Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Література. Башнянин Г.І., Медведчук С.В., Шевчук Є.С. Башнянин Г.І., Медведчук С.В., Шевчук Є.С
Башнянин Г.І., Медведчук С.В., Шевчук Є.С. та ін. Політична економія. Навчальний посібник / За редакцією д.е.н., проф. Г.І. Башнянина і к.е.н., доц. Є.С. Шевчук. – Львів: “Новий Світ-2000”, 2004. – 480 с., с.119–133.

Куликов Л.М. Экономическая теория: Учебник. – М.: ТК Велби, Из-во «Проспект», 2004. – 432 с., с. 185-190.

Конотоп Г. І., Дорошенко В. Ю.Политическая экономия. Опорный конспект лекций: Учебное пособие.-Донецк, «КИТИС». - 2000, с. 156-167.

Бабенко А.Г., Садеков А.А., Шестов С.Н. Основы экономической теории: Учебное пособие. – Донецк: ДонГУЭТ, 2003, - 350 с., с.113-130.

Основи економічної теорії. Підручник. За заг. ред. Ю.В. Ніколенка. 3-тє вид. – Київ: ЦУЛ, 2003. – 540с., с.138-147.

Мочерний С. В. Політична економія: Навч. посібник.-К.: Знання-Прес, 2002, с. 179-225.

Політична економія: Навч. посібник/ За ред. Тарасенко Г.Д.-Донецьк, 2002, с. 203-217.

Політична економія: Підручник/ За ред. Ніколенко Ю. В.-К.: ЦУЛ, 2003, с. 159-225.

Общая экономическая теория (политэкономия) Учебник под ред. В.И. Видяпина, Г.П. Журавлевой, с. 88–102, 116–136.

Шишкин А.Ф. Экономическая теория. Учебное пособие для вузов. т.1, с. 260–284.

Основи економічної теорії: політекономічний аспект: Підручник Г.Н. Климко, В.П. Нестеренко, с. 160–198, 205–221, 223–224.

Політична економія: Навч. посібник / К.Т. Кривенко, В.С. Савлук, О.О. Бєляєв та ін; За ред. К.Т. Кривенка. – К.: КНЕУ, 2001. – 500 с.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатых народов. – М: Соцэкгиз, 1992.

Маршалл А. Принципы экономической науки: В 3-х томах. Пер. с англ. –М.: Прогресс, 1993.

Бань Т., Сиченко В. Методи визначення рівня монополізму на ринках промислової продукції // Економіка України. - 1999. - № 3.

Ілляшенко С.М. Формування і розвиток цільових ринків // Фінанси України. - 1999. - № 4.

Тинний І.В. Становлення інституту банкрутств підприємств України // Фінанси України. - 1999. - № 8.

Виноградська А. Розвиток малого підприємництва // Економіка України. - 1999. - № 2.

Кредисов В. Держава і ринок: необхідність взаємодії у перехідній економіці // Економіка України. – 2002. - №2.

Андрианов В. Теория самоорганизации рыночной экономики // Общество и экономика. – 2002. - №5.

Лагутін С. Розвиток внутрішнього ринку в Україні: проблеми та перспективи // Вісник КНТЕУ. – 2003. - №2.

Борисенко З. Державне сприяння конкуренції в Канаді// Економіка України. – 2004. - №7.

Контрольні питання, тести, вправи

 

8.1. Що, на вашу думку, хотів сказати А. Смит принципом "невидимої руки"? Прокоментувати такий вислів А. Смита: "Я ніколи не чув про те, що ті, хто працює на користь суспільства, досягали великих успіхів".

8.2. Чим вiдрізняється ринкова регульована економіка від централізованої? Які закони регулюють ринкову економіку?

8.3. Яке з визначень ринку є найбільш переконливим:

а) ринок – це система відносин, де зв'язок між покупцями та продавцями вільний, що ціни на один і той же товар мають тенденцію швидко вирівнюватися;

б) ринок – це механізм взаємодій покупців та продавців, відношення попиту та пропозиції;

в) ринок – це сфера обміну в середині держави та між державами, яка пов'язує виробників та споживачів продукції;

г) ринок – це територія, географічний простір, у рамках якого відбуваються продаж і купівля певного товару;

д) ринок – це система, організована за законами товарного виробництва та обліку, сукупність відносин товарного обміну.

8.4. Ринок і конкуренція сприяють економічному зростанню, але роблять також негативний вплив на продуктивні сили, можуть викликати соціальну нерівність, напруженість і несправедливість. Чи можливо нейтралізувати ці негативні явища? Чому ні? Чому да?

8.5. Що таке кон'юнктура ринку? Як її вивчати? Чи слід враховувати кон’юнктуру ринку під час прийняття господарчих рішень?

8.6. Які об'єктивні умови виникнення і фунціонування ринкового господарства:

а) громадський розподіл праці;

б) економічне відокремлення суб'єктів економіки;

в) самостійність суб'єктів підприємництва;

г) жорстка система управління виробництвом та розподілянням?

8.7. Що означає в економіці принцип "laissez faire"?

а) захист ринку від монополій;

б) поділ праці;

в) надання ринку максимальної свободи, доводячи до мінімуму роль держави.

8.8. Які з наведених ознак не є ознаками чистого ринку?

а) приватна власність;

б) конкуренція;

в) суспільний інтерес як основний мотив поведінки;

г) обмежена роль держави.

8.9. Свобода вибору не означає, що:

а) власники економічних ресурсів і грошового капіталу можуть використовувати їх на свій розсуд;

б) працівники можуть займатися будь-яким видом діяльності, на який вони здатні;

в) споживачі вільні у межах своїх грошових доходів купувати товари й послуги в такому наборі, котрий вони вважають прийнятним для задоволення своїх потреб;

г) держава може вибирати серед виробників тих, котрі спроможні найповніше задовольняти суспільні потреби і примушувати їх діяти у певних сферах.

8.10. Що таке "невидима рука" в економічному аналізі А. Сміта?

а) намагання максимізувати прибуток;

б) малопомітна роль держави в економіці;

в) науково-технічна революція;

г) ринкове регулювання.

8.11. Попит – це:

а) потреба, задовольнити яку бажає економічний суб'єкт;

б) гроші, які економічний суб'єкт готовий заплатити за певний товар;

в) плани покупця щодо придбання певного товару у певній кількості;

г) кількість товару, яка може бути куплена при тих чи інших цінах за його одиницю.

8.12. Яким чином попит пов'язаний з потребами?

а) у попиті відображаються всі потреби економічного суб'єкта;

б) у попиті відображаються найнагальніші потреби;

в) у попиті відображаються потреби, пропорційні можливостям;

г) попит відображає потреби, але в деяких випадках може виходити за їх межі.

8.13. У підручниках з економіки можна зустріти положення про попит як перелік. Які види зв'язків визначає перелік?

а) між кількістю товару та ціною за його одиницю;

б) між одиницею товару та ціною;

в) між кількістю товару та його загальною вартістю;

г) між обсягом виробництва, його ціною та потребою у товарі.

8.14. Зміна величини попиту означає:

а) зміщення кривої попиту;

б) посилення (послаблення) дії нецінових факторів попиту;

в) перехід на конкретний кривій попиту від одного співвідношення "ціна – кількість товару" до іншого;

г) зміщення кривої попиту вправо чи вліво.

8.15. Що показує цей графік?

а) збільшення попиту;

б) скорочення попиту;

в) підвищення величини попиту;

г) зниження величини попиту;

д) графік виконаний неправильно, не дає правильної відповіді.

8.16. Факторами змін попиту не є:

а) зміна кількості покупців;

б) зміна доходів покупців;

в) зміна цін на доповнюючі товари;

г) зміна моди;

д) зміна збутової політики підприємства;

е) правильно вказано у п. г, д.

