Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

уақытша жарамсыздық парағын және анықтамасын беру
69. Туберкулезбен ауыратын науқастар жалпы бейіндегі медициналық ұйымға қаралған жағдайда еңбекке уақытша жарамсыздық парағын және анықтамасын беру осы Қағидалардың 17-тармағында көрсетілген тәртіппен жүргізіледі.

70. Мүгедек деп танылған адамға еңбекке уақытша жарамсыздық парағы және анықтамасы мүгедектік тобы белгіленген күнінен бастап жабылады.

71. Өзінің негізгі жұмысы бойынша және оның айналасындағы адамдарға жұқтыру қауіпі жоқ еңбекке уақытша жарамсыз адамға облыстық туберкулезге қарсы ұйымдардың жанынан құрылған орталықтандырылған дәрігерлік-консультациялық комиссия оны басқа (ыңғайлы) жұмысқа ауыстыру туралы қорытынды береді.

72. Еңбекке уақытша жарамсыздық кезінде адамның біліктілігі мен еңбек ақысы жоғалмайтын емделу курсы аяқтағаннан кейін оның жұмыс (оқу) орны сақталады.

73. Емдеудің басында бактерия бөлмейтін шектелген үдерістер кезінде, емдеудің тиімді курсы кезінде, оң клиникалық-рентгенологиялық серпін кезінде және емдеудің қарқынды сатысының аяқталуы бойынша еңбекке жарамдылығын қалпына келтірген кезде еңбекке уақытша жарамсыздық парағы және анықтамасы жабылады.

74. Алғаш анықталған туберкулез үдерісі, сондай-ақ қайталануы бар адам:

1) өкпесінде деструкциясыз туберкулез үдерісі, сондай-ақ шектелген деструкциялық үдерістері бар нысаны кезінде стационарлық, амбулаториялық (санаторийлік) емдеудің кемінде он ай кезеңіне еңбекке уақытша жарамсыз деп саналады.

Үдерістің күшеюіне, асқынулардың туындауына торпидтік ағым немесе үдеріс жағдайында қиындатушы факторлар болған кезде науқас МӘС-ға жіберіледі. Егер МӘС-тің қорытындысы бойынша науқасты мүгедек деп тануға негіз болмаса және оның еңбекке уақытша жарамсыздығы жалғасса, еңбекке уақытша жарамсыздық парағы және анықтамасы ОДКК арқылы он екі айға дейін ұзартылады;

2) туберкулездің таралған түрімен ауыратын адам жағымды кері серпіні бар үдерістің қатерсіз ағымы жағдайында он-он екі ай бойы, яғни еңбекке жарамдылықты қалпына келтіре отырып, емдеудің бүкіл кезеңдерін толық тиімді аяқтағанға дейін еңбекке уақытша жарамсыз болып табылады. Сегіз айға дейін емдеу әсері болмаған жағдайда науқас МӘС-ға жіберіледі;

3) созылмалы бацилла деструкциясының үрдісі барлар еңбекке уақытша жарамсыз деп саналады. Қайтымсыз күрт айқын патоморфологиялық және функциялық өзгерістері бар, сондай-ақ көптеген дәріге көнбеушілігі бар туберкулез үдерісінің ауырлығы сегіз айдан кейін МӘС-ға жіберумен шарттасады.

Еңбекке уақытша жарамсыздыққа

сараптама жүргізу және еңбекке уақытша

жарамсыздық парағын және

анықтамасын беру қағидаларына

қосымша

 

Приложение

к Правилам проведения экспертизы

временной нетрудоспособности,

выдачи листа и справки о временной

нетрудоспособности

 

 

Нысан

Форма

 

Дәрігер толтырады да емдеу мекемесінде қалдырады / Заполняется врачом и остается в лечебном учреждении Еңбекке уақытша жарамсыздық парағы Лист о временной нетрудоспособности Алғашқы  жалғасы / Первичный  продолжение (тиістісінің астын сызу / соответствующее подчеркнуть) ________________________________________________________________ (еңбекке уақытша жарамсыз адамның тегі аты және әкесінің аты / фамилия, имя и отчество временно нетрудоспособного) ________________________________________________________________ (мекен жайы / домашний адрес)   (қызмет орны  кәсіпорынның немесе мекеменің атауы / место работы  наименование предприятия или учреждения) Берілді _____________________________________________20 _______ж. Выдан (күні, айы, жылы / число, месяц, год) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ серия № 0000000   ___________________ (дәрігердің тегі / фамилия врача)   Сырқатнаманың № № истории болезни____________ ___________________ (алушының қолы / расписка получателя) _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  Емдеу мекемесінің дәрігері толтырады / Заполняется врачом лечебного учреждения   Еңбекке уақытша жарамсыздық парағы Лист о временной нетрудоспособности Алғашқы  парақтың жалғасы / Первичный  продолжение листка № __________ (тиістісінің астын сызу  соответствующее подчеркнуть ) Серия № 0000000 ________________________________________________________________ (емдеу мекемесінің атауы және мекен жайы / наименование и адрес лечебного учреждения) Берілді ________________________ 20 _______ ж. ________________ Выдан күні, айы / число, месяц 20 _______ г. ХАЖ-10 коды Жасы ________________________ Возраст (толық жасы / полных лет)  
Емдеу мекемесінің мөрі / Печать лечебного учреждения

 

Ер  Муж. / Әйел  Жен. Тиістісінің астын сызу / Соответствующее подчеркнуть

 

 
  ________________________________________________ Еңбекке уақытша жарамсыз адамның тегі, аты, әкесінің аты / Фамилия, имя, отчество временно нетрудоспособного ___________________________________________________________ Возраст (толы қызмет орны, кәсіпорынның не мекеменің атауы, лауазымы / место работы, наименование предприятия или учреждения, должность ХАЖ-10 коды Код МКБ-10 Қорытынды ХАЖ-10 коды / Заключительный код МКБ-10   (қазақ не орыс тілінде / на казахском или русском языке)  
Еңбекке уақытша жарамсыздықтың түрі көрсетілсін (ауру, жарақаттар мен уланулар, жүктілікті жасанды үзу, ұл/қыз баланы асырап алу, карантин, науқасты күту, санаторийлік-курорттық емделу, босануға дейінгі немесе босанудан кейінгі демалыс) Указать вид временной нетрудоспособности (заболевание, травмы и отравления, искусственное прерывание беременности, усыновление/удочерение ребенка, карантин, уход за больным, санаторно-курортное лечение, дородовой или послеродовой отпуск) Күтім жасау бойынша демалыс кезінде ХАЖ-10 бойынша науқастың жасы, диагнозы көрсетілсін, карантин бойынша демалыс кезінде ХАЖ-10 бойынша карантинді туындатқан аурудың атауы көрсетілсін При отпуске по уходу указать возраст больного и диагноз по МКБ-10, при отпуске по карантину указать название заболевания по МКБ-10, вызвавшего карантин Санаторийлік-курорттық емделу кезінде жолдама мерзімінің басталатын және бітетін уақыты көрсетілсін. При санаторно-курортном лечении указать дату начала и окончании срока путевки  
  Режим: Режимді бұзушылық туралы белгі / Отметки о нарушении режима Дәрігердің қолы / Подпись врача _______________    
    Стационарда болды / Находился в стационаре 20_________ ж._________ 20 ______________ ж. __________ дейін с _________ 20 ________ г. по _________ 20_________г. Уақытша басқа жұмысқа ауыстырылсын / Перевести временно на другую работу с 20_________ ж. ________ ден 20 _________ ж. ________ дейн 20 _________ г. по___________ 20 _________ г.   Бас дәрігердің қолы /Подпись главного врача_____________________   МӘС-ға жіберілді / Направлен на МСЭ 20 _______ ж. _________ 20 _________ г. Дәрігердің қолы / Подпись врача ___________________________ Куәландырылды / Освидетельствован   20 _______ ж. __________ 20 _________ г. Сараптама қорытындысы / Экспертное заключение_______ _______________________________________________________   МӘС бөлімі бастығының қолы Подпись начальника отдела МСЭ ____________________
МӘС-тің мөрі / Печать МСЭ

 

 

             

 

Жұмыстан босатылу / Освобождение от работы

Қай күннен бастап / С какого числа (күні, айы / число, месяц) Қай күнді қоса алғанда қай күнге дейін / По какое число включительно (күні мен айы жазумен / число и месяц прописью) Дәрігердің қызметі мен тегі / Должность и и фамилия врача Дәрігердің қолы / Подпись врача
       

Жұмысқа кірісу / Приступить к работе

__________________________________________

(күні мен айы жазумен / число и месяц прописью)

Жаңа парақ берілді (жалғасы) / Выдан новый лист (продолжение) №________ _____________________________

Дәрігердің қызметі, тегі, қолы/

Должность, фамилия и подпись врача

Емдеу мекемесінің мөрі / Печать лечебного учреждения

 

 

сыртқы беті

оборотная сторона

 

Табельші толтырады / Заполняется табельщиком (кәсіпорынның немесе мекеменің атауы / наименование предприятия или учреждения) Бөлім / отдел ______________Қызметі / Должность ____________________ Таб / Таб № ______ Тұрақты, уақытша, маусымды жұмыс (тиістісінің асты сызылсын). Жұмыс істемеді 20____ж._________дан 20 ___ж. ______дейін Работа постоянная, временная, сезонная (нужное подчеркнуть). Не работал с ________20 ____г. по _____________20______г. Еңбекке жарамсыз уақытындағы демалыс күндері ___________________________ Жұмысқа кірісті 20 ______ж.________дейін Выходные дни за период нетрудоспособности (күні / дата) Мастердің немесе цех (бөлім) бастығының қолы ____________Табельшінің қолы__________ Күні Подпись мастера или начальника цеха (отдела) __________________Подпись табельщика______________Дата  
Жәрдемақы тағайындау жөніндегі комиссия толтырады / Заполняется комиссией по назначению пособия Жәрдемақы тағайындау жөніндегі комиссияның шешімі / Решение комиссии по назначению пособия ___________________20_______ж. / г. Хаттама / Протокол №______________ Азамат / Гражданин (ка) ___________________________ Жәрдемақы тағайындалды / Назначено пособие: Еңбекке уақытша жарамсыздығы бойынша  мөлшерінде / По временной нетрудоспособности - в размере__________% за _________жұмыс күніне / рабочих дней Жүктілігі және босанғаны бойынша  мөлшерінде / По беременности или родам - в размере __________% за _________жұмыс күніне / рабочих дней Жәрдемақы берілмейтін болды, себебі / В пособии отказано по причине _________________________________________ Өндірісте мерт болуы туралы акт / Акт о несчастном случае на производстве от ___________________20______ж. / г. № _______ Комиссия басқармасының немесе жауапты адамның қолы / Подпись председателя комиссии или ответственного лица_________  
Кәсіпорынның не мекеменің бухгалтериясы (есеп айыру бөлімі) толтырады / Заполняется бухгалтерией (расчетной частью) предприятия или учреждения   Жалақы туралы анықтама / Справка о заработной плате Айлықақы / Месячный оклад ____________теңге / тенге. Орташа күндік жалақы / Средний дневной заработок ___________теңге / тенге. Барлық жағдайларда нақты табыс сомаларына мыналар қосылмайды: мерзімнен тыс жұмыс қоса атқару үшін төлемдер мен біржолғы төлемдер. Во всех случаях в сумму фактического заработка не включаются: плата за сверхурочную работу, за совместительство и единовременные выплаты.
Айлар / Месяцы Жұмыс күндерінің саны / Число рабочих дней Нақты табыстың сомасы / Сумма фактического заработка Орташа күндік нақты табысы / Средний дневной фактический заработок Екі айлық қызмет ақы не екі тарифтік ставка сомасына қарай есептегенде, орташа күндік табысы / Средний дневной заработок, исходя из суммы двойного месячного оклада или двойной тарифной ставки
      }_______тг._______тн. _}_______тг._________тн.
     
     

Ауырған кезінде 20_____ж.___________20_____ж. дейін басқа жұмысқа ауыстырылғанда________күн ішіндегі табысы _____ теңге болды

При переводе во время болезни на другую работу с __________20____г. по _________20___г. заработок за _______дней составил _________тенге.

Тиесілі жәрдемақы / причитающееся пособие

Қай уақыттан қай уақытқа дейін / С какого и по какое время Неше күнге / За число дней Жалақысына % жәрдем -ақының мөлшері / Размер пособия в % к зарплате Күндік жәрдем-ақының мөлшері, теңге, тиынмен / Размер дневного пособия в тенге, тиын Берілуге тиісті сома / Сумма к выдаче Басқа жұмысқа ауысқан кездегі табысын есептегенде берілуге тиісті сома / Сумма к выдаче с учетом заработка при переводе на другую работу
           

________________________________________________________

(берілуге тиісті сома жазумен / сумма к выдаче прописью)

_____________айының төлеу ведомосіне кіргізілген / включено в платежную ведомость за__________ месяц

_____________________________________________________________

(бас (аға) бухгалтердің қолы / подпись главного (старшего) бухгалтера)

 

 Дата добавления: 2015-09-06; просмотров: 257. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2018 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия