Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

мамандығы_____________050508 «Есеп және аудит»_________________
Доверь свою работу кандидату наук!
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

(«шифр-аты»)

1. Төменде аталған құжаттардың қайсысында аудиторлық тексерудің мерзімі анықталады?

A ҚР «Аудиторлық қызмет туралы» заңында;

B ҚР «Бухгалтерлік есеп және қаржылық қорытынды есеп беру туралы» заңында;

C аудит стандарттарында;

Dаудиторлық қызмет көрсету келісім- шартында;

E дұрыс жауап жоқ.

2. Аудитордың жұмыс құжаттарының иесі кім болып табылады?

A клиент;

Bаудитор;

C жоғары тұрған ұйымдар;

D қаржы министрлігі

E дұрыс жауап жоқ.

3. Егер аудиторға қаржылық есеп беруге елеулі әсер етуі мүмкін заңсыз әрекеттер болуы туралы ақпарат жетсе, аудитор міндетті:

A заңсыз әрекеттердің шын болуын анықтауға бағытталған аудиторлық процедуралар жүргізуге;

B хабардар сараптаушы, заңгерден кеңес сұрау;

C басшылықтың сәйкес деңгейіне есеп беру;

D дәлелдерді өкілетті және жауапты адамдармен талқылау;

E Егер аудиторға қаржылық есеп беруге елеулі әсер етуі мүмкін заңсыз әрекеттер болуы туралы ақпарат жетсе, аудитор міндетті:

4. Маңыздылық деңгейін аудитор... орнатады

A аудиторлық тексеру мен аудитті жүргізу жоспарын дайындау процесінде;

B ішкі бақылау жүйесін бағалау процесінде;

C жоспарлау алдындағы кезеңде;

D аудит көлемін анықтау кезеңде;

E дұрыс жауап жоқ.

5. Маңыздылықты бағалау үшін аудитордың түсінігі болуы керек.

A аудиторлық тәуекел шамасы туралы;

B ақпарат көздері туралы;

C қаржылық есептеме нақтылығы туралы;

D үшінші пайдаланушыдан алынған ақпарат

E дұрыс жауап жоқ.

6. Ішкі бақылау жүйесін бағалау қашан жүргізіледі?

A есептің барлық түрлерін тексергеннен кейін;

B аудиторлық реттемелер масштабтары мен мазмұнын анықтау үшін жүргізілетін аудитке дейін;

C қорытынды құрылғаннан кейін;

D аудиторлық есеп беруді құру процесінде

E дұрыс жауап жоқ.

7. Айлакерлік бұл-

A есептеу кезінде арифметикалық қателіктер;

B құжаттар жоғалған кезде тиетін бұрмалаулар;

Cаруашылық операцияларды әдейі бұрмалау;

D ішкі бағалаудың жоқтығы;

E дұрыс жауап жоқ.

8. Аудиторлық тексеру алдында қандай құжат жүреді?

A қайта ұсыну хаты;

B келісім- шарт;

C келісім- хат;

D аудиторлық қорытынды есеп;

E дұрыс жауап жоқ.

9. Аудитті жүргізудің қай кезеңінде аудиторлық процедура сипаты, мерзімі және көлемі анықталады?

A алдын ала зерттеу;

B аудитті жоспарлау;

C жүйелі зерттеу;

D аудитті орындау;

E дұрыс жауап жоқ.

10. Аудит кезіндегі ақша қаражаттардың ақпараттар көздері

A қаржылық есеп беру;

B статистикалық есеп беру;

C қаржылық есеп беру, бас кітап, кассалық кітап, бастапқы құжаттар, банк шотынан үзінді көшірме;

D бухгалтерлік баланс, ХБЕС;

E Аудит кезіндегі ақша қаражаттардың ақпараттар көздері

11. Аудитті жоспарлау барысында талдамалық процедураларды жүргізудің мақсаты не болып табылатынын анықтау.

A ерекше операциялар мен оқиғалар;

B ішкі бақылау жеткіліксіздігінен анықталмай қалған заңсыз әрекеттер

C байланысты жақтармен операциялар;

D қажетті рұқсат алынбаған ескерілген операциялар.;

E дұрыс жауап жоқ.

12. Қандай құжаттарды ескертілген түзетулерге жол беріледі және аудитор қандай құжатты сапалы деп қабылдайды?

A чек кітапшаларында түзетулер болса;

B егер қате дайын өнімді жөнелтудің тауар-көліктің жүк құжаттарында жіберілсе;

C егер қате төлем тапсымаларында жіберілсе;

D егер қате жарнаны қолма-қол ақшамен төлеу жөніндегі хабарландыруда;

E дұрыс жауап жоқ.

13. Аудит стандарттары дегеніміз –бұл:

A материалдық ресурстарды жұмсау мөлшері;

Bаудиторлық процедураларды өткізудің негізгі ережелері;

C фирманың өзін-өзі қаржыландыру мөлшері;

D Валютаның қаражат нормативі;

E Дұрыс жауабы жоқ.

14. Аудиторлық қызметпен айналысу құқығына лицензияны қандай ұйым береді?

A салық комитеті;

B әділет Министрлігі;

C Аудиторларды аттестаттау біліктілік комиссиясы;

D Қаржы Министрлігі;

E Дұрыс жауабы жоқ.

15. Аудиторлық дәлелдеулер дегеніміз-бұл:

A аудит басталғанға дейін, тексеру жүргізу процессінде және оның нәтижесі бойынша аудитордың жинаған ақпараттары;

B Аудиторлық есеп;

C Аудиторлық бағдарлама;

D Ақпарат , публикациялар (жариялаулар);

E Дұрыс жауабы жоқ.

16. Қысқа мерзімді банк заемдері банк емес мекемелер және кредиторлық берешек бұл:

A қысқа мерзімдіактивтер;

B қысқа мерзімдімүліктер;

C активтер;

D міндеттемелер;

E қысқа мерзімдіміндеттемелер.

17. Кәсіпорынның заңды және жеке тұлғалардағы алдындағы міндеттемелер соммасы:

A дебиторлық берешек;

B Кредиторлық берешек;

C Кәсіпорын қарыздары;

D Міндеттемелер;

E барлық жауаптары дұрыс емес.

18. Қандай дәлелдеулер бағалырақ және сенімдірек болып табылады?

Aішкі;

B сыртқы;

C аралас

D релеванттық;

E Дұрыс жауабы жоқ.

19. Айыппұл сомалары төменгі шоттар арқылы жабылады

A өндірістің өзіндік құндылықтары

Bкезең шығыстар

C өндірістің өзіндік құндары

D кәсіпорын иелігінде қалған кірістер

E салық салынатын табыстар

20. Аудиттің қажеттілігі немен айқындалады?

A аудит міндеттемесінің заңмен анықталуымен;

B акционерлердің қаржылық есеп беру нақтылығын дәлелдеу жөніндегі талабымен;

Cқаржылық есеп беру нақтылығына пайдаланушыларды сен

дірумен;

Dтиімді және өнімді шешімдер қабылдаумен;

E Дұрыс жауабы жоқ

21. Аудиторлық фирмалар аудиторлық тексерулерден басқа қандай қызметтер көрсете алады?

A кеңес беру қызметтерін;

Bсалықтық декларациялар құру бойынша;

 

Cбухгалтерлік есепті қалпына келтіру бойынша;

D қаржылық есеп дайындау;

E Дұрыс жауабы жоқ.

22. «Аудитор» термині нені білдіреді?

A тексеруші;

Bтыңдаушы;

C куәландырушы;

D бақылаушы ;

E Дұрыс жауабы жоқ.

23. Аудиттің негізгі мақсаты-

A шаруашылық жүргізуші субъект персоналының қателерін анықтау;

B мемлекет пен кәсіпорынның экономикалық мүдделерінің өзара байланысы

C қаржылық есеп беру нақтылығын анықтау;

D тұтынушының қаржылық қызметін жақсарту бойынша ұсыныстар дайындау;

E Дұрыс жауабы жоқ.

24. Заң шарттары бойынша аудиттің жіктелуі:

A толық, міндетті;

B сыртқы, ішкі;

Cерікті, міндетті;

D бастапқы, келісілген ;

E Дұрыс жауабы жоқ.

25. Бақылау мен аудит арасындағы өзара байланыс қандай?

A өзара байланыс жоқ;

B бақылау мен аудит-бір нәрсе;

C аудит-бұл бақылау түрі;

D аудит-бұл бақылаудың әдісі;

E Есептілік құрастыру.

26. Ішкі бақылау жүйесін бағалау қашан жүргізіледі?

A есептің барлық түрлерін тексергеннен кейін;

Bаудиторлық реттемелер масштабтары мен мазмұнын анықтау үшін жүргізілетін аудитке дейін;

C қорытынды құрылғаннан кейін;

D аудиторлық есеп беруді құру процесінде

E дұрыс жауап жоқ.

27. Аудитор қандай қызметпен айналыса алады?

A өндірістік қызметпен;

B сауда қызметімен;

C кәсіпкерлік қызметпен;

D делдалдық қызметпен

E Дұрыс жауабы жоқ.

28. Аудиторлық тексеру алдында қандай құжат жүреді?

A қайта ұсыну хаты;

B келісім- шарт;

C келісім- хат;

D аудиторлық қорытынды есеп;

E дұрыс жауап жоқ.

29. Аудитті жүргізудің қай кезеңінде аудиторлық процедура сипаты, мерзімі және көлемі анықталады?

A алдын ала зерттеу;

B аудитті жоспарлау;

C жүйелі зерттеу;

D аудитті орындау;

E дұрыс жауап жоқ.

30. Аудит кезіндегі ақша қаражаттардың ақпараттар көздері

A қаржылық есеп беру;

B статистикалық есеп беру;

C қаржылық есеп беру, бас кітап, кассалық кітап, бастапқы құжаттар, банк шотынан үзінді көшірме;

D бухгалтерлік баланс, ХБЕС;

E дұрыс жауап жоқ.

31. Кәсіби аудиторлардың мақсатқа жетуінің қамтамасыз етпейтін принцип?

A адалдық;

B әділдік;

C ымырашылық;

D кәсіби біліктілік;

E Дұрыс жауабы жоқ.

32. Қандай құжаттарды ескертілген түзетулерге жол беріледі және аудитор қандай құжатты сапалы деп қабылдайды?

A чек кітапшаларында түзетулер болса;

B егер қате дайын өнімді жөнелтудің тауар-көліктің жүк құжаттарында жіберілсе;

C егер қате төлем тапсымаларында жіберілсе;

D егер қате жарнаны қолма-қол ақшамен төлеу жөніндегі хабарландыруда;

E дұрыс жауап жоқ.

33. Бухгалтерлік есеп беруге кім қол қояды?

A тек бас бухгалтер;

B тек басшы және салық инспекторы;

C Ұйым басшысы және бас бухгалтері немесе бухгалерлік есеп беруді жүргізетін амандандырылған ұйым;

D басшы,аудитор, бухгалтер;

E дұрыс жауап жоқ.

34. Есеп беру кезеңі басындағы бухгалтерлік баланс мәліметтері сай келу керек:

A есеп беру алдындағы кезеңі аяғындағы бухгалтелік баланс мәліметтеріне;

B журнал-ордер мәліметтеріне;

C бастапқы құжат мәліметтеріне;

D дұрыс жауап С;

E дұрыс жауап жоқ;

35. Аудитор кәсіпорын қызметкерлерінің оның қаржылық есебіне елеулі әсер ететін заңсыз әрекеттерін тапқан кезде, егер.......... келісімді жоюы мүмкін.

A Заңсыз әрекеттер бухгалтерлік есеп стандарттарына қарама-қайшы келсе;

B Кәсіпорын басшылығы аудитор пікірінше қажетті бұрмалауды түзеткісі келмесе;

C Заңсыз әрекеттер септері тексерілмеген өткен кезеңде жасалса;

D Аудитор бақылау тәуекелдігін максималды бағамен бағалап қойса;

E дұрыс жауап жоқ.

36. Бухгалтерлік құжаттар немесе қаржылық есеп беруден жалғандық анықталған, кезде аудитор

A теріс аудиторлық қорытынды жасайды;

B қатысушылардың (акционерлердің) жалпы жиналысын шақыруды талап етеді;

C қажетті ұсыныстар және олардың орындалуын ары қарай тексеру туралы кәсіпорын иелері, құрылтайшыларға осы фактілерн туралы жазбаша хабарлайды;

D өз пайдасына пайдалану туралы мәліметтерді тергеу органдарына береді

E дұрыс жауап жоқ.

37. Аудитті жүргізу ақпаратының негізгі көзі ретінде бухгалерлік баланстар келесідей түрлерге бөлінеді?

A тек кезең сайын және жылдық;

B қабылдау,кезең сайын,жылдық,қосушы,бөлуші, рұқсат беруші, жоюшылық,жиынтық;

C кезең сайын және жиынтық;

D дұрыс жауап –С;

E дұрыс жауап жоқ.

38. Баланс валютасы төмендегідей?

A бухгалтерлік баланс қорытындысы;

B баланста көрсетілетін меншік қаражаттар сомасы;

C кәсіпорын міндеттемесін валютамен бағалау;

D кәсіпорын кассасындағы валютадағы құжаттар сомасы;

E дұрыс жауап жоқ.

39. Есеп беруге тиісті тұлғалармен есеп айырысулар аудитінің ақпарат көздері:

A төлем тапсырмалары;

Bтөлем талаптары;

Cаванстық есеп;

Dтауар-көліктік накладнойлар

Eдұрыс жауап жоқ.

40. Кассаны ревизиялау міндетті түрде қандай кезде жүргізіледі?

A ақшаны банктен жеткізген кезде олардың ұрлануы болған жағдайд

Bтек кассир ауысқан және кассада ұрлық болған кезде ғана;

Cкәсіпорын басшысы белгілеген мерзімде; кассир ауысқан кезде; кездейсоқ жағдайлар болған кезде (су алып кету, өртену,ұрлық т.б); аудиторлық ұйыммен жасалынған келісім-шарт бойынша;

D тек кассир ауысқан кезде;

E дұрыс жауап жоқ.

41. Негізгі құралдарға жататындар:

Aшикізат, материалдар;

B Дайын өнім;

C Сауда;

D Жанар жағар май;

E Машиналар, көлік құралдары, ғимараттар.

42. Негізгі құралдардың қысқа мерзімді құны:

A Негізгі құралдардың белгілі бір мерзімдегі нарықтың бағасы бойынша бағаланған құн;

B Негізгі құралдардың бастапқы және жойылу құндарының арасындағы айырмашылық;

C Өндірілген өнімге әлі аударылмаған құн;

D Тозу құны;

E Көрсетілген қызметке әлі аударылмаған құн.

43. Негізгі құралдар дегеніміз – [Нет] 2 Лек

A Бір жылға дейін қызмет ететін құралдар;

B Ақшалай бағаланған құралдар;

C Ұзақ уақыт ( 1 жылдан астам ) жұмыс істейтін құралдар;

D Шикізат материалдары;

E Дайын өнім.

44. Негізгі құралдардың дұрыстығын тексеру үшін

AБас кітаппен баланстың сәйкестігін тексеру;

B Журнал ордерін тексеру;

C Негізгі қорларды қабылдау өткізу актілері;

DНегізгі құралдардың кіріс шығыс құжаттары;

EБарлық аталғандар дұрыс.

45. Негізгі құралдардың техникалық құжаттарын тексеру

A Негізгі құралдарды кіріске алғанда;

BНегізгі құралдардың синтетикалық есебінің дұрыстығын тексергенде;

C Негізгі құралдардың аналитикалық есебінің дұрыстығын тексергенде

D Негізгі құралдардың классификацияланғандығын тексергенде;

E Негізгі құралдарды баланстан шығарғанда.

46. Аудитордың мақсаты:

AНегізгі құралдардың дұрыс сақталуын тексеру;

B Негізгі құралдардың амортизациясының дұрыс есептелуін;

C Негізгі құралдардың пайдалануын тексеру;

D Негізгі құралдардың кіріс және шығысын бухгалтерлік есепте дұрыс көрсетілгенін тексеру;

EБарлығы дұрыс.

47. Ұзақ мерзімді активтердің аудитінің обьектісі:

AТауарлы материалдық запастар;

B Дебиторлық қарыз;

C Ақша қаражаттары;

D Дайын өнім;

EНегізгі қор, материалдық емес активтер.

48. Аудитордың мiндетi не?

A қаржылық есеп берудi тексеру және ойын жеткiзу

B қатенi анықтап, оны болдырмау

C есеп берудi толтыру бойынша қызмет көрсету

D субъектiлердiң қаржылық қызметiн бағалау

E консалтингтік қызмет көрсету

49. Материалдық емес активтер аудиті басталады:

A Аудиторлық тексерудің бағдарламасын құрастырудан;

BБастапқы құжаттарды тексеруден;

C Журнал ордерлерді тексеруден;

D Бас кітапті тексеруден;

E Түсініктеме хат жазудан.

50. Аудиторлық қызметпен кiм айналысады?

A "Аудитор" куәлiгi, лицензиясы бар тұлға

B сертификат, лицензиясы бар тұлға

C бас бухгалтер

D штаттық аудитор

E ішкі аудитор

51. Гудвилл дегеніміз не?

A Кәсіпорынның құрылуы;

BФирма бағасы;

C Өнімнің өзіндік құны;

D Келісім шарттар;

E Дұрыс жауабы жоқ.

52. Материалдық емес активтер түрлері

A Қосалқы бөлшектер;

B Дайын өнім;

C Жер, ғимараттар;

DКөлік құралдары;

E Патент, гудвилл

53. Материалдық емес активтер кірісі бухгалтерлік есепте дұрыс көрсетілген қандай құжаттардан тексереді?

A Шот фактуралар;

BБаланс;

C Кассаның кіріс шығыс ордерлері;

D Журнал ордер № 10;

E Патент, лицензя келісімдері.

54. Материалдық емес активтер қай уақытқа дейін пайдаланылалды?

A 1 жылға дейін;

B 3 жылға дейін;

C 1 жылдан астам ұзақ уақыт;

D 2 жылға дейін;

E дұрыс жауабы жоқ.

55. Аудиторлық қызмет реттеліп отырады

A Мемлекеттік заң актілерімен;

B Аудиторлық стандарттармен;

C Нормативтік құқықтық құжаттармен;

D ішкі фирманың стандарты;

EБарлық аталғандар дұрыс.

56. Ең алғаш ҚР Аудиторлық заңы қашан қабылданды:

A18 қазан 1993ж;

B 21 қазан 1994ж;

C 15 қыркүйек 1993ж;

D 16 желтоқсан 1995ж;

E 18 қараша 1996ж.

57. Аудиторлық қызмет қай мемлекетте қатаң бақыланады.

A Германияда;

B Францияда;

C Италияда;

DАмерикада;

E«а», «в», «с» жауаптары дұрыс.

58. Аудиторлық қызмет қай мемлекеттерде өздері- өздеріне бағынады:

AАмерикада;

BГерманияда;

C Италияда;

DБельгияда;

EФранцияда.

59. Несиелік қарызды тексеру барысында аудиторлық негізгі мақсатты

A Төлем тәртібінің дұрыс сақталуы;

B Қолданылатын бағалармен тарифтердің дұрыс қолданылуы;

C Баланста көрсетілген неиелік қарыздардың дұрыстығын және заңдылығын тексеру;

D Несиелік қарыздардың төмендеуіне ұсыныстар жасау;

EБарлық аталғандар дұрыс.

60. Аудиторлардың қызметі

A Делдалдық;

BКәсіпкерлік;

C Қаржылық

D Ұйымдастырушылық

E Дұрыс жауабы жоқ.

61. ҚР «Аудиторлық қызметі» заңының баптары.

A 20 бап;

B 18 бап;

C 25 бап;

D 22 бап;

E30 бап.

62. Аудиторлардың ақпарат алу көздері

A Жарғы және тіркеу құжаттары;

B Есепке алу саясаты;

C Қаржылық есеп;

D Контракт, келісім шарт;

EБарлық жауап дұрыс.

63. Аудит нені зерттейді?

A Кәсіпорынның жұмысшыларының жұмыс уақытын;

B Мемлекеттің ішкі және сыртқы саясатын;

C Кәсіпорын жұмысшыларының санын;

D Келісім бойынша жұмыс істеп жатқан шаруашылықтың деңгейін анықтап білу;

EСалықтардың дұрыс төленгенін дұрыс жауабы жоқ.

64. Аудиттік тексеруде қандай құжаттар талап етіледі:

A Өнімнің сапасы туралы;

B Кәсіпорынның есеп немесе қаржы операцияларын жүргізу құжаттары;

C ҚР салық кодексі;

D Нормативтік құжаттар;

E Бәрінің жауабы дұрыс.

65. Аудиттік тексерудің мақсаты:

AӨзіндік құнын төмендетіп, өнімді өндірмеуге жол бермеу;

B Қаржы жоспарының дұрыстығы;

C Шаруашылық субьектінің іскерлік белсенділігі;

D Өнімнің сапасы;

E Дайын өнімнің бағасы.

66. Аудит міндеттері:

AКәсіпорынның қаржы есебінің дұрыстығын, қызметтің уставымен сәйкестігін тексеру;

B Бастапқы құжаттардың дұрыс толтырылғанын тексеру;

C Нормативтік құжаттардың дұрыс қолданылуы;

D Бухгалтерлік стандартқа сәйкес есептің жүргізілуі

EБарлық жауап дұрыс.

67. Нақтылы тексеру тексерілетін объектілердің нақтылы жағдайы анықтау үшін қалай жүргізіледі?

A Өлшеу;

B Қайта есептеу;

C Лабораториялық тексеру, талдау жасау;

D Бастапқы құжаттардағы жазулардың дұрыстығын

E Барлық жауабы дұрыс.

68. Нақтылы тексеруге жататындар:

AЭксперементтік;

B Визуалдық;

CҚұжаттық;

D Тақырыптық;

E «а» және «б» жауаптары дұрыс.

69. Түгендеу алдындағы аудиторлық тиексеру негізінде мынандай процедуралар іске асырылады:

AТүгендеу жүргізуді ұйымдастыру;

BТМҚ көлемінен номенклатурасымен танысу;

C ТМҚ сақтау орындарын бағалап, оларды құжатта көрсету;

D Ішкі есеп жүйесіне талдау жүргізу;

E Барлығы аталғандар дұрыс.

70. Аудиторлық тексеру басталды:

A Келісім шарт жасаудан;

BМәлімет жасаудан;

CБағдарлама құрудан;

DБухгалтерлік балансты тексеруден;

E Бас кітапты тексеруден

71. Аудиттік тексерудің нәтижесі көрсетіледі:

A Аудит бағдарламасында;

B Келісім шартта;

C Баланс;

DАудитордың есебінде;

E Аудиттің жоспарында.

72. Қысқа мерзімді активтерге жататындар: [Нет] 2 Лек

AТауарлы материалдық запастар;

BҒимараттар;

C Көлік құралдары;

D Ауыл шаруашылық машиналары;

E Жер.

73. Қысқа мерзімді активтердің есебі алғашқы құжаттарда жүргізіледі:

AҚойма есебінің карточкаларында;

BТүгендеу актісі;

CТүгендеу тізімі;

DСалыстыру ведомысы;

EБарлық жауабы дұрыс.

74. Қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар деп:

A1 жылға дейінгі басқа субъектілерге берілген қарыз;

B Түгендеу актісі;

C Түгендеу тізімі;

D Салыстыру ведомысы;

E Барлық жауабы дұрыс.

75. Ұзақ мерзімді қаржылық инвестициялар деп:

A Бір жылға дейінгі басқа субъектілерге берілген қарыз;

B 5 жылға дейін;

C 10 жылға дейін;

D 6 жылға дейін;

E3 жылға дейін.

76. Қысқа мерзімді инвестициялардың аудиторлық тексеруін жүзеге асыру барысында анықталуы тиіс:

AАналитикалық есебінің дұрыс жүргізілуі;

BБухгалтерлік праводкаларының дұрыс қарастырылуы;

CБастапқы құжаттардағы жазулардың бас кітаптағы жазулармен сәйкестігі;

DДұрыс жауабы жоқ;

E«а», «в», «с» тармақтағылар дұрыс.

77. Тауарлы материалдық запастардың синтетикалық және аналитикалық есебінің дұрыстығын тексеру:

A Материалға жауапты адамдармен жасалынған келісім шарттар;

B Қойма есебінің карточкалары;

C Түгендеу актісі;

DСалыстыру ведомысы;

EБарлық аталғандар дұрыс.

78. Ақша қаражаттарының синтетикалық және аналитикалық есебінің дұрыс жүргізілуін тексеру құжаттары:

A Бас кітап;

B№ 1, 2, 3, 4 журнал ордері;

C Касса кітабы;

D Кіріс, шығыс касса ордерлері;

EБарлық аталғандар дұрыс.

79. Кассадан артық ақша алу:

A Бір құжатты бірнеше рет пайдаланып;

B Касса құжаттарының қорытындысын дұрыс есептемей;

C Жалған құжат арқылы;

D Заңды тапсырылған құжаттағы ақшаларды көбейтіп жазу арқылы;

EБарлық аталғандар дұрыс.

80. Тауарлы материалдық запастардың синтетикалық және аналитикалық есебінің дұрыстығын тексеру:

A Материалға жауапты адамдармен жасалынған келісімшарттар;

B Қойма есебінің карточкалары;

CТүгендеу актісі;

D Салыстыру ведомысы;

EБарлық аталғандар дұрыс.

81. Қысқа мерзімді несиелер:

A 5 айлық мерзімге дейін беріледі;

B 6 айлық мерзімге дейін беріледі;

C 1 жылдық мерзімге дейін беріледі;

D 2 жылдық мерзімге дейін беріледі;

Eбарлық жауаптары дұрыс.

82. Меншік капиталына жататындар:

A Жарғылық капитал;

BРезервтік капитал;

C Ұзақ мерзімді несие;

D Қысқа мерзімді несие;

E «а» және «в» тармақтарындағы дұрыс.

83. Меншік капиталының синтетикалық және аналитикалық шоттарының дұрыс жүргізілуін тексеру:

A Акционерлердің есебін жүргізу карточкаларынан;

B Төлем тапсырмалары;

C Кіріс касса ордерлері;

D Бас кітап, журнал ордері №13;

E Барлық тармақтардағы аталғандар дұрыс.

84. Меншік капиталының негізгісі:

A Шикізат;

B Акциялар;

C Жарғылық

D Дивиденттер;

капиталы;

E Сыйақылар.

85. Жарғылық капиталдың дұрыс құрылуын тексеру:

A Құрылтайшылардың құжаттары;

B Бухгалтерлік анықтамалар;

C Негізгі құралдар;

D Материалдық емес активтер;

EБарлық тармақтағылары дұрыс.

86. Субъектінің меншік капиталына салыс ретінде енгізілген мүлкімен мүліктің құқықтарына түгендеу жүргізу:

A Түгендеу актісі, түгендеу тізімдері;

B Салыстырмалы ведомостар;

C Келісім шарттар;

D Аудитордың есебі;

EБас кітап, баланс

87. Ұзақ мерзімді міндеттемелерге жататындар:

A 1 жылдан астам уақытқа берілетін қарыздар;

B 5 жылдан астам уақытқа берілетін қарыздар;

C 6 жылдан астам уақытқа берілетін қарыздар;

D 10 жылдан астам уақытқа берілетін қарыздар;

E Барлық тармақтағылары дұрыс.

88. Қысқа мерзімді несиелер:

A 5 айлық мерзімге дейін беріледі;

B 6 айлық мерзімге дейін беріледі;

C 1 жылдық мерзімге дейін беріледі;

D2 жылдық мерзімге дейін беріледі;

Eбарлық жауаптары дұрыс.

89. Несиелік қарызды тексеру барысында аудиторлық негізгі мақсатты :

AТөлем тәртібінің дұрыс сақталуы;

B Қолданылатын бағалармен тарифтердің дұрыс қолданылуы;

C Баланста көрсетілген неиелік қарыздардың дұрыстығын және заңдылығын тексеру;

D Несиелік қарыздардың төмендеуіне ұсыныстар жасау;

EБарлық аталғандар дұрыс.

90. Аудиттік тексерудің неше түрі бар?

A 4

B 6

C 3

D 5

E2

91. Нақтылы тексеру әдістері:

A Өлшеу;

B Қайта есептеу;

C Лабораториялық талдау жасау;

D «а», «в» және «с» тармақтағылары дұрыс;

E Дұрыс жауабы жоқ.

92. Инвестиция дегеніміз-

A сату;

B салу;

C несие;

D займ;

E дұрыс жауабы жоқ.

93. Аудитордың этикалық әдісіне жататындар

A субъектілік пікір;

B шынайылық;

C шыншылдық, өз уақытында орындаушылық;

D жауапкершіліктік, тәуелсіздік;

Eбарлық жауаптар дұрыс.

94. Аудит дегеніміз не?

A мемлекеттік бақылау;

B қоғамдық бақылау;

C қаржылық бақылау;

Dтәуелсіз бақылау, ведомоствосыз қаржылық бақылау

E міндетті бақылау.

95. Қызметкерлерді жұмысқа қабылдау және жұмыстан шығару қалай жүзеге асады?

A ҚР Еңбек кодексі;

B есеп саясаты бұйрық негізінде;

C еш заңға сәйкес емес;

D кадрлар бөлімінің бастығымен;

E дұрыс жауабы жоқ.

96. Кассадағы құжаттарды түзету

A тек жүзеге асырылады;

Bтүзетілмейді;

Cтүзетілмейді;

D дұрыс жауабы жоқ;

E дұрыс жауабы С.

97. Кассалық есеп дайындалады

Aайына бір рет;

B әр аптада ;

C әр күні, айналымға байланысты;

D А, В, С, -дұрыс;

E дұрыс жауабы жоқ

98. Ақша кіріс және шығыс тіркеу журналы жүргізіледі

 

Aміндетті түрде;

B бас бухгалтердің нұсқауына байланысты;

C бірінші бастықтың бұйрығына байланысты;

D дұрыс жауабы С;

E дұрыс жауабы жоқ.

99. Қай көрсеткіш кәсіпорын мүлігін көрсетеді

Aақша қаражаты;

B негізгі құжаттар;

C А және В жауабы дұрыс;

D баланс қорытындысы;

E дұрыс жауабы жоқ.

100. Аудитордың жауапкершілігі жүктеледі

Aміндетті өзінің шығарған қорытындысына;

B аудитор есеп беруіне жауапты;

C аудитор тексеруге қатысты басқа да мамандықтардың жұысына жауапты

D дұрыс жауабы С;

E дұрыс жауабы жоқ.

101. Аудит ненiң негiзiнде және кiммен жүргiзiледi?

Aтәуелсiз аудиторлармен міндеттеме-хат негізінде

Bшарттың негiзiнде аудиторлармен, аудиторлық ұйымдармен

Cлицензия арқылы аудиторлармен

Dұйымдардың аудиторларымен

E аудиторлар Палатасымен

102. Аудиторлық қызмет төлене ме?

Aбюджетпен қаржыландырулынады

Bақы негiзiнде, өте жоғары бағаланады

Cтегiн

Dақылы негiзде

Eаванстық аударымдарға жатады

103. Аудиторлық қызметпен кiм айналысады?

Aсертификат, лицензиясы бар тұлға

Bбас бухгалтер

C"Аудитор" куәлiгi, лицензиясы бар тұлға

Dштаттық аудитор

Eішкі аудитор

104. Аудитор қаржылық есеп берудi тексеруге кенеттен келуi мүмкiн бе?

Aжылдың соңында, шарт толтырылған соң

Bжылдың басында

Cтек келiсiм шарт пен мiндеттеме хат толтырылған соң

D мемлекеттiң тапсырысы бойынша

E заңға сәйкес

105. Аудит дегенiмiз … дұрыстығын аудиторлармен тәуелсiз тексеру

Aқаржылық есеп берудiң

Bқаржы - шаруашылық қызметiнiң

C бастапқы құжаттардың

D үшінші жақтың ақпаратының

E клиент бизнесімен

106. Аудиторлық есеп беру ненi бiлдiредi?

Aқаржылық қызметтіңтексеру нәтижесі

Bқаржы қызметтi тексеру актiсi

Cесеп берудiң дұрыстығын дәлелдеуi

Dкемшiлiктердi жою үшiн берiлген кепiлдемелер

Eесеп берудiң дұрыстығы туралы тұжырымы

107. Аудиттiң қандай түрлерiн бiлесiз?

Aiшкi және қаржылық

Bішкi және сыртқы

Cсыртқы және операциялық

Dмiндеттi және инициативтi

Eсалық және жалпы

108. Ең алғаш және қай жылы аудит туралы Заң қабылданды?

A1862 ж Франция

B1862 ж Англия

C1862 ж АҚШ

D1862 ж Ресей

E1862ж Австрия

109. Бiрiншi рет "ҚР аудиторлық қызмет туралы Заңы" қашан қабылданды?

A20 қараша 1997ж

B18 қараша 1994ж

C18 қазан 1993ж

D20 қазан 1995ж

E18 қыркүйек 1996ж

110. "ҚР аудиторлық қызмет туралы Заңы" кiммен бекiтiледi?

Aаудиторлар палатасымен

BҚаржы министрлiгiмен

CҚР Президентімен

Dкәсіби аудиторлар институтымен

Eаудит Департаментімен

111. Аудиторлар Этика Кодексi қашан қабылданды?

A 1996ж қазан

B 1995ж шiлде

C 1997ж мамыр

D 1998ж маусым

E 1999ж тамыз

112. Аудиторлық есепке кiм қол қояды және бекiтедi?

A аудитор, аудиторлық ұйымның жетекшiсi

Bаудиторлық ұйымның жетекшiсi, клиент

Cатқарушы - аудитор, клиент

Dаудиторлар палатасы

Eаудиторлық ұйым

113. Аудитордың мiндетi не?

Aесеп берудi толтыру бойынша қызмет көрсету

Bқатенi анықтап, оны болдырмау

Cқаржылық есеп берудi тексеру және ойын жеткiзу

Dсубъектiлердiң қаржылық қызметiн бағалау

Eконсалтингтік қызмет көрсету

114. Аудиторлық ұйым келесi құқықтық - ұйымдастыру формасында құрылады

A АҚ,ӨК, МК-дан басқа, кез -келген

B ЖШС, ЖАҚ-дан басқа, кез-келген

CӨК-тен басқа, кез-келген

DМК-дан басқа, кез-келген

Eбюджеттік, кәсіби

115. Клиентке аудит жүргiзуге аудиторлық ұйымның келiсiмi туралы мiндеттеме -хат қашан жiберiледi?

A есеп бергеннен кейін

B есеп беруге дейін

C келiсiм жасаумен бiр мезгiлде

D келiсiм жасаған соң

E келiсiм жасағанға дейiн

116. Тексеру нәтижесiнде салық кодексiн бұзушылық анықталса, оны аудитор салық комитетiне хабарлауға мiндеттi ме?

A салық комитетiнiң талабына сай

B мiндеттi емес

C субъектiнi тексеру нәтижесiне сай

D Қаржы министрлігінің талабына сай

E Аудиторлар Палатасының шешімімен

117. Аудитор бухгалтерлiк есебiн қалпына келтiру бойынша өзi қызмет көрсеткен кәсiпорынға аудиторлық тексеру жүргiзуге құқықты ма?

A Қаржы министрлігінің талабына сай

B Салық комитетінің талабына сай

C аудиторлар палатасының рұқсатымен

D аудиторлық комиссияның рұқсатымен

E құқықты емес

118. Аудиторлық ұйымдар аудиттен басқа да кәсiпкерлiк қызметпен айналыса ала ма?

A егер жарғыда көрсетiлген болса

B аудиторлар палатасының рұқсаты бойынша

C инвестициялық қызметпен

D өндiрiстiк қызметпен

E айналыса алмайды

119. Аудиторлық тексеру жүргiзiлетiн субъектiнiң құрылтайшысы болып табылатын, аудитор тексеру жүргiзе ала ма?

A жүргiзе алмайды

B жүргiзе алады

C жүргiзе алады, егер лицензия болса

D тыйым салынбаған

E өз шешімімен

120. ҚР - да аудиторлық қызмет кiммен реттелiнедi?

A ҚР қаржы министрлiгiмен

B Аттестациялық комиссиясымен

C ҚР Президентiмен

D Кәсіби бухгалтерлер мен аудиторлар институтымен

E ҚР аудиторлар палатасымен

121. Аудитордың мамандық аттестаты:

A шексiз

B 5 жыл

C 3 жыл

D 1 жыл мерзiмге берiледi

E 10 жыл

122. Аудитордың мамандық куәлiгi … бiрнеше рет бiлiктiлiгi төмен аудит жүргiзiлсе жоққа шығарылады

A бас тартқан аудиторлық есеп

B шартсыз дұрыс есебі берiлгенде

C дұрыс аудиторлық есебі берiлгенде

D шартты дұрыс есебі берілгенде

E жалған аудиторлық есебі берiлсе

123. Жер мен гимараттарды иелену құқығын дәлелдеу көздерi -

A кепiлдiк құжат

B жеке меншiк құқығын растайтын құжат

C өткен жылдардағы қаржылық есеп беру

D заңды құжаттар

E юристердiң ауызша растауы

124. Аудиторлық бағдарлама аудиторлардың жұмысының графигi, әрбiр процедуралар … бөлiмдерден тұрады

A қызметкерлер, тест өткiзу

B тест өткiзу, құжаттау

C аудит жұмысын бақылау, қызметкерлер

D баланс статьяларын тесттен өткiзу

E аналитикалық процедуралар

125. Негiзгi құралдардың аудитiнiң негiзгi мақсаты негiзгi құралдардың топтастырылуының, бағалаудың растығын …

Aесеп пен есеп беруде дұрыс көретiлуiнiң дұрыстығын дәлелдеу

B НҚ нақтылығы мен сақталуын тексеру

C НҚ есептелген амортизациясын тексеру мен әдiстерiн анықтау

D НҚ бағалау әдiстерiн анықтау

Eтүгендеуді өткізу

126. Негiзгi құралдардың нақты саны қандай құжатпен дәлелденедi?

A қабылдау - беру актiсi

B тауарлы - транспорттық накладной

C инвентарлық карта

D төлем тапсырмасы

E жою актісі

127. Несиелiк келiсiмдердiң талдауы ненi аудиторлық тексерудiң әдiсi болып табылады

A құнды

B өмiр сүрудi

C толықтығын

D құқық пен мiндеттердi

E бағалаудың

128. Негiзгi құралдарды сатып алу қай құжатпен расталынады?

A есептен шығару актiсi

B қабылдау - беру актiсi

C жою туралы акт

D материалдар қабылдау туралы актiсi

E шот-фактура

129. Негiзгi құралдар аудитiнiң мiндетi болып: НҚ құрамы мен құрылымын тексеру

A меншiктiк құқығын растау

B есепте көрсетiлуiнiң дұрыстығын растау

C НҚ қозғалысының есебiнiң дұрыстығын растау

D түгендеудiң сапасын бағалау

E техникалық жағдайын талдау

130. Негiзгi құралдың нақтылығының есептiк мәлiметтерге : сәйкестiгiн дәлелдеу үшiн аудитормен не оқып үйренiледi?

A негiзгi құралдардың толық тiзiмi

B жыл бойы келiп түскен НҚ

C жыл бойы шыққан НҚ

D НҚ жинақталған тозу сомасы

E жойылған НҚ

131. Дт 2423 Кт 2413 бухгалтерлiк жазуы ненi бiлдiредi?

A есептен шығарылған ғимараттардың тозуы

B тегiн берiлген негiзгi құралдарды есептен шығару

C тегiн берiлген негiзгi құралдар

D iстен шыққан жабдықтардың тозуын есептен шығару

E жабдықтардың тозуы

132. Машина мен жабдықтардың жеткiлiксiздiгiнiң есепте көрсетiлуiнiң дұрыстығын тексеру

A Д 2150 К 2413

B Д 2180 К 2413

C Д 7210 К 2413

D Д 7470 К 2413

E Д 2413 К 2180

133. Табылған қателер мен бұзушылықтар қайда көрсетiледi?

A аудитордың жұмыс құжатында

B субектiнiң құжатында

C жетекшiде

D мемлекеттiк органдарда

E бас бухгалтерде

134. Негiзгi құралдардың есебiнiң типтi қателерi негiзгi құралдарды уақтылы есепке алмау

A материалдық ресурстар мен материалдық емес активтердi кiрiске алмау

B түскен НҚ- дың бастапқы құнын дүрыс есептемеу

C НҚ қозғалысының есебiндегі шоттардың дұрыс корреспонденциясы

D түгендеудi немқұрайлы жүргiзу

E дұрыс емес корреспонданция

135. Әкiмшiлiктегi негiзгi құралдардың амортизациясының есептелiнуiнiң және есеп шоттарының көрсетiлуiнiң дұрыстығын тексеру.

A Д 2421-2429 К 7210

B Д 7210 К 2421- 2429

C Д 7110 К 24 2 1-2429

D Д 2421-2429 К 7110

E Д 7320 К 2421-2429

136. Негiзгi құралдардың шығуы бойынша операцияларды тексеруде қандай тәсiл қолданылады.

A жаппай және талғамалы

B арифметикалық

C аналитикалық

D оперативті

E жаппай әдiс

137. Негiзгi құралдарды тегiн бергенде субъектiмен не төленедi.

A сауда үстеме бағасы

B бағасын кемiту

C сату жеңілдігі

D айып

E ҚҚС

138.Негiзгi құралдардың құны олардың жөндеу сомасына көбейе ме?

A көрсетілмеген

B бекiтiлмеген

C төмендейдi

D көбейедi

E көбеймейдi

139. Жетiспеушiлiк сомалары айыпкер анықталмағанда қайда жатқызылады?

A Д 7470 К 2180

BД 5410 К 2150

CД 5410 К 1251

DД 2180 К 7210

EД 7210 К 2180

140. Негiзгi құралдарды жалға берудiң және қайтарып алудың негiзi болып табылады.

A жалға алу келiсiмi; қабылдау - беру актiсi

B сатып алу - сату келiсiмi

Cжою актiсi, есептен шығару актiсi

D қабылдау беру актiсi, есептен шығару актiсi

E инвентарлық карточка

141. Материалдык емес активтер аудитiнiң мақсаты не?

A типтік қателерді тексеру

B МЕА құрамы мен құрылымын анықтау

C МЕА амортизациясын есептеуiн тексеру

D МЕА барын және сақталуын анықтау

E есеп пен есеп беруде материалдык емес активтер көрсетiлуiнiң заңдылығын жөне дұрыстығын дәлелдеу

142. Материалдык емес активтердiң аудитiнiң мiндеті МЕА құрамы, құрылымын анықтау, меншiк құқығын…болып табылады?

A техникалық жағдайын талдау

B МЕА түгендеу сапасын бағалау табылады

C МЕА есебiнiң дұрыстығын дәлелдеу

D МЕА меншiк құқығын дәлелдеу

E есебiнiң дұрыстығын дәлелдеу

143.МЕА аудитiнiң ақпарат көздерi: сату - сатып алу келiсiмi, авторлық келiсiмдер, қабылдау - беру актiлерi, пайдалану құқығы…

A лицензиялар, патент

B гудвилл, патент

C куәлiгi, лицензиялар

D бағдарламалық қамтамасыз ету

E ұйымдастыру шығындары

144. МЕА тән ерекшелiктер: физикалық негiзi жоқ, табыс әкелу қасиетi

A гудвиллді анықтау

B 1 жыл қолдану

C тәуекелдiң жоғарылығы

D 5 жылдан аса қолдану

E 1 жылдан аса қолдану

145. МЕА есебiнiң ІБЖ тесттiлеу нәтижесiнде МЕА сақталуын, тиiмдi пайдаланылуын қамтамасыз ету анықталады?

A бастапқы құнын анықтау

B МЕА меншiк құқығын дәлелдеу

C МЕА есебiнiң дұрыстығын анықтау

D әкiмшiлiктiң есепке деген ойы

E МЕА тиiмдi пайдалануын қамтамасыз ету

146. МЕА құрылымын қарастырғанда аудитор неге назар аударады?

A есепке алынған МЕА тiзiмiне

B пайданы пайдалану мерзiмiне

C сатып алу – сату шартына

D бастапқы құнға

E 1 жылға дейiнгі лицензияларды қате енгiзу

147. МЕА пайдалы пайдалану мерзiмi қалай бекiтiледi, егер оны анықтау мүмкiн болмаса?

A 1 жыл

B 2 жыл

C 3 жыл

D 5 жыл

E 10 жыл

148. МЕАамортизациясын есептеуде маңызды көрсеткiштер болып пайдалы пайдалану мерзiмi

 

A баланстық құн

B бастапқы құн

C ағымдағы құн

D жойылу құны

E топтың құндық балансы

149. Материалдық емес активтер амортизациясын есептеудегi бухгалтерлiк жазудың дұрыстығын дәлелдеу

A Д 8014 К 2740

B Д 8045 К 2740

C Д 2740 К 8045

D Д 2740 К 8014

E Д 2740 К 2730

150. Материалдық емес активтердi өткiзудегi бухгалтерлiк жазудың дұрыстығын тексеру?

 

A Д 2180 К 6280

B Д 6280 К 2180

C Д 6210 К 2180

D Д 2730 К 1040

E Д 2180 К 6210

151. Қаржылық инвестициялар аудитi құқық пен мiндеттемелер; ұсыну және ашып көрсету мынадай бағыттар бойынша жүргiзiледi:

A бар болуы; бағалау, ұсыну және ашып көрсету

B толықтығы; эмиссия, сату

C бар болуы, эмиссия, бағалау

D бар болуы; толықтығы; бағалау

E шығу; қайтарып алу

152. Бағалы қағаздардың түсуi қандай құжатпен дәлелденедi?

A сатып алу – сату актісі, баланс

B бас кiтап, шот-фактура

C БҚ тiркеу кiтабы, накладнойлар

D бас кiтапт, баланс

E сатып алу - сату актiсi, БҚ тiркеу кiтабы

153. Қаржылық инвестиция аудитiнiң типтi қателерi - бұл :

A бекiтiлген талаптарды бұзбай, оларды толтыр

B нақты дәлелдейтiн құжаттардың болмау

C шоттардың корреспонденциясын дұрыс көрсетуде

D номиналдық құнын дұрыс анықтау

Eнарық құнын анықтау

154. Шыққан қаржылық инвестициялар қандай құнмен есептен шығарылады?

A номиналдық құнмен

B сатып алу құнымен

C сыймен шығарылған құнмен

D жеңiлдiкпен шығарылған құнмен

E қалдық құнмен

155. Материалдардың түсуi қандай құжаттармен расталады?

A жабдықтау келiсiмi, шот - фактура, кiрiс ордер

B материалдардың қоймадағы карточкасы

C есептен шығару, материалдарды қабылдау актiсi, сенiмхат

Dжабдықтау шарты, инвентарлық карточка

Eсенiмхат, материалдарды қабылдау туралы акт

156. Тауарлы материалдық босалқылардың сақталуы мен пайдаланылуын бақылау кiммен жүргiзiледi?