8.17. Пропозиція – це:

а) кількість виробленого товару;

б) кількість товару, здатна задовольнити існуючі потреби з урахуванням ціни за його одиницю;

в) кількість товару, яка може бути вироблена і запропонована до продажу у даний час за певної ціни за його одиницю.

8.18. Які зв'язки відображає шкала, відома як "шкала пропозиції"?

а) між можливим обсягом виробництва, досягнутим обсягом та ціною;

б) між кількістю запропонованого товару та ціною за його одиницю;

в) між кількістю виробленої продукції та ціною за неї.

8.19. Правильно сформулюйте закон пропозиції:

а) кількість пропонованого товару збільшується з підвищенням ціни за його одиницю та зменшується з її зниженням;

б) кількість пропонованого товару зменшується з підвищенням ціни і збільшується – зі зниженням;

в) кількість пропонованого товару змінюється прямо пропорційно зміні ціни за його одиницю;

г) правильно вказане у п. а, в.

8.20. Що є основним фактором зміни величини пропозиції будь-якого товару?

а) витрати виробника;

б) ціна за одиницю товару;

в) мода на товар;

г) правильно вказане у п. а, б.

8.21. Які фактори не впливають на пропозицію певного товару?

а) витрати виробника;

б) кількість продавців;

в) зміна цін на інші товари;

г) зміна ставки податку з доходів громадян;

д) правильна відповідь відсутня.

8.22. Що ілюструє цей графік?

а) зміну попиту;

б) зміну пропозиції;

в) збільшення пропозиції;

г) зменшення пропозиції;

д) зміну величини пропозиції.

8.23. Збільшення пропозиції означає:

а) зміщення кривої пропозиції вправо;

б) зміщення кривої пропозиції вліво;

в) переміщення по кривій пропозиції вгору;

г) переміщення по кривій пропозиції вниз.

8.24. Пересування вгору по кривій пропозиції може спричинитися:

а) підвищенням ціни за одиницю товару;

б) зниженням витрат виробництва;

в) підвищенням ціни за одиницю товару та зниженням витрат виробництва.

8.25. Як вплине здешевлення сталевого листа на пропозицію вантажних автомобілів?

а) будь-який зв'язок виключений;

б) може сприяти підвищенню величини пропозиції автомобілів;

в) обов'язково сприятиме зниженню ціни на автомобілі;

г) правильно вказане у п. б, в;

д) правильна відповідь відсутня.

8.26. Як впливатиме з'явлення нових сортів винограду із скороченим періодом визрівання і відповідно з меншими витратами виробництва на величину пропозицію винограду?

а) ці явища не пов'язані між собою;

б) сприятиме її підвищенню;

в) сприятиме її зниженню;

г) за певних умов може сприяти як підвищенню, так і зниженню пропозиції.

8.27. Що характеризує цей графік?

а) зниження пропозиції;

б) підвищення пропозиції;

в) зміну величини пропозиції;

г) зміну попиту;

д) правильна відповідь відсутня.

8.28. Ринок – це певний механізм:

а) координації дій економічних суб'єктів;

б) взаємодії підприємств;

в) оптимізації взаємодії підприємств приватного сектора;

г) забезпечення абсолютно вільного характеру взаємодії економічних суб'єктів.

8.29. Ринок – це:

а) певна територія, на якій регулярно здійснюється наймасовіший обмін певних товарів;

б) спосіб узгодження дій економічних суб'єктів на основі цінової системи та конкуренції;

в) система коопераційних зв'язків, яка склалася у результаті суспільного поділу праці;

г) діяльність економічних суб'єктів в умовах товарної форми виробництва.

8.30. До функцій цінової системи не належить розподіл:

а) інвестицій; г) економічних ресурсів;

б) прибутку підприємств; д) правильна відповідь відсутня.

