Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Практичне заняття 1. Тема: Укладення трудового договору (2 год.).
Робочий зошит для підготовки до практичних занять з трудового права: частина 2.

Завдання для самостійної роботи (4 год.).

1. Підготувати форму (зразок)[11]:

наказу про прийняття на роботу неповнолітнього; наказу про прийняття на роботу за сумісництвом; наказу про прийняття на роботу юрисконсультом із встановленням строку випробування.

2. Підготувати науково-практичний коментардо однієї з наступних статей або частини статті[12]:24, 24–1, 25, 25–1, 29, 30 КЗпП України.

3. Провести порівняльний аналізнорм КЗпП, проекту Трудового Кодексу України та Трудового Кодексу РФ[13] в частині врегулювання укладення трудового договору.

4. Скласти таблицю по одному з питань:

а)обмеження при прийнятті на роботу;

б)гарантії при прийнятті на роботу.

5. Розробитипосадову інструкцію.

Рекомендована література:

Основна література:

1. Болотіна Н.Б. Трудове право України: підруч. – [5–те вид., перероб. і доп.]. – К.: Знання, 2008. – 860с.

2. Прилипко С.М., Ярошенко О.М. Трудове право України: підруч. – [2–ге вид., перероб. і доп.]. – Харків: Видавництво “ФІНН”, 2009. – 728с.

3. Трудове право: підручник / М.І. Іншин, В.І. Щербина, Д.І. Сіроха та ін. за ред. проф. М.І. Іншина та доц. В.І. Щербини. – Х.: НікаНова, 2012. – 560с.

4. Трудове право України: Академ. курс: підруч. [для студ. юрид. спец. вищ. навч. закл.] / [П.Д. Пилипенко, В.Я. Буряк, З.Я. Козак та ін.]; за ред. П.Д. Пилипенка. – 3. вид., переробл. та доп. — К. : Видавничий Дім «Ін Юре», 2007. — 536c.

Додаткова література:

1. Бабенко Е.В. Правове регулювання укладення та зміни трудового договору: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / Е.В. Бабенко – К., 2013. – 19 с.

2. Волинець В.В. Забезпечення виконання зобов’язань за трудовим договором: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / В.В. Волинець. – К., 2011. – 16 с.

3. Мороз С.В. Правове регулювання укладення трудового договору: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. юрид. наук: 12.00.05 “Трудове право; право соціального забезпечення” / С.В. Мороз – К., 2012. – 20 с.

4. Тищенко О.В. Проблеми правового регулювання запровадження тестування при прийнятті на роботу працівників / О.В. Тищенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. . – 2005. – № 12. – С. 52 – 56.

5. Тищенко О.В. Значення трудової книжки як основного документа про трудову діяльність працівника в сучасних умовах / О.В. Тищенко // Бюлетень Міністерства юстиції України. – 2006. – №1. – С. 29 – 33.

Нормативні акти:

1. Конституція України // Відомості Верховної Ради України. – 1996. – № 30. – Ст. 141.

2. Конвенція МОП № 158 „Про припинення трудових відносин з ініціативи підприємця” 1982р.: Ратифікована Верховною Радою України 04.02.94.

3. Кодекс законів про працю України від 10.12.1972р. із змінами та доповненнями.

4. Кодекс України про адміністративні правопорушення від 07.12.84 // Відомості Верховної Ради УРСР. – 1984. – додаток до № 51. – Ст.1122.

5. Кримінальний кодекс України від 05.04.01 // Відомості Верховної Ради України. – 2001. – № 25-26. – Ст.131.

6. Про захист персональних даних: Закон України від 01.06.2010 № 2297-VI // Офіційний вісник України. – 2010. - № 49 (09.07.2010). - Ст. 1604.

7. Про охорону праці: Закон України від 14.10.92 // Відомості Верховної Ради України. – 1992. – № 49. – Ст. 668.

8. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Закон України від 15.09.99 // Відомості Верховної Ради України. – 1999. – № 45. – Ст. 397.

