Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

МИНЕСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛТКИ БЕЛАРУСЬ
Зовнішньоекономічна діяльність (ЗЕД) є одним із важ­ливих чинників стабільного розвитку національного госпо­дарства країн світу. В сучасних умовах жодна країна не може самостійно ефективно розвивати виробничі процеси на рівні вимог НТР. Тільки використовуючи переваги сукупного міжнародного науково-технічного потенціалу, переваг міжнародного поділу праці, країни світового співтовариства, в тому числі і наша держава, можуть вирішувати господарські завдання, що забезпечують економічне зростання та підне­сення добробуту населення. В цьому зв'язку, вивчення змісту та особливостей зовнішньоекономічних зв'язків, що існують між державами в сучасних умовах, є суттєвим напрямом оптимального використання в національних ме­жах економічних, науково-технічних, фінансових можливостей світового співтовариства. Об'єктивні дослід­ження та вивчення реальних процесів розвитку ЗЕД передбачає розгляд головних теоретичних положень, що характеризують її зміст, особливості та тенденції функціо­нування в умовах глобалізації. Важливим в цьому аспекті є розгляд економічної сутності ЗЕД як категорії економічної науки.

Категорія - це найбільш загальне поняття, що характеризує певні явища і процеси в будь-якій науці.

 

ЗЕД є категорією міжнародної економіки, яка, зокре­ма, передбачає дослідження міжнародних економічних відносин. Тому, важливо розглянути систему категорій міжнародної економіки та показати місце в ній ЗЕДяк однієї з них. Система категорій міжнародної економіки включає:

 

1. Міжнародна економіка (МЕ) - сукупність національ­них господарств країн світу та економічних зв'язків між ними.

2. Національне господарство (НГ)економіка ок­ремої країни.

3.Національний експортний потенціал (НЕП) сукупність природних матеріалів, виробничих, науково-технологічних, трудових ресурсів та фінансових засобів, які використовуються для розвитку міжнародних еконо­мічних зв'язків певної країни.

4. Міжнародні економічні відносини (МЕВ)- відно­сини між суб'єктами світового господарства з приводу ви­робництва, розподілу, обміну та споживання матеріальних благ та надання послуг.

5. Інтернаціоналізація господарського життя (ІГЖ)- процес переростання суспільним виробництвом національних кордонів.

6. Зовнішня торгівля- сукупність експортних-імпор-тних операцій окремої країни. Це основна форма прояву ІГЖ.

7. Світова торгівля (СТ)сукупність зовнішньої торгівлі країн світу.

8. Міжнародна торгівля (МТ)— відносини між суб­'єктами світового господарства з приводу купівлі-продажу товарів, капіталу, робочої сили, послуг.

9. Міжнародний поділ праці (МПП)— вища форма суспільного поділу праці (сукупність різних видів вироб­ництва). Це форма інтернаціонального виробництва.

Міжнародний поділ праці (МПП)-це раціональний спосіб застосування суспільної праці в межах світового гос­подарства.

Міжнародний поділ праці- це спеціалізація кожної країни на випуску окремих товарів з метою задоволення як власних, так і потреб країн-партнерів.

Основні види спеиіалізаиїї: предметна, подетальна, аг­регатна, технологічна.

10. Міжнародна кооперація виробництва (МКВ)-поєднання зусиль партнерів з метою вирішення спільних господарських завдань. Міжнародна кооперація виробниц­тва — це поєднання господарських зусиль партнерів з ме­тою виготовлення кінцевої продукції на одному із голов­них підприємств країн-учасниць.

11. Міжнародна економічна інтеграція (МЕІ)- про­цес зближення, переплетення, адаптації національних гос­подарств країн світу. Це вищий етап розвитку ІГЖ, МПП, міжнародного економічного співробітництва, коли центр ваги останнього зміщується безпосередньо в сферу матері­ального виробництва.

 

Основна форма МЕІ на мікрорівні—спільні підприємства.

Форми МЕІ на макрорівні:

 

- Преферениійні зони - території країн світу, де діють пільги для іноземних суб'єктів господарської діяльності (офшорні зони, вільні економічні зони, території пріори­тетного розвитку).

Основні пільги: менші податки або їх відсутність, пільгові кредити, пільгове митне регулювання. Основні вільні еко­номічні зони України: Сиваш, Південний берег Криму, Одеська, Донецька, Сумська, Чернігівська, Житомирська, Славутич, Львівська Закарпатська обл., курортополіс «Трускавець», інтерпорт «Ковель».

- Зони вільної торгівлі - інтеграційні об'єднання, у середені яких не існує внутрішніх митних бар'єрів (ЄАВТ, ЛАВТ).

- Митний союз - інтеграційне об'єднання, яке вклю­чає функції попереднього та передбачає встановлення єди­ного зовнішнього митного бар'єру (БЕНІЛЮКС).

 

- Спільний ринок - інтеграційне об'єднання, яке вклю­чає функції попереднього та передбачає вільний рух то­варів, капіталів та робочої сили (ЄС).

 

- Економічний союз - інтеграційне об'єднання, яке включає функції попереднього та передбачає гармонізацію економічної політики країн-учасниць, в т.ч. промислової, інвестиційної, аграрної, податкової, валютної, соціально-економічної, зовнішньоекономічної політики.

 

- Політичний союз - інтеграційне об'єднання, яке включає функції попереднього та передбачає гармонізацію внутрішньої і зовнішньої політики країн-учасниць, в т. ч. економічної, військової, екологічної, науково-технічної, соціально-культурної, правової політики.

12. Світовий ринок (СР) - це сукупний міжнародний попит та пропозиція на товари, капітали, робочу силу, по­слуги.

Види світового ринку: сировини, готових виробів, кап­італів, робочої сили, послуг, цінних паперів, валюти, до­рогоцінних металів, дорогоцінного каміння, зброї, інтелек­туальної власності, нелегальний.

13. ЗЕД — сукупність форм прояву МЕВ. Основні визначення зовнішньоекономічної діяльності:

ЗЕД- це сукупність форм прояву міжнародних еконо­мічних відносин.

ЗЕД - це форми та методи відносин між суб'єктами світового господарства з приводу виробництва, розподілу, обміну, споживання матеріальних благ та надання послуг.

ЗЕД- це процес розвитку господарських зв'язків між країнами світу.

ЗЕД- це процес становлення і функціонування госпо­дарських зв'язків між суб'єктами міжнародної економіки.

Основні суб'єкти ЗЕД:

 

- Країни і території світу, які мають державну символ­іку (на 1.07.2003 р.) - 231 країна та територія, в т.ч. 191країн-членів ООН.

 

- Юридичні особи, як правило, представляють фірми.

Фірма - відокремлена господарська одиниця, яка за­реєстрована в місці знаходження.

 

Чисельність фірм в окремих країнах:

 

США - 20 млн. фірм

Японія - 12 млн. фірм

Німеччина

}- 10 млн. фірм

Франція

Італія

}- 8-10 млн. фірм

Англія

Польща - 2 млн. фірм

Україна - 200 тис. фірм

 

- Фізичні особи.

Фізичні особи — це громадяни, які здійснюють зовнішньоекономічну діяльність на правових засадах.

 

- Міжнародні організації, міжнародні економічні організації, міжнародні валютно-фінансові організації тощо (на 1.01.03 р. таких організацій у світі налічувалось більше ніж 400).

Об'єктом курсу є ЗЕД України.

 

В законі «Про зовнішньоекономічну діяльність Украї­ни» подано таке визначення цього процесу:

 

ЗЕД України — це процес розвитку господарських зв'язків між національними суб'єктами суспільного виробництва та їх зарубіжними партнерами як на території України, так і за її межами.

 

МИНЕСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА ИПРОДОВОЛЬСТВИЯ РЕСПУБЛТКИ БЕЛАРУСЬ

УО”ГРОДНЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ”


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 589. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.021 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7