з допомогою викладача може аналізувати навчальний матеріал, виправляти припущені помилки але при цьому відповідає не на всі додаткові питання викладача; - студент розуміє економічний зміст не всіх господарських операцій, не впевнено користується бухгалтерським понятійним апаратом, володіє методикою виконання облікових робіт, але не достатньо розуміє зміст бухгалтерських документів; - звіт з виробничої практики складено і оформлено відповідно з вимогами (звіт має всі структурні елементи, щоденник містить описання виконаних студентом під час практики облікових робіт, їх виконання підтверджене прикладеними бухгалтерськими документами та розрахунками), акуратно, представлено для перевірки своєчасно, має відгук керівника практики від базового підприємства, недоліки і зауваження , зазначені в рецензії керівника практики від навчального закладу до захисту студентом усунено, шляхом доопрацювання; - студентом виконано не менше 60% програми практики; - на підставі проведеного дослідження і виконаних під час практики облікових робіт студентом зроблені і представлені у звіті висновки та розроблені декілька загальних пропозицій щодо підвищення якості і ефективності облікових робіт, які не носять прикладний характер  
Низкий (репродук. продукт) FX   35-59 2 (незадо вільно) з можливістю повторного складання  
        Студент: - має розрізнені безсистемні знання;. - володіє навчальним матеріалом на елементарному р»н. засвоєння, викладає його безладно, уривчастими реченнями; - припускає помилки у визначенні термінів, як, приводять послідовності, припускає помилки, як, призводять до порушення чинного законодавства, не володіє методикою складання форм звітності підприємства і не розуміє змісту облікових регістрів; - припускає принципові помилки при вирішенні типових ситуацій, не правильно виконує необхідні розрахунки; - студент не відповідає (або дає неповні, неправильні відповіді,) на основні та додаткові питання викладача; - звіт з виробничої практики складено , оформлено з порушенням вимог (звіт має не всі структурні елементи, щоденник містить перелік виконаних студентом під час практики облікових робіт без їх описання , їх виконання, не в достатній кількості, підтверджене прикладеними бухгалтерськими документами та розрахунками), відгук керівника практики від базового підприємства, який містить суттєві зауваження щодо знань та умінь студента, його професійних навичок , зазначені в рецензії керівника практики від навчального закладу недоліки до захисту студентом не усунено; - студентом виконано більше 50% програми практики; - на підставі проведеного дослідження і виконаних під час практики облікових робіт студентом не зроблені і не представлені у звіті висновки, відсутні будь-які пропозиції щодо підвищення якості і ефективності облікових робіт на базовому підприємстві.
Дуже низкьий (безкомпетент ний) F   1-34 2 (Незадо вільно) з обо в’язковим повторним курсом    
        Студент: - володіє навчальним матеріалом на рівні елементарного розпізнання і відтворення окремих фактів, елементів, об’єктів, що позначається студентом окремими словами чи реченнями; - демонструє повне незнання і нерозуміння навчального матеріалу, не відповідає на основні і додаткові питання викладача; - звіт з виробничої практики складено і оформлено зі значними порушенням вимог (звіт не має структурних елементів, щоденник не містить описання виконаних студентом під час практики облікових робіт, їх виконання підтверджене незначною кількістю прикладених бухгалтерських документів), має відгук керівника практики, зауваження, зазначені в рецензії керівника практики, програма практики до захисту студентом не усунено, програма практики до захисту звіту студентом не доопрацьована; - студентом виконано менше 50% програми практики; - на підставі проведеного дослідження і виконаних під час практики облікових робіт студентом не зроблені і не представлені у звіті висновки, відсутні будь-які пропозиції щодо підвищення якості і ефективності облікових робіт на базовому підприємстві. 2. Програма практики студентом не виконана з неповажних причин.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 326. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.019 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7