Студопедия — Философия пәнінен сынаққа арналған бағдарлама сұрақтар.
Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Философия пәнінен сынаққа арналған бағдарлама сұрақтар.


1. Көзқарастың түсінігі. Көзқарастың тарихи түрлері: миф(аңыз), дін, философия.

2. Мифологиялық және діни көзқарастар, философияның алғышарты.

3. Философиялық көзқарастың мәні.

4. Философияның пәні мен қызметі, оның қоғамдағы рөлі.

5. Философияның негізгі сұрағы. Материализм және идеализм - философияның екі

негізгі бағыты.

6. Қытай философиясының негізгі бағыттары.

7. Көне үнді философиясының негізгі бағыттары мен мектептері.

8. Көне грек философиясы: ойшылдары мен негізгі мектептері.

9. Философияның тарихи түрлері, олардың әлеуметтік жағдайлармен

байланыстығы.

10. Антика философиясы.

11. Көне грек материалистері.

12. Көне Грециядағы идеалистік философияның өкілдері.

ІЗ.Көне Грециядағы диалектикалық ілімнің қалыптасуы (Гераклит, Элей мектебі,

софистер).

14. Көне Рим философиясы: дәстүр мен жаңа идеялардың дамуы.

15. Батыс Европадағы Орта ғасыр философиясы, Номинализм мен

реализм арасындағы күрес.

16. Шығыс Ренессансының философиясы. әл-Кинди, әл-Фараби, Ибн-Сина

(Авицена), Ибн-Рушд (Аверроэс).

17. ХVII ғасыр философиясы (Ф.Бэкон, Р. Декарт, ДжЛокк, Г. Лейбниц). 18.ХVII-

ғасырдың философиясы (Ж.Ламетри, Д.Дидро, К.Гелъвеций, П.Гольбах,

Вольтер).

18.ХVШ-ғасырдағы француз материалистер діннің шығуы мен мәні туралы ілімі.

19. Марксизм философиясының қалыптасуының тарихы және теориялық көздері.

20. Қайта өрлеу философиядағы антропоцентризм мен гуманизм.

21. Орта ғасырдағы шығыс мұсылман философиясы.

22. Қайта өрлеудегі натурфилософия мен диалектика (Дж.Бруно, Н.Кузанский).

23. Жаңа заман философияның негізгі мектебі мен бағыттары (Ф.Бэкон, Р.Декарт,

Д.Юм, Б.Спиноза, Д. Беркли).

24. Немістің классикалық философиясы (Кант, Гегель, Фейербах).

25. Қазіргі замандағы марксизмнің теориясы мен практикасын сынау.

26. ХVIII-ХІХ ғасырдағы орыс философиясының дәстүрі мен ерекшелігі.

27. Классикалық философияның негізгі принциптерін сын елегінен өткізу.

29. Биклассикалық философия: А,Шопенгауэр, В. Ницше, З.Фрейд.

30. Экзистенциалдық философия және оның түрлері. Адам еркіндігі мен

жауапкершілігі.

31. XX ғасырдың діни философиясы: дәстүрлік және жаңартуға бет алу.

32. Неопозитивизм мен оның түрлері.

ЗЗ. Қазақтың көшпелі тұрмысының сипатының, ауызша шығармада, әдет-

ғұрыптары мен дәстүрінде бейнеленуі,

34. Орта ғасырдағы қазақ жеріндегі ұлы ойшылдар (Қорқыт ата, Жүсіп Баласағұни,

Дулати, Асан қайғы).

З5."3ар-заман" дәуірі ақындарының қоғамдық-саяси ойлары (Дулат, Шортанбай,

Мұрат).

36. XX ғ. басындағы қазақтың қоғамдық-саяси ойшылдары

Ш.Қудайбердиев, А.Байтұрсынов, С.М. Торайғыров).

37. XIX ғасырдағы қазақ демократ-ағартушылары Ш.Уәлиханов, Ы.Алтынсарин,

А.Құнанбаев).

38. Алашорда және оның рөлі (А.Бөкейханов, Х.Досмұхамед, М.Шоқай, М

Тынышбаев).

39. ХХ ғасырдағы қазақ ағартушыларының патриархалдық дәстүрмен әйел теңдігі

үшін күресі (Міржақып Дулатов, Жүсіпбек Аймауытов, С.М.Торайғыров).

40. Болмыс, субстанция, әлем бірлігі ұғымдары. Материя категорясы және оның

фундаментальдық маңызы.

41. Қозғалыс түсінігі. Қозғалыс – материя болмысының түбегейлі формасы.

Қозғалыстың негізгі түрлері, олардың сапалық ерекшеліктері және байланысы.

42. Кеңістік пен уақыт. Материалдық болмыстың түрі. Материя бірлігі, кеңістік пен

уақыт туралы философиялық түсініктегі салыстырмалық теорияның маңызы.

43. Бейнелеу – материяның жалпы қасиеті. Ақпараттық бейнелеу түрлері. Сана –

бейнелеудің жоғарғы түрі. Сана және тіл.

44. Философиядағы сана мәселесі. Материалистік философия жүйесіндегі сана

категориясының рөлі.

45. Қоғамдық сананың құрылымы, қызметі және түрлері. Қоғамдық және жеке сана,

олардың байланысы.

46. Қоғамдық сананың формалары, олардың өзара байланысы.

47. Саяси және құқылық сана.

48. Өнегелік сана адам іс-әрекетінің реттеушісі.

49. Дін – қоғамдық сананың түрі.

50. Идеология және қоғамдық психология.

51. Диалектиканың философиялық ілім ретінде қалыптасуы.

52. Болмыстың жан-жақты байланысы және олардың диалектикалық категорияларда

берілуі – жеке және жалпы. Құбылыс пен мән.

53. Болмыстық құрылыстың байланысы. Бөлік пен бүтін. Түр мен мазмұн. Жүйелік

принцип.

54. Детерминациялық байланыс: себеп пен салдар, кездейсоқтық пен қажетілік,

мүмкіндік пен шындық.

55. Даму мәселесі. Сандық пен сапалық өзгерістер диалектикасы.

56. Болмыс пен танымның қарама-қайшылығы. Диалектикалық қарама–қарсылық.

57. Диалектикалық терістеу. «Терістеуді – терістеу». Циклдық және бірте-бірте

өзгеру.

58. Табиғат түсінігі. Табиғи орта – адамның өмір сүру жағдайы мен оның табиғи

алғышарттары.

59. Табиғат пен адамның өзара қатынасы.

60. Биосфера және ноосфера. Ғылыми-техникалық прогресс пен қоғамның табиғи

қатынасын гуманизациялау мәселесі.

61. Таным – объекттік шындықты бейнелеу. Танымның субъектісі мен объектісі.

62. Сезімдік таным, оның түрлері, ерекшеліктері және рөлі.

63. Рационалдық таным, оның негізгі түрлері мен маңызы.

64. Сезімдік және рационалдық танымның бірлігі.

65. Философиядағы ақиқат мәселесі. Ақиқаттың объективтілігі.

66. Ақиқат – процесс ретінде. Салыстырмалы және абсолюттік ақиқаттың

диалектикасы.

67. Ғылыми танымның әдісі мен түрі. Танымның эмпирикалық және теориялық

деңгейлері.

68. Эмпирикалық танымның әдісі.

69. Модельдік эксперимент.

70. Танымның жалпы логикалық әдісі: анализ бен синтез, индукция мен дедукция.

71. Антология және оның ғылыми танымдағы рөлі.

72. Ғылыми танымның тарихи және логикалық әдісі, олардың өзара қатынасы.

73. Мәселе, гипотеза, теория ғылыми танымның формалары және олардың

қоғамдағы рөлі.

74. Философиядағы адам мәселесі.

75. Адамдағы табиғаттылық және әлеуметтілік, олардың бірлігі, адамның үйлесімді

дамуының факторы.

76. Адам өмірі: оның құндылығы және өзіндік құндылығы.

77. Кісі, адам, индивид, дара адам, ұғымдарының диалектикасы.

78. Адам қоғам өмірінің объектісі және субъектісі.

79. «Қажеттілік» және «бостандық» категориялары. Қоғамды демократияландыру

және либералдандыру.

80. Ғылым мен техниканың философиялық мәселелері.

81. Практика ұғымы.

82. Техника және адам. Батыс философтары ҒТП жағдайында адамның өз «менін»

жоғалту қаупі туралы.

83. Қоғам дамуына философиялық көзқарастың қалыптасуы.

84. «Қоғамдық болмыс» пен «қоғамдық сана» категориялары.

85. Қоғам мен оның тарихын материалистік тұрғыдан түсінудің мәні.

86. Материалдық өндіріс – қоғам өмірі мен дамуының негізі.

87. Әлеуметтік – тарихи практикадағы субъективтік, объекивтік диалектикасы.

88. «Қоғамдық экономикалық формация» ұғымы. Қоғам дамуы табиғи-тарихи

процесс.

89. Базис пен қондырма. Экономика және саясат.

90. Тарих процесін типтеу мәселесі: теориялық модельдер және нақты қоғам.

91. Материалдық және рухани өндіріс ұғымдары. Рухани қажеттіліктер және рухани

құндылықтар.

92. Экономика және саясат, олардың байланысы.

93. Тарихи процестің қозғаушы күшетері мен субьектілері.

94. Әлемдік тарихтың бірлігі мен көптүрлілігі.

95. Қоғамдық прогресс және оның өлшемі.

96. Бостандық – қоғамдық прогрестің жемісі.

97. Мәдениеттің философиялық түсінігі. Материалдық және рухани мәдениет.

98. Мәдениеттегі дәстүр мен жаңашылдық.

99. Мәдениет қоғам дамуының жемісі. Мәдениет пен өркениет.

100.Адам өркениетінің негізгі кезеңдері.

101.Алдын-ала анықтаудың ғылыми өлшемі. Қазіргі кезеңдегі ғылыми - әлеуметтік

және рухани прогресстің қатынасы.

102.Әлеуметтік алдын-ала анықтау және әлеуметтік болжаудың негізгі әдістері.

103.Ғылыми – техникалық революция және болшақтың баламалары.

104.Әлемдік мәселелер және әлеуметтік прогресс.

105.Экологиялық мәселелер, олардың әлемдік сипаты және шешу жолдары.

106.Адамзат болашағы және нақты тарихи процесс.

 
Дата добавления: 2015-09-18; просмотров: 2108. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Композиция из абстрактных геометрических фигур Данная композиция состоит из линий, штриховки, абстрактных геометрических форм...

Важнейшие способы обработки и анализа рядов динамики Не во всех случаях эмпирические данные рядов динамики позволяют определить тенденцию изменения явления во времени...

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ МЕХАНИКА Статика является частью теоретической механики, изучающей условия, при ко­торых тело находится под действием заданной системы сил...

Теория усилителей. Схема Основная масса современных аналоговых и аналого-цифровых электронных устройств выполняется на специализированных микросхемах...

Стресс-лимитирующие факторы Поскольку в каждом реализующем факторе общего адаптацион­ного синдрома при бесконтрольном его развитии заложена потенци­альная опасность появления патогенных преобразований...

ТЕОРИЯ ЗАЩИТНЫХ МЕХАНИЗМОВ ЛИЧНОСТИ В современной психологической литературе встречаются различные термины, касающиеся феноменов защиты...

Этические проблемы проведения экспериментов на человеке и животных В настоящее время четко определены новые подходы и требования к биомедицинским исследованиям...

Огоньки» в основной период В основной период смены могут проводиться три вида «огоньков»: «огонек-анализ», тематический «огонек» и «конфликтный» огонек...

Упражнение Джеффа. Это список вопросов или утверждений, отвечая на которые участник может раскрыть свой внутренний мир перед другими участниками и узнать о других участниках больше...

Влияние первой русской революции 1905-1907 гг. на Казахстан. Революция в России (1905-1907 гг.), дала первый толчок политическому пробуждению трудящихся Казахстана, развитию национально-освободительного рабочего движения против гнета. В Казахстане, находившемся далеко от политических центров Российской империи...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2023 год . (0.01 сек.) русская версия | украинская версия