Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Методичні рекомендації до практичного заняття. Основні фонди - це засоби праці, які функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній формі і переносять свою вартість на готову продукцію частинами
Основні фонди - це засоби праці, які функціонують у виробництві тривалий час у своїй незмінній формі і переносять свою вартість на готову продукцію частинами за ступенем зношування.

В залежності від характеру участі основних фондів у виробничому процесі розрізняють виробничі і невиробничі основні фонди.

У відповідності до Закону України “Про оподаткування прибутку підприємств” – у податковому обліку та згідно із положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 7 «Основні засоби» поділяються на 4 групи:

І гр. - будівлі, споруди та їх структурні компоненти та передавальні пристрої, в тому числі житлові будинки та їхні частини (квартири і місця загального користування), вартість капітального поліпшення землі.

ІІ гр. - автотранспорт та вузли (запасні частини) до нього, меблі, побутові електроні, оптичні, електромеханічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) обладнання, устаткування та приладдя до них.

ІІІ гр. – будь – які інші основні фонди, що не входять до груп 1, 2 і 4.

ІV гр. –належать електронно – обчислювальні машини, інші машини для автоматичного оброблення інформації, їхнє програмне забезпечення, пов'язані з ним засоби зчитування або друку інформації, інші інформаційні системи, телефони (у тому числі стільникові), мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних товарів (предметів).

Процентне співвідношення окремих груп основних фондів до загальної їх вартості називають структурою основних фондів.

При розв’язанні задач такої тематики можна скористатися формулами:

Розрахунок середньорічної вартості основних виробничих фондів:

 

(45)

 

де Фп - вартість основних виробничих фондів на початок року;

Фвв -вартість основних виробничих фондів, які вводяться у плановому році;

Фвиб.-вартість основних виробничих фондів, які вибувають у плановому році;

nм - кількість повних місяців до кінця року, протягом яких основні фонди відповідно “працювали” чи “не працювали”.

Ефективність використання основних виробничих фондів визначається такими показниками:

- фондовіддача характеризує випуск продукції на одиницю вартості основних виробничих фондів і розраховується за формулою:

 

(46)

 

де ФО -фондовіддача;

В - річний випуск продукції, грн;

Фср - середньорічна вартість основних виробничих фондiв, грн.

Величина, обернена до фондовіддачі, називається фондомісткістю. Вона характеризує потребу в основних фондах на 1 грн. продукції і визначається:

 

(47)

 

де ФЕ - фондомісткість;

В - річний випуск продукції, грн.;

Фср. - середньорічна вартість основних виробничих фондів.

Показником, який характеризує забезпеченість одного працівника виробничими основними фондами, є показник фондоозброєності праці, грн./чол.:

 

(48)

 

де ФО - фондоозброєність;

Фср - середньорічна вартість основних виробничих фондів, грн.;

Ч - середньоспискова чисельність промислово-виробничого персоналу, чол.

Для характеристики інтенсивності вибуття фондів використовується показник, який представляє собою відношення вартості основних фондів, що вибули протягом даного періоду, до їх вартості на початок періоду:

 

(49)

 

де Квиб - коефіцієнт вибуття основних фондів;

Фл - вартість ліквідованих основних фондів, грн.;

Фп - вартість основних фондів на початок періоду, грн.

Ступінь оновлення вимірюється за допомогою коефіцієнту оновлення, який показує долю введених у дію в даному періоді основних фондів:

 

(50)

 

де Фвв - вартість введених основних фондів, грн.;

Фк - вартість основних фондів на кінець періоду, грн.

Амортизація - це поступове перенесення вартості основних виробничих фондів на виготовлену продукцію з метою нагромадження грошових коштів для повного відновлення (реновації). Норма амортизації - це встановлена величина амортизаційних відрахувань на повне відновлення (реновацію) за певний період часу по конкретних видах основних фондів, виражена в % до балансової вартості. Нарахування амортизації основних засобів здійснюється за такими методами:

1) прямолінійним, за яким річна сума амортизації визначається ділення вартості, яка амортизується, на очікуваний період часу використання об'єкта основних засобів.

При використанні цього методу вартість об'єкта основних засобів списується однаковими частками протягом усього періоду його експлуатації. це найпоширеніший метод нарахування амортизації основних засобів підприємств і організацій.

2) зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається, як добуток залишкової об'єкта на початок звітного року (або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації) та річної суми амортизації.

Річна норма амортизації (у відсотках) обчислюється як різниця між одиницею та результатом кореня ступеню кількості років корисного використання об'єкта з результату від ділення ліквідаційної вартості об'єкта на його первісну вартість.

