Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема 1. Етнопсихологічний аспект психосоціального розвитку особистості

Питання для теоретичної підготовки:

1. Психологія етнічних груп.

1.1. визначення понять етнос і нація, співвідношення цих понять;

1.2. основні поняття психології етнічних груп: динамічні характеристики етносу (етнічні почуття, етнічна установка, етнічний стереотип, етнічний конфлікт), статичні характеристики етносу (ментальність (менталітет), етнічний характер, етнічна самосвідомість, етнічна само ідентифікація, маргинальність, етноцентризм).

2. Психічний склад етносу (нації): менталітет

2.1. визначення ментальності, співвідношення понять ментальність і менталітет;

2.2. зміст менталітету етносу (нації);

2.3. основні чинники менталітету етносу (нації);

2.4. ментальна настанова, її структура;

2.5. національна ідея як вияв ментальності народу.

3. Психічний склад етносу (нації): етнічний характер

3.1. визначення етнічного (національного) характеру;

3.2. основні чинники формування етнічного (національного) характеру;

3.3. пояснення сутності етнічного характеру з позиції теорії колективного несвідомого К.Г.Юнга.

4. Етнічна самосвідомість

4.1. визначення етнічної самосвідомості особистості;

4.2. етнічна самосвідомість і етнічна самоідентифікація особистості;

4.3. мова і етнічна самосвідомість;

4.4. поняття маргінальності;

4.5. етноцентризм як складова етнічної самосвідомості.

5. Етнічний стереотип

5.1. визначення етнічного стереотипу,

5.2. причини стереотипізації;

5.3. етнічні аутостереотипи і гетеростереотипи.

6. Етнічний конфлікт: визначення, основні характеристики.

7. Особливості психічного складу української нації:

7.1. особливості менталітету українців, витоки українського менталітету;

7.2. особливості національного характеру українців, витоки українського національного характеру.

8. Етнокультуральна варіативність соціалізації і виховання дітей.

9. Виховні традиції народу як основа народної педагогіки:

9.1. виховні традиції християнських народів;

9.2. виховні традиції мусульман;

9.3. виховні традиції народів, що сповідують буддизм;

9.4. виховні традиції іудеїв.

10. Особливості національного характеру окремих народів світу:

10.1. особливості національного характеру народів близького сходу;

10.2. особливості національного характеру народів північної Америки;

10.3. особливості національного характеру народів західної Європи;

10.4. особливості національного характеру народів Африки.

Час для опрацювання теми: 6 академічних годин

 

Практичні завдання:

1. Дайте визначення основним етнопсихологічним поняттям: етнічні почуття, етнічна установка, етнічний стереотип, етнічний конфлікт, ментальність, менталітет, етнічний характер, етнічна самосвідомість, етнічна само ідентифікація, маргинальність, етноцентризм. Запишіть визначення понять у конспект.

2. Як співвідносяться поняття «ментальність» і «менталітет»? Ці поняття тотожні? Обґрунтуйте свою відповідь.

3. Яке поняття у словниках визначається як «якість розуму, що характеризує окремого індивіда або групу індивідів», «настанови, настрій, зміст розуму», «спосіб думок або характер роздумів»?

4. Які три компоненти входять до складу ментальної настанови? Що включає кожен з цих компонентів?

5. Яке поняття може визначатися як «цілісна система образів, уявлень, ціннісно-смислових утворень та своєрідних «правил життя», що стимулює найбільш доцільний у даних культурних та природних умовах тип поведінки»?

6. Яке поняття може визначатися як «цілісний образ духовних спрямувань, що не зводяться до суми форм суспільної самосвідомості (релігії, науки, мистецтва тощо), а є специфічним відображенням дійсності, зумовленим життєдіяльністю народу в певному географічному і культурно-історичному середовищі етносу»?

7. Стисло охарактеризуйте основні положення теорії колективного несвідомого К.Г.Юнга. Що таке архетип? Наведіть приклади архетипів, які є основними структурними компонентами особистості за теорією К.Г.Юнга. Як колективне несвідоме впливає на менталітет та етнічний характер?

8. На підставі чого психологічно визначається належність індивіда до тієї чи іншої етнічної групи (етносу, нації)? Обґрунтуйте свою думку.

9. Як пов’язані етнічна самосвідомість і етнічна самоідентифікація особистості? У нашому сучасному суспільстві які чинники впливають на етнічну самоідентифікацію особистості?

10. Як пов’язані етнічна самосвідомість і мова народу? Чи можна на підставі того, якою мовою розмовляє людина, визначити її етнічну приналежність? Обґрунтуйте свою думку. На підставі чого ви визначаєте власну етнічну приналежність?

11. Дайте визначення етноцентризму. Наведіть приклади вияву етноцентризму.

12. Чи можна розглядати маргинальність як виключно позитивне, чи як виключно негативне явище з точки зору етнічної невизначеності особистості? Обґрунтуйте свою думку.

