Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

УТВЕРЖДЕНО. 1. Поняття, ознаки та види допомог.
ПЛАН ЗАНЯТТЯ:

1. Поняття, ознаки та види допомог.

2. Допомоги сім’ям з дітьми.

3. Допомога по тимчасовій непрацездатності.

4. Допомога по безробіттю.

5. Допомога на поховання.

6. Субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та пічного (рідкого) палива.

ПИТАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

1. Дайте визначення поняття “допомога”.

2. Які ознаки має допомога?

3. За якими підставами можна класифікувати допомоги?

4. Допомога у зв’язку з вагітністю та пологами.

5. Одноразова допомога при народженні дитини.

6. Допомога по догляду за дитиною по досягненні нею трирічного віку.

7. Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням.

8. Допомога малозабезпеченим сім’ям.

9. Державна соціальна допомога інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам.

10. Допомога по тимчасовій непрацездатності.

11. Допомога по безробіттю.

12. Допомога на поховання.

 

Критерії оцінювання:

· доцільне використання теоретичного матеріалу;

· знання проблеми та вміння донести її до інших;

· обґрунтованість шляхів вирішення проблеми;

· нестандартність підходів до вирішення проблеми.

 

ЛІТЕРАТУРА, ЗАКОНОДАВЧІ ТА НОРМАТИВНІ АКТИ

1. Конституція України [Електронний ресурс] : Конституція від 28 червня 1996 р. із змінами, внесеними згідно із Законами. – Режим доступу :http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/254к/96-вр.

2. Трудове право України: Підручник / За редакцією Н. Б. Болотіної, Г.І. Чанишевої. — К : «Знання», 2000.

3. Трудове право України. Практикум. / Відповідальний редактор Г.І. Чанишева. – К.: «Юрінком Інтер», 1999.

4. Трудове право України. Тести : Навч. посіб. — К: «Школа», 2004.

5. Трудове право України: Навч. посіб. / Пилипенко П. Д. // посіб. для студ. юридич. вищ. навч. закладів. - К.: «Ін Юре», 2003.

6. Трудове право України: порядок ведення та оформлення кадрових документів : Навч. посіб. / За ред. Пастухова В. П. — К: «Алерта», 2005.

7. Трудове право. Курс лекцій / Під редакцією доц. Пилипенко П. С. — «Вільна Україна», 1996.

8. Трудове законодавство України в схемах: Навч. посіб. / За ред.. В.П. Пастухова. – К. : Майстр –ХХІ сторіччя, 2005.

9. Трудовое право Украины в вопросах и ответах : учебно-справочное пособие / Под ред. Г.С. Гончарова, В.В. Жернакова, С.Н. Прилипко. – Х. : «Одиссей», 2009.

10. Научно-практический комментарий к законодательству Украины о труде / Б. С. Стычинский, И.В. Зуб, В.Г. Ротань. – К.; Севастополь : Ин-юрид. исследований, 2001. – 1024 с.

11. Трудове законодавство : конспект лекцій / В. Понікарьов, І. Перепелиця, Ж. Андрійченко. – Харків: ХНЕУ, 2006. – 154 с.

12. Розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця у випадку змін в організації виробництва і праці : проблеми теорії та практики : монографія / За ред. С.М. Прилипка, О.М. Ярошенка, Л.Ю. Величко. – Х. : «Фінн», 2011 р.

13. Функції трудового права : монографія / В. Щербина. – Донецьк: Академія митної служби України, 2007. – 425 с.

14. Конспект лекций по трудовому праву Украины : Учеб. пособие / В.С. Венедиктов // пособие для высш. учеб. заведений. - Х. : Консум, 1998. – 168 с.

15. Державне регулювання зайнятості : навч. посіб ./ В. Васильченко. вид. 2-е вид., доповн. і перероб. - К. : КНЕУ, 2008. – 455 с.

16. Трудове право: Курс лекцій у двох частинах О. Лавріненко. – Донецьк-Маріуполь: Норд-Прес, 2006. – 489 с.

17. Трудове право України: Підруч. / В.І. Прокопенко. – Х. : Консум, 1998. – 480 с.

