Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Приклад
У жовтні 2002 р. підприємство придбало книги на загальну суму 500 грн (без ПДВ).

 

Зміст господарської операції Сума, грн Д-т К-т
Згідно з договором із видавництвом отримано книги
Відображено суму ПДВ
Оплачено вартість книг

Введення в експлуатацію бібліотечних фондів відображається проводкою:

Д-т 111"Бібліотечні фонди"

К-т 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних мате­ріальних активів"

Облік малоцінних необоротних матеріальних активів ве­деться на рахунку 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи". На цьому рахунку відображаються вартість предметів, строк корисного використання яких більший за один рік, зокрема спеціальних інструментів і спеціальних пристосувань. Вартість таких активів погашається шляхом нарахування зносу за встанов-


Облік інших необоротних матеріальних активівленою нормою, що визначається підприємством самостійно, з ура­хуванням очікуваного методу використання цих об'єктів.

Аналітичний облік необоротних матеріальних активів ведеться за кожним інвентарним об'єктом.

Приклад

Підприємство придбало офісні меблі на суму 1500 грн:

— письмові столи (5 шт. за ціною 200 грн);

— стільці (5 шт. за ціною 100 грн).

Вартість перевезення транспортною організацією — 120 грн.

 

Зміст господарської операції Сума, грн Д-т К-т
Оприбутковано офісні меблі
Відображено суму ПДВ
Оплачено рахунок постачальника
Оплачено рахунок транспортної організації: — відображена вартість перевезення меблів — відображено суму ПДВ 631 153 641 311 631 631

Введення в експлуатацію малоцінних необоротних активів від­ображається проводкою:

Д-т 112 "Малоцінні необоротні матеріальні активи" К-т 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних мате­ріальних активів".

Облік тимчасових (нетитульних) споруд ведеться на ра­хунку 113 "Тимчасові (нетитульні) споруди". До них належать дрібні об'єкти допоміжного характеру, які використовуються для потреб будівництва і не включені до титулу: паркани та огорожі (за винятком спеціальних, архітектурно оформлених), необхідні для виробництва робіт, огорожі майданчиків, ділянок тощо; пе­ренесення з креслень на натуру контурів майбутніх об'єктів при розбивці будівель і споруд; пристосування з техніки безпеки; складські приміщення (комори) і навіси при об'єктах будівни­цтва; приміщення для обігріву робітників; перехідні містки, хо-Розділ 6


дові дошки; настили, драбини, сходи; тимчасові розводки в ме­жах робочої зони від магістральних і розвідних мереж електро­енергії, води, газу і повітря; тачки, лавки та інший дрібний інвен­тар для монтажних і такелажних робіт тощо.

Витрати на спорудження тимчасових споруд відображаються за дебетом рахунка 153 "Придбання (виготовлення) інших необо­ротних матеріальних активів" у кореспонденції з рахунками 20, 23, 65, 66 та ін. Понесені витрати списуються з кредиту рахунка 153 в дебет рахунка 113 "Тимчасові (нетитульні) споруди".

Введення в експлуатацію тимчасових (нетитульних) споруд оформляється актом за формою 8-кб, де зазначають дату будів­ництва і найменування прийнятого в експлуатацію об'єкта, об­ліковий код, площу чи об'єм, фактичну собівартість, очікуване повернення матеріалів і витрати за розбирання, строк експлуа­тації, суму щорічного погашення об'єкта і особу, відповідальну за повернення матеріалів.

Аналітичний облік тимчасових (нетитульних) споруд ведеться у відповідних регістрах обраної форми обліку. Вартість таких споруд погашається шляхом нарахування зносу.

Приклад

Будівельна організація уклала договір підряду на будівництво магазину.

Нормативний термін будівництва — 5 місяців. У перший місяць було споруджено приміщення для обігріву робітників на суму 5050 грн, оскільки роботи проходили зимою. При цьому було понесено такі витрати:

1) матеріали — 3500 грн;

2) заробітна плата робітникам — 1000 грн;

3) на соціальні заходи — 400 грн;

4) транспортні послуги — 100 грн;

5) інші витрати на будівництво приміщення для обігріву — 50 грн.

Природні ресурси обліковуються на рахунку 114 "Природні ресурси". Сюди належать будівельний ліс, родовища нафти та газу, джерела мінеральної сировини, що належать до вичерпних ак­тивів. Особливістю їх є те, що вони при добуванні перетворю­ються на матеріальні запаси.


Облік інших необоротних матеріальних активів 135

 

Зміст господарської операції Сума, грн Д-т К-т
Відображено вартість витрачених матеріалів
Нараховано заробітну плату робітни­кам
Відраховано на соціальні заходи
Відображено вартість транспортних послуг
Відображено суму ПДВ
Відображено інші витрати на будів­ництво приміщення для обігріву робітників
Введено в експлуатацію приміщення для обігріву робітників

Вартість придбаних підприємством природних ресурсів відоб­ражається на рахунку 153 "Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних активів" згідно з оплаченими чи ак­цептованими рахунками продавців після їх оприбуткування. Ана­літичний облік природних ресурсів ведеться в таких розрізах: "Лісові угіддя", "Запаси нафти та газу" тощо.

Облік інвентарної тари здійснюється на рахунку 115. Інвен­тарною тарою називається тара, яка не передається (продається, купується) разом із продукцією. Вона може використовуватись для внутрішнього перевезення вантажів і для доставки продукції (товарів) споживачам (покупцям). Але при цьому тара зберігає свою основну властивість: вона не передається споживачам, а за­лишається на балансі підприємства з терміном використання більший за один рік.

Облік тари ведеться в натурально-вартісному виразі. Аналі­тичний облік ведеться за кожним об'єктом з групуванням за видами тари: тара з деревини, тара з картону та паперу, тара з металу, тара з пластмаси, тара зі скла, тара з тканини та нетка­них матеріалів. За тарою, що обліковується у складі інших не­оборотних матеріальних активів, щомісячно нараховується знос за встановленими нормами амортизації до повного перенесення вартості на новий продукт. Якщо тара реалізується іншому


136_____________________________________________________ Розділ 6

підприємству, то ця операція відображається як реалізація майна підприємства.

Предмети прокату обліковують на рахунку 116 "Предме­ти прокату". Предметами прокату є об'єкти, що передаються громадянам у строкове платне користування (прокат). Отримання та прокат майна оформляються бланками за формою ПО-Ш та ПО-П2, які є документами суворого обліку.

Форма ПО-П1 (замовлення-зобов'язання, копія замовлення-зобов'язання) заповнюється у двох примірниках, другий видається замовнику. У цій формі зазначають дані про отримання пред­метів на прокат, їх стан, кількість та вартість.

Форма ПО-П2 (квитанція, копія квитанції) заповнюється ана­логічно до замовлення-зобов'язання. Вона призначена для прий­мання грошових коштів за прокат, за продовження строків про­кату, неповернення предметів прокату.

Облік інших необоротних матеріальних активів здійсню­ється на рахунку 117 "Інші необоротні матеріальні активи".

Основні проводки щодо обліку операцій з необоротними актива­ми обліковуються на рахунку 11 (табл. 1.6.1).

Таблиця 1.6.1. Основні проводки з обліку операцій з необоротними активами

 

Зміст господарської операції Дт К-т
Придбання іншого необоротного активу за плату
Оприбутковано необоротні активи, придбані у постачальника
Відображено суму податкового кредиту з ПДВ
Відображено витрати, пов'язані з придбанням необоротного активу
Відображено суму податкового кредиту з ПДВ
Відображено введення в експлуатацію необоротного матеріального активу

Облік інших необоротних матеріальних активів 137

Продовження табл. 1.6.1

 

Здійснено оплату: — за придбання необоротних матеріальних активів — послуги, пов'язані з їх придбанням 631 685 311 311
Створення іншого необоротного матеріального активу підрядним способом
Відображено витрати на роботи, виконані підрядником
Відображено суму податкового кредиту з ПДВ
Зараховано переданий об'єкт до складу інших необоротних матеріальних активів
Створення іншого необоротного матеріального активу господарським способом
Відображено фактичні витрати: — на виробництво; — утримано до Фонду соціального страхування; — нараховано заробітну плату; — на будівельні матеріали 153 153 153 153
Зараховано об'єкт до складу необоротних матеріальних активів
Одержання іншого необоротного матеріального активу як внеску до статутного капіталу
Відображено внесок учасника до статутного капіталу
Одержано необоротний матеріальний актив від учасника
Реалізація інших необоротних матеріальних активів
Відображено дохід від реалізації необоротного матеріального активу
Відображено податкові зобов'язання з ПДВ
Списано нарахований знос
Списано залишкову вартість необоротних активів
Ліквідація інших необоротних матеріальних активів
Списане знос ліквідованого активу 132 1 11


Розділ 6


Закінчення табл. 1.6.1

 

Відображено вартість ліквідованих необоротних матеріальних активів
Понесено витрати, пов'язані з ліквідацією
Відображено дохід від реалізації активу
Безоплатна передача інших необоротних матеріальних активів
Списано нарахований знос
Передано активи

6.3. Оцінка та переоцінка інших необоротних матеріальних активів

Є декілька видів оцінки інших необоротних матеріальних активів. Зокрема виділяють такі:

1. Первісна вартість — історична (фактична) собівартість не­оборотних матеріальних активів у сумі грошових коштів або спра­ведливої вартості інших активів, сплачених (переданих), витраче­них для придбання (створення) необоротних матеріальних активів.

2. Переоцінена вартість — вартість необоротних матеріаль­них активів після їх переоцінки.

3. Вартість, що амортизується — первісна або переоцінена вартість необоротних матеріальних активів за вирахуванням їхньої ліквідаційної вартості.

4. Ліквідаційна вартість — сума коштів або вартість інших активів, яку підприємство очікує отримати від реалізації (лікві­дації) необоротних матеріальних активів після закінчення стро­ку їх корисного використання, за вирахуванням витрат, пов'яза­них із продажем (ліквідацією).

5. Залишкова вартість — різниця між первісною вартістю і сумою нарахованої амортизації.

6. Справедлива вартість — сума, за якою може бути здійсне­ний обмін активу, або оплата зобов'язання в результаті операції між обізнаними, зацікавленими та незалежними сторонами.


Облік інших необоротних матеріальних активівВідповідно до П(С)БО 7 "Основні засоби" придбані (створені) інші необоротні матеріальні активи зараховуються на баланс підприємства за первісною вартістю, яка формується залежно від шляхів їх надходження. Такий процес формування первісної вартості показано в табл. 1.6.2.

Таблиця 1.6.2. Процес формування первісної вартості необоротних матеріальних активів

 

Шляхи надходження інших НМА Формування первісної вартості інших НМА
Придбання за грошові кошти Витрати на придбання
Придбання за рахунок кредитів банку Витрати на придбання, але без урахування витрат на сплату відсотків за кредит банку
Безоплатне одержання Справедлива вартість на дату отримання
Внесення до статутного капіталу Погоджена засновниками (учасниками) підпри­ємства їхня справедлива вартість
Створення власними силами Сума прямих і накладних витрат, пов'язаних зі створенням активу
Зарахування з виготов­леної продукції, това­рів тощо Собівартість активу, яка визначається згідно з П(С)БО 9 "Запаси" та 16 "Витрати"
Отримання в результа­ті обміну на подібний об'єкт Залишкова вартість переданого об'єкта. Якщо залишкова вартість переданого об'єкта переви­щує його справедливу вартість, то первісною вартістю буде справедлива вартість переданого об'єкта, а різниця належатиме до витрат звіт­ного періоду
Отримання в результа­ті обміну на неподіб­ний об'єкт Справедлива вартість переданого об'єкта, збіль­шена на суму грошових коштів або їх еквіва­лентів, що була передана (отримана) під час об­міну

Кожне підприємство переоцінює свої необоротні матеріальні активи, якщо їхня залишкова вартість більша ніж на 10 % відрізняється від справедливої вартості на дату балансу. У разі переоцінки одного об'єкта інших необоротних матеріальних ак­тивів на ту саму дату переоцінюють всі інші об'єкти групи, до якої належить цей об'єкт. Так, переоцінена первісна вартістьРозділ 6


об'єкта інших необоротних матеріальних активів визначається шляхом множення первісної вартості цього об'єкта на індекс переоцінки {ППВ = ПВ • Іп). Переоцінена сума зносу об'єкта інших необоротних матеріальних активів визначається шляхом множення зносу цього об'єкта на індекс переоцінки (ПСЗ = З- Іп). Індекс переоцінки визначається шляхом ділення справедливої вартості об'єкта, що переоцінюється, на його залишкову вартість. У результаті переоцінки інших необоротних матеріальних активів можливі як дооцінка, так і уцінка, які відповідно включаються до складу додаткового капіталу та до складу витрат.

6.4. Амортизація та вибуття інших необоротних матеріальних активів

Метод амортизації інших необоротних матеріальних активів обирається підприємством самостійно, з урахуванням очікуваного способу отримання економічних вигід від їх використання.

Амортизація інших необоротних матеріальних активів нарахо­вується протягом строку їх корисного використання (експлуа­тації), який встановлюється підприємством при визнанні цього об'єкта активом (при зарахуванні на баланс).

Амортизація інших необоротних матеріальних активів прово­диться щомісячно, починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому певний об'єкт став придатним для корисного викори­стання та призупиняється на період реконструкції, модернізації та добудови. Адже у процесі експлуатації інших НМА виника­ють витрати, пов'язані з їх поліпшенням. Якщо поліпшення об'єкта приводить до збільшення майбутніх економічних вигід (п. 14 ЩС)БО 7), такі витрати в бухгалтерському обліку включа­ються до складу капітальних витрат та накопичуються на субра­хунках рахунка 15 "Капітальні інвестиції", і потім збільшують вартість об'єкта інших НМА. Якщо такого збільшення не відбу­вається і витрати здійснено для підтримання об'єкта в робочому стані, витрати включаються до витрат періоду (п. 15 П(С)БО 7) і відображаються за дебетом рахунків 23, 91, 92, 93 або збираються на рахунку 23 і списуються після закінчення ремонту. Припи­нення нарахування амортизації починається з місяця, наступно­го за місяцем вибуття об'єкта інших необоротних матеріальних активів.


Облік інших необоротних матеріальних активівЗгідно з П(С)БО 7 амортизація інших необоротних матеріаль­них активів нараховується за прямолінійним та виробничим методами.

Так, згідно з прямолінійним методом річна сума амортизації визначається шляхом ділення вартості, що амортизується, на очі­куваний період часу використання об'єкта інших необоротних матеріальних активів. Відповідно до виробничого методу місяч­на сума амортизації визначається як добуток фактичного місячно­го обсягу продукції (робіт, послуг) та виробничої ставки аморти­зації. Виробнича ставка амортизації обчислюється шляхом ділен­ня вартості, яка амортизується, на загальний обсяг продукції (робіт, послуг), який підприємство очікує виробити (виконати) з використанням об'єкта інших необоротних матеріальних активів.

Амортизація малоцінних необоротних матеріальних активів і бібліотечних фондів може нараховуватися у першому місяці ви­користання об'єкта в розмірі 50 % його вартості, що амортизу­ється, та решта 50 % — у місяці їх вилучення з активів (списан­ня з балансу) або в першому місяці використання об'єкта 100 % його вартості.

Нарахування амортизації за іншими необоротними матеріаль­ними активами показано в табл. 1.6.З.

Таблиця 1.6.3. Нарахування амортизації за іншими необоротними матеріальними активами

 

 

 

Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки
Д-т К-т
Об'єктів виробни­чого призначення 23 "Виробництво" 91 "Загальновиробничі витрати" 132 "Знос інших необо­ротних матеріальних активів"
Об'єктів загально­господарського призначення 92 "Адміністративні витрати" 132 "Знос інших необо­ротних матеріальних активів"
Об'єктів, що забез­печують збут про­дукції 93 "Витрати на збут" 132 "Знос інших необо­ротних матеріальних активів"
Об'єктів житлово-комунального при­значення 949 "Інші витрати опе­раційної діяльності" 132 "Знос інших необо­ротних матеріальних активів"


Розділ 6


У податковому обліку амортизація інших необоротних активів здійснюється відповідно до Закону України "Про прибуток". Згідно з цим законом амортизації підлягають такі витрати:

— на придбання інших необоротних матеріальних активів;

— проведення всіх видів ремонту, реконструкції, модернізації та інших видів поліпшення інших необоротних матеріальних активів.

Відповідно до П(С)БО 7 інші необоротні матеріальні активи списуються з балансу підприємства у разі їх вибуття, внаслідок продажу, безоплатної передачі або неможливості отримання підприємством надалі економічних вигід від використання та­ких активів (рис. 1.6.1).

Рис. 1.6.1. Напрямки списання інших необоротних матеріальнихактивів

Незалежно від таких різних причин порядок відображення вибуття активів в обліку практично однаковий. Рахунок 972 "Собівартість реалізованих необоротних активів" використовується у разі продажу активу. У разі ліквідації і невідповідності крите­ріям визнання активом застосовується рахунок 976 "Списання необоротних активів". У разі надзвичайних подій використо­вується рахунок 99 "Надзвичайні витрати". Операції з продажу інших НМА до операційної діяльності не належать, тому для їх обліку використовують рахунки класу 9. Підприємства, що ви-


Облік інших необоротних матеріальних активів 143

користовують тільки 8-й клас рахунків, при списанні залишко­вої вартості використовують рахунок 85 "Інші витрати". Вибуття відображається проводками, наведеними в табл. 1.6.4.

Таблиця 1.6.4. Відображення в обліку вибуття

 

 

 

Зміст операції Сума Д-т К-т
Списання амортизації Накопичена амортизація 10, 11, 12
Списання залишкової варто­сті об'єкта Залишкова вар­тість 972, 976, 99 10, 11,
Відображення доходу, отри­маного у зв'язку з реаліза­цією, якщо очікується ком­пенсація вартості НМА Продажна вар­тість
Сума ПДВ 641(644)

Контрольні запитання та тести

Контрольні запитання

1. Що таке необоротний матеріальний актив?

2. Які об'єкти входять до складу необоротних матеріальних активів?

3. Дайте загальну характеристику рахунка 11.

4. Які субрахунки має рахунок 11?

5. Які є одиниці обліку бібліотечних фондів?

6. Назвіть основні особливості обліку інвентарної тари.

 

7. Які об'єкти обліковуються на рахунку 113 "Тимчасові (нетитульні) споруди"?

8. Які ви знаєте види оцінки інших необоротних матеріаль­них активів?

9. У якому випадку підприємство переоцінює інші необоротні матеріальні активи?

 

10. Як формується первісна вартість залежно від шляхів над­ходження інших необоротних матеріальних активів?

11. Що таке амортизація?

12. Які є методи амортизації?

13. У чому полягає сутність виробничого методу амортизації?

14. Якими документами регулюється нарахування аморти­зації інших' необоротних матеріальних активів?Розділ 6


Тести

1. Який нормативно-правовий акт регламентує ведення бух­
галтерського обліку інших необоротних матеріальних активів:

а) Закон України "Про оподаткування прибутку підпри­
ємств";

б) Закон України "Про бухгалтерський облік і фінансову звіт­
ність";

в) П(С)БО 6;

г) П(С)БО 7;

д) П(С)БО 17?

2. Рахунок 11 "Інші необоротні матеріальні активи" призначений:

а) для обліку ТМЦ;

б) обліку та узагальнення інформації про рух необоротних
матеріальних активів;

в) обліку МШП;

г) обліку та узагальнення інформації про наявність і рух інших
необоротних матеріальних активів.

3. За дебетом рахунка 11 відображається:

а) надходження інших необоротних матеріальних активів;

б) вибуття інших необоротних матеріальних активів;

в) сума дооцінки вартості інших необоротних матеріальних
активів;

г) немає правильної відповіді;

д) правильні відповіді а) і в).

4. Які з перелічених об'єктів не входять до складу інших не­
оборотних матеріальних активів:

а) титульні споруди;

б) бібліотечні фонди;

в) нетитульні споруди;

г) інвентарна тара?

5. Які активи належать до необоротних:

а) активи, строк використання яких менший за 1 рік;

б) активи, строк використання яких 3—5 років;

в) активи, строк використання яких більший за 1 рік;

г) активи, строк використання яких більший ніж 5 років?


Облік інших необоротних матеріальних активів6. На якому рахунку відображаються витрати на придбання
інших необоротних матеріальних активів:

а) 132;

б) 153;

в) 11;

г) 92?

7. Яка господарська операція відображається кореспонденцією
Д-т 111 — К-т 153:

а) передано в експлуатацію довідникові посібники;

б) виведено з експлуатації довідникові посібники;

в) придбано довідникові посібники;

г) відображено суму зносу?

8. Облік тари ведеться:

а) у натурально-вартісному виразі;

б) вартісному виразі;

в) натуральному виразі.

9. Як у бухгалтерському обліку відображається оприбуткуван­
ня інших оборотних матеріальних активів, придбаних у поста­
чальника:

а) Д-т 11 — К-т 153;

б) Д-т 11 — К-т 311;

в) Д-т 631 — К-т 153;

г) Д-т 11 — К-т 631;

д) Д-т 153 — К-т 631?

10. Як у бухгалтерському обліку відображається списання
нарахованого зносу:

а) Д-т 153 — К-т 11;

б) Д-т 11 — К-т 132;

в) Д-т 132 — К-т 11;

г) Д-т 11 — К-т 153?

11. Інші необоротні матеріальні активи зараховуються на ба­ланс підприємства:

а) за справедливою вартістю;

б) ліквідаційною вартістю;

в) первісною вартістю;

г) переоціненою вартістю.

10 — 4-1132Розділ 6


12. Інші необоротні матеріальні активи переоцінюють, якщо:

а) залишкова вартість менше ніж на 10 % відрізняється від
справедливої вартості;

б) залишкова вартість більше ніж на 10 % відрізняється від
справедливої;

в) залишкова вартість дорівнює справедливій вартості;

г) всі відповіді правильні.

13. Які з наведених видів оцінки не є видами оцінки інпіих не­
оборотних матеріальних активів:

а) первісна вартість;

б) переоцінена вартість;

в) ліквідаційна вартість;

г) всі відповіді правильні;

д) немає правильної відповіді?

14. Переоцінена первісна вартість об'єкта інших необоротних
матеріальних активів визначається шляхом множення:

а) первісної вартості певного об'єкта на індекс переоцінки;

б) переоціненої вартості на індекс переоцінки;

в) вартості, що амортизується, на індекс переоцінки;

г) зносу певного об'єкта на індекс переоцінки.

15. Вартість, що амортизується, — це:

а) вартість інших необоротних матеріальних активів після їх
переоцінки;

б) первісна або переоцінена вартість інших необоротних мате­
ріальних активів за вирахуванням їхньої ліквідаційної вар­
тості;

в) різниця між первісною вартістю та сумою нарахованої амор­
тизації;

г) сума, за якою можна здійснити обмін активу або оплату
зобов'язання в результаті операції між обізнаними, заці­
кавленими та незалежними сторонами.

16. Якщо поліпшення об'єкта інших необоротних матеріаль­
них активів приводить до збільшення економічних вигід, то ви­
трати обліковуються на рахунку:

а) 15;

б) 23;


Облік інших необоротних матеріальних активівв) 91; г)92.

17. Амортизація інших необоротних матеріальних активів на­
раховується:

а) за прямолінійним методом;

б) виробничим методом;

в) кумулятивним методом;

г) всі відповіді правильні;

д) правильні відповіді а) і б).

18. Як в обліку відображається нарахування амортизації об'єк­
тів виробничого призначення:

а) Д-т 92 — К-т 132;

б) Д-т 91 — К-т 132;

в) Д-т 132 — К-т 91;

г) немає правильної відповіді?

19. Списання інших необоротних матеріальних активів із балан­
су підприємства здійснюються у разі:

а) безоплатної передачі;

б) продажу;

в) купівлі;

г) правильна відповідь а) і б);

д) всі відповіді правильні.

20. Кореспонденція Д-т 13 — К-т 11 означає:

а) списання залишкової вартості інших необоротних матері­
альних активів;

б) відображення доходу, отриманого у зв'язку з реалізацією
інших необоротних матеріальних активів;

в) списання зносу інших необоротних матеріальних активів;

г) немає правильної відповіді.

10*


        Розділ 6
Матриця відповідей на тести      
Запитання
Відповідь г г д а в
Запитання
Відповідь б а а д в
Запитання
Відповідь в б д а б
Запитання
Відповідь а д б г в

Розділ 7Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 1475. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.034 сек.) русская версия | украинская версия