13. Дайте визначення соціальному стереотипу. Що таке етнічний стереотип? Наведіть приклади етнічних аутостереотипів і гетестереотипів. Чи впливають існуючі у суспільстві етнічні стереотипи на етнічне самовизначення особистості? На характер міжетнічних стосунків? Чи можуть етнічні стереотипи спровокувати міжетнічні конфлікти? Наведіть приклади.

14. На думку О.Кульчицького, на формування менталітету українського народу вплинули такі групи факторів:

- геопсихічні (природні умови, краєвид, характер природи),

- історичні (спільність історичної долі народу, що живе «на межі»),

- соціопсихічні (соціальна структура українського суспільства з перевагою селянства),

- культурно-морфічні (належність української культури до європейської культури, периферійний характер цієї належності),

- глибинно-психічні (комплекс меншовартості, окремі архетипи в колективному несвідомому).

Наведіть аргументи і конкретні факти на підтвердження цієї теорії.

15. О.Ольжич писав: «Вся історія України – це боротьба двох сил – конструктивної, що скупчує українську потугу, щоб звернути її назовні, і руйнівної, що розпорошує її у взаємнім само пожиранні та несе розбиття і розлад. На жаль, друга сила буває доволі інтенсивною. Вона руйнує особистості, сім’ї, національні основи, і це шкодить не лише державно-господарській справі, а й суверенітетові народу, бо ж слідом за цим завжди йшло панування чужинців над Україною».

Чи погоджуєтесь ви з цією думкою? Обґрунтуйте свою відповідь, наведіть аргументи і конкретні факти на підтвердження своєї позиції. Які особливості менталітету і національного характеру породжує боротьба цих «двох сил»?

16. На думку дослідників українського національного характеру, на зміст характеру, виявлення певних його рис, впливає архетип Магна Матер (Велика Мати). Які риси національного характеру українців актуалізуються під впливом цього архетипу? Обґрунтуйте свою думку, наведіть конкретні приклади.

17. Складіть (письмово) психологічний портрет українського народу, визначивши основні риси українського менталітету і українського національного характеру. Проілюструйте свій «психологічний портрет» прикладами історичних подій, національних традицій, фольклором тощо.

18. Наведіть приклади етнокультурної варіативності соціалізації і виховання дітей.

19. Розділиться групою на 4 (чотири) творчі мікрогрупи. Розподіліть теоретичні питання за темою «Виховні традиції народу як основа народної педагогіки» (п.9 питання для теоретичної підготовки). Підготуйтесь мікрогрупою до презентації свого теоретичного питання на семінарському занятті. У разі необхідності підготуйте ілюстративний матеріал.

20. Розділиться групою на 4 (чотири) творчі мікрогрупи. Розподіліть теоретичні питання за темою «Особливості національного характеру окремих народів світу» (п.10 питання для теоретичної підготовки). Підготуйтесь мікрогрупою до презентації свого теоретичного питання на семінарському занятті. У разі необхідності підготуйте ілюстративний матеріал.

 

Основна література:

1.Ануфрієва Н.М., Зелінська Т.М., Єрмакова Н.О. Соціальна психологія : Навч. посібник / Н.М. Ануфрієва. – К. : Каравела, 2011. – 296 с.

2. Баронин А.С. Этническая психология / А.С. Баронин. – К. : Тандем, 2000. – 264 с.

3. Баронин А.С. Этнопсихология : Учеб. пособие / А.С. Баронин. – К. : МАУП, 2000. – 116 с.

4. Корнєв М.Н., Коваленко А.Б. Соціальна психологія : Підручник / М.Н. Корнєв, А.Б. Коваленко. – К. : 1995. – 304 с.

5. Кукушкин В.С., Столяренко Л.Д. Этнопедагогика и этнопсихология / В.С. Кукушкин, Л.Д. Столяренко. – Ростов-на-Дону : Фениск, 2000. – 448 с.

6. Льовочкіна А.М. Етнопсихологія : Навч. посіб. / А.М.Льовочкіна. – К. : МАУП, 2002. – 144 с.

7. Москаленко В.В.Соціальна психологія : Підруч. для студ. вищ. навч. закл. / АПН України; Інститут психології ім. Г.С.Костюка. — К. : Центр навчальної літератури, 2005. — 624 с.

8. Орбан-Лембрик Л.Е. Соціальна психологія : Навчальний посібник / Л.Е. Орбан-Лембрик. – К. : Академвидав, 2005. – 448 с. (Альма-матер)

9. Пірен М.І. Основи етнопсихології : Підручник / М.І. Пірен. – К. : 1996. 385 с.

10. Сухарев В.А. Сухарев М.В. Психология народов и наций / В.А. Сухарев, М.В. Сухарев. – Д. : Сталкер, 1997. – 400 с.

 
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
 | 

Дата добавления: 2015-09-07; просмотров: 178. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия