Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Семінар 16. Проблеми злочинності і тероризму в глобальному вимірі
План

1. Кримінальна глобалізація: взаємозв’язок глобалізації та злочинності.

2. Транснаціональна організована злочинність: поняття, організаційні форми, напрями діяльності.

3. Проблема тероризму в контексті глобалізації на рубежі ХХ-ХХІ століть.

4. Міжнародне співробітництво у боротьбі з транснаціональною злочинністю і тероризмом.

Реферати

1. Корупція в світі і міжнародна стратегія боротьби з нею.

2. Транснаціональні злочинні мережі.

Методичні рекомендації

Перше питання необхідно почати з аналізу чинників появи феномена кримінальної глобалізації. Для пояснення цього явища варто звернути увагу передусім на соціально-економічні умови трансформації злочинності в останні десятиліття, а також на вплив науково-технічного прогресу на розширення можливостей та появу нових форм злочинної діяльності.

Негативним наслідком глобалізації є посилення злочинності та набуття нею нових рис, особливо транснаціонального характеру. Відтак особливу увагу в другому питанні потрібно приділити закономірностям виникнення та розвитку такого соціального явища, як транснаціональна організована злочинність (ТОЗ) і тісно з нею пов’язаних корупції, відмивання грошей, наркобізнесу, торгівлі людьми і незаконного ввезення мігрантів, замовними вбивствами тощо. Окремого розгляду потребує зміст поняття ТОЗ та інтерпретації її сутнісних ознак кримінологами, правниками, соціологами.

Серед усіх сучасних глобальних проблем особливо гостро стоїть проблема тероризму. В третьому питанні належить розкрити сутність і характерні риси тероризму, охарактеризувати специфіку його проявів в умовах глобалізаційних процесів останніх двох десятиліть. Головну увагу слід приділити аналізу термінів, які використовуються для означення інтернаціоналізації терористичної діяльності: «глобальний тероризм», «міжнародний тероризм», «транснаціональний тероризм», «транскордонний тероризм» тощо.

В четвертому питанні треба з’ясувати правові та організаційні засади міжнародного співробітництва в запобіганні та протидії транснаціональній злочинності і тероризму. Як головні приклади співпраці варто розглянути такі універсальні міжнародні правові документи, як КонвенціяООНпроти транснаціональної організованої злочинності (2000),КонвенціяООНпроти корупції (2003), а також діяльність таких організацій, як Група розроблення фінансових заходів боротьби з відмивання грошей (ФАТФ), Світовий Банк, МВФ, Управління ООН з наркотиків та злочинності, НАТО, Рада Європи, ОБСЄ, Інтерпол, Європол та ін.

Тема першого реферату передбачає аналіз проблеми корупції як однієї з основних глобальних проблем сучасності. Потрібно дати кримінологічну характеристику корупції, простежити тенденції поширення корупції в світі в останні роки, використовуючи емпіричні дослідження неурядової організації Transparency International (Індекс сприйняття корупції, Барометр світової корупції, Індекс давачів хабарів), описати міжнародний досвід протидії корупції. В другому рефераті необхідно висвітлити тенденції розвитку організованої злочинності в умовах глобалізації, з’ясувати характер діяльності найвідоміших організованих кримінальних структур (наприклад, США, Мексики, Колумбії, Італії, колишнього СРСР, Китаю, Японії) та реорганізації цих злочинних організацій в транснаціональні мережі.

 

Література

1. Базів, Н. М. Торгівля людьми як сучасна форма рабства [Електронний ресурс] / Базів Н. М. // Гілея. – 2012. – Вип. 59 (додатки). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Gileya/2012_59_dod/Gileya59_/P2_doc.pdf

2. Белянинов, К. Криминальная глобализация [Електронний ресурс] / Кирилл Белянинов // Огонёк. – 2010. – № 25 (5134). – Режим доступу: http://www.kommersant.ru/doc/1394137

3. Берест, Г. С. Організована злочинність і тероризм[Електронний ресурс]/ Берест Г. С. // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2008. – № 18. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bozk/18text/g18_03.htm

Биленчук, П. Д. Транснациональная преступность: состояние и трансформация: Учебное пособие / [П. Д. Биленчук, С. Е. Еркенов, А. В. Кофанов] ; под ред. акад. П. Д. Биленчука. – К.: Атика, 1999. – 272 с.

5. Біленчук, П. Д. Концептуальні засади класифікації і профілактики міжнародного тероризму[Електронний ресурс]/ Біленчук П. Д., Гавловський В. Д., Сав’юк О. В. // Боротьба з організованою злочинністю і корупцією (теорія і практика). – 2008. – № 18.– Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/bozk/18text/g18_04.htm

6. Бова, А. Інституційні ознаки організованої злочинності та її соціальна основа[Електронний ресурс]/ Андрій Бова // Соціальна психологія. – 2004. – № 5 (7). – С. 48-62. – Режим доступу: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=31&c=485

7. Бова, А. Організована злочинність у вимірі глобалізації[Електронний ресурс]/ Андрій Бова // Соціальна психологія. – 2005. – № 3 (11). – С. 147-155. – Режим доступу: http://www.politik.org.ua/vid/magcontent.php3?m=6&n=39&c=766

8. Вербенський, М. Г. Транснаціональна організована злочинність: поняття та основні ознаки[Електронний ресурс] / М. Г. Вербенський // Проблеми правознавства та правоохоронної діяльності. – 2009. – № 4. – С. 125-131.– Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pppd/2009_4/22Verben.pdf

9. Веселовский, С.С. Цели и идеологическое обоснование глобального терроризма [Електронний ресурс] / С. С. Веселовский // Вестник МГИМО-Университета. – 2010. – № 6 (15). – С. 152-159. – Режим доступу: http://www.vestnik.mgimo.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=460

10. Владина, В. Как грузины ликвидировали мафию. Урок для украинцев / Виктория Владина // Інтернет-видання «Украина криминальная» (17.04.2012). – Режим доступу: http://cripo.com.ua/print.php?sect_id=6&aid=134807

11. Всемирный доклад о наркотиках-2012 (резюме) [Електронний ресурс] : ООН, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности // Веб-сайт ООН. – Режим доступу: http://www.unodc.org/documents/data-and-analysis/WDR2012/Executive_summary_russian.pdf

12. Всемирный доклад о торговле людьми-2009 (резюме) [Електронний ресурс] : ООН, Управление Организации Объединенных Наций по наркотикам и преступности // Веб-сайт ООН. – Режим доступу: http://www.unodc.org/documents/human-trafficking/Executive_summary_russian.pdf

13. Гаврилин, Ю. В. Современный терроризм: сущность, типология, проблемы противодействия. Учебное пособие / Ю. В. Гаврилин, Л. В. Смирнов. – М.: ЮИ МВД России, Книжный мир, 2003. – 66 с.

14. Гуцало М.Г. Світова матриця терористичної активності [Електронний ресурс] / М.Г. Гуцало // Стратегічна панорама. – 2009. – № 2. – С. 164-170. – Режим доступу: http://www.niisp.gov.ua/panorama/SP2009-2.pdf

15. Долгий, В. И. Антитеррористический дискурс: обусловленность характером общества [Електронний ресурс] / В. И. Долгий // Вестник МГИМО-Университета. – 2011. – № 6 (21). – С. 196-203. – Режим доступу: http://www.vestnik.mgimo.ru/fileserver/20/30_Dolgiy.pdf

16. Карпенко, Є. М. Участь Європолу в запобіганні та протидії транснаціональній злочинності: правові й організаційні засади [Електронний ресурс] / Карпенко Є. М. // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – № 2. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nvknuvs/2011_2/karpenk.htm

17. Качур, С. І. Суїцидний тероризм як транснаціональне соціально-політичне явище [Електронний ресурс] / Качур С. І. // Стратегічні пріоритети. – 2009. – № 4 (13). – С. 212-218. – Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/public/File/Str_prioritetu/2009_4-13.pdf

18. Конвенція Організації Об'єднаних Націй проти корупції [Електронний ресурс] : ООН, Конвенція, Міжнародний документ від 31.10. 2003 р. // Сторінка "Законодавство України" сайту Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/995_c16

19. КонвенціяОрганізації Об'єднаних Наційпроти транснаціональної організованої злочинності [Електронний ресурс] : ООН, Конвенція, Міжнародний документ від 15.11. 2000 р. // Сторінка "Законодавство України" сайту Верховної Ради України. – Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/995_789

20. Коррупция в мире и международная стратегия борьбы с ней / Отв. ред. В. А. Номоконов [Електронний ресурс]. – Владивосток, 2004. – 200 с. – Режим доступу: http://www.crime.vl.ru/index.php?p=1379&more=1&c=1&tb=1&pb=1#more1379

21. Коста, А. М. Мафия как отрасль [Електронний ресурс] / Антонио Мария Коста // Огонёк. – 2010. – № 25 (5134). – Режим доступу: http://www.kommersant.ru/doc/1386387

22. Лунеев, В. В. Организованная преступность, уголовный терроризм в условиях глобализации [Електронний ресурс] / В. В. Лунеев // Социс. – 2002. - № 5. – Режим доступу: http://www.isras.ru/files/File/Socis/2002-05/Luneev.pdf

23. Луппов, И. Ф. Борьба с терроризмом и проблема соблюдения прав человека / И. Ф. Луппов // Вестник Пермского университета, Сер.: История и Политология. - 2009. - Вып. 2 (6). - С. 39-46.

24. Марчук, Р. П. Боротьба FATF з відмиванням брудних грошей[Електронний ресурс] / Р. П. Марчук // Часопис Київського університету права. – 2010. – № 2. – Режим доступу: http://www.kul-lib.narod.ru/bibl.files/chas2010/2/270.pdf

Мережі і мережні війни: Майбутнє терору, злочинності та бойових дій / За ред. Дж. Арквілли, Д. Ронфельдта; Пер. з англ. А. Іщенка. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська Академія», 2005. – 350 с.

26. Микієвич, М. М. Міжнародно-правові засади боротьби із транснаціональною злочинністю в рамках Європейського Союзу [Електронний ресурс] / М. М. Микієвич // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. – 2008. – № 2. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/Nvlduvs/2008_2/08mmmrys.pdf

27. Міняйло, Н. Є. Поняття та ознаки транснаціональної злочинної діяльності у сфері незаконного обігу вогнепальної зброї [Електронний ресурс] / Міняйло Н. Є. // Науковий вісник Національної академії внутрішніх справ. – 2011. – № 5. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Nvknuvs/2011_5/minylo.htm

28. Назаренко, Е. Боротьба з корупцією по-швейцарськи [Електронний ресурс] / Емілія Назаренко // День. – 2011. – № 198 (середа, 2 листопада). – Режим доступу: http://www.day.kiev.ua/218242

29. Наим, М. Мафиозные государства [Електронний ресурс] / Мойзес Наим // Сайт «inoСМИ.Ru». – Режим доступу: http://inosmi.ru/latamerica/20120510/191810653.html

30. Новікова, Л. В. Глобалізація та транснаціональна економічна злочинність: питання сьогодення [Електронний ресурс] / Л. В. Новікова // Право і безпека. – 2010. – № 3 (35). – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/pib/2010_3/PB-3/PB-3_5.pdf

31. Обама заморозить рахунки «братви» з СНД // Інтернет-видання «Українська правда» (26 липня 2011). – Режим доступу: http://www.pravda.com.ua/news/2011/07/26/6421443/

32. Онищенко, О. А. Міжнародно-правова регламентація співробітництва держав ЄС в сфері боротьби зі злочинністю [Електронний ресурс] / Онищенко О. А. // Право та державне управління. – 2011. – № 1. – С. 117-123. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ptdu/2011_1/files/PD111_23.pdf

33. Петрова, Г. Є. Міжнародна торгівля людьми: економічні причини / Г. Є. Петрова // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2012. – № 1. http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Dtr_ep/2012_1/files/EC112_08.pdf

34. Пономарев, Н. Коррупция как мировая угроза [Електронний ресурс] / Николай Пономарев // Международные процессы. – 2010. – Том 8, № 2 (23). – Режим доступу: http://www.intertrends.ru/twenty-three/019.htm

35. Тимінська Т.О. Міжнародний тероризм як загроза глобальній та регіональній безпеці [Електронний ресурс] / Т.О. Тимінська // Стратегічна панорама. – 2009. – № 2. – С. 171-176. – Режим доступу: http://www.niisp.gov.ua/panorama/SP2009-2.pdf

36. Транснациональная организованная преступность: дефиниции и реальность. Монография / Отв. ред. В. А. Номоконов [Електронний ресурс]. – Владивосток: Изд-во Дальневост. ун-та, 2001. – 375 с. – Режим доступу: http://www.crime.vl.ru/index.php?p=1384&more=1&c=1&tb=1&pb=1#more1384

37. Шкуркин В. Борьба с отмыванием денег в международных практиках / Виталий Шкуркин // Международные процессы. – 2007. – Том 5. № 1 (13). – С. http://www.intertrends.ru/thirteen/008.htm

38. Шуміленко А. Роль Європейського комітету з питань боротьби зі злочинністю в імплементації норм міжнародного права у сфері боротьби з торгівлею жінками / Андрій Шуміленко // Вісник Львівського університету. Серія міжнародні відносини. – 2007. – № 20. – С. 133-140.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-15; просмотров: 645. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.019 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7