Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
« КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ»

Р О З Д І Л1. Теорія конституціоналізму та конституційного права України

Ідея обмеженого правління як політико-правова доктрина. Зародження конституцій. Формування американського конституціоналізму та його риси. Європейський конституціоналізм та його особливості: громадянські права, верховенство права, громадянське суспільство, правова держава, політична свобода, рівність. Поняття сучасного конституціоналізму.

Поняття конституції та її юридичні властивості. Функції конституції. Класифікація конституцій. Загальна характеристика сучасних конституцій.

Конституційне право як галузь права: поняття, предмет, метод, система та джерела. Конституційно-правові відносини та їх складові елементи.

Загальна характеристика суб’єктів конституційного права. Правосуб’єктність Українського народу.

Громадянин України як суб’єкт конституційного права України. Принципи громадянства. Підстави та порядок набуття громадянства України. Підстави та порядок припинення громадянства України.

Органи публічної влади як суб’єкти конституційного права України.

Особливості правового статусу іноземців, осіб без громадянства та біженців.

 

Р О З Д І Л2. Конституційний процес в Україні

Конституційний розвиток в Україні. Головні етапи розвитку українського конституціоналізму.

Розробка і прийняття Конституції України 28 червня 1996 року. Конституційна реформа 2004 року та її скасування. Конституційний процес на сучасному етапі.

Загальна характеристика Конституції України 28 червня 1996 року. Порядок прийняття Конституції України. Порядок внесення змін до Конституції України. Практика Конституційного Суду України з питань реформування Основного Закону України.

 

Р О З Д І Л3. Конституційний лад України та його основні засади

Конституційний лад України та система його засад.

Україна як суверенна держава. Співвідношення державного і народного суверенітетів. Акти міжнародного права в правовій системі України. Конституційні засади міжнародної діяльності та міжнародні договори. Захист державного суверенітету в Конституції України.

Україна як правова держава: принцип обмеження влади Конституцією та законами, принцип поділу влади. Судова влада у правовій державі. Принцип верховенства права як складова конституційного ладу України.

Україна як соціальна держава. Конституційні засади економічної системи. Право власності за Конституцією України. Соціальні зобов’язання держави за Конституцією України.

Україна як демократична республіка. Принцип народовладдя, форми реалізації народовладдя. Співвідношення між формами безпосередньої та представницької демократії у реалізації публічної влади в Україні. Принцип багатоманітності. Конституційний лад та громадянське суспільство.

Поняття та види референдумів. Предмет референдуму. Порядок ініціювання референдуму безпосередньо народом. Порядок призначення (проголошення) референдуму. Порядок проведення референдуму. Юридична сила рішень, прийнятих на референдумі.

Принцип унітаризму та його закріплення в Конституції України. Ознаки унітарної держави. Поняття та система адміністративно-територіального устрою, його принципи. Порядок утворення та зміни адміністративно-територіальних одиниць. Особливості автономії в унітарній державі. Правовий статус АРК. Конституція АРК. Система органів влади АРК та їх компетенція.

Принцип гарантування місцевого самоврядування. Поняття місцевого самоврядування та його система. Особливості здійснення місцевого самоврядування на рівні області (району) та на рівні територіальних громад.

Засади конституційного ладу та національно-культурна сфера. Конституційний статус національних меншин. Правовий статус мов в Україні.

Державні символи України: поняття, види, нормативне закріплення.

 

 

Р О З Д І Л4. Конституція України та права людини

Поняття конституційного статусу людини та громадянина. Система прав і свобод людини. Природні права людини та їх закріплення в конституційному законодавстві. Обмеження прав і свобод людини. Міжнародні стандарти в галузі прав і свобод людини. Принципи конституційного статусу людини. Невід’ємність та невідчужуваність конституційних прав і свобод людини. Принцип рівності та форми його гарантування.

Загальна характеристика особистих прав людини. Право на життя та способи його захисту. Свобода слова та її гарантії. Поняття та види інформації. Доступ до публічної інформації. Конституційний статус засобів масової інформації. Право на особисту недоторканість. Свобода пересування та вільній вибір місця проживання: поняття та умови реалізації. Право на свободу світогляду та віросповідання, форми його реалізації. Конституційний статус релігійних організацій в Україні.

Загальна характеристика політичних прав громадян. Виборчі права громадян. Принципи виборчого права. Право на свободу об’єднань. Види об’єднань громадян. Політичні партії: поняття, порядок легалізації, права. Громадські організації: поняття, порядок легалізації, їх права, особливості конституційної відповідальності. Право на мирні зібрання. Види мирних зібрань. Умови реалізації права на мирні зібрання.

Загальна характеристика конституційного регулювання економічних, соціальних, екологічних прав, а також прав в сфері культури.

Конституційні гарантії прав людини.

Конституційні обов’язки людини і громадянина.

 

Р О З Д І Л5. Конституційно-правове регулювання формування, організації та діяльності органів державної влади України

Способи формування вищих органів влади в теорії та практиці конституційного права.

Загальна характеристика виборчого права. Поняття та види виборчих систем у світі. Виборчі системи та їх застосування в Україні.

Правове регулювання виборів народних депутатів України. Правове регулювання виборів Президента України. Суб’єкти виборчого процесу. Загальна характеристика стадій виборчого процесу.

Конституційний статус парламенту – Верховної Ради України. Склад та структура Верховної Ради України. Конституційна регламентація функцій парламенту України. Акти парламенту. Загальна характеристика законодавчого процесу. Дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Конституційний статус Уповноваженого Верховної Ради з прав людини та Рахункової палати як органів парламентського контролю.

Конституційний статус народного депутата України. Набуття та припинення ним повноважень. Його права та обов’язки. Депутатський запит та депутатське звернення. Гарантії діяльності народного депутата України. Депутатська недоторканість.

Конституційний статус Президента України. Повноваження Президента України. Акти Президента України. Гарантії діяльності Президента України. Підстави та порядок дострокового припинення повноважень Президента України. Правовий статус Ради національної безпеки та оборони України.

Конституційний статус Кабінету Міністрів України. Склад Кабінету Міністрів України. Особливості правового статусу членів Кабінету Міністрів України. Порядок формування та припинення діяльності Кабінету Міністрів України. Повноваження Кабінету Міністрів України. Акти Кабінету Міністрів України.

Конституційні засади судової системи.

 

 

Р О З Д І Л6. Правова охорона та захист Конституції України

 

Поняття дотримання, охорони та захисту Конституції. Форми захисту Конституції.

Конституційне судочинство як форма захисту Конституції. Конституційний Суд України як орган конституційної юрисдикції. Порядок формування Конституційного Суду України і його структура. Функції та повноваження Конституційного Суду України. Юрисдикція Конституційного Суду України. Статус судді Конституційного Суду України. Гарантії незалежності суддів Конституційного Суду України та підстави припинення їх повноважень. Загальна характеристика конституційно-судового процесу. Акти та правові позиції Конституційного Суду України (загальний підхід).

Відповідальність в конституційному праві. Конституційно-правова відповідальність: поняття, види, підстави.

Можливість заборони політичних партій як форма захисту Конституції: правова природа та порядок застосування.

Захист Конституції в умовах дії воєнного та надзвичайного стану. Обмеження прав людини в умовах воєнного та надзвичайного стану.

Органи прокуратури в системі охорони та захисту Конституції України.

 

 

ПЛАНИ ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

 

Тема1. Теоретичні аспекти конституціоналізму

План

1. Ідея обмеженого правління як політико-правова доктрина.

2. Зародження перших конституцій.

3. Формування американського конституціоналізму та його характерні риси.

4. Європейський конституціоналізм, його типові ознаки.

5. Поняття сучасного конституціоналізму.

Задачі

1. У 1669 році англійський філософ Джон Локк на прохання графа Шефтсбері склав проект адміністративного устрою для колонії Нова Каледонія в Північній Америці, який втілив у собі кращі уявлення філософа про справедливий соціальний устрій та правопорядок переселенців. Цей одноосібно створений документ виявився настільки обтяжливим для новоприбулих, що приблизно через 20 років вони добилися його відміни.

 

Як Ви думаєте, в чому полягає реальна причина невдалого проекту “конституції” Джона Локка? Дайте відповідь на запитання з точки зору сучасних уявлень про зміст та призначення конституціоналізму.

Якими є найбільш типові процедури ухвалення сучасних конституцій?

2. У свій час відомий французький філософ Поль-Анрі Гольбах висловив думку про те, що органічна й досконало побудована конституція повинна служити «вуздечкою для вождів і народів». Відомо також, що у першій Конституції Франці (1791) вже від початку було записано правило про те, що будь-яка країна, в якій не проведено розділення влад і не визнаються основоположні права і свободи людини, не може вважатися такою, що має конституцію.