в) товарів;

8.31. До функцій цінової системи належить:

а) інформування про ринкову кон'юнктуру;

б) координація попиту та пропозиції;

в) стимулювання виробництва певних товарів;

г) правильно вказане у п. а, б, в;

д) правильно вказане у п. б, в.

8.32. До відмітних ознак ринкового зв'язку між економічними суб'єктами не можна віднести:

а) вільний характер формування;

б) рівноправний стан учасників;

в) виключно самостійну економічну відповідальність;

г) делегування власником частини своїх прав менеджерам;

д) правильна відповідь відсутня.

8.33. Рівноправний стан учасників економічних відносин (продавець–покупець) передбачає:

а) достатню кількість продавців;

б) відповідну кількість продавців та покупців;

в) кількісну перевагу продавців над покупцями;

г) наявність юридичних можливостей впливу з боку покупців на продавців недоброякісних товарів;

д) можливість вибору контрагента.

8.34. На якому графіку правильно відображені зміни, спричинені такими подіями:

а) товар став модним;

б) знизилися ціни на сировину, з якої виготовляють товар;

в) виробники очікують підвищення цін на свої товари;

г) споживачі очікують підвищення цін;

д) знизилися ціни на товари-замінники;

е) зросли податки на прибуток виробників.

8.35. Що з наведеного не належить до умов ринкової координації?

а) свобода підприємницької діяльності;

б) конкуренція серед продавців та покупців;

в) гнучкість господарського законодавства;

г) відсутність податків;

д) правильно вказане у п. а, в, г;

е) правильно вказане у п. в, г.

8.36. Що належить до функцій ринку?

а) доведення товару до споживача;

б) регулювання економічних зв'язків;

в) соціальний захист населення;

г) правильно вказане у п. а, б, в;

д) правильно вказане у п. а, б.

8.37. Що усуває дефіцит товарів в умовах ринкових відносин:

а) вільний рух цін;

б) точний облік виробниками можливостей покупців;

в) ефективна збутова політика підприємств;

г) планування з боку державних органів;

д) мотивація приватних підприємств до розширення випуску продукції;

е) правильно вказане у п. б, д.

8.38. Як виграєте Ви особисто, споживач, від конкуренції у сфері пропозиції товарів та послуг?

а) збільшується вибір товарів та послуг;

б) стримується зростання цін;

в) виробник, як правило, намагається краще реагувати на вимоги споживачів;

г) правильно вказане у п. а, б, в;

д) правильно вказане у п. б, в.

8.39. Конкуренція в економіці:

а) спричиняє лише збитки більшості підприємців;

б) небажане явище для підприємців;

в) малобажане явище для підприємців;

г) забезпечує підприємцю свободу вибору.

8.40. Хто вважається засновником теорії недосконалої конкуренції?

а) А. Сміт;

б) А. Маршалл;

в) Є. Бем-Баверк;

г) Дж. Робінсон;

д) П. Самуельсон.

8.41. Для досконалої конкуренції не є характерними:

а) подібні товари;

б) багато виробників, що діють незалежно;

в) неможливість контролювати ринкову ціну з боку будь-якого виробника;

г) труднощі входу нових виробників на ринок із своїми товарами.

8.42. Монополістична конкуренція:

а) багато підприємств продають подібні товари, намагаючись надати їм унікальних властивостей;

б) домінування на ринку певного виробника;

в) наявність на ринку єдиного виробника;

г) домінування на ринку обмеженої кількості виробників.

8.43. Для олігополії не характерні:

а) наявність певного контролю за ринковими цінами з боку окремих суб'єктів;

б) порівняно легкий вхід на ринок нових фірм;

в) наявність кількох великих фірм, які виробляють подібні товари та надають послуги;

г) правильно вказане у п. б, в.

8.44. Чиста монополія:

а) пропозиція виходить від одного суб'єкта;

б) пропозиція виходить від групи виробників, окремі з яких мають переважаючу частку на ринку;

в) пропозиція виходить від кількох велиеих фірм;

г) єдиний виробник продукції, яка не має близьких замінників.

8.45. Що з переліченого неможна вважати одним з напрямків негативного впливу монополізму на економіку?

а) підрив рівноправних стосунків між виробниками та споживачами;

б) обмеження можливості вибору;

в) штучне обмеження можливості дрібних виробників;

г) правильна відповідь відсутня.

8.46. До способів монополізації ринків не належать:

а) злиття фірм;

б) отримання кредиту під низький процент;

в) досягнення спільних угод між фірмами з різних питань господарської діяльності;

г) придбання контрольного пакету акцій.

8.47. Міськводоканал, який постачає у велике місто воду:

а) не є монополією;

б) є природною монополією;

в) є монополією, основаною на диференціації продукту;

г) правильна відповідь відсутня.

8.48. Монопсонія – це:

а) монополія продавця на ринку;

б) монополія покупця на ринку;

в) ринок, де зустрічаються монополіст-покупець та монополіст-продавець;

г) ринок, де приватній монополії протистоїть монополія держави.

8.49. Перший у світі антимонопольний закон було прийнято:

а) 1776 р.; г) 1913 р.;

б) 1867 р.; д) 1933 р.;

в) 1890 р.; е) 1992 р.

8.50. Перший у світі антимонопольний закон було прийнято в:

а) Англії; г) Росії;

б) Німеччині; д) Франції.

в) США;

8.51. У якому році в Україні біло прийнято перший спеціальний антимонопольний законодавчий акт?

а) 1985 р.; в) 1992 р.;

б) 1989 р.; г) 1993 р.

8.52. Який кількісний критерій визначення монопольного стану підприємств прийнято в Україні?

а) не прийнято;

б) частка ринку товару одного підприємства становить понад 35%;

в) частка ринку товару одного підприємства становить понад 30%;

г) частка ринку товару одного підприємства становить понад 25%;

д) правильна відповідь відсутня.

8.53. Якщо в якій-небудь галузі декілька (три-п'ять) фірм контролюють переважну частину ринку, то встановлюється конкуренція, що носить назву:

а) монополія;

б) олігополія;

в) досконала конкуренція.

8.54. Як називається та економічна ситуація, коли покупцем якої-небудь продукції є лише одна фірма (організація):

а) монополія;

б) олігополія;

в) монопсонія?

8.55. Які заходи ведіння нецінової конкуренції:

а) лідерство в цінах;

б) поліпшення якості конкурентоспроможної продукції;

в) реклама;

г) організація витавок;

д) проведення ярморків.

8.56. Які дії відносяться до недобросовісної конкуренції:

а) технічний шпіонаж;

б) поліпшення якості конкуруючої продукції;

в) переманювання фахівців;

г) підкуп робітників конкурента;

д) неправдива реклама;

е) організація виставок;

ж) самовільне використання чужого товарного знаку;

з) копіювання зовнішнього оформлення товару іншої фірми.

8.57. Що з наступного не є фактором формування монополії:

а) авторські права;

б) ліцензії;

в) контроль над єдиним джерелом товару;

г) виробництво та збут товару, що має багато близьких властивостей?

8.58. Державне регулювання економіки в ринковому господарстві:

а) породжене виключно інтересами бюрократичного державного чиновництва;

б) передусім, слугує економічним цілям національного фінансового капіталу;

в) призване до служіння, зміцнення та адаптації існуючого устрою до умов, що змінюються шляхом вирішення завдань, які ринковий механізм вирішити не може або вирішує недостатньо швидко та ефективно;

г) викликане, у першу чергу, інтересами військово-промислового комплексу;

д) служить головним заходом подавлення та експлуатації осіб наймицької праці власниками засобів виробництва.

8.59. Які позитивні наслідки міжгалузевої конкуренції:

а) зниження цін на створену продукцію;

б) перелив капіталу з галузей з меншою нормою прибутку до галузей з більшою нормою прибутку;

в) оптимізація галузевої структури економіки;

г) банкрутство неефективних підприємницьких структур?