A түгендеу комиссиясымен

B салық комитетiмен

C бухгалтериямен

D аудитормен

E қойма меңгерушісімен

157. Қойма шаруашылығын тексеруде аудитор ненi тексередi?

A қойма шаруашылығының жағдайын

B қойма санын, сыйымдылығын, сигнализацияның барын

Cсыйымдылығын

Dматериалдардың қойма есебiнiң карточкасын

Eсигнализациямен қамтамасыз ету

158 Тауарлы материалдық босалқылардың толық және уақтылы келiп түсуi қалай тексерiледi?

A iрiктеп тексерумен.

Bжаппай тексерумен

Cарифметикалық тексерумен

Dқарсы тексерумен

Eсенім хатпен

159. Бағалы қағаздардың сатылуын дәлелдейтiн құжаттар, бұл- облигацияларды өтеу бойынша патент

A тауарлы-транспорттық накладнойлар

B накладнойлар

C жабдықтау шешiмi

D сатып алу-сату актiлерi.

E сенім хат

160. Егер жабдықтаушы КР резидентi болмаса, сатып алынған материалдар бойынша ҚҚС өтелiнедi ме?

A есептiк саясатқа байланысты

B бекiтiлмеген

C құнды көрсетіледі

D өтелінбейді

E өтелінеді

161. Материал есебiндегi типтi қателер:

A есептік бағамен есептен шығару

B шығын нормаларын сақтау

C үстеме бағасы бойынша арифметикалық қателер

D есептiк саясатты сақтау

E кiрiстелмеген материалдарды есептен шығару

162. Есеп берушiлермен есеп айырысу есебiн растайтын дәлел болып не табылады?

A есептердi салыстыру

B ұйым қызметкерлерiнен алынған мәлiметтер

C аванстық есептерді талдау

D арифметикалық тексеру

E түгендеу

163. Есеп берушiлермен есеп айырысуды тексеруде дәлел болып не табылады?

Aакционерлердiң жалпы жиналысының хаттамасы

Bжетекшi бұйрығы

Cбухгалтерия анықтамасы

Dмәжiлiс хаттамасы

Eаванстық есеп

164. Субьектiде кассалық операцияларды жүргiзу тәртiбi бекiтiледi:

A кассирмен

B бас бухгалтермен

C ҚР Ұлттық Банкiмен

D ҚР Қаржы Министрлiгiмен

E Салық комитетімен

165. Кассада нақты ақша сақтауга байланысты iс жүзiндегi тәртiптi сақтамағандағы айып санкциясының мөлшерi:

A аудиттелетiн тұлгамен бекiтiледi

B бекiтiлмеген

C еселенген мөлшерде

D еселенбеген мөлшерде

E 50%

166. Түгендеу нәтижесiнде анықталған кассадағы ақшалы қаражаттың артықшылығы:

A бухгалтерияға өткізіледі

B шығынға жатқызылады

C бюджетке аударылады

D МЖТ-ы қайтарылады

E кiрiстеледi

167. Өнiм шығарудың оперативтi бақылауы ненi қарастырады?

A жоспарлы тапсырмаларды тексеру

Bөнiммен жабдықтау келiсiмi бойынша мiндеттемелердi уақытылы орындау

Cтехнологиялық процестi тексеру

Dесепке алынбаған өнiмдi тексеру

E өнімділікті тексеру

168. Дайын өнiмдi жүйелi тексеру бұл - технологиялық процесс, өндiрiс көлемiн …

A өнімді сату

B дайын өнiмдi түгендеу

C сан мен сапа құжаттары

D өнiмнiң көлемiн, ассортиментiн, тексеру

E ассортиментiн, сапасын бақылау

169. Өнiмдi түгендеуде анықталған жетiспеушiлiк есепте қалай көрсетiледi?

A Д 7210 К 1330

B Д 5410 К 1330

C Д 2150 К 1330

D Д 2180 К 1330

E Д 7210 К 2150

170. Шығындар есебiн тексеруде, аудитор танысугға мiндеттi технологиялық ерекшелiгiмен, өндiрiс типiмен

A технологиялық процеспен

B ұйымдастыру құрылымымен, технологиялық процесiмен

C ұйымдастыру ерекшелiгiмен

D өнiм түрлерi және ресурстармен

E шығындар есебiнiң әдiсiмен

171. Ақша қаражаттарының жетiспеушiлiгiн жалақыдан шегерудiң есепте көрсетiлуiнiң дұрыстығын тексеру

A Д 3350 К 2150

B Д 3350 К 1010

C Д 2150 К 3350

D Д 1010 К 3350

E Д 7210 К 3350

172. Уақытша жұмысқа жарамсыз күндерiне жәрдем ақы төлеудiң тәртiбi қалай?

A 1-айлық есептiк көрсеткiштiң 10 еселенген мөлшерiнде

B ең төменгi жалақының 10 еселенген мөлшерiнде

C ең төменгi жалақы мөлшерiнде

Dесептелмейдi

EБір айлық есептік көрсеткіштің 20 еселенген мөлшерде

173. Еңбек ақыдан шегерiмдердi тексергенде, аудитор ненi тексередi?

A жеке табыс салығын, алименттердi, басқа да шегерiмдердi

B табыс салығын және басқа да шегерiмдердi

C орташа жалақыны, жеке табыс салығын

D СК сәйкес табыс салығын

E орташа жалақыны, кезекті демалысты

174. ҚР - да "Еңбек туралы Заң" қашан қабылданды және күшiне ендi?

A2000 ж желтоқсанда, 1.01.2001ж

B2000 ж қаңтарында, 1.01.2000ж

C1999 ж қазанында, 1.01.2000ж

D1999 ж қарашасында, 1.01.2000ж

E1999 ж желтоқсанда, 01.01.2000ж

175. Iс сапар шығындарын төлеу нормасы бұл

A ҚҚС

Bқалааралық телефон байланысы

Cбір айлық есептік көрсеткіш

Dқонақ үй шарттары

Eтәулiктiк, жол ақысы, пәтер жалдау шығындары

176. Жеке табыс салығын ұстаған кезде қызметкердiң салық салынатын табысынан шегеріледі?

Aайлық есептiк көрсеткiш

B зейнетақыны

C алименттер

D бекiтiлмеген

E әлеуметтік сақтандыруға

177. Бiр айдағы еңбек ақы (табыс) - 10000тг. Бұл сомадан жинақтаушы зейнет ақы қорына 10% аударылыда. Қай сомадан табыс салығы шегерiледi?

A 8000тг

B 8275тг

C 10000тг

D 9275тг

E 9000тг

178. Келiсiмнiң шарты бойынша есептелген айыптар, өсiмдер, ауытқулар және басқа да санкциялар табыстың қай түрiне жатады?

A негiзгi емес қызметтен түскен кiрiсДата добавления: 2015-09-15; просмотров: 5863. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.49 сек.) русская версия | украинская версия