Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Робоча програма з навчальної дисципліни

Назва змістового модуля № теми Кількість годин за видами занять
Разом годин У тому числі
Лекції Практичні Лабораторні Самост. Індивід.
Змістовий модуль 1.Загальні засади психотерапії.  
1.Психотерапія як галузь психологічних знань і специфічна практика --- ---
2.Методологічні основи психотерапевтичного впливу ---
3.Методи психотерапії. Директивна і не дирек-тивна психо-терапія ---
Всього за модуль 1.
Змістовий модуль 2.Психодинамічний напрямок в психотерапії  
4.Класичний психоаналіз            
5.Аналітична психологія і психотерапія. ---
6.Постфрейдистські школи і напрямки. ---
Всього за модуль 2.
Змістовий модуль 3.Головні напрямки не директивної психотерапії  
7.Гуманістична психотерапія.
8.Когнітивні напрями психотерапії. --- ---
9.Інші напрямки в психотерапії.
Всього за модуль 3.

 

1.3.Перелік форм контролю за навчальною діяльністю студентів.

 

Поточний контроль:усне опитування на практичних та лабораторних заняттях,письмове виконання лабораторних робіт,тестування з теми.

Модульний контроль:у формі тестування з тем змістового модуля.

Підсумковий контроль – екзамен у формі усної перевірки знань-відповідей на питання,що додаються у кінці робочої програми(згруповані по 2 питання в кожному білеті).

 

1.4.Оцінювання навчальної діяльності студентів здійснюється за 100-бальною шкалою.

Співвідношення між школами оцінок за ECTS,100-бальною шкалою навчального закладу і національною шкалою наведені в таблиці:

Оцінка за шкалою ECTS За 100-бальною шкалою закладу За національною шкалою
Екзамен
A 90-100 відмінно
B 83-89 добре
C 75-82
D 68-74 задовільно
E 60-67
FX 35-59 незадовільно (з можливістю повторного складання екзамену)
F 0-34 незадовільно (з обов’язковим повторним вивченням курсу)

 

1.5.Розподіл балів за видами навчальної діяльності студентів

Поточний і модульний контроль Індивід. завдання Підсумковий контроль(залік) Загальна сума
60 балів (Ці бали складаються із суми балів за всі змістовні модулі.А бали за кожний модуль – із суми поточних оцінок на заняттях,оцінки самостійної роботи і модульних контролів)     30 балів     10 балів    
Зміст модуль 1. Зміст.модуль 2. Зміст.модуль 3. 30 балів Упродовж вивчення дисципліни виконуєть-ся три завдання-по одному з модуля. 10 балів (підсумковий контроль)    
20 балів 20 балів 20 балів
До 12 балів – середня оцінка за виконання усіх видів роботи упродовж вивчення змістовного модуля. До 8 балів за тести з кожного модуля.

 

*Наприкінці вивчення кожного модуля нами виводиться сумарна підсумкова оцінка за виконання усіх видів навчальної діяльності студентів.

 

2.Змістові модулі та їх структура.

Змістовий модуль 1.Загальні засади психотерапії.

№ З/п Теми лекцій (підкреслено) і їх основний зміст К-ть год.
  Психотерапія як галузь психологічних знань і специфічна практика.Сутність,об’єкт і предмет психотерапії.Основні моделі психотерапевтичної допомоги.Понятійний апарат психотерапії.Становлення психотерапії як науки.Релігійні витоки психотерапії.Формування наукової психотерапії.Інтердисциплінарний характер і зміст поняття психотерапії.Клінічні основи психотерапії.Психологічні основи психотерапії.Соціально-психологічні основи психотерапії.Психофізиологічні основи психотерапії.Мета і завдання психотерапії.Особистість психотерапевта.  
  Методологічні основи психотерапевтичного впливу.Методологічна рефлексія у психотерапії.Пансеміотична функція психотерапевта.Універсальні психотерапевтичні процедури.Інтерпретація і ампліфікація.Робота з метафорою.Аналіз сновидінь.  
    Методи психотерапії.Директивна і недириктивна психотерапія. Гіпнотерапія. Аутогенне тренування.Раціональна (роз’яснююча) психотерапія.Ігрова психотерапія.Арттерапія.Психогімнастика.Психоестетотерапія.Наркопсихотерапія.Тілесна психотерапія.Соціальна психотерапія.Музикотерапія.Бібліотерапія.Проективний малюнок у психотерапії.Казкотерапія.Лялькотерапія.Психодрама.Методи поведінкової терапії.  

 

Основна література до модуля 1:

Додаткова література до модуля 1:

(дивись список у кінці програми).

Обладнання,ресурси:схеми,таблиці.

 

Практичні заняття (2 години).

№ з/п Тема практичного заняття Кількість годин
Механізми психотерапії

Обладнання,ресурси:схеми,таблиці

 

Лабораторні заняття (6 годин).

№ з/п Тема Кількість годин
Проективний малюнок як інструмент корекції защемлених асоціацій (на прикладі комплексного малюнкового тесту О.С.Романової .
Дослідження самооцінки з елементами клінічної бесіди по Дембо-Рубінштейн.
Психотерапія подружніх і дитячо-батьківских стосунків (на прикладі методу сімейних розташувань Б.Хеллінгера).

 

Обладнання,ресурси:стимульний матеріал,тексти методик дослідження,інструкції,форми протоколів.

 

Самостійна робота (5 годин)

Зміст самостійних завдань

 

1)Скласти формалізовану схему модуля 2)оформити термінологічний словник (глосарій) з тематики модуля 1; 3)законспектувати статті: Глива Є.Вступ до психотерапії.-Острог-Київ,2004.-с.287-323;Бурлачук Л.Ф.,Кочарян А.С.Психотерапія.-СПб.:Питер,2007.-с9-11,444-466;Сахакиан У.С.Техники консультирования и психотерапии,Тексты.-М.2000.-с418-473.

Форми контролю за самостійною роботою:перевірка конспектів першоджерел,співбесіда, тестова перевірка знань.

 

Індивідуальна робота (5годин).

Зміст індивідуальних завдань

Створити мультимедійну презентацію або написати реферат на одну з тем:1)Теорія особистості Г.Сковороди і психотерапія 2)Теорія гіпнозу 3)Гіпноаналіз 4)Гіпносугестивна психотерапія при різних захворюваннях 5)Гіпноз і навіювання 6)Організаційні основи надання психотерапевтичної допомоги при різних захворюваннях 7)Єтико-деонтологічні аспекти психотерапевтичної допомоги 8)Основні напрямки сімейної психотерапії 9)Подружня психотерапія 10)Кататимно-імажитивна психотерапія 11)Терапія мистецтвом і творчим само проявом 12)Музикотерапія 13)Індивідуальна і групова психотерапія 14)Міждисциплінарні аспекти психотерапії 15)Рольові ігри і психотерапія.

16)Тілесно-орієнтовані методи групової психотерапії 17)Соціально-комунікативні групові методи 18)Групова психотерапія в клініці 19)Функція і їх вклад в процес проведення ігрової терапії 20)Теоріі ігрової терапії 21)Екосистемна ігрова психотерапія 22)Концептуальні рамки практики індивідуальної ігрової терапії 23)Основні фактои психотерапевтичного впливу в арт-терапії 24)Арт-терапевтичний процес і його системний опис 25)Невербальна комунікація і різні форми творчого самовираження в груповій арт-терапії 26)Арт-терапія в роботі з психіатричними пацієнтами 27)Фактори психотерапевтичного впливу в груповій арт-терапії 28)Казкотерапія 29)Лялькотерапія 30)Психодрама як метод психотерапії.

 

Форми контролю за індивідуальною роботою:перевірка презентації або реферату.

 

Змістовий модуль 2.Психодинамічний напрямок в психотерапії.

 

 

№ п\п Теми лекцій (підкреслено) і їх основний зміст К-ть год.
  Класичний психоаналіз.Загальні засади психоаналізу.Організація психоаналітичної терапії.Психоаналітична взаємодія.Перенесення і аналітичні стосунки.Опір і захист.Взаємодія несвідомого з реальністю.Нарцисизм.Психосексуальний розвиток особистості.Пренатальна фаза і травма народження.Оральна стадія.Анальна стадія і анальна проблематика.Едіпова стадія і едипов комплекс.Розвиток Супер-Его.Діагностика в психоаналітичній терапії.Методи психоаналітичної терапії.  
    Аналітична психологія і психотерапія.Загальні засади аналітичнох психотерапії.Теоретичні основи аналітичної психології.Основні архетипи і процес їх індивідуалізації.Основні напрями і психотерапевтичні моделі пост юнгіанства.Класична і архетипічна школи.Школа розвитку в пост’юнгіанстві.    
    Постфрейдистські школи і напрямки.Теорія психотерапії в індивідуальній психології А.Адлера.Теорія об’єктних відносин.підгрунтя об’єктної психології за З.Фрейдом.Ранні об’єктні відносини М.Кляйн.Підходи Фейпберна,Балікта і Віннікота.Концепція віддалення і індивідуалізації Малера.Концепція психології розвитку Ліхтенберга.Концептуалізація самості Д.Н.Штерна.Теорія прихильності і її значення для психотерапії.Британські психоаналітичні підходи.Психологія самості Х.Кохута.Інтерперсональні підходи.Міжособистістна теорія психотерапії Г.Саллівана.Теорія невроза К.Хорні.Характерологічний аналіз.Самоідеалізація і самореалізація:система гордості і реальне Я.    

 

Обладнання і ресурси:схеми,таблиці.

Основна література до модуля 2:

Додаткова література до модуля 2:

(див.список у кінці програми).

 

Практичні заняття (2 години).

№ з/п Тема К-ть годин
Основи психоаналітичного процесу
Еволюція понять і концепцій психодинамічної психотерапії.

Обладнання,ресурси:схеми,таблиці.

 

Лабораторні заняття (4 години)

№ з/п Тема К-ть годин
Психоаналітична діагностика (на прикладі дослідження ієрархії психологічного захисту за методикою захиста Келлермана-Плутчика
Архетипічна робота з маріонеткою в психотерапії

 

Обладнання,ресурси:стимульний матеріал,текст методики дослідження,інструкції,форми протоколів.

 

Самостіййна робота (5 годин)

Зміст самостійних завдань

 

1)Скласти формалізовану схему модуля 2)оформити термінологічний словник (глосарій) з тематики модуля 2. 3)опрацювати і написати резюме статей:Бурлачук Л.Ф.Психотерапія.-СПб.2007 – с.60-129;Техники консультирования и психотерапии.Тексты/Ред и сост.У.С.Сахакиан.-М,2000.-с 105-142 4)законспектувати статтю:Э.Глива.Вступ до психотерапії.-К.,2004.-с116-150.

Форми контролю за самостійною роботою:перевірки конспектів,співбесіда,тестова перевірка знань.

 

Індивідуальна робота (5 годин)

Зміст індивідуальних завдань

 

Створити мультимедійну презентацію, або написати реферат на одну з тем:1)Основи психоаналітичного процесу.Клінічна ситуація і лікувальний альянс 2) Основи психоаналітичного процесу.Перенесення і контр перенесення 3) Основи психоаналітичного процесу.Опір і робота з ним. 4) Основи психоаналітичного процесу.Відреагування 5) Основи психоаналітичного процесу.Інтерпритації,інсайт 6)Психоаналітична діагностика; 7)Дитячий психоаналіз А.Фрейд. 8) «Я» і механізми захисту (А.Фрейд) 9)Психоаналітичний напрямок в ігровій терапії 10)Адлеріанська ігрова терапія 11)Тлумачення сліз в психоаналізі 12)Психологічні типи за К.Юнгом 13)Поняття колективного без свідомого за К.Юнгом. 14)Совість з психоаналітичної точки зору 15)Добро і зло в аналітичній психології.16)Школи аналітичної психології 17)Символ в аналітичній психології 18)Розуміння міфу в аналітичній психології 19)Феномен кохання в трактовці А.Адлера і К.Юнга 20)Релігійні символи як предмет аналіза К.Юнга 21)Теорія відчуження Е.Фрома 22)Міжособистістна теорія психотерапії Г.Саллівана 23)Епігенетична теорія Е.Еріксона 24)Теорія об’єктних відносин М.Кляйн 25)Психологія самості Х.Кохута 26)Структурний психоаналіз Ж.Лакана 27)Техніка псниходинамічної терапії 28) Груп-аналітична психотерапія 29) Балінт-групи 30)Афекти в психоаналітичній теорії.

Форми контролю за індивідуальною роботою:перевірка презентації або реферату.

 

Змістовий модуль 3.Головні напрямки не директивної психотерапії.

№ з/п Теми лекцій (підкреслено) і ії основний зміст К-ть годин
    Гуманістична психотерапія.Основні положення гуманістичного підходу.Напрями гуманістичної психотерапії.Клієнт-центрована терапія.Теорія особистості.Теорія порушень і діагностика.Теорія терапії.Генезіс неврозу.Механізми терапії.Результат терапії.Техніки психотерапії.Сучасний стан і тенденції розвитку клієнт-центрованої терапії.Логотерапія.КонцепціяКонцепція зоогенних неврозів.Поняття про масову невротичну тріаду.Логотерапевтичні методи.Екзистенціальна психотерапія.Специфіка екзистенціального підходу.Філософсько-психологічні моделі ґенезу неврозу і психотерапія.Дазейн-аналіз Л.Біпсвангера.Теорії Р.Ленга і М.Бубера.Екзистенціальне консультування Р.Мея.Робота з тривогою за І.Яломом.Методи і техніки екзистенціальної психотерапії.Робота з усвідомленням смерті.Робота з відповідальністю і свободою.Робота з ізоляцією.Робота з відсутністю сенсу життя.Перспективи розвитку особистості з погляду гуманістичного підходу.    
  Когнітивні напрями психотерапії.Сутність і особливості когнітивної психотерапії.Теорія терапії.Патогенез психопатологічних розладів.Когнітивні моделі психопатологічних розладів.Процес психотерапії.Техніки терапії.Показання до терапії.Раціонально-емотивна терапія А.Елліса.Когнітивна модель А.Бека.Когнітивна концептуалізація.Структурування терапевтичної сесії.Професійне зростання когнітивного терапевта.  
    Інші напрямки в психотерапії.Гештальттерапія і її загальні положення.Теорія терапії.Генезис неврозу за Ф.Перлзом.Механізми гештальтпсихотерапії.Техніки гештальттерапії.Концепція психологічного захисту.Психодрама.Генезис неврозу за Я.Морено.Основні терапевтичні фактори психодрами.Засоби психодрами і рівні особистісних змін.Фази психодраматичної дії.Організація психотерапевтичного процесу і групова динаміка.Техніки психодрами.Транзактний аналіз.Біоенергетичний аналіз і тілесно-орієнтована психотерапія.Теоретико-методологічні основи тілесної терапії.Природа тілесності людини та основні тілесні проблеми.Техніка біоенергетичного аналізу.Техніка роботи з тілом.Вегетоаналітична терапія характеру.Біосинтез Д.Боаделли.Природа тілесного контакту і етика дотиків.Професійні навички тілесно орієнтованого психотерапевта. Інструментальні моделі в психотерапії.Поведінкова психотерапія.Техніки зміни патогенних реакцій.Нейролінгвістичне програмування.Конструкти НЛП.Рапорт і калібровка.Поняття про метамодель.Східна версія нейро-програмування.Базові техніки НЛП.Психотерапія особистісної історії. Психотехнології зміни минулого і створення майбутнього.    

 

Основна література до модуля 3:

Додаткова література до модуля 3:

(див.список у кінці програми).

Обладнання,ресурси:схеми,таблиці

 

Практичні заняття (4 години)

№ з/п Тема К-ть годин
Моделі генезиса неврозу і теорії психотерапії в гуманістичній психотерапії.
Інструментальні моделі в психотерапії.

 

Обладнання,ресурси:схеми,таблиці.

 

Лабораторні заняття (4 години)

№ з\п Тема К-ть годин
Вимірювання рівня самоактулізації особистості (за методикою А.Маслоу в модифікації Л.Я.Гозмана і М.В.Кроза).
Аналіз часових характеристик особистості (за методикою дослідження часової перспективи Ф.Зімбардо і шкалою оцінки суб’єктивної картини майбутнього L.Alvos.) з корекцією минулого і майбутнього за допомогою терапії лінії часу і психотехнологій постановки цілей.

 

Обладнання,ресурси:інструкції до проведення методик,текст методик,стимульний матеріал,форми протоколів.

 

Самостійна робота (5 годин)

Зміст самостійних завдань

 

1)Скласти формалізовану схему модуля 2)оформити термінологічний словник (глосарій) з тематики модуля 3. 3)Законспектувати статті:Роджерс К.Недирективное консультирование:клиент-центрированная терапия //Техники консультирования и психотерапии.Тексты/под ред.У.С.Сахакиана.-М.:Изд-во ЭКСМО-Пресс,2000.с 207-255.Эллис А.Рациональная психотерапия // Техники консультирования и психотерапии.Тексты/под ред.У.С.Сахакиана.-М.:Изд-во ЭКСМО-Пресс,2000.с256-276.

Франкл.В.Логотерапