Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Завдання №7
Виконання завдання потребує ознайомлення з такми нормативними документами:

Закону України «Про пожежну безпеку»

Постанову КМУ від 26.07.1994 р. № 508 Положення про Державну пожежну охорону;

Постанову КМУ від 14.11.2007 р. № 1324 Про затвердження Порядку розподілу суб'єктів господарювання за ступенем ризику їх господарської діяльності для безпеки життя і здоров'я населення, навколишнього природного середовища щодо пожежної безпеки;

ГОСТ 12.004-91. ССБТ. Пожарная безопасность. Общие требования. .

ДСТУ 2272:2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять;

РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащитьі зданий и сооружений;

ДБН В. 1.1.7- 2002 Захист від пожежі. Пожежна безпека об'єктів будівництва;

Правила пожежної безпеки в Україні (Наказ МНС від 19.10.2004 № 126 );

.Правила будови електроустановок електрообладнання спеціальних установок (наказ Мінпраці і соціальної | політики від 21.06.2001 р. № 272); Типові норми належності вогнегасників (Наказ МНС від 02.04.2004 № 151); Перелік однотипних за призначенням об'єктів, які підлягають обладнанню автоматичними установками пожежогасіння та пожежної сигналізації (Наказ МНС від 22.08.2005 № 161);

Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною ^ небезпекою (Наказ МНС від 03.12.2007 № 833);

Необхідно зібрати інформацію відносно стану пожежной безпеки на підприємстві. Можливо використання таблиці № Додатку…

Виявлення недоліків дозволить запропонувати відповідно організаційні заходи (згідно форми таблиці).

Під час написання даного підрозділу необхідно стисло дати оцінку можливості виникнення надзвичайних ситуацій природного та техногенного походження на об'єкті дослідження. Для цього студент повинен:

1 .Охарактеризувати приміщення з позицій пожежної безпеки. Для цього необхідно навести і обґрунтувати категорію з вибухогіожежної та пожежної небезпеки відповідно до вимог ГОСТ 12.1.004-91 ССБТ. Пожарная безопасность. Обіцие требования. Система стандартов безопасности труда

Для робочих місць користувачів ПК, наприклад, за вимогамиДСанПіН 3.3.2.007-98. Державні санітарні правила і норми роботи з візуальними дисплейними терміналами елекгронно-обчисліовальних машин [Електронний ресурс]. - Режим доступу : ЬПр://погта1:іу.сот.иа.

Категорія вибухопожежної та пожежної небезпеки приміщення, а також клас його вибухопожежонебезпеки повинні бути позначені відповідно табличкою згідно з встановленими нормами на вхідних дверях виробничих і складських приміщень.

2. Описати заходи щодо попередження виникнення пожежі та обмеження поширення вогню. Відповідно до ГОСТу 12.1.004-85 визначити засоби й заходи, що сприяють зниженню пожежної небезпеки (Система запобігання пожежі та система пожежного захисту). Вид, кількість,

розміщення й утримання первинних засобів пожежогасіння - за ГОСТом 12.1.033-81. Необхідно також проаналізувати параметри аварійного освітлення, аварійної вентиляції, вибрані засоби автоматичного пожежогасіння, засоби повідомлення і сигналізації про пожежу тощо.

Далі в підрозділі слід охарактеризувати розміщення дільниць і приміщень з урахуванням їх вибухо- і пожежонебезпеки (вибухонебезпечні - на верхніх поверхах і біля зовнішніх стін), розподіл будинку на відсіки і секції, відокремлення складських приміщень стінами з високою вогнестійкістю, ступінь обмеження горючих матеріалів, які використовуються у виробництві, обмеження вентиляційних комунікацій, можливість автоматичного відключення вентиляції на випадок пожежі.

(Заходи щодо успішної евакуації людей і матеріальних цінностей. Необхідно звернути увагу на розташування і взаємне компонування робочих місць і обладнання з урахуванням швидкої евакуації (зазначити конкретно габаритні відстані, ширину проходів і проїздів), з'ясувати, чи відповідають їх параметри вимогам ГОСТу 12.1.004-91 обґрунтувати кількість евакуаційних виходів із приміщень і споруди, шляхи евакуації, визначити ширину дверей, коридорів, сходових площадок і маршів, проходів, напрямок відкривання дверей тощо), наявність спеціальних місць для збереження запасного устаткування, сировини, напівфабрикатів і готової продукції на виробничих ділянках, освітлення евакуаційних шляхів.

Слід також вказати вибрані первинні засоби гасіння пожежі (стаціонарні установки (спринклерні, дренчерні, піногенераторні) чи ручні вогнегасники (пінні, вуглекислотні, порошкові), вказати їх кількість, характеристики та строки їх дії. Звернути увагу на наявність медичної аптечки першої допомоги та систему автоматичної пожежної сигналізації з димовими пожежними сповіщувачами та переносними вуглекислотними вогнегасниками (з розрахунку 2 шт. на кожні 20 м2 площі приміщення), а також на підходи до засобів пожежогасіння та швидкого відключення електросхем устаткування, які повинні бути вільними. Необхідно навести схему евакуації персоналу підприємства.

При написанні даного підрозділу потрібно звернути увагу на потенційні причини виникнення пожеж (виникнення струмів короткого замикання, іскріння, перегрів провідників, резисторів та інших радіодеталей, пересихання електроізоляційних матеріалів, наявність гарячого і вибухонебезпечного середовища, статичної та атмосферної електрики) та надзвичайних ситуацій (аварій, пожеж, вибухів тощо).

Розробити проект Інструкції з планування дій в організації, що є об'єктом дослідження дипломної роботи, на випадок надзвичайних ситуацій.

Підсумком при написанні розділу повинні стати висновки, ключові поняття мають наводитися в загальних висновках до дипломної роботи. У них вказуються основні результати, отримані при виконанні по четвертому розділу, відповідність рівня безпеки основним вимогам СніП, а також пропозиції щодо покращення ситуації або подальших шляхів розвитку охорони праці та безпеки в надзвичайних ситуаціях на досліджуваному підприємстві (в установі, організації).

Під час проведення первинного і повторного інструктажу необхідно ознайомити працівників із:

– стислою характеристикою пожежної небезпеки агрегатів, устаткування, речовин та матеріалів, що використовуються в терапії;

– можливими причинами виникнення пожеж та запобіжними заходами і діями щодо них (утому числі у процесі роботи та після її завершення); правилами (Інструкціями) пожежної безпеки, встановленими для працівників відділення;

– засобами зв'язку та місцезнаходженням найближчого телефону;

– правилами утримання шляхів евакуації;

– місцезнаходження первинних засобів пожежогасіння та правилами їх використанні;

– діями в разі виникнення пожежі (порядком виклику пожежної охорони| сповіщення людей, проведення евакуації тощо).

– Проведення протипожежних інструктажів супроводжується практичним показом застосування Існуючих у відділенні засобів пожежогасіння.

ДНАОП 0.01- 1.01-95 Правила пожежної безпеки в Україні (НАПБ А 01.001-95) Затверджено МВС України 114.06.95. Зареєстровано в : Мін'юсті України 14.07.95 за №219/755
ВБН-СГІП-46-3- 94 Перелік будівель і приміщень підприємств сільського господарства та продовольства України з встановленням їх категорії вибухопожежної небезпеки, а також класів вибухопоже жонебезгіечних зон за ПУЕ

 Дата добавления: 2015-08-30; просмотров: 425. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2021 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия