Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Основні написи і титульний аркуш


Кожен аркуш графічного і текстового документа повинен мати основний напис і додаткові графи до неї.

У проектній і робочій документації основний напис оформляють:

а) на листах основних комплектів робочих креслень і основних кресленнях проектної документації - за формою 1;

б) на першому аркуші креслень будівельних виробів - за формою 2;

в) на перших листах текстових документів і ескізних креслень загальних видів нетипових виробів - за формою 3;

г) на подальших листах креслень будівельних виробів, текстових документів і ескізних креслень загальних видів - за формою 4.

Допускається на першому аркуші креслення будівельного виробу основний напис виконувати за формою 3.

Основні написи розташовують в правому нижньому кутку конструкторських документів. На листах формату А4 основні написи розташовуються уздовж короткої сторони аркуша.

Розміщення основного напису і додаткових граф до нього, а також розмірних рамок на листах приведені на рис. 2.21.

Основні написи, додаткові графи до них і рамки виконують суцільними товстими основними і суцільними тонкими лініями по ГОСТ 2.303 відповідно до форм 1-4.

Вказівки по заповненню основного напису і додаткових граф до неї

У графах основного напису і додаткових графах до нього (номери граф вказані в дужках) наводять:

а) у графі 1 - позначення документа, у тому числі розділу проекту, основного комплекту робочих креслень, креслення виробу, текстового документа і ін. (при учбовому проектуванні позначення документа формується таким чином: 304.БПН-99081-02.22, де 304.БПН – назва групи, або її скорочене найменування, 99081 – номер залікової книжки, 02.22 – номер варіанту завдання на проектування або, за відсутності варіанту – номер по журналу);

б) у графі 2 - найменування підприємства, житлово-цивільного комплексу або іншого об'єкту будівництва, до складу якого входить будівля (споруда) або найменування мікрорайону (населеного пункту);

в) у графі 3 - найменування будівлі (споруди) і, при необхідності, вигляд будівництва (реконструкція, розширення, технічне переозброєння, капітальний ремонт) за завданням на проектування;

г) у графі 4 - найменування креслень, розміщених на даному аркуші, в точній відповідності з їх найменуванням на кресленні. Найменування специфікацій і інших таблиць, а також текстових вказівок, що відносяться до зображень, в графі не вказують;

д) у графі 5 - найменування виробу і найменування документа;

е) у графі 6 - умовне позначення стадії проектування: П - для проектної документації, у тому числі затверджуваної частини робочого проекту; Р - для робочої документації; У – для учбового проектування;

ж) у графі 7 - порядковий номер аркуша текстового документа (або сторінки - при двосторонньому друці). На документах, що складаються з одного аркуша, графу не заповнюють;

и) у графі 8 - загальне число листів документа (при двосторонньому друці - загальне число сторінок). Графу заповнюють лише на першому аркуші.

к) у графі 9 - найменування або розрізняльний індекс організації, що розробила документ;

л) у графі 10 - характер виконаної роботи (розробив, перевірив, нормоконтроль|).

Залежно від стадії проектування, складності і значущості документа допускається вільні рядки заповнювати по розсуду керівництва організації (вказати посади осіб, відповідальних за розробку документа (креслення);

м) у графах 11-13 - прізвища і підписи осіб, вказаних в графі 10, і дату підписання.

Підписи інших посадових осіб і підписи, що погоджують, розміщують на полі для підшивання аркуша;

н) у графах 14-19 - графи таблиці змін;

п) у графі 20 - інвентарний номер оригіналу;

р) у графі 21 - підпис особи, що прийняла оригінал на зберігання, і дату приймання (число, місяць, рік);

с) у графі 22 - інвентарний номер оригіналу документа, замість якого випущений новий оригінал;

т) у графі 23 - позначення матеріалу деталі (графу заповнюють лише на кресленнях деталей);

у) у графі 24 - масу виробу, зображеного на кресленні, в кілограмах без вказівки одиниці виміру. Масу виробу в інших одиницях виміру наводять з вказівкою одиниці виміру (наприклад: 2,4 т);

ф) у графі 25 - масштаб (проставляють відповідно до ГОСТ 2.302);

ш) у графі 26 - підпис особи, що копіювала креслення (при необхідності).

Форма 1 - для листів: основних комплектів робочих креслень; основних креслень розділів проектної документації; графічних документів по інженерних дослідженнях

Форма 2 - Для креслень будівельних виробів (перший аркуш)

Форма 3 - Для всіх видів текстових документів (перші листи)

Примітка. При двосторонньому друці текстових документів на непарних листах основний напис розташовують справа, на парних – зліва.

Форма 4 - Для креслень будівельних виробів і всіх видів текстових документів (подальші листи)

Розташування основного напису, додаткових граф до неї і розмірних рамок на листах

#G1 Примітка. Розміри в дужках вказані для рамок типової проектної документації.

Рис. 2.21. Розміщення основного напису|, додаткових| граф та рамок на аркуші|

 

Графічні і текстові документи, що брошуруються у вигляді тому, альбому, випуску або в іншій видавничій формі, оформляють з титульним аркушем.

Титульний аркуш виконується відповідно до форми 5. Приклад оформлення титульного аркуша для учбового проектування наведений на рис. 2.22.

Примітки. 1. Найменування органу управління вказують для державних організацій.

2. Поле для підписання документа заповнюють відповідно до вказівок розділу 9.

Форма 5 -Титульний| аркуш

Рис. 2.22. Приклад оформлення| титульного аркуша|Дата добавления: 2015-08-17; просмотров: 5113. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Кардиналистский и ординалистский подходы Кардиналистский (количественный подход) к анализу полезности основан на представлении о возможности измерения различных благ в условных единицах полезности...

Обзор компонентов Multisim Компоненты – это основа любой схемы, это все элементы, из которых она состоит. Multisim оперирует с двумя категориями...

Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

Тема: Изучение приспособленности организмов к среде обитания Цель:выяснить механизм образования приспособлений к среде обитания и их относительный характер, сделать вывод о том, что приспособленность – результат действия естественного отбора...

Тема: Изучение фенотипов местных сортов растений Цель: расширить знания о задачах современной селекции. Оборудование:пакетики семян различных сортов томатов...

Тема: Составление цепи питания Цель: расширить знания о биотических факторах среды. Оборудование:гербарные растения...

СПИД: морально-этические проблемы Среди тысяч заболеваний совершенно особое, даже исключительное, место занимает ВИЧ-инфекция...

Понятие массовых мероприятий, их виды Под массовыми мероприятиями следует понимать совокупность действий или явлений социальной жизни с участием большого количества граждан...

Тактика действий нарядов полиции по предупреждению и пресечению правонарушений при проведении массовых мероприятий К особенностям проведения массовых мероприятий и факторам, влияющим на охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, можно отнести значительное количество субъектов, принимающих участие в их подготовке и проведении...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.004 сек.) русская версия | украинская версия