9. Про державну службу: Закон України від 16.12.93 // Відомості Верховної Ради України. – 1994. – № 52. – Ст. 490.

10. Про державну службу: Закон України від 17.11.11 № 4050-VI (набирає чинності з дати визначеної в документі) // Відомості Верховної Ради України. – 2011. - № 26 (29.06.2012) – Ст. 273.

11. Про впорядкування застосування контрактної форми трудового договору: Постанова Кабінету Міністрів від 19.03.94 №170 // Зібрання постанов Уряду України. – 1994. – № 7. – Ст. 172.

12. Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.93 // Зібрання постанов Уряду України. – 1993. – № 6. – Ст. 121.

13. Про типову форму контракту з керівником підприємства, що є у загальнодержавній власності: Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.95 // Зібрання постанов Уряду України. – 1995. – № 11. – Ст. 264.

14. Положення про порядок укладання контракту при прийнятті (наймі) на роботу працівників: Затверджено постановою Кабінету Міністрів від 19.03.94 № 170 // Зібрання постанов Уряду України. – 1994. – № 7. – Ст. 172.

15. Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій: Затверджено постановою Кабінету Міністрів від 03.04.93 № 245 // Зібрання постанов Уряду України. – 1993. – № 9. – Ст. 184.

16. Положення про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій: Затверджено наказом Міністерства праці України від 28.06.93 № 43 // Людина і праця. – 1993. - № 8.

17. Про трудові книжки працівників: Постанова Кабінету Міністрів України від 27.04.93 № 301 // Зібрання постанов Уряду України. – 1993. – № 10. – Ст. 197.

18. Про умови праці робітників і службовців, зайнятих на сезонних роботах: Затверджене Указом Президії Верховної Ради СРСР від 24.09.74 № 310-ІХ.

19. Питання видачі, продовження дії та анулювання дозволу на застосування праці іноземців та осіб без громадянства : Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27.05.13 № 437 // Офіційний вісник України. – 2013. - №48. – Ст. 1722.

20. Про затвердження Типової форми контракту з працівником: Наказ Міністерства праці і соціальної політики України від 15.04.94 №23 // Людина і праця: Інформаційний бюлетень Міністерства праці України. – 1994. – № 6.

21. Інструкція про порядок ведення трудових книжок працівників: Затверджена наказом Міністерства праці України від 29.07.93 № 58 // Праця і зарплата. – 2001. - № 27. – Липень.

22. Типові правила Внутрішнього трудового розпорядку для робітників і службовців: Затверджені постановою Держкомпраці СРСР за погодженням з ВЦРПС від 20.07.84 // Бюллетень Госкомтруда СССР. – 1984. - №11.

Судова практика:

1. Рішення Конституційного Суду України у справі за конституційним зверненням Київської міської ради професійних спілок щодо офіційного тлумачення ч.3 ст.21 КЗпП України (справа про тлумачення терміна “законодавство”) від 09.07.98 // Офіційний вісник України. - 1998. - № 32. - Ст. 1209.

2. Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності: Рішення Конституційного суду України у справі за конституційним поданням народних депутатів та Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо відповідності Конституції України статтей 8, 11, 16 Закону України. – Київ. – 2000 – Спр. 1-36/2000.

3. Про застосування Конституції України при здійсненні правосуддя: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 01.11.1996р. № 9 // Юридичний вісник України. - 1996. - 28 листопада - 4 грудня. - № 48(74).

4. Про практику розгляду судами трудових спорів: Постанова Пленуму Верховного Суду України від 06.11.92 № 9 // Збірник поточного законодавства і нормативних актів, арбітражної і судової практики. - 1998. - №38.

Тема 13.ЗМІНА ТРУДОВОГО ДОГОВОРУ (10 год.).

Лекція 1. Зміна трудового договору (2 год.)

1. Поняття змін трудового договору.

2. Поняття переведення на іншу роботу і його відмінність від переміщення.

Лекція 2. Зміна трудового договору (2 год.)

1. Види переведень на іншу роботу та порядок їх здійснення.

2. Зміна істотних умов праці.


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 415. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.036 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7