Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Методичні поради з підготовки до семінарських занять,індивідуальної та практичної роботи за магістерською програмою.
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Семінарські заняття у навчальному процесі проводяться з метою поглибленого вивчення дисципліни та опанування її методологічних засад. Це вид навчального заняття, на якому викладач організовує обговорення студентами питань програмного матеріалу. Семінари мають сприяти розвиткові творчої самостійності студентів, поглибленню їх інтересу до науки і наукових досліджень, вихованню педагогічного такту, розвиткові культури мовлення, формуванню навичок та вмінь публічного виступу, участі в дискусії. Семінарські заняття є важливим чинником не тільки для перевірки знань студентів, але й для культвування високого рівня знань на основі правильних суджень та висновків. Головна мета семінарських занять – допомогти опанувати курс дисципліни й засвоїти її предмет. Основні завдання семінарських занять полягають у засвоєнні загальнотеоретичних положень дисципліни, набуття навичок оцінювати їх з позиції загальнолюдських цінностей. У процесі обговорення питань студенти навчаються формулювати і викладати свої думки і висновки, застосувати теоретичні положення відповідно до практичних вимог суспільства.

Основою ефективного розгляду положень дисципліни на семінарських заняттях є вивчення лекційного матеріалу та самостійна робота студентів у студіюванні, конспектуванні навчальної, наукової літератури курсу. Така робота передбачає використання навчальної програми, де кожне питання теми має бути засвоєним.

Самостійну роботу з підготовки до семінарських занять варто починати з вивчення тексту лекції, потім прочитати й законспектувати в зошит для семінарів відповідний матеріал підручника та інших джерел. Читати треба уважно, всебічно та критично аналізуючи прочитане. Зустрівши нове, незрозуміле слово, вираз, обов'язково необхідно з'ясувати його зміст. Не зробивши цього студент ризикує сприймати неправильно значення слова, виразу або всього тексту. Тут варто скористатися словниками чи іншими допоміжними джерелами. Перелік рекомендованої літератури не є вичерпаним. Студенти мусять використовувати інші джерела і особливо періодичні видання.

Опанування положень курсу передбачає не тільки міцне засвоєння визначень тих чи інших категорій, характерних рис та ознак, але й розуміння різних точок зору щодо понять, процесів та явищ, що вивчаються і, головне, усвідомлення практичного значення набутих знань з дисципліни.

Готуючись до семінару, необхідно привернути увагу до ключових понять, які притаманні вказаним темам та засвоїти їх. При відповіді на семінарському занятті треба будувати так свій виступ, щоб відокремити його головні чинники: чітке формування теоретичного положення; обгрунтування цього положення і розкриття характерних ознак і властивостей; аргументація та ілюстрація теоретичних положень конкретними фактами дійсності; значення питань, які розглядаються, для практичної діяльності.

Опрацювання тем семінарських занять або окремих їх питань може відбуватись в різних формах: співбесіди, загальногрупові дискусії, заслуховування й обговорення рефератів, проведення письмових контрольних робіт, виконання тестових завдань. Встановлений рівень засвоєння матеріалу на семінарських заняттях враховується викладачем при вирішенні питання про допуск до іспитів на основі оцінок та поточної атестації. Основні питання тем вносяться до реєстру питань, які вводяться в екзаменаційні білети.

 

 

ЗАСОБИ ПРОВЕДЕННЯ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ

Критерії оцінки знань та вмінь

 

Оцінювання успішності вивчення дисциплін проводиться у різних формах, які встановлюються відповідно до вимог освітньо-професійної програми і чинних норм, визначених Міністерством освіти та науки України.

Об'єктом оцінювання навчальних досягнень студентів є знання, вміння та навички, досвід творчої діяльності студентів, досвід емоційно - ціннісного ставлення до навколишньої дійсності.

Тести, екзаменаційні білети розробляються таким чином, щоб можна було перевірити знання, навички, необхідні для виконання відповідних функцій фахівця. Визначення диференційованих оцінок здійснюється з урахуванням наступних вимог ( критеріїв).

Оцінка "відмінно" виставляється слухачам, які глибоко й міцно засвоїли програмний матеріал, вичерпно, послідовно, грамотно й логічно його викладають, у відповіді яких теорія й практика тісно пов'язані. При цьому слухачі без утруднення дають відповідь при видозміненні завдання, творчо застосовують набуті знання, правильно обґрунтовують і відстоюють прийняті рішення, вміють самостійно оцінювати різноманітні практичні ситуації, явища, факти, виявляють навички системного підходу до вирішення поставлених завдань.

Оцінка "добре" виставляється слухачам, які твердо знають програмний матеріал значно вище середнього рівня, повно, логічно і по суті його викладають, які не допускають істотних неточностей у відповідях на запитання. Вільно застосовують вивчений матеріал у стандартних ситуаціях, виявляють аналітичні здібності при виконанні завдань, володіють необхідними навичками у їх виконанні.

Оцінка "задовільно" виставляється слухачам, які виявили знання тільки основного програмного матеріалу. Відповідь яких правильна, але містить окремі неточності, не досить правильні формулювання. Такі слухачі володіють умінням виконання поставлених завдань, здатні аналізувати, порівнювати, узагальнювати та робити висновки.

Оцінка "незадовільно" виставляється слухачам, які знають менше половини програмного матеріалу, мають нечіткі уявлення про об'єкт вивчення, допускають істотні помилки, невпевнено, з великими утрудненнями виконують поставлені завдання.

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

№ з\п ТЕМИ Всього годин З викладачем Індивід. р Самост. р.
разом лекції с/з п/з
Тема 1. Психіка людини як предмет наукового пізнання -
Тема 2. Методологія психологічного дослідження -
Тема 3. Системний підхід у психології -
Тема 4. Методологічні основи теорії особистості -
Тема 5. Проблема діяльності в психології -
Тема 6. Методологічні проблеми соціально-психологічного забезпечення діяльності -
Тема 7. Актуальні проблеми професійного психологічного відбору -
Тема 8. Історичні та методологічні аспекти становлення управлінської думки -
Тема 9. Методологія критеріїв психічного здоров'я особистості   -
  ВСЬОГО  
                   

 

ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ, ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇДата добавления: 2015-08-17; просмотров: 263. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.024 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7