Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

СТРУКТУРА РОБОТИ
1. Першою сторінкою роботи є титульна, яка повинна складатися з таких інформаційних блоків:

Державний вищий навчальний заклад «Запорізький національний університет» Міністерства освіти і науки України ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА З ІСТОРІЇ АНТИЧНОЇ ЛІТЕРАТУРИ на тему: ДОСЛІДЖЕННЯ РОМАНУ АПУЛЕЯ «МЕТАМОРФОЗИ» В СУЧАСНОМУ ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОМУ ДИСКУРСІ   Викона(в/ла) студент(ка) факультету………, спеціальності …………, № курсу, № групи, ПІБ студент(а/ки) Керівник: к.ф.н., доц. каф. російської філології Темна О.В.   Запоріжжя

2. Список літератури з творчості обраного письменника. Складається на основі опрацювання картотеки ЗНУ (книжки та періодичні видання) або інших бібліотек міста та мережі Інтернет. Список подається відповідно до вимог оформлення бібліографії та систематизується за алфавітом(не за типами видань!).

Приклад оформлення джерел:

Книга:

ü Вирмо А., Вирмо О. Мэтры мирового сюрреализма. – СПб.: Академический проект, 1996. – 288 с.

ü Дали С. Дневник одного гения. – М.: Искусство, 1991. – 271 с.

Частина книги:

ü Днепров В. Д. Метафорический роман Франца Кафки // Днепров В. Д. Идеи времени и формы времени. – Л.: Советский писатель, 1980. – С. 432-485.

Стаття періодики:

ü Колесников А. В. Процесс в замке (об отчуждении в литературе и о литературе) // Философские науки. – 1991. – № 10. – С. 150-161.

Інтернет-ресурс:

ü Косиков Г.К. Готье и Гумилев [Електронний ресурс - PHILOLOGY.RU]. – Режим доступу: http://www.philology.ru/literature2/kosikov-89a.htm

 

3. Огляд літератури – це системний аналіз доступних студентові джерел (не менше 7-10), який висвітлює такі аспекти (подається, як цілісний текст):

ü ступінь дослідженості творчості письменника та окремого твору в сучасному літературознавстві (малодосліджений, дуже популярний і т. і.; присвячено багато / мало праць);

ü етапи дослідження твору в історії літературознавства (наприклад, популярності набуває завдяки перекладам поетів-романтиків …..; пізніше (у …. роках) втрачає популярність, оскільки ……; у……….роках відзначається новий сплеск зацікавленості автором, пов'язаний з ……..; системне дослідження починається у …..; у ………роках увагу науковців привертають такі аспекти / проблеми творчості автора як…….; найвизначнішими дослідниками в Україні є ……, в Росії ……., у Західній Європі - ……….);

ü тезовий огляд джерел (Косиков Г.К. у статті «Готье и Гумилев», яка побачила світ у 1999 році в журналі «….» розглядає …… (дуже коротко подається зміст статті та її найважливіші аспекти)).

 

4. Розширений план вивчення творчості окремого автора (або твору).

Уявіть, ніби Вам потрібно зробити доповідь перед своїми однокурсниками, охарактеризувавши найважливіші аспекти творчості окремого автора / твору та ступінь його дослідженості в сучасному літературознавстві. Перед тим, як це зробити, Вам потрібно скласти план, який буде відображати основні аспекти Вашої доповіді та логіку подачі матеріалу. Зокрема, Вам потрібно звернути увагу на те, яке місце обраний Вами автор займав у літературі досліджуваного періоду, до яких течій, напрямків відносять його творчість; у чому полягає його новаторство та неповторність, як він наслідує або заперечує певні традиції, які склалися в літературі; чому і за яких обставин було написано твір; у чому своєрідність поетики досліджуваного твору (на рівні структури, сюжету, системи персонажів, художніх засобів, висвітлюваної проблематики і т. ін.); як його художні відкриття вплинули на подальший розвиток літератури тощо. План доповіді – головне свідчення про глибину Вашого занурення в проблему. Його пункти – результат Вашого глибинного розуміння специфіки твору.

Приклад:

1. Художній світ Ф. Кафки в контексті епохи. Риси реалізму, екзистенціалізму, експресіонізму, абсурдизму, сюрреалізму у творчості письменника. 2. Поетика новели-притчі «Перевтілення»: автобіографічний шар; ü проблема жанру (новела, притча); ü своєрідність стилю Ф. Кафки: лаконізм, документальність, інакомовність, прийом «розгорнутої» метафори; ü «метод сновидінь» Ф. Кафки: логіка й абсурд, реальне і фантастичне, умовність і конкретика, роль метаморфоз; ü своєрідність хронотопу новели; ü аналіз системи образів новели. 3. Екзистенціальна проблематика в новелі: співвідношення «я / інші», образ абсурдного світу, тема «провини» і страждання. 4. Вплив творчості Кафки на літературу ХХ – поч. ХІХ ст.

 

5. Основні терміни та поняття. Навести 7-10 термінів, які допоможуть при вивченні обраного твору, розкриваючи його специфіку. Поряд із термінами потрібно наводити їхнє тлумачення, вказуючи в дужках джерело, звідки Ви його запозичили.

 

6. Творчі завдання. Вам необхідно придумати 5 творчих завдань, виконуючи які Ваші учні змогли б на практиці (працюючи з художнім текстом) розглянути художню своєрідність певного художнього твору або коло його проблем. Вони можуть починатися так: проаналізуйте……, наведіть….., випишіть….., заповніть таблицю….., знайдіть відповідності…, доведіть…., чому, на Вашу думку,…., порівняйте…., розгадайте кросворд …. і т. ін.

 

7. ……. (автор, творчість ……) в оцінках його сучасників та літературознавців ХХ століття. Наведіть кілька (найбільш цікавих) цитат з листів, статей, доповідей, спогадів і т. ін. (сучасників (друзів, колег, літературних критиків), які допоможуть створити образ письменника. Не забувайте посилатися на відповідне джерело.

 

СИСТЕМА НАРАХУВАННЯ БАЛІВ (за видами завдань)

1. Список літератури з творчості обраного письменника 2 б.
2. Огляд літератури 4 б.
3. Розширений план вивчення творчості окремого автора (або твору). 4 б.
4. Основні терміни та поняття 2 б.
5. Творчі завдання 2,5 б.
6. ……. (автор, творчість ……) в оцінках його сучасників та літературознавців ХХ століття 2 б.
7. Грамотність оформлення, відсутність граматичних та пунктуаційних помилок 1,5 б.
8. Виконання вимог оформлення, охайність роботи 2 б.
ВСЬОГО 20 б.

 

 


ТЕКСТИ ДЛЯ ОБОВ’ЯЗКОВОГО ПРОЧИТАННЯ

1. Апулей. Метаморфози, або Золотий осел.

2. Аристотель. Поетика

3. Аристофан. Вершники. Жаби. Хмари. Мир.

4. Архілох, Алкей, Сафо, Анакреонт. Лірика

5. Вергілій. Буколіки. Георгіки. Енеїда.

6. Геродот. Історія.

7. Гесіод. Роботи і дні. Теогонія.

8. Гомер. Іліада. Одіссея.

9. Горацій. Оди, сатири, еподи, послання.

10. Евріпід. Медея, Іпполіт

11. Есхіл. Прометей закутий. Орестея. Перси.

12. Катулл. Лірика

13. Кун М.А. Легенди і міфи Давньої Греції

14. Лонг. Дафніс і Хлоя.

15. Лукрецій. Про природу речей.

16. Менандр. Відлюдник

17. Овідій. Метаморфози. Поезії.

18. Петроній. Сатирикон.

19. Піндар. Оди ( за хрестоматією)

20. Плавт. Хвальковитий воїн. Скарб.

21. Платон. Діалоги (Іон, Бенкет)

22. Софокл. Едип-цар. Антигона.

23. Теренцій. Свекруха

24. Тібулл, Проперцій. Лірика

 


 

ПИТАННЯ ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

 

1. Термін і поняття “антична література”. Основні завдання курсу.

2. Хронологічна й географічна тривалість античності. Поняття про античне суспільство, основні етапи його розвитку.

3. Міфотворчість і міфологія. Визначення міфу. Життя міфу в літературі ХХ ст.

4. Олімпійська міфологія. Боги в міфології й літературі.

5. Поеми Гомера як “енциклопедія старовини”.

6. “Іліада” Гомера. Розвиток сюжету. Основні образи.

7. “Одіссея” Гомера – казково-пригодницька поема. Сюжет і композиція.

8. Види грецької лірики. Елегія і ямб. Поезія Архілоха.

9. Монодична та хорова лірика. Сапфо, Алкей, Піндар, Анакреонт.

10. Виникнення грецької трагедії. Суспільні умови її розвитку. Структура трагедії.

11. Есхіл – “батько трагедії”. Місце Есхіла в історії розвитку античної драматургії.

12. Новаторство Софокла-драматурга. Загальна характеристика його творчості.

13. Евріпід – останній представник класичної грецької драматургії. Сутність його нововведень. Оцінка сучасників.

14. Творчість Аристофана. Суспільна і політична злободенність його комедій. Тема “провини і миру”. Зображення життя полісу.

15. Значення грецької літератури для виникнення і розвитку римської літератури.

16. Специфічні особливості римської літератури. Форми “запозичення” і змагання. Періодизація римської літератури.

17. Поема Лукреція “Про природу речей” – художнє осмислення матеріалістичної філософії світу.

18. Любовна лірика Катулла.

19. Сюжет і композиція поеми Вергілія “Енеїда”. Проблема наслідування. Вергілій і Гомер.

20. Любовні вірші Овідія /”Елегії”, “Наука кохання”, “Героїні”/.

21. Тематика і проблематика поеми Овідія “Метаморфози”.

22. Роман Апулея “Метаморфози, або Золотий осел” – останній твір античності.

 


 

СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

 

Основна:

1. Анпеткова-Шарова Г.Г., Чекалова Е.И. Античная литература: Учебное пособие. – Л.: Издательство ЛГУ, 1989. – 269 с.

2. Лосев А.Ф. Античная литература/ Под ред. А.А. Тахо-Годи. – М.: ЧеРО, при участии изд. “Омега-Л”, 2005. – 543 с.

3. Пащенко В.І., Пащенко Н.І. Антична література. – К.: Либідь, 2001. – 718 с.

4. Підлісна Г.Н. Антична література. Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 1992. – 255 с.

5. Радциг С.И. История древнегреческой литературы. – М.: Высшая школа, 1977. – 551 с.

6. Тронский И.М. История античной литературы. – М: Высшая школа, 1988. – 464 с.

7. Шалагінов Б.Б. Антична література від античності до початку XIX століття. — К.: Академія, 2004. — 360 с.

8. Антична література. Довідник / За ред. С.В.Семчинського. – К: Либідь, 1993. – 320 с.

9. Современный словарь-справочник: Античный мир. – М.: Олимп, 2000. – 317 с.

10. Лісовий І.А. Античний світ у термінах, іменах і назвах. Довідник з історії та культури Стародавньої Греції і Риму. – Львів: Вища школа, 1988. – 200 с.

 

Додаткова:

1. Аверинцев С.С. Древнегреческая поэтика и мировая литература // Поэтика древнегреческой литературы. – М.: Наука, 1981. – С. 3-14.

2. Анненский И.Ф. Драматические произведения. Античная трагедия (публичная лекция) / Сост., подгот. текста и коммент. ст. Г.Н. Шелогуровой. – М.: Лабиринт, 2000. – 320 с.

3. Античность как тип культуры. – М.: Наука, 1988. – 335 с.

4. Гаспаров М.Л. Об античной поэзии: Поэты. Поэтика. Риторика. – СПб.: Азбука, 2000. – 480 с.

5. Головня В. История античного театра / Под редакцией С. Аверинцева. – М.: Искусство, 1972. – 400 с.

6. Дуров В.С. Жанр сатиры в римской литературе. – Л.: Изд-во Ленинградского университета, 1987. – 160 с.

7. Морева-Вулих Н.В. Римский классицизм: творчество Вергилия, лирика Горация. – СПб.: Академический проект, 2000. – 272 с.

8. Путилов Б. Н. Эпическое сказительство. Типология и этническая специфика. Серия: Исследования по фольклору и мифологии Востока. – М:. Восточная литература, 1997. – 295 с.

9. Тахо-Годи А.А. Греческая мифология. – М.: ООО “Издательство АСТ”; Харьков: Фолио. 2002. – 256 с.

10. Флоренсов Н. Троянская война и поэмы Гомера. – М.: Наука, 1991. – 143 с.

11. Чистякова Н.А. Эллинистическая поэзия. Литературная традиция и фольклор. – Л.: Издательство ЛГУ, 1988. – 173 с.

12. Шталь И. В. «Одиссея» — героическая поэма странствий. — М.: Наука, 1978. — 168 с.

13. Шталь И.В. Эпические предания Древней Греции. – М.: Наука, 1989. – 304 с.

14. Ярхо В.Н. Древнегреческая литература. Трагедия: Сборник трудов. – М.: Лабиринт, 2000. – 352 с.

15. Ярхо В.Н. Семь дней в афинском театре Диониса. – М.: Лабиринт, 2004. – С. 106-184.

 Дата добавления: 2015-06-12; просмотров: 821. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия