Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Модульний контроль
Питання для модульного контролю

Змістовий модуль 1

1. Сутність та зміст фінансового менеджменту підприємств.

2. Основні принципи фінансового менеджменту.

3. Система функцій фінансового менеджменту.

4. Місце фінансового менеджменту у загальній системі управління підприємством.

5. Мета та завдання фінансового менеджменту.

6. Поняття систем забезпечення фінансового менеджменту, їх склад та взаємозв’язок.

7. Зміст основних фінансових планів підприємств.

8. Система бюджетів підприємства.

9. Системи та методи фінансового планування, їх сутність та особливості (система перспективного, поточного та оперативного планування фінансової діяльності підприємства.

10. Сутність і зміст системи організаційного забезпечення фінансового менеджменту. Методологічні принципи формування організаційного забезпечення управління фінансами суб’єктів господарювання.

11. Система інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, її сутність і зміст. Методологічні принципи формування системи інформаційного забезпечення управління фінансами суб’єктів господарювання.

12. Система основних показників інформаційного забезпечення фінансового менеджменту, що формується із зовнішніх та внутрішніх джерел.

13. Системи та методи фінансового аналізу, їх сутність та особливості. Основні форми фінансового аналізу залежно від цілей.

14. Методологічні принципи та етапи здійснення фінансового аналізу. Склад систем фінансового аналізу, що ґрунтуються на різних методах його проведення на підприємстві.

15. Методологічні принципи та етапи здійснення фінансового планування діяльності підприємств.

16. Системи внутрішнього фінансового контролю, їх сутність та особливості.

17. Основні види внутрішнього фінансового контролю.

18. Концепція фінансового контролінгу, її зміст, методи та порядок їх розроблення.

19. Методологічні принципи та етапи побудови системи внутрішнього фінансового контролю.

20. Основні функції фінансового контролінгу на підприємстві.

21. Поняття фінансової стратегії підприємства та її роль у забезпеченні розвитку підприємства і реалізації його фінансової філософії.

22. Методологічні принципи розроблення фінансової стратегії підприємства у контексті сучасної парадигми системи стратегічного управління.

23. Домінантні сфери загальної фінансової стратегії підприємства.

24. Основні етапи процесу розроблення і реалізації фінансової стратегії підприємства.

25. Визначення загального періоду формування фінансової стратегії підприємства.

26. Комплексне оцінювання стратегічної фінансової позиції підприємства по окремих домінантних сферах його фінансового розвитку.

27. Формування та ранжування стратегічних цілей фінансової діяльності підприємства.

28. Управління реалізацією фінансової стратегії підприємства.

29. Розроблення системи цільових стратегічних нормативів фінансової діяльності підприємства та їх конкретизація по окремих інтервалах загального стратегічного періоду.

30. Розроблення фінансової політики підприємства за окремими аспектами його фінансової діяльності в стратегічному періоді.

31. Особливості формування фінансової політики на різних рівнях фінансової діяльності.

32. Формування портфеля можливих стратегічних альтернатив фінансового розвитку підприємства по окремих домінантних сферах (напрямах).

33. Методи оцінювання та відбору стратегічних фінансових альтернатив (аналіз сценаріїв; аналіз чутливості; метод побудови дерева рішень; метод імітаційного моделювання; метод експертних оцінок тощо).

34. Оцінювання розробленої фінансової стратегії за параметрами узгодженості.

35. Місце фінансової стратегії в стратегічному управління підприємством, її зв’язок із корпоративною, іншими функціональними та бізнес-стратегіями.

36. Поняття фінансового середовища підприємства та основні завдання його дослідження.

37. Особливості та методи проведення стратегічного аналізу зовнішнього та внутрішнього фінансового середовища підприємства.

38. Врахування об’єктивних обмежень у досягненні бажаних результатів стратегічного фінансового розвитку.

39. Особливості формування фінансової політики на різних рівнях фінансової діяльності підприємства.

40. Забезпечення зв’язку фінансової політики із фінансовою філософією та стратегічними цілями фінансового розвитку підприємства.

41. Визначення можливого поля прийняття стратегічних фінансових рішень з урахуванням досягнутої стратегічної фінансової позиції підприємства та стратегічних цілей його фінансового розвитку.

42. Побудова системи контролю реалізації фінансової стратегії підприємства.

43. Форми та порядок коригування програми стратегічного фінансового розвитку підприємства.

44. Сутність та завдання управління активами підприємства. Особливості управління формуванням активів на різних етапах розвитку підприємства.

45. Методи визначення потреби в загальному обсязі операційних активів підприємства.

46. Система основних показників для аналізу операційних активів (продуктивності, оборотності та рентабельності операційних активів).

47. Сутність та головне завдання управління оборотними активами підприємства та основні етапи процесу управління оборотними активами.

48. Основні етапи процесу управління використанням операційних активів підприємства.

49. Система цільових показників ефективності використання операційних активів, порядок їх розроблення.

50. Показники та методи аналізу оборотних активів підприємства, послідовність його здійснення.

51. Показники та методи аналізу запасів підприємства. Методи оптимізації розміру основних груп поточних запасів.

52. Показники та методи аналізу поточної дебіторської заборгованості підприємства.

53. Методи визначення загальної суми оборотного капіталу, що спрямовується у дебіторську заборгованість за товарним та споживчим кредитами.

54. Показники та методи аналізу грошових активів підприємства. Планування цільової суми залишку грошових коштів та їх еквівалентів.

55. Показники та методи аналізу стану фінансування оборотних активів підприємства.

56. Планування обсягу поточного фінансування оборотних активів з урахуванням фінансового циклу підприємства, що формується.

57. Оптимізація структури джерел фінансування оборотних активів. Баланс формування оборотних активів, його зміст і порядок складання.

58. Основні принципи формування операційних активів підприємства.

59. Структурно-логічна схема процесу управління формуванням операційних активів підприємства.

60. Найважливіші фактори рівня ефективності використання операційних активів та методи їх дослідження.

61. Політика формування оборотних активів підприємства; фактори, що обумовлюють її тип.

62. Управління запасами підприємства, його зміст та послідовність здійснення

63. Основні системи фінансового контролю за рухом запасів.

64. Управління поточною дебіторською заборгованістю підприємства, його зміст та послідовність здійснення.

65. Кредитна політика підприємства та фактори, що обумовлюють її вибір.

66. Формування системи кредитних умов і процедури інкасації поточної дебіторської заборгованості. Основні системи контролю за рухом та своєчасною інкасацією поточної дебіторської заборгованості.

67. Управління грошовими активами підприємства, його зміст та послідовність здійснення.

68. Управління фінансуванням оборотних активів підприємства. Поняття чистого робочого капіталу.

69. Політика фінансування оборотних активів підприємства та фактори, що обумовлюють її вибір.

70. Форми контролю за станом фінансування оборотних активів підприємства.

71. Сутність та задачі управління капіталом підприємств. Управління структурою капіталу на основі фінансового левериджу.

72. Фінансовий механізм управління формуванням операційного прибутку на основі системи “Взаємозв’язок витрат, обсягу реалізації та прибутку”. Управління формуванням прибутку на основі операційного левериджу.

73. Амортизаційна політика підприємства, її сутність та типи. Фактори, що обумовлюють вибір типу амортизаційної політики. Оцінювання ефективності амортизаційної політики підприємства.

74. Показники та методи аналізу формування власних фінансових ресурсів підприємства. Методи визначення загальної потреби підприємства у власних фінансових ресурсах.

75. Дивідендна політика підприємства, її сутність та типи, фактори, що обумовлюють їх вибір. Оцінювання ефективності дивідендної політики підприємства.

76. Управління емісією акцій, його сутність та послідовність здійснення. Методи дослідження можливостей ефективного розміщення передбачуваної емісії акцій.

77. Визначення обсягу емісії, номіналу і видів акцій. Вибір ефективних форм андеррайтингу акцій.

78. Управління фінансовим лізингом, його зміст і порядок здійснення. Фактори, що обумовлюють вибір виду фінансового лізингу.

79. Визначення умов здійснення лізингової операції, оцінювання її ефективності. Організація контролю за своєчасним здійсненням лізингових платежів.

80. Управління облігаційною позикою, його зміст та порядок здійснення. Дослідження можливостей ефективного розміщення передбачуваної емісії облігацій підприємства.

81. Визначення обсягу та умов емісії облігацій. Вибір ефективних форм андеррайтингу облігацій. Порядок формування фонду обслуговування і погашення облігацій.

82. Управління формуванням позикових фінансових ресурсів підприємства, його сутність, завдання та послідовність здійснення.

83. Показники та методи аналізу залучення і використання позикових коштів. Методи визначення загальної потреби підприємства у позикових коштах.

84. Управління залученням банківського кредиту, його зміст та порядок здійснення. Визначення цілей використання і видів банківського кредиту, що залучається.

85. Визначення та оцінювання умов здійснення банківського кредитування за видами кредиту. «Вирівнювання» кредитних умов у процесі укладання кредитної угоди.

86. Організація контролю за поточним обслуговуванням банківського кредиту та амортизацією суми основного боргу.

87. Управління залученням товарного кредиту, його зміст і порядок здійснення. Фактори, що обумовлюють вибір виду товарного кредиту.

88. Визначення середнього періоду використання товарного кредиту. Оптимізація умов залучення товарного кредиту. Забезпечення своєчасних розрахунків по товарному кредиту.

 

Змістовий модуль 2

1. Управління фінансовими інвестиціями підприємства, основні форми його здійснення.

2. Види основних фінансових інструментів інвестування та характеристика їх інвестиційних якостей.

3. Моделі оцінювання вартості окремих фінансових інструментів інвестування.

4. Управління реальними інвестиціями підприємства, основні форми його здійснення.

5. Види реальних інвестиційних проектів та вимоги до їх розроблення.

6. Визначення вартості інвестиційного проекту, показники і методи оцінювання його ефективності.

7. Формування програми реальних інвестицій підприємств.

8. Формування портфеля фінансових інвестицій підприємства на основі сучасної портфельної теорії.

9. Економічна сутність та класифікація інвестицій підприємства.

10. Сутність та завдання управління інвестиціями підприємства. Показники та методи аналізу інвестиційної діяльності підприємства.

11. Інвестиційна політика підприємства, її сутність та типи.

12. Поняття портфеля фінансових інвестицій та класифікація його видів.

13. Сутність та завдання управління грошовими потоками підприємства.

14. Методи ідентифікації обсягу та складу грошових потоків підприємства (з операційної, інвестиційної та фінансової діяльності суб’єкта господарювання).

15. Показники і методи аналізу грошових потоків підприємства.

16. Планування обсягів та структури грошових потоків підприємства, його види.

17. Основні напрями оптимізації грошових потоків підприємства.

18. Методи планування надходження та витрат грошових коштів по окремих напрямах операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємств.

19. Система платіжних календарів підприємства, порядок їх розроблення та використання.

20. Політика управління грошовими потоками, її сутність та типи.

21. Поняття оптимізації грошових потоків підприємства.

22. Характеристика дефіцитного та надлишкового грошових потоків підприємства

23. Економічна сутність та класифікація фінансових ризиків підприємств. Завдання управління фінансовими ризиками.

24. Ідентифікація окремих видів фінансових ризиків підприємства. Формування загального портфеля ідентифікованих систематичних та несистематичних ризиків підприємства.

25. Первісне оцінювання рівня фінансових ризиків та методи оцінки рівня вірогідності настання ризикової події.

26. Обґрунтування управлінських рішень в умовах ризику й невизначеності.

27. Методи прийняття управлінських рішень в умовах ризику на основі «функції корисності Неймана-Монгерштерна».

28. Методи прийняття управлінських рішень в умовах невизначеності за критеріями Вальда, Гурвіца, Сєвіджа.

29. Внутрішні механізми нейтралізації фінансових ризиків, можливості та умови їх застосування.

30. Методи запобігання ризикам, критерії їх вибору

31. Методи лімітування концентрації ризику в фінансовій діяльності підприємств та об’єднань; система фінансових нормативів, що забезпечує лімітування ризику.

32. Методи хеджування як засоби мінімізації ризику при проведенні операцій із реальними активами, фінансовими інструментами інвестування та валютними коштами.

33. Диверсифікація напрямів фінансової діяльності, форм фінансових операцій та видів фінансових інструментів як ефективний механізм зниження загального рівня ризиків.

34. Розподіл ризику серед партнерів по фінансових операціях.

35. Внутрішнє страхування фінансових ризиків у межах підприємства шляхом резервування фінансових ресурсів на випадок ризикових подій.

36. Основні умови страхування фінансових ризиків та їх відображення у договорі страхування.

37. Оцінювання ефективності зовнішнього страхування фінансових ризиків підприємства

38. Політика управління фінансовими ризиками, її зміст та порядок розроблення.

39. Оцінювання розміру можливих фінансових втрат при настанні ризикової події.

40. Групування фінансових операцій підприємства за зонами ризику, за критерієм можливих фінансових втрат.

41. Оцінка можливостей зниження попередньо визначеного рівня фінансових ризиків.

42. Характеристика «умов ризику» і «умов невизначеності».

43. Зовнішнє страхування фінансових ризиків, його види та форми.

44. Критерії передачі фінансових ризиків під зовнішній страховий захист.

45. Сутність, завдання та принципи антикризового фінансового управління підприємством.

46. Діагностика фінансової кризи підприємства, її сутність та завдання. Система методів та показників експрес-діагностики фінансової кризи.

47. Основні зовнішні та внутрішні фактори, що обумовлюють виникнення фінансової кризи підприємства та генерують загрозу її подальшого поглиблення. Ідентифікація параметрів фінансової кризи при її настанні.

48. Економічна сутність та класифікація фінансових криз підприємств та об’єднань.

49. Основні етапи процесу антикризового фінансового управління підприємством.

50. Система внутрішніх механізмів фінансової стабілізації підприємства.

51. Система зовнішніх механізмів фінансової стабілізації підприємства.

52. Реструктуризація заборгованості підприємства, її основні форми та умови здійснення.

53. Реорганізація підприємств, її основні форми та фінансові умови здійснення.

54. Система фундаментальної діагностики фінансової кризи.

55. Оперативний механізм фінансової стабілізації, спрямований на усунення неплатоспроможності, його методи та інструменти.

56. Тактичний механізм фінансової стабілізації щодо відновлення фінансової стійкості, його методи та інструменти.

57. Стратегічний механізм фінансової стабілізації щодо забезпечення фінансової рівноваги у довгостроковому періоді, його методи та інструменти.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-09-04; просмотров: 603. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.035 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7