18. Кодекс законів про працю України [Електронний ресурс] : Кодекс від 10.12.1971 № 322-VIII (Редакція від 26.10.2014 р.) – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/322-08.

19. Міжнародний пакт про економічні, соціальні та культурні права / Прийнятий Генеральною Асамблеєю ООН 19 грудня 1996 р. // Права людини, міжнародні договори України, декларації, документи. - К., 1992.- С. 25-31.

20. Науково-практичний коментар до законодавства України про працю / Б. С. Сташинський, І. В. Зуб, В.І. Ротань. - К.: «АСК», 2003.

21. Питання Національної академії державного управління при Президентові України [Електронний ресурс] : Указ Президента України від 21 вересня 2001 р. № 850/2001 із наступними змінами і доповненнями – Режим доступу : http://zakon1.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi.

22. Положення про Міністерство праці та соціальної політики України : постанова Кабінету Міністрів України від 02.11.2006 р. №1543 // Праця і зарплата. – 2006. - №43 (527). – Ст.. 6 – 8.

23. Порядок організації та проведення медико-соціальної експертизи втрати працездатності / Затв. постановою КМ України № 221 від 4.04.94 // ЗП України. - 1994.-№ 8-Ст. 190.

24. Правила обчислення загального трудового стажу для призначення працівникам допомоги по тимчасовій непрацездатності: Затв. постановою Кабінету Міністрів України 19.10.98 р. // Офіційний вісник України, 1998.-№42.-Ст. 1556; 2000-№ 17;-Ст. 713.

25. Про очищення влади [Електронний ресурс] : Закон України від 16.09.2014 р. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1682-18.

26. Про внесення змін до пункту 4 Положення про Міністерство праці та соціальної політики України - Указ Президента України від 12.01.2005 р. // Офіційний вісник України - 2005- № ЗО.- Ст. 756.

27. Про державну службу - Закон України № 3723-ХИ від 16 грудня 1993 р. // ВВР.- 1993.- № 52.- Ст. 490.

28. Про загальний військовий обов'язок і військову службу - Закон України від 25 березня 1992 р. // ВВР.- 1992.- № 27.- Ст. 385.

29. Про звернення громадян - Закон України № 393/96-ВР від 2 жовтня 1996 р. // Урядовий кур'єр. - 1996.- 17 жовтня.

30. Про наукову і науково-технічну діяльність - Закон України від 6 квітня 2000 р. // ВВР.- 2000.- № 28.- Ст. 302.

31. Про організацію робочих місць та працевлаштування інвалідів - постанова КМ України № 314 від 3 травня 1995 р. // ЗП України. - 1995.- № 7.-Ст. 181.

32. Про порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці -постанова КМ України №442 від 1 серпня 1992 р. // ЗП України.- 1992.-№9.-Ст. 211.

33. Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Білорусь про трудову діяльність і соціальний захист громадян України та Республіки Білорусь, які працюють за межами своїх держав - Закон України від 26 квітня 1996 р. // ВВР.- 1996.- № 26.- Ст. 112.

34. Про ратифікацію Угоди між Урядом України та Урядом Республіки Вірменія про трудову діяльність і соціальний захист громадян України та Республіки Вірменія, які працюють за межами своїх держав від 26 квітня 1996 р. // ВВР.- 1996.- № 26.- Ст. 113.

35. Про ратифікацію Угоди про взаємне визнання пільг і гарантій для учасників та інвалідів Великої Вітчизняної війни, учасників бойових дій на території інших держав, сімей загиблих військовослужбовців, підписаної в м. Москві 15 квітня 1994 р. державами - учасницями Співдружності Незалежних Держав: Закон України від 26 квітня 1996 р. № 144/96 // ВВР.-1996.-№25.-Ст. 102.

 

 

Увага! Студенти повинні уважно стежити за змінами та доповненнями, які вносяться компетентними органами в нормативні акти про працю. У разі потреби можуть самостійно дібрати необхідну літературу.

УТВЕРЖДЕНО

Психиатрической Секцией

Ученого Совета МЗ РФ

" 26 " ноября 1997 №4

Председатель Секции

Министр здравоохранения РФ

член-корр РАМН, профессор

Т.Б.Дмитриева

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-10-02; просмотров: 246. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.023 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7