8.60. Дотримання яких умов робить конкуренцію досконалою:

а) ніхто не може довільно впливати на ринок;

б) немає близьких замінників даного товару;

в) на ринку пропонуються однакові товари;

г) даний ринок відгороджений бар'єрами;

д) жоден не знає про ринок більше ніж інші;

е) вільне входження на ринок та вихід з нього?

8.61. В яких умовах стверджується монополія:

а) на ринку єдиний продавець якого-небудь товару;

б) ніхто не може довільно впливати на ринок;

в) даний ринок відгороджений бар'єрами;

г) немає близьких замінників даного товару;

д) жоден не знає про ринок більше ніж інші?

8.62. Розгляньте ознаки монополії і вкажить ті з них, що притаманні картелю, синдикату, концерну.

  Ознаки форм монополії
  1. Угоди про єдині ціни, розподіл ринків збуту, товарну квоту при збереженні виробничої комерційної самостійності підприємств.
  2. Об'єднання власності та управління ланки підприємств з повною ліквідацією їхньої виробничої та комерційної самостійності.
  3. Угода про збут та постачання через єдині постачально-збутові органи.
  4. Об'єднання підприємств різоманітних галузей народного господарства шляхом встановлення єдиного фінансового контролю над ними завдяки купівлі їхніх акцій.

8.63. Чи згодні Ви з тим, що монополія та конкуренція є єдність протилежностей? Чому? (Палкин Ю., Заровна Н. Економічний закон конкуренції.; Ленін В.І. Імперіалізм як вища стадія капіталізму// Ленін В.І. Повні зібрання творів. Т. 27, с. 385–396).

8.64. Чи конкурують фірми, що належать до різноманітних галузей?

8.65. Дайте визначення наступних понять: монополія, корпорація, олігополія. Порівняйте їх між собою, що в них спільного і в чому різниця?

8.66. На прикладі промисловості України охарактеризуйте ступінь монополізації у провідних галузях виробництва. Яка економічна основа всевладдя монополії?

8.67. Чи вважаєте Ви, що монополія завжди зацікавлена у максимально високих цінах на свій товар?

8.68. Які позитивні наслідки внутрішньогалузевої конкуренції:

а) стимулювання зниження витрат шляхом зростання продуктивності праці, використання досягнень технічного прогресу, поліпшення організації виробництва;

б) перелив капіталу з галузі в галузь;

в) підвищення якості продукції?

8.69. Що не належить до нецінових методів ведіння конкурентної боротьби:

а) реклама;

б) обслуговування покупців після продажу;

в) збереження ціни за поліпшеної якості товару;

г) збереження ціни з погіршенням якості товару;

д) правильно вказане у п. в, г;

е) правильна відповідь не названа.

8.70. Проблема "як виробляти" у ринковій економіці вирішується:

а) на підставі динаміки та обсягу споживацького попиту, які визначаються через ціни на кінцеві продукти;

б) через прагнення виробників до отримання прибутку та, отже до мінімізації витрат виробництва;

в) на підставі широкого використання в економіці засобів виробництва;

г) на підставі спеціалізації, яка використовується під час застосування різних технологій виробництва.

8.71. Вирішення проблеми "що виробляти" у ринковій економіці пов'язане з:

а) визначенням рівня спеціалізації економіки;

б) вибором між виробництвом засобів виробництва та виробництвом предметів споживання;

в) формуванням такої системи, розвиток якої знаходиться у компетенції уряду;

г) розвитком ринку досконалої конкуренції.

8.72. У ринковій економіці проблема "для кого виробляти" вирішується таким чином:

а) споживачу пропонують ціни на товари, які більш за все бажають придбати та відмовляються купувати (або згоджуються придбати за низькими цінами) менш привабливі для них товари;

б) виробники встановлюють ціни на виробничі ресурси (згідно з їх користю), визначаючи таким чином грошовий прибуток власника конкретного ресурса, який потім може бути застосовано дя купівлі товарів та послуг;

в) на підставі розподілу прибутків згідно з потребою споживачів;

г) на підставі конкуренції, яка стримує зростання прибутків, зберігає ціни на рівні, доступному для споживача.

8.73. Якими проблемами у ринковій економіці повинна займатися держава:

а) розподіляння грошових прибутків у суспільстві;

б) надавати допомогу конкретному споживачу з обмеженими прибутками, визначаючи засіб їх раціонального використання;

в) визначати, що і скільки треба виробити з наявних ресурсів;

г) визначати коло товарів та послуг, в яких суспільство відчуває потребу, незалежно від смаків та переваги якої-небудь групи або усього населення.

8.74. Роль держави у вирішенні проблеми "для кого виробляти" значна, якщо вона:

а) сприяє підсиленню рівності у суспільстві;

б) стимулює зростання ефективності економіки;

в) сприяє економічній стабілізації;

г) а, б, в.

8.75. Дана блок-схема функцій ринку. Впишіть в незаповнений елемент схеми найменування пропущеної функції.

8.76. Якщо попит зменшується, крива попиту зрушується:

а) униз та ліворуч;

б) за годинниковою стрілкою;

в) угору та праворуч;

г) проти годинникової стрілки.

8.77. Зміна якого чинника не викликає зрушення кривої попиту:

а) смаки та переваги споживачів;

б) розмір та розподілення національного прибутку;

в) ціна товару;

г) кількість або вік споживачів.

8.78. Удосконалення технологій зрушує:

а) криву попиту вгору та ліворуч;

б) криву попиту вниз та праворуч;

в) криву пропозиції вниз та праворуч;

г) криву пропозиції вгору та ліворуч.

8.79. Якщо ринкова ціна нижче рівноважної, то:

а) з'являється надлишок товарів;

б) виникає дефіцит товарів;

в) формується ринок покупця;

г) падає ціна ресурсів.

8.80. Якщо пропозиція та попит на товари зростають, то:

а) ціна підвищиться;

б) збільшиться загальна кількість товару;

в) ціна залишиться стабільною;

г) добробут суспільства зросте.

8.81. Якщо ціна товару нижче точки перетину кривої попиту та пропозиції, то виникає:

а) надлишок; в) зростає безробіття;

б) дефіцит; г) усі варіанти неправильні.

8.82. Закон пропозиції, якщо ціни зростають, а інші умови незмінні, виявляється:

а) у зростанні пропозиції;

б) у зниженні пропозиції;

в) у зростанні обсягу пропозиції;

г) у зниженні обсягу пропозиції.

8.83. Побудуйте криву попиту за такими даними: попит на консерви при ціні 2 грн. за банку склав 1400 банок, при зниженні ціни на 50 коп. попит знижується на 20 %.

8.84. Розрахуйте ціну ринкової рівноваги за такою динамікою попиту та пропозиції на товар.

Ціна, грн. Пропозиція, т Попит, т

8.85. Яка ситуація утвориться на рику при ціні 5 грн. за одиницю при даній динаміці попиту та пропозиції:

Ціна, грн. Пропозиція, од Попит, од

8.86. У таблиці наведено дані, які характеризують різні ситуації на ринку консервованої квасолі:

Ціна (дол. за банку) Пропозиція (млн. банок на рік) Попит (млн. банок на рік)

8.87. У таблиці наведено дані, які характеризують різні ситуації на ринку консервованої квасолі:

а) зобразити криву попиту та пропозиції за даними таблиці;

б) якщо ринкова ціна за банку квасолі дорівнює 10 дол., що є характерним для даного ринку – дефіцит або надлишок;

в) збільшення споживацьких витрат підвищило споживання консервованої квасолі на 15 млн. банок при кожному рівні цін. Якими будуть рівноважна ціна та обсяг виробництва?

 


ТЕМА 9.Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 847. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.043 сек.) русская версия | украинская версия