Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

МУРЫН КУЫСЫ

cavum nasi-сырткы мурын/н ж/е бет суйектер/н шектелген.ол:Киреберис б,vestibulum nasi,меншикти мурын куысына,cavum nasi proprium.Онын: жогаргы,томен,латералды,аралык каб бар.Жог каб-сырткы мурын/н латералды шемиршегинен,мурын суйегинен,торлы табакшадан,сынатаризди суйек денесинен турады.Томен каб-катты тандай мен жумсак тандайдан турады.Латеральды каб:сырткы мурын/н латеральды шемиршегинен,жогаргы жаксуйектин мурындык бетинен,козжас суйегинен,томенги мурын калканынан турады.мурын куысы/н буйир каб/гы уш мурын калканы/н ар: жогаргы ортангы томенги мурын жолдары бар:meatus nasi superior-жогаргы ж/е ортангы мурын калкандарынын ар орн. meatus nasi medius-ортангы ж/е томенгы калкандар ар.орн. meatus nasi inferior-томенги мурын калканы мен тандац ар орн.

КОМЕЙ

Larynx.мойын/н алдынгы аймагынын ортангы болигинде,4-6 мойын омырт/р арас. Орн.Алдынгы бети калканша безбен,буйир бети мойын/н ири артерия,вена тамырларымен ,кезбе нервпен шектелген,Арткы бети жуткыншак/н комейлик болигимен шектеседи.Комей шемиршектери: калканша ш,cartilago thyroidea.тортбурышты,жалпак,жуп табакшадан,laminae.турады.Жузиктаризди ш,cartilage cricoidea.бул ш алга карап орн.догасынан,arcus cartilaginis cricoidea ж/е артында тортбурыш таризди орн табакшадан,lamina cartilaginis cricoideae турады.Ожаутаризди ш,cartilage arytenoidea .Б ш/н ушы ,apex cartilaginis arytenoideae.негизи,basis cartilaginis arytenoideae,алдынгы медиалды бети,facies medialis арткы бети facies posterior ажыратылады. Комей какпашыгы(бобешик),epiglottis.комей кирисинин устинде орн.дара эластикалык шемиршек. Комей ш/н буындары: Жузиккалканша б.articulatio cricothyroidea.калканша шемиршек/н томенги муйизи мен жузиктаризди ш/н калканша/к буын бети/н ар.буын.Жузик-ожау б,articulation cricoarytenoidea,ожау таризди ш/н ойыстау келген негизи/н жузиктаризди ш/н донестеу келген ожау шемиршектик буын бет\н ар.буын.

Комей булш/и: 1.дауыс санылауын кенейтетин б,:арткы жузикожау таризди б m. Cricoarytenoideus posterior.жиырылган кезде ожаутаризди шемиршектин булшыкеттик осинди,proccessus muscularis.артка ж/е медиалды бурылып,дауыс осинди,proccessus vocalis.латералды бурылып,дауыс санылауын кенейтеди. Калканша комекей какпашыгы б,m.thyroepiglotticus-комейдин киретин тесигин кенейтип ашу,

2.Дауыс санылауын тарылтатын б: Латералды жузикожаутаризди б,m.cricoarytenoideus lateralis-булш/к осиндини алга ж/е томен карай тартып,дауыстык осиндини ишке карай бурып дауыс санылауын тарылтады.Калканша ожаутаризди б,m thyroarytenoideus.жиырылган кезде ожаутаризди шемиршектин б/к осиндиси алга карай жылжып,дауыс/к осиндилери бир бирине жакындап,дауыс санылауын/н жаргактык болиги тарылады.Колденен ожаутаризди б,m arytenoideus transversus.дауыс санылауы/н шемиршектик болигин тарылту.Кигаш ожаутаризди б,m.arytenoideus obliguus.дауыс санылауын тарылтып,комей кирисин тарылтып,комей какпашыгын томен тартады.3,дауыс байламын керетин б:жузиккалканша б.m cricothyroideus жиырылган кезде калканша шемиршекти алга карай тартып,дауыс байламын керед.Дауыс б,m.vocalisдауыс байламын керу.Дата добавления: 2015-03-11; просмотров: 6814. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.013 сек.) русская версия | украинская версия