Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Тема 13. Особенности предпринимательства в агропромышленном комплексе

Другим рівнем банківської системи Японії є комерційні банки, які за характером діяльності можна поділити на дві групи.

1) Універсальні банки. Це банки, що надають широке коло послуг та здійснюють усі основні види класичних банківських операцій (є обмеження щодо операцій з цінними паперами, якими займаються фінансові компанії ЦП). Універсальні банки умовно можна поділити на три підгрупи:

А) Міські банки. Це найбільш потужні банки Японії, які є центром банківської системи. Сумарний обсяг капіталу 11 міських банків становить більше 35% від загального обсягу капіталу усієї банківської системи Японії. Майже кожний з цих банків є ядром фінансово-промислових груп.

Б) Регіональні банки. Регіональні банки, як і міські, також є комерційними, однак поступаються їм за обсягом капіталу й операцій. В основному вони розташовані в малих і середніх містах, їх загальна кількість – 130 банків. У таких банках переважають операції з приватними особами і невеликими підприємствами.

В) Іноземні банки. Історично Японія була прикладом численних обмежень діяльності іноземних банків, їм чинилася протидія, яка заважала проникненню в країну. З 1970 р. було дозволе­но створення банків з іноземним чи змішаним капіталом, участь в управлінні існуючим банком та відкриття відділень. А наприкінці 80-х років ХХ ст. Японія здійснила ряд кроків щодо надання більших прав іноземним банкам, ніж мали національні банківські інститути. Як наслідок, сьогодні у Японії діє 87 філій іноземних банків з обсягом капіталу 0,6 % від загального банківського капіталу країни (більшість з них великі американські банки).

2) Спеціалізовані банки. Це банки з більш вузьким колом операцій. До них відносяться:

А) Банки довгострокового кредитування. Вони надають в основному середньо- і довгострокові позички і їх діяльність, крім Закону "Про банки", регулюється Законом "Про довгостроковий кредит". Це здебільшого банки галузевої спеціалізації (Промисловий банк Японії, Японський банк довгострокового кредиту, Японський кредитний банк та ін.).

Б) Трастові банки. Спеціалізуються в основному на проведенні трастових (довірчих) операцій. Усього в Японії діє 7 трастів-банків, що мають 430 філій. Їхня питома вага в загальній сумі банківського капіталу становить приблизно 15%. Їм також дозволені кредитні операції, на частку наданих ними кредитів приходиться близько 10% від загального обсягу кредитування.

В) Ощадні банки. Вони надають операційно-касові послуги та акумулюють значну частину особистих заощаджень населення Японії (близько 52% загальної суми). Для надання послуг населенню разом з цими банками в Японії діє розвинена поштово-ощадна мережа.

Г) Кредитні установи малого бізнесу. До цих установ передусім відносяться кредитні кооперативи, які об’єднуються в кредитні асоціації і є важливою ланкою банківської системи. Центральним елементом системи кредитування малого бізнесу є напівдержавний Центральний кооперативний банк для сільського і лісового господарства, який має більш ніж 3 тис. філій і об’єднує декілька сотень сільськогосподарських та рибальських кредитних кооперативів.

На ринку фінансових послуг, крім банків, діють також страхові компанії, компанії цінних паперів, житлового кредитування, але вони відокремлені від банків.

Тема 13. Особенности предпринимательства в агропромышленном комплексе

План

1.Аграрные отношения, их специфика и место в системе экономических отношений. Собственность на землю.

2.Рентные отношения и формы земельной ренты.

3.Агропромышленный комплекс. Становление и развитие новых форм хозяйствования в АПК Украины.

 

І. Сельское хозяйство – одна из приоритетных отраслей народного хозяйства, в которой процессы производства, распределения, обмена и потребления имеет свои особенности, а действие экономических законов приобретает специфические формы. Кроме того, сельское хозяйство является основной сырьевой базой для пищевой и легкой промышленности.

Аграрные отношения – это составная часть экономических отношений, которые складываются в сельском хозяйстве в связи с владением и использованием земли как главного средства производства в сельскохозяйственной отросли.

Земля как главное средство производства в сельском хозяйстве, в отличие от средств производства в промышленности, имеет ряд особенностей. В частности, ни одна отрасль народного хозяйства не зависит от природно-климатических условий в такой мере, как сельское хозяйство. Это обусловлено использованием в производстве земли, как специфического искусственно невоспроизводимого средства производства, различающегося по плодородию, места расположению. Земля при условии рационального использования не только не теряет своих полезных свойств. Эти свойства наоборот, даже могут улучшаться, что приведет к росту ценности земли.

Тесная зависимость земли от природно-климатических условий, сезонный характер её использования при выращивании сельскохозяйственной продукции обуславливает и ритм работы предприятий перерабатывающей промышленности.

Специфический характер земли как средство труда состоит также в том, что она одновременно является и предметом труда. Как специфическим биологическим формам основных производственных фондов сельского хозяйства принадлежат: производительный скот, древесные, плодово-ягодные и др. культуры; своеобразными оборотными фондами являются семена, молодняк на откорме, корма и др. Для сельского хозяйства характерны низкие темпы оборачиваемости производственных фондов (вследствие, непродолжительного сезонного использования) и высокая фондоёмкость производства, а также значительный разрыв между рабочим периодом и временем производства (получение конечного результата). Большая зависимость сельского хозяйства от природных условий, предопределяет необходимость создание страховых фондов от засухи, половодий и других природных катаклизмов.

Аграрные отношения тесно связаны с собственностью на землю. В Украине проблема собственности на землю решается с учетом интересов всех субъектов хозяйствования на земле – государства, коллективных хозяйств и фермеров. В соответствие с этими субъектами выделяются такие формы собственности на землю:

- частная (для фермеров и тех, кто ведет подсобное хозяйство);

- коллективная (для коллективных хозяйств);

- государственное (для государственных предприятий).

Механизм приватизации земли позволяет крестьянам самим определяет: взять землю в частную собственность или отказаться от нее; работать в собственном фермерском хозяйстве или в коллективном. На первом этапе приватизация земли осуществляется распаевание колхозных земель. При получении земельного пая крестьянину выдается сертификат на право собственности на этот земельный участок. На втором этапе происходит самоопределение крестьян в отношении форм хозяйствования на земле, распоряжение приватизированными землями. При этом используются два способа распоряжения собственными земельными угодьями: или основывается собственное земельное фермерское хозяйство, или приватизированная земля может передаваться в аренду другим физическим или юридическим лицам для хозяйственного использования за определенную арендную плату. Собственник также может передать землю в аренду коллективному сельскохозяйственному предприятию (КСП), хозяйственному товариществу и т. д. При этом крестьянин, становясь членом кооператива, не теряет собственность на землю и является полноправным его совладельцем. Такой механизм приватизации земли направлен на возрождение у крестьян чувства подлинного хозяина, создания заинтересованности в лучшем, наиболее рациональном использовании земельных угодий.

В Украине завершен первый этап земельной реформы – разгосударствление земель. В собственность сельскохозяйственных предприятий бесплатно передано 60% сельскохозяйственных угодий. Много появилось частных земельных паев, поэтому возникла проблема земельного рынка. Появилась тенденция массовой продажи земельных паев пенсионерами по низким ценам так называемым «новым украинцем». В результате могут появиться крупные частные собственники, которые сами не работают на земле.

Отсюда чрезвычайно важна роль государства в регулировании земельных отношений. Купля-продажа земли, сдача ее в аренду регулируется земельным кодексом Украины, где четко определенны права собственников и землепользователей, какие земли не подлежат купле-продаже. В частности, это земли общего пользования (пастбища, сенокосы); земли природоохранного, оздоровительного, историко-культурного назначения; земли местного фонда, кроме небольших (до 5 га) участков леса, что входят в состав угодий сельхозпредприятий, фермерских хозяйств; земли водного фонда; земли сельскохозяйственных научно-исследовательских организаций и учебных заведений и др. хозяйств.

Государство имеет право прекратить права пользования землей в случае нерационального использования земли, что приводит к снижению ее плодородия, ухудшению экологической обстановки, а также при нецелевом использование земель.

Главная цель аграрной реформы в Украине – создание эффективной системы аграрных отношений, повышение производства сельхозпродукции, окончательное решение продовольственной проблемы в стране, обеспечение промышленности необходимым сырьем, повышение благосостояние народа.

Общие принципы ведения сельского хозяйства:

- все хозяйства являются товаропроизводителями, действуют в условиях самоокупаемости. Производственные затраты осуществляются за счет собственных доходов;

- субъекты хозяйствования обязуются эффективно использовать землю, повышать ее плодородие, использовать природоохранные технологии производства, не допускать ухудшения экологической обстановки в результате хозяйственной деятельности;

- всем хозяйствам создаются одинаковые экономические условия и права хозяйствования.

Наряду с процессом приватизации земли, часть земли и Украине остается в собственности государства. В собственности государства сортоиспытательные станции, элитносеменные и семенные хозяйства, племенные хозяйства, хозяйства, выращивающие хмель, эфиромасличные, лекарственные растения. Все они работают на землях, являющихся государственной собственностью.

Субъектами права собственности на государственную землю являются Верховный Совет Украины (на земли общегосударственной собственности Украины); областные, местные, сельские органы власти.

Коллективные сельскохозяйственные предприятия – это добровольные объединения граждан в самостоятельные предприятия с целью общего использования сельскохозяйственной продукции и товаров. Экономической основой этой формы хозяйствования является коллективная собственность на основные и оборотные средства производства, денежные и имущественные взносы его членов, произведенную ими продукцию. На каждом предприятии есть паевой имущественный фонд его членов. Он включает стоимость основных и оборотных производственных фондов, созданных за счет деятельности членов кооператива.

Коллектив сельскохозяйственного предприятия имеет право:

- самостоятельно вести хозяйство на земле на принципах предпринимательства;

- собственности на посевы и посадки сельскохозяйственных культур, на получение результатов труда;

- решать социально-культурные, жилищные проблемы коллектива в установленном порядке.

Экономической основой сельских фермерских хозяйств является частная собственность на землю и другие средства производства. Фермер самостоятельно определяет направления своей деятельности, специализацию, организует производство сельхозпродукции, ее переработку и реализацию, т.к. самостоятельно решает все хозяйственные проблемы. Фермер имеет право вступать в договорные отношения с любыми юридическими и физическими лицами.

Итак, особенности воспроизводства в сельском хозяйстве определяются, прежде всего, спецификой процесса производства в этой отрасли.

 

ІІ. Категория земельной ренты – общая экономическая категория. Она возникла с появлением земельной собственности. Различным ступеням развития общества соответствуют различные формы земельной ренты.

Рента - экономическая форма реализации собственности на природные ресурсы. Поэтому изменения отношений собственности вызывают к жизни новые формы земельной ренты.

В условиях феодализма рента, как экономическая форма реализации собственности феодала на землю, выступала сначала как барщина, затем как оброк, на смену которому пришла денежная форма. В условиях капитализма земельная рента выступает в форме арендной платы землевладельцу за временное пользование землей арендатором. Если на этой земле есть еще какие-либо сооружения (склады, ирригационная система, лесонасаждения и т.д.), то за пользование ими арендатор платит дополнительно. В данном случае арендная плата превышает ренту.

Различия в плодородии и местоположении земельных участков к рынкам сбыта сказываются на эффективности использования ее как объекта хозяйствования, обусловливая дифференциацию доходов и, соответственно, ренты.

Дифференциальная земельная рента существует в двух формах: дифференциальной ренты I и дифференциальной ренты II.

Причина возникновения дифференциальной ренты I – ограниченность лучших и средних по плодородию земель, что заставляет использовать и худшие по качеству участки земли. Аналогично складывается ситуация с участками, расположенными на разных расстояниях от рынка. Вследствие этого общественная рыночная стоимость (цена равновесия), а значит, и цены на сельскохозяйственную продукцию определяются условиями производства на худших по плодородию или наиболее отдаленности – средние, общественно необходимые условия производства. Иначе теряется интерес землевладельца и арендатора к ведению сельского хозяйства на худших землях, поскольку на них не будут обеспечены нормальные условия для расширенного воспроизводства. Но ограниченность земли как основного фактора производства в сельском хозяйстве порождает необходимость использования и плохих по качеству земельных участков. На лучших и средних по плодородию землях создается дополнительный чистый доход, который приобретает форму дифференциальной ренты I. Таким образом, условием возникновения дифференциальной ренты I является разница в плодородии и месторасположении земель. Источник дифференциальной ренты I – наемный труд сельскохозяйственных рабочих или фермеров.

Цена производства продукции, произведенной на худших землях, выступает как общественная цена, а цена производства на лучших и средних землях – как индивидуальная цена. Общественная цена оказывается выше индивидуальной. Разница между ними и составляет дифференциальную ренту I, которую арендаторы лучших и средних земельных участков уплачивают земельным собственникам.

В условиях общественной собственности на землю дифференциальная рента I должна изыматься государством. В условиях частной собственности на землю ее присваивает землевладелец в форме арендной платы.

В условиях рационального сельскохозяйственного производства дополнительные капиталовложения в земельный участок обеспечивают не только окупаемость затрат, но и получение избыточного дохода, который приобретает форму дифференциальной ренты II. Ее присваивает фермер или арендатор земли на протяжении действия арендного договора. При заключении нового договора землевладелец, как правило, учитывает сделанные арендатором в предыдущие годы дополнительные капиталовложения, возросшее плодородие земли и увеличивает арендную плату за землю. Отсюда противоречивость интересов арендатора и землевладельца. Арендатор заинтересован в заключение договора на более продолжительный срок, а землевладелец – на более короткий.

Во многих странах часть земли находится в очень благоприятных почвенно-климатических условиях, что способствует выращиванию цитрусовых, ценных сортов винограда и др. Поскольку спрос на такую продукцию обычно превышает предложение, то и цены устанавливаются значительно выше стоимости, т.е. монопольные цены. Поэтому рентные платежи, плата за землю на этих участках должна быть более высокая.

Представители неоклассического направления экономической теории выделяют категорию «квазирента» - доход, получаемый владельцем отдельного фактора производства (в данном случае – земли), в результате внедрения передовой агротехники на протяжении относительно короткого промежутка в условиях ограниченности предложения данного фактора со стороны конкурентов и установления вследствие этого более высокой цены. Если объем предложения со стороны конкурентов растет (ведь они тоже внедряют новую технику), цена снижается и квазирента исчезает.

Абсолютная рента – форма земельной ренты, которую арендатор должен уплатить собственнику за любой участок земли независимо от ее плодородия и месторасположения. Она является экономической формой реализации монополии крупной частной собственности на землю. Источник абсолютной ренты – избыток прибавочной стоимости над средней прибылью (разница между рыночной стоимостью сельскохозяйственной продукции и общественной ценой производства).

Процесс превращения земли в товар имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Положительным является формирование полноценного хозяина земли, реальной частной собственности на нее долгосрочная аренда земли. Отрицательные стороны – это возможность концентрации значительного количества земли в теневых финансовых структурах и спекуляция земельными участками; превращение земли в товар может привести не к формированию реального владельца и хозяина, который будет работать на земле, а к капитализации аграрных отношений, что противоречит тенденции преодоления отчуждения работников от земли.

С рентными отношениями непосредственно связана цена земли. Во многих странах мира земля является объектом купли-продажи. Но это особый товар, поскольку земля продукт природы и на нее изначально не затрачен труд. Если абстрагироваться от затрат труда на улучшение качества земли, то цена земли основывается не на ее стоимости, а не на величине дохода, который она приносит своему владельцу, то есть ренте. Это значит, что если полученные за проданную землю деньги положить в банк, они должны приносить доход в виде процентов, равный земельной ренте. Поэтому цена земли, капитализированная земельная рента, определяется по формуле:

где РN — цена земли; R — годовая рента; i — ставка ссудного процента.

Предположим, участок земли ежегодно давал земельную ренту в 1 тыс. долл. Ссудный процент по вкладам – 20%, тогда цена земли будет 5тыс. долл. Это значит, что если участок продать за 5 тыс. долл., и положить их в банк под 20% годовых, то через год полученный доход составит 1 тыс. долл., что равно ежегодной земельной ренте.

На цену земли влияют такие факторы, как темп инфляции, динамика доходов фермерских хозяйств и др. Чрезвычайно высока цена земли в крупных городах, в зонах отдыха.

 

ІІІ. АПК – совокупность отраслей народного хозяйства, занятых производством, переработкой, хранением и доведением до потребителя сельскохозяйственной продукции.

В состав входят следующие основные сферы: 1) производство средств производства для сельского хозяйства и его производительного обслуживания; 2) собственно сельское хозяйство; 3) сбор, заготовка, переработка, хранение, транспортировка сельскохозяйственной продукции.

Возникновение АПК обусловлено развитием производительных сил народного хозяйства, углублением общественного разделения труда, развитием НТР. Внедрение достижений НТР в сельское хозяйство приводит к сокращению занятых в этой отрасли, сужает сферу сельскохозяйственного производства. Так, если с середине XVIII века, доля продукции сельского хозяйства в валовой продукции стран запада составляла около 85%, то в настоящее время в США и Англии она составляет около 3%, Франции, Италии – около 7%, в Японии – 11%. Это объясняется переходом некоторых сельскохозяйственных процессов (производства комбикормов и др.) биоиндустриальные технологии в границах выделяемых из сельского хозяйства новых отраслей и служат инфраструктурной сферы, которые продолжают его обслуживать.

К первой сфере АПК относятся отрасли и предприятия, производящие для сельского хозяйства технику, электрооборудование, стройматериалы, удобрение и ядохимикаты, комбикорма, медикаменты и др.

Важное место в составе АПК занимают отрасли третьей сферы – производственной и социальной инфраструктуры: дорожно-транспортное хозяйство, элеваторно-складские предприятия, связь, материально-техническое обслуживание, жилые и культурно-бытовые объекты. Неотъемлемой частью АПК являются кредитные учреждения и научно-консультативные фирмы, страховые компании, экспортные объединения и т.д. Конечная продукция АПК – это результат взаимодействия отраслей всех трех сфер межотраслевой кооперации.

В сельском хозяйстве стран с развитым рынком роль первичного производственного звена постепенно переходит от фермерских и крестьянских хозяйств к крупным агропромышленным объединениям и агрокорпорациям. Кроме того, фермерские хозяйства объединяются в сбытовые, потребительские кооперативы, кредитные союзы для оказания финансовой помощи, производственных услуг, общего использования и ремонта техники и др. Сезонность использования сельскохозяйственной техники приводит к тому, что часть ее экономически невыгодно покупать, поэтому в развитых странах получило распространение сервисное инженерно-экономическое обеспечение со стороны технических фирм, дилерских предприятий (экономически и юридически независимых). Наиболее рентабельными в деятельности дилерских предприятий являются аренда и прокат сельскохозяйственной техники.

Государство активно регулирует деятельность АПК через механизм цен, налогообложение, кредитную политику, предоставление субсидий для сельского хозяйства, путем поощрения экспорта сельскохозяйственной продукции и др.

Агропромышленная интеграция – форма хозяйствований, в которой происходит процесс сближения и соединения отраслей сельского хозяйства и промышленности с целью планомерного роста производства и обеспечения эффективной кооперации труда работников города и села.

В Украине в настоящее время сложились различные формы агропромышленной интеграции. В крупных регионах формируются региональные АПК – обеспечивают реализацию межотраслевых связей, сбалансированность сельского хозяйства и смежных отраслей на данной территории. В системе региональных АПК создаются районные агропромышленные комплексы, а также различные агропромышленные формирования: агрофирмы. Агропромышленные комбинаты и объединения, научно-производственные системы. Такие формы интеграции земледелия с промышленностью имеют ряд преимуществ:

- обеспечивают единый процесс производства закупки, хранения, переработки сельскохозяйственной продукции и реализации готовых продуктов;

- создаются условия для объединения интересов всех участников АПК, их взаимоотношений и ответственности за общую работу;

- создаются более благоприятные условия для внедрения в производства достижений научно-технического прогресса;

- создается возможность организаций производства на принципах эффективной экономии всех ресурсов;

- обеспечивается оптимальная форма объединения территориального и отраслевого принципов управления.

Основные направления повышения эффективности аграрного сектора в Украине: интенсификация сельского хозяйства, улучшение использования земель, развитие материально-технической базы, поддержка со стороны государства.

Безусловно, повышение эффективности сельского хозяйства зависит от перестройки аграрных отношений на селе, перехода к различным формам собственности на землю, развития инфраструктуры села, повышения уровня материально технической базы сельскохозяйственного производства.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
ВОПРОС. Налоговым периодом признается календарный год. | Тема 14. Условия отбывания наказания в исправительных учреждениях

Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 309. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.046 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7