 

Дайте коментар наведеним фактам. Яким є основне функціональне призначенням конституції як основного закону? У чому полягає роль органічної конституції по відношенню до різних політичних режимів (лібералізм, авторитаризм, тоталітаризм)? Чи можна вважати конституцію обмежувачем також і демократичної влади?

3.У часи Томаса Джефферсона в американській конституційній традиції утвердилася ідея про те, що державній владі має бути конституційно дозволено робити лише те, що вільні громадяни (громадянське суспільство) вимагатимуть від неї самі. У противному випадку, як писав англійський політичний філософ Герберт Спенсер, США ризикували б отримати «один з найбільш ефективних засобів пониження стандартів національного характеру».

Прокоментуйте даний вираз Г.Спенсера. У чому, на Вашу думку, полягає основна ідея американського конституціоналізму? Як у США співвідноситься ідея конституціоналізму й ідея громадянських прав і свобод, громадянського суспільства в цілому? Яку роль в американській конституційній доктрині відіграє ідея верховенство права, поняття політичної та економічної свободи?

4.З формально-юридичної точки зору європейський конституціоналізм було започатковано ухваленням в 1791 р. конституцій Польщі та Франції. У наш час вважається, що конституційні інститути будь-якої країни мають відповідати її національному характерові, сукупності писаних та неписаних правил і принципів її політичної системи, й що лише при дотримані даної вимоги вони можуть розраховувати на довготривалу перспективу в якості регуляторів людської поведінки.

Так, у сучасній Великобританії ще й досі не відчувається потреби у писаній конституції, бо там політичне життя ґрунтується на прецедентах, давніх традиціях, доброчинності і здоровому глуздові.

З іншого боку, як зазначає відомий американський політолог Олвін Тоффлер, у самому способі політичного побутування Європейського союзу домінують принципи стандартизації, концентрації, максимізації масштабів й централізації. Можливо, саме тому громадяни Франції та Нідерландів не підтримали запропоновану у 2005 році Європарламентом конституцію для Європи – «шедевр бюрократичної майстерності, розміром у 400 сторінок». Як зазначали науковці, авторам Конституції США знадобилося для досягнення аналогічної мети менше 10 сторінок, включаючи Біль про права людини...

 

Що Ви можете сказати про основні конституційно-правові орієнтації США та країн Західної Європи? Чи можна говорити про існування конституційної специфіки посттоталітарних країн Східної та Центральної Європи? До якого типу конституцій слід віднести Основний Закон України? Чим характеризуються сучасні уявлення українського політикуму про конституціоналізм?

 

5.Прийнято вважати, що в глобальному, світовому вимірі норми органічних конституцій покликані виконувати роль потужних юридичних гарантій, які запобігають «розщепленню атомів ринку, демократії та свободи».

Це означає, у свою чергу, що головною метою й цінністю сучасного конституціоналізму є соціальний поступ: досягнення динамічного стану суспільства, прискорення соціальних транзакцій, підтримання підприємництва і творчої свободи, обмеження державної влади, а забезпечення ліберальної демократії як найбільш ефективного політичного режиму.

 

Якими є пріоритети сучасного органічного конституціоналізму? Як співвідносяться між собою цінності поступу, ринку, демократії та свободи? Який тип демократії (політичний режим) підтримують найбільш відомі основні закони? Чиї інтереси призначений відображати і гарантувати конституціоналізм?

 

У Конституційному договорі, укладеному між Верховною Радою України та Президентом України 8 червня 1995 р., передбачалося, що він діятиме до прийняття нової Конституції України (але не більше одного року). Доопрацьований спеціальною комісією парламенту проект нової Конституції України було опубліковано 28.05.96 р. і передано на розгляд Верховної Ради України, яка прийняла його у першому і навіть другому читанні. Проте після цього конституційний процес зупинився, оскільки частина народних депутатів пропонувала остаточно ухвалити Конституцію лише на наступній сесії парламенту. Після видання Президентом України Л. Кучмою Указу про винесення проекту Конституції України на всеукраїнський референдум, який мав відбутися 25 вересня 1996 року, Верховна Рада України прийняла рішення працювати в режимі пленарного засідання і 28 червня 1996 року остаточно ухвалила Конституцію України.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-08-27; просмотров: 1114. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.028 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7