Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Література. 1. Ознайомлення з художнім текстом:

1. Ознайомлення з художнім текстом:

а) визначення теми й основної думки художнього тексту;

б) визначення жанрової належності художнього тексту:

лірика проза драма
(філософська, пейзажна, інтимна, патріотична та ін.) (повість, оповідання,новела, роман, , фарс, есе та ін.) (трагедія, комедія, мелодрама, водевіль та ін.)

1. Аналіз мовних засобів, які мають змістове навантаження у художньому тексті:

2. фонетико-орфоепічні (алітерація, асонанс, анафора, евфонічні чергування) з метою створення звукових образів;

3. лексичні (синоніми, омоніми, пароніми; стилістично нейтральна і стилістично забарвлена лексика; архаїзми й авторські неологізми; метафори, метонімії, синекдохи; фразеологізми) з експресивно-стилістичною метою;

4. словотвірні (авторські неологізми (видозмінені загальновживані слова, складні іменники, прикметники, прислівники, незвичні сполучення слів) та мовні одиниці, утворені за загальномовними моделями) з метою художньої індивідуалізації тексту;

5. морфологічні (морфологічні синоніми (повні або стягнені форми прикметників; сучасні й архаїчні форми, різні афіксальні утворення), взаємоперехід частин мови) з метою експресивно-змістової індивідуалізації тексту;

6. синтаксичні (порядок слів у реченні, типи речень, особливості їх побудови) з метою функціонально-стилістичного вираження думки.

Написати відгук на твір сучасної української літератури за планом:

o Автор, назва художнього твору.

o Мотивація вибору конкретного твору для відгуку.

o Власна оцінка тематики, проблематики твору.

o Визначення мовних особливостей твору.

На уроках світової літератури

План

1. Монографічна тема в шкільному курсі літератури: визначення, основні етапи вивчення монографічної теми (уроки з вивчення творчої біографії; уроки текстуального вивчення твору; робота над теоретико-літературними поняттями при вивченні монографічної теми; уроки-семінари й уроки узагальнюючого характеру; розвиток усного й писемного мовлення учнів.

2. Оглядова тема: визначення, специфіка змісту й методика вивчення оглядової теми в основній та старщій школі. Інтегрований характер оглядової теми:

3. Інтегрований характер оглядової теми: культурологічні основи вивчення оглядової теми на уроках світової літератури; організація самостійної навчальної діяльності учнів у процесі підготовки уроку; методика навчання конспектування, тезування, складання різних за структурою планів; підготовка виступів, доповідей, рефератів.

4. Форми й методи роботи з підручником, критикою, науково-популярною літературою в процесі підготовки й проведення уроку з вивчення монографічної й оглядової теми.

Завдання

1. Випишіть визначення понять «монографічна тема», «літературний огляд», «лекція», «тези».

2. Складіть план лекції з вивчення оглядової теми в старшій школі, питання й завдання для організації самостійної роботи учнів у процесі підготовки уроку з вивчення оглядової теми (клас, тема – за вибором)

3. Розробіть систему питань і завдань для перевірки засвоєння учнями однієї з оглядових тем:

· Загальна характеристика розвитку культури й літератури XIX століття; стильове розмаїття літератури (10 кл.) (див. програму);

· XX ст. як літературна епоха, глибинний переворот в естетиці й художній практиці; основні етапи й тенденції розвитку (11 клас) (див. програму);

4. Наведіть приклади нетрадиційних уроків вивчення монографічної та оглядової теми (по 5 прикладів). Проаналізуйте один з уроків.

5. Які ви бачите можливості продовження роботи з учнями над вивченням оглядової й монографічної тем у позакласній роботі з предмета (2-3 пропозиції).


Література

1.Активные формы преподавания литературы. Лекции и семинары на уроках в старших классах / Сост. Р. И. Альбеткова. – М.: Просвещение, 1991. – 74с. (чит. зал 1-го корпусу)

2. Богданова О.Ю. Методика преподавания литературы: Учеб. для студ. пед. вузов / О.Ю. Богданова, С.А. Леонов, В.Ф. Чертов; Под ред. О.Ю. Богдановой. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2002.– С. 181-245 (56208).

3. Вітченко А. Вивчення монографічної теми у школі. .Життя і творчість письменника О.Уайльда // Всесвітня література в сучасній школі. – 2013. – №6. – С. 17–25 (5б204)

4. Волошина Н.Й., Жила С.О. Огляд літературного періоду / Наукові основи методики літератури . Навчально-методичний посібник / За ред. Н.Й. Волошиної. – К.: Ленвіт, 2002. – С.113-115 (56208).

5. Гаврилов П.Т. Оглядові теми на уроках літератури в старших класах. – К.:Вища школа, 1994. – 253 с.(5б208)

6. Дига Н. Самостійна робота як шлях розвитку пізнавальної активності учнів на уроках літератури //Українська література в загальноосвітній школі.–2007. –№2 –С.18–22 (5б208)

7. Ісаєва О. Організація дослідницької діяльності школярів на уроках зарубіжної літератури // Всесвітня література. в середніх навчальних закладах України– 1999. – №3. – С. 3–4 (5б208)

8. Ісаєва О.О. Пасивне сприйняття чи інтерактивна форма вивчення зарубіжної літератури у старших класах? Про способи активізації сприйняття шкільної лекції // Всесвітня література в навчальних закладах України. – 2002. – №11. – С.9–11(5б208)

9. Межпредметние связи при изучении литературы в школе / Под ред. Е. Н. Колокольцева. – М.: Просвещение, 1990. – 221 с.(чит. зал 1-го корпусу)

10. Ніколенко О.М. Методика вивчення оглядових тем (за програмою 2001 року): практика, досвід, проблеми // Всесвітня література в середніх навчальних закладах України. – 2002. – № 9. – С. 6-8 (56208).

11. Практикум по методике преподавания литературы: Учеб. пособие для студ. вузов / О.Ю. Богданова, С.А. Зинин, С.А. Леонов, В.Ф. Чертов ; Под ред. О.Ю. Богдановой. – М. : Издательский центр «Академия», 1999. – С. 43-51, 51-55 (56208).

12. Ситченко А. Л. Методика навчання української літератури в загальноосвітніх закладах: навч. Посіб. Для студентів-філологів. – К.: Ленвіт, 2011. – С. 158 – 160

13. Ситченко А. Л., Шуляр В.І., Гладишев В.В.. Методика викладання літератури: Термінологічний словник / За ред. проф. А.Л. Ситченка. – К.: Видавничий Дім «Ін Юре», 2008. – С.54, 62 (56208).
<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Факультет: медико-профилактический | B) Fill in the missing words in the text.

Дата добавления: 2015-09-19; просмотров: 1817. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2019 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия