Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

РОЗДІЛ 1. Анотація навчальної дисципліни. Львівський державний університет внутрішніх справ

МІНІСТЕРСТВО ВНУТРІШНІХ СПРАВ УКРАЇНИ

Львівський державний університет внутрішніх справ

 

 

КРИМІНАЛЬНИЙ ПРОЦЕС УКРАЇНИ

Робоча навчальна програма

для курсантів освітньо-кваліфікаційного рівня "Бакалавр"

за напрямом підготовки "Правознавство" (г/б)

М. Львів

Рік

 

УДК 343.13+378.147

Б27

ББК 67.9 (4Укр) 311+74.263.8

 

Кримінальний процес України: робоча навчальна програма для курсантів3-го курсу освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” за напрямом підготовки „Правознавство” (г/б) Львівського державного університету внутрішніх справ.

 

Підготувала:

кандидат юридичних наук, доцент, професор кафедри кримінального процесу і криміналістики Львівського державного університету внутрішніх справ Басиста Ірина Володимирівна

 

Обговорено на засіданнікафедри кримінального процесу та криміналістики (протокол №____ від ________ 2011 року)

 

 

РецензентиГалаган В.І.,доктор юридичних наук, професор, професор

Благута Р.І. кандидат юридичних наук, доцент начальник кафедри кримінального процесу та криміналістики Львівського державного університету внутрішніх справ.

 

©Львівський державний

університет внутрішніх справ


РОЗДІЛ 1. Анотація навчальної дисципліни

Серед основних завдань вищих навчальних закладів є поліпшення якості підготовки фахівців, а це обумовлює глибоке вивчення та опанування змісту навчальних програм провідних дисциплін. До них, безумовно, треба віднести кримінальний процес, без освоєння теоретичних та практичних проблем якого неможливо стати кваліфікованим фахівцем у галузі права. Адже кримінальнй процес належить до числа навчальних дисциплін, які посідають центральне місце у професійній підготовці юристів різної спеціалізації. В повсякденному житті практично кожному випускнику юридичного вузу так чи інакше доведеться зіткнутися з фактами вчинення злочинів. Тому глибоке вивчення кримінально-процесуального права – одна з умов успішної праці на посадах слідчих, прокурорів, суддів, адвокатів.

Дана робоча навчальна програма має своєю метою допомогти курсантам в засвоєнні курсу „Кримінальний процес України”. Тематика складена у відповідності з програмою курсу. Курс кримінального процесу України належить до числа дисциплін, вивчення яких є обов’язковим для фахової підготовки юриста. Керівник курсу визначає план занять і дає завдання. В завдання може входити вивчення кримінальних справ, опублікованих і неопублікованих прикладів з практики суду та правоохоронних органів. Курсант вивчає рекомендовану до кожного заняття літературу, нормативний матеріал, самостійно розв'язує завдання з посиланням на нормативний матеріал. При виконанні методичних завдань курсант усно викладає умови завдання і пропонує своє вирішення. Обговорення теоретичних, проблемних питань повинно випливати з вирішення практичних завдань.

Вивчаючи відповідні теми курсу, курсант повинен оволодіти навиками складання процесуальних документів. Для цього використовуються збірники зразків кримінально-процесуальних актів. Якість складання цих актів перевіряє викладач, який веде заняття. Протягом вивчення курсу курсант повинен написати такі процесуальні акти: протокол усної заяви про злочин; протокол явки з повинною; постанову про порушення кримінальної справи; постанову про притягнення як обвинуваченого; постанову про застовування запобіжного заходу; постанову про закриття кримінальної справи; обвинувальний висновок. Інші процесуальні документи курсант складає як під час навчання, так і при проходженні навчальної практики і стажування.

З основних тем курсу на заняттях та в інший час в кожній академічній групі проводяться рольові ігри у вигляді виконання окремих слідчих дій, прийняття рішень у кримінальній справі, проведення навчального судового процесу та ін.

Під час вивчення курсу курсанти знайомляться з практичною діяльністю правоохоронних органів. З цією метою запроваджується навчальна практика; здійснюється відвідування судових процесів; враховується участь у вивченні та узагальненні практики при написанні курсових, наукових робіт та виконанні індивідуальних завдань кафедри.

Ефективною формою вивчення курсу є індивідуальна робота викладачів з курсантами із питань, які є важкими для курсанта при засвоєнні. Консультації проводяться щотижня у визначений день і час. Курсанти, які неповно засвоюють матеріал, пасивні на заняттях, можуть бути запрошені на консультації за ініціативою викладача.

Курсанти відповідно до спеціалізації виконують курсову роботу з кримінального процесу. Курсова робота дає можливість більш глибоко вивчити навчальну дисципліну, набути навичок наукової роботи. Тему курсової роботи в подальшому можна розвинути до рівня наукової роботи. Виконується курсова робота під керівництвом викладача та відповідно до затвердженої кафедрою тематики на навчальний рік.

Мета вивчення курсу – набуття курсантами необхідних знань у галузі кримінального судочинства України і практичних навичок його реалізації. В результаті вивчення курсу курсант повинен знати:

- зміст кримінально-процесуального законодавства, рішення (постанови) вищих органів державної влади і управління з питань законності і правопорядку; Керівні постанови Пленуму Верховного Суду України, накази та інструктивні листи Міністерства внутрішніх справ України з питань застосування кримінально-процесуального закону;

- структуру і повноваження органів, які реалізують кримінально-процесуальну діяльність, її форми і методи;

- практику застосування кримінально-процесуального законодавства, практичну діяльність органів дізнання, досудового слідства, прокурора, суду, захисника в кримінальному судочинстві;

- процесуальні засоби профілактики злочинів;

- основні проблеми кримінально-процесуальної доктрини і практики, а також перспективу дальшого розвитку і удосконалення кримінальногопроцесу

курсант повинен вміти:

- правильно тлумачити і застосовувати кримінально-процесуальний закон та інші нормативні акти, що регулюють відносини у сфері судочинства;

- всебічно, повно, об’єктивно і швидко встановлювати всі необхідні обставини кримінальної справи;

- володіти процесуальними засобами розслідування злочинів, правильно проводити слідчі дії;

- приймати обгрунтовані рішення в кримінальній справі, правильно оформляти процесуальні акти;

- виявляти в кримінальній справі обставини, які сприяють вчиненню злочинів, проводити профілактичну роботу щодо попередження нових злочинів;

- застосовувати в кримінальному процесі досягнення науки і техніки, а також передовий досвід практичної діяльності правоохоронних органів, використовувати сучасні методи наукової організації праці слідчого, прокурора, судді, захисника у сфері кримінального судочинства.

За своєю структурою курс дисципліни „Кримінальний процес України” умовно складається із загальної та особливої частин (двох змістовних модулів). Загальна кількість годин, передбачених навчальним планом підготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня „бакалавр” становить 270 годин та вивчається курсантами на третьому курсі після вивчення СПОУ, Кримінального права (загальна частина) протягом цілого навчального року і завершується складанням екзамену.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Тема-12 | 

Дата добавления: 2015-10-19; просмотров: 234. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.023 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7