Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема 3. Правова охорона вод
 

Водні об’єкти природно-заповідного фонду.

Охорона вод від забруднення, засмічення і вичерпання.

Запобігання шкідливим діям вод та аваріям на водних об’єктах і ліквідація їх наслідків.

Економічне регулювання раціонального використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

Стандартизація і нормування в галузі використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

 

Тема 4. Юридична відповідальність за порушення водного законодавства

Порядок розгляду спорів з питань використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів.

Відповідальність за порушення водного законодавства.

Відшкодування збитків, завданих внаслідок порушення водного законодавства.

 

Тема 5. Зарубіжне водне право

 

Водне право країн СНД та Балтії.

Співвідношення водного законодавства країн СНД з іншими галузями права.

Міжнародне річкове право країн СНД.

Правовий інститут земель водного фонду по законодавству країн СНД.

Статус та проблеми водоохоронних та берегових зон.

Балтія: води та законодавство.

Водне законодавство країн дальнього зарубіжжя.

 

III. Система та критерії оцінювання

Курс навчальної дисципліни «Основи водного законодавства» складається з двох модулів. Вивчення цієї дисципліни передбачає індивідуальну науково-дослідницьку роботу студентів (ІНДЗ). Загальна кількість балів, яку студент може отримати за весь вивчений курс дисципліни «Основи водного законодавства», дорівнює 100 балам за стобальною системою або 5 за п’ятибальною системою оцінювання. У поточній роботі студентів оцінювання провадиться тільки за стобальною системою в межах тієї кількості балів, яка відводиться на вивчення певного модуля. Бали за стобальною системою розподіляються таким чином:

 

Назва роботи Кількість балів
Модуль 1
Модуль 2
ІНДЗ

 

У таблиці зазначено максимальну можливу кількість балів, яку студент може отримати за певний модуль чи ІНДЗ. Бали за модуль розподіляються таким чином, щоб врахувати чи оцінити роботу студента на практичних заняттях та на модульному контролі. Кількість балів, які може отримати студент, виконавши завдання, зазначається до кожної теми та до запитань модульного контролю.

Форми модульного контролю обираються на розсуд викладача. Це може бути колоквіум, тестування тощо.

ІНДЗ передбачає підготовку студентом наукової доповіді.

Наприкінці вивчення курсу «Основи водного законодавства» студенту виставляється підсумкова оцінка за стобальною, п’ятибальною та ЕСТS системами оцінювання таким чином:

90-100 балів – відмінно (5) – А.Студент виявив всебічні, систематичні та глибокі знання навчального матеріалу дисципліни, передбаченого програмою; засвоїв основну та додаткову літературу, рекомендовану програмою; проявив творчі здібності в розумінні, логічному, стислому та ясному трактуванні навчального матеріалу; засвоїв взаємозв’язок основних понять дисципліни, їх значення для подальшої професійної діяльності.

80-89 балів – дуже добре (4) – В. Студент виявив систематичні та глибокі знання навчального матеріалу дисципліни вище се­реднього рівня; продемонстрував уміння вільно виконувати завдан­ня, передбачені програмою; засвоїв літературу, рекомендовану програмою; засвоїв взаємозв’язок основних понять дисципліни, їх значення для подальшої професійної діяльності.

75-79 балів – добре (4) – С.Студент виявив загалом добрі знання навчального матеріалу дисципліни при виконанні перед­бачених програмою завдань, але припустив низку помітних поми­лок; засвоїв основну літературу, рекомендовану програмою; показав систематичний характер знань з дисципліни; здатний до самостій­ного використання та поповнення набутих знань у процесі подальшої навчальної роботи та професійної діяльності.

70-74 бали – задовільно (3) – D.Студент виявив знання навчального матеріалу дисципліни в обсязі, необхідному для подальшого навчання та майбутньої професійної діяльності; спра­вився з виконанням завдань, передбачених програмою; ознайомився з основною літературою, рекомендованою програмою; припустив значну кількість помилок або недоліків у відповідях на запитання при співбесідах, тестуванні та при виконанні завдань тощо, принципові з яких може усунути самостійно.

60-69 балів – достатньо (3) – Е. Студент виявив знання основного навчального матеріалу дисципліни в мінімальному обся­зі, необхідному для подальшого навчання та майбутньої професій­ної діяльності; в основному виконував завдання, передбачені програмою; ознайомився з основною літературою, рекомендованою програмою; припустив помилки у відповідях на запитання при співбесідах, тестуванні та при виконанні завдань тощо, які може усунути лише під керівництвом та за допомогою викладача.

35-59 балів – незадовільно з можливістю повторного скла­дання (2) – FX.Студент має значні прогалини в знаннях основного навчального матеріалу дисципліни; допускав принципові помилки при виконанні передбачених програмою завдань, але спроможний самостійно доопрацювати програмний матеріал і підготуватися до перездачі дисципліни.

0-34 бали – незадовільно з обов’язковим повторним курсом (1) – F.Студент не має знань зі значної частини навчального мате­ріалу; не спроможний самостійно засвоїти програмний матеріал і потребує повторного вивчення навчальної дисципліни.

 

100-бальна система 5-бальна система ЕСТS
98-100 А
80-89 75-79     ВС
70-74 60-69     DE
35-59 FX
0-34 F

 Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 92. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.002 сек.) русская версия | украинская версия