 

Річна норма амортизації = (51)

де n – кількість років корисного використання об'єкта основних засобів.

3) прискореного зменшення залишкової вартості, за яким річна сума амортизації визначається як добуток залишкової вартості об'єкта на початок звітного періоду (або первісної вартості на дату початку нарахування амортизації) та подвоєної річної норми амортизації. Річна норма визначається виходячи із норми амортизації, обчисленої за прямолінійним методом або діленням 100 на кількість років корисного використання (експлуатації) об'єкта основних засобів.

4) кумулятивним, за яким річна сума амортизації визначається як добуток вартості, що амортизується, та кумулятивного коефіцієнта. Кумулятивний коефіцієнт розраховується діленням кількості років, що залишається до кінця очікуваного строку використання об'єкта основних засобів, на суму чисел років його корисного використання.

5) виробничим, за яким місячна сума амортизації визначається як добуток фактичного місячного обсягу продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити з використанням об'єкта основних засобів.

Механізм нарахування амортизації основних засобів за вказаними методами:

1. Прямолінійний: (52)

,,

2. Зменшення залишкової вартості: (53)

,

3. Прискореного зменшення залишкової вартості: (54)

 

 

4. Кумулятивний: (55)

 

,

 

,5. Виробничий: (56)

 

   

 

При в икористанні методів нарахування амортизації основних засобів: прямолінійного, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості й кумулятивного – щомісячна сума амортизації визначається за розрахунком:

, (57)

 

де Ра – річна сума амортизації;

Ма – місячна сума амортизації;

Пв – первісна вартість об'єкта;

Лв – ліквідаційна вартість об'єкта;

Кв – очікуваний термін корисного використання об'єкта;

Кк – кумулятивний коефіцієнт;

Ва – вартість об'єкта, що підлягає амортизації;

На – норма амортизації на рік;

Вс – виробнича ставка амортизації;

Зв – залишкова (балансова) вартість;

Кп – коефіцієнт прискореного зменшення залишкової вартості;

Ке – кількість років експлуатації об'єкта;

СРКв – сума чисел років корисного використання об'єкта основних засобів;

Но – нормативний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство передбачає виготовити, використовуючи об'єкт;

Ор – річний обсяг продукції (робіт, послуг), який виготовлений з використанням об'єкта;

Ом – місячний обсяг продукції (робіт, послуг), який виготовлений з використанням об'єкта

Коефіцієнт змінності показує, скільки в середньому змін працювала кожна одиниця устаткування, і визначається за формулою:

 

(58)

 

де nс -кількість відпрацьованих верстато-змін в звітному періоді;

nд -кількість відпрацьованих верстато-днів у цьому ж періоді;

nо -кількість одиниць устаткування.

Коефіцієнт екстенсивного навантаження показує ефективність використання часу роботи устаткування. Він розраховується за формулою:

 

(59)

 

де Тф -фактичний фонд часу роботи устаткування за період, годин;

Теф - ефективний фонд часу роботи за той же період, годин.

Коефіцієнт інтенсивного навантаження показує ефективність використання продуктивних можливостей устаткування:

 

(60)

де Поф -фактична продуктивність устаткування (кількість виготовлених виробів за одиницю часу) у натуральному виразі;

Поп - той же показник за паспортними даними.

Коефіцієнт інтегрального навантаження характеризує використання устаткування як за часом, так і за продуктивністю:

 

(61)

 

Потреба в матеріалі конкретного виду (РМ) за методом прямого розрахунку визначається за формулою:

 

(62)

 

Nji - норма витрат j-го матеріалу на виробництво і-го виду виробу;

Ві - виробнича програма виготовлення і-го виду виборів;

n - кількість видів виробів, на виготовлення яких використовується j-й матеріал.

Для характеристики ефективності використання сировини та матерiалiв застосовують такі показники:

а) матеріаломісткість виробів - визначається відношенням загальних витрат матеріальних ресурсів (у грошовому вимірі) до вартості товарної продукції за рік

 

; (63)

б) коефіцієнт виходу готової продукції з сировини, матеріалів, який визначається діленням кількості виготовлених виробів на загальний обсяг витрат сировини, матеріалів, з яких ці вироби виготовляються

; (64)

в) коефіцієнт корисного використання сировини, матеріалів, який розраховується діленням маси готового виробу (так званої чистої ваги) на норму витрачання сировини матеріалів на даний виріб

. (65)

 

Тести

1. Фондовіддача це:

а) відношення обсягу виготовленої продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів;

б) відношення середньорічної вартості основних виробничих фондів до обсягу виготовленої продукції;

в) відношення середньорічної вартості основних фондів до середньооблікової чисельності промислово – виробничого персоналу;

г) відношення прибутку за звітний період до середньої вартості основних фондів за той же період;

2. До якої групи основних фондів (1,2,3, 4) відносяться:

а) газопровід (магістраль);

б) комп’ютери;

в) автотранспорт;

г) прес штампувальний.

 

3. Визначити вид вартості основних фондів:

а) вартість придбання з урахуванням митних зборів, транспортування і монтажу;

б) вартість після індексації, проведеної за рішенням уряду;

в) вартість у момент ліквідації;

г) вартість у поточний момент ( з урахуванням зносу);

 

4. Визначити назву показника ефективності використання основних фондів:

а) відношення загальної кількості відпрацьованих машино-змін до кількості встановленого устаткування;

б) відношення фактичного часу роботи устаткування до планового;

в) відношення обсягу реалізованої продукції до середньорічної вартості основних виробничих фондів;

г) відношення обсягу планового або фактичного випуску продукції до максимально можливого за однакові одиниці часу;

 

5. Співвідношення часу фактичної роботи устаткування за рік до часу його ймовірної експлуатації це:

а) коефіцієнт змінності роботи устаткування;

б) коефіцієнт екстенсивного завантаження устаткування;

в) коефіцієнт інтенсивного завантаження устаткування;

г) коефіцієнт інтегрального використання;

 

6. Техніко-економічне старіння основних фондів - це:

а) перенесення їх вартості на вартість виготовленої продукції;

б) втрачання первісних техніко-експлуатаційних якостей;

в) знецінення засобів праці під впливом науково-технічного прогресу до настання повного фізичного спрацювання;

г) вірної відповіді немає.

 

7. Норма амортизаційних відрахувань на повне відновлення основних фондів залежить від:

а) балансової вартості основних фондів;

б) обсягів виробництва продукції;

в) ліквідаційної віртості основних фондів;

г) ефективного часу роботи основних фондів;

д) строків експлуатації основних фондів.

 

8. Річну суму амортизаційних відрахувань визначають на основі показників:

а) середньорічної вартості основних фондів;

б) норми амортизаційних відрахувань;

в) вартості основних фондів на початок року;

г) вартості основних фондів на кінець року.

 

9. Реконструкція діючого підприємства - це:

а) спорудження додаткових виробничих комплексів, цехів або розширення існуючих;

б) повне або часткове переобладнання виробництва з можливим розширенням допоміжних та обслуговуючих об’єктів;

в) здійснення технічного розвитку без розширення існуючого виробництва.

г) вірної відповіді немає.

10. Які з наведених показників характеризують ефективність використання сировини та матеріалів:

а) коефіцієнт інтенсивного навантаження;

б) коефіцієнт виходу готової продукції;

в) коефіцієнт корисного використання.

г) вірної відповіді немає.

 

11. Які з нижчезазначених елементів входять до складу оборотних коштів підприємства та чи підлягають вони нормуванню?

а) виробничі запаси;

в) незавершене виробництво (напівфабрикати);

д) кредиторська заборгованість;

з) дебіторська заборгованість.

 

12. Визначити вид виробничих запасів:

а) запас, створений на період, що дорівнює половині інтервалу між суміжними поставками матеріальних ресурсів;

б) запас, створений на період відхилення фактичних строків поставки від передбачених договором;

в) запас, створений на період від укладання договору або оплати рахунку постачальника до прибуття вантажу на склад підприємства;

г) запас, створений на період часу, необхідного для приймання та складування матеріальних ресурсів.

 

13. На підставі методики розрахунку визначити вид показника ефективності використання оборотних коштів:

а) відношення вартості реалізованої продукції до середніх залишкiв оборотних коштів у відповідному періоді;

б) відношення середніх залишків оборотних коштів до вартості реалізованої продукції за відповідний період;

в) відношення тривалості календарного періоду до кількості оборотів;

г) вірної відповіді немає

 

14. Вкажіть методи розрахунку нормативів оборотних коштів:

а) екстраполяції;

б) метод прямого розрахунку;

в) коефіцієнтний метод;

г) вірної відповіді немає

 

15. Яке твердження є вірним:

а) оборотні фонди у вартісному виразі є складовою частиною оборотних коштів;

б) оборотні кошти є складовою частиною оборотних фондів у вартісному виразі.

 

16. Вкажіть шляхи підвищення ефективності використання оборотних фондів:

а) скорочення тривалості виробничого циклу;

б) підвищення продуктивності праці;

в) прискорення реалізації товарної продукції;

г) поліпшення організації матеріально-технічного забезпечення.

17. До результатів підвищення ефективності використання оборотних коштів відносяться:

а) зменшення потреби в оборотних коштах;

б) підвищення виробничих потужностей;

в) збільшення обсягів виробництва продукції при фіксованій сумі оборотних коштів;

г) зростання чисельності персоналу.

 

18. Показник рентабельності оборотних коштів обчислюється як відношення:

а) суми оборотних коштів до середньоспискової чисельності персоналу;

б) прибутку підприємства до суми його оборотних коштів;

в) суми оборотних коштів підприємства до суми прибутку за відповідний період.

г) вірної відповіді немає

 

19. Визначити вид виробничих запасів:

а) запас, створений на період, що дорівнює інтервалу між суміжними поставками матеріальних ресурсів;

б) запас, створений на період відхилення фактичних строків поставки від передбачених договором;

в) запас, створений на період від укладання договору або оплати рахунку постачальника до прибуття вантажу на склад підприємства;

г) запас, створений на період часу, необхідного для приймання та складування матеріальних ресурсів.

 

20. На підставі методики розрахунку визначте вид показника ефективності використання оборотних коштів:

а) відношення вартості реалізованої продукції до середніх залишків оборотних коштів у відповідному періоді;

б) відношення середніх залишків оборотних коштів до вартості реалізованої продукції за відповідний період;

в) відношення тривалості календарного періоду до кількості оборотів.

г) вірної відповіді немає

 

21. Які з нижчезазначених елементів входять до складу оборотних коштів підприємства та чи підлягають вони нормуванню?

а) виробничі запаси;

в) незавершене виробництво (напівфабрикати);

д) кредиторська заборгованість;

з) дебіторська заборгованість.

 

22. Визначити вид виробничих запасів:

а) запас, створений на період, що дорівнює половині інтервалу між суміжними поставками матеріальних ресурсів;

б) запас, створений на період відхилення фактичних строків поставки від передбачених договором;

в) запас, створений на період від укладання договору або оплати рахунку постачальника до прибуття вантажу на склад підприємства;

г) запас, створений на період часу, необхідного для приймання та складування матеріальних ресурсів.

 

23. На підставі методики розрахунку визначити вид показника ефективності використання оборотних коштів:

а) відношення вартості реалізованої продукції до середніх залишкiв оборотних коштів у відповідному періоді;

б) відношення середніх залишків оборотних коштів до вартості реалізованої продукції за відповідний період;

в) відношення тривалості календарного періоду до кількості оборотів;

г) вірної відповіді немає

 

24. Вкажіть методи розрахунку нормативів оборотних коштів:

а) екстраполяції;

б) метод прямого розрахунку;

в) коефіцієнтний метод;

г) вірної відповіді немає

 

25. Яке твердження є вірним:

а) оборотні фонди у вартісному виразі є складовою частиною оборотних коштів;

б) оборотні кошти є складовою частиною оборотних фондів у вартісному виразі.

 

26. Вкажіть шляхи підвищення ефективності використання оборотних фондів:

а) скорочення тривалості виробничого циклу;

б) підвищення продуктивності праці;

в) прискорення реалізації товарної продукції;

г) поліпшення організації матеріально-технічного забезпечення.

27. До результатів підвищення ефективності використання оборотних коштів відносяться:

а) зменшення потреби в оборотних коштах;

б) підвищення виробничих потужностей;

в) збільшення обсягів виробництва продукції при фіксованій сумі оборотних коштів;

г) зростання чисельності персоналу.

 

28. Показник рентабельності оборотних коштів обчислюється як відношення:

а) суми оборотних коштів до середньоспискової чисельності персоналу;

б) прибутку підприємства до суми його оборотних коштів;

в) суми оборотних коштів підприємства до суми прибутку за відповідний період.

г) вірної відповіді немає

 

29. Визначити вид виробничих запасів:

а) запас, створений на період, що дорівнює інтервалу між суміжними поставками матеріальних ресурсів;

б) запас, створений на період відхилення фактичних строків поставки від передбачених договором;

в) запас, створений на період від укладання договору або оплати рахунку постачальника до прибуття вантажу на склад підприємства;

г) запас, створений на період часу, необхідного для приймання та складування матеріальних ресурсів.

 

30. На підставі методики розрахунку визначте вид показника ефективності використання оборотних коштів:

а) відношення вартості реалізованої продукції до середніх залишків оборотних коштів у відповідному періоді;

б) відношення середніх залишків оборотних коштів до вартості реалізованої продукції за відповідний період;

в) відношення тривалості календарного періоду до кількості оборотів.

г) вірної відповіді немає

 Дата добавления: 2015-08-30; просмотров: 326. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2019 год . (0.036 сек.) русская версия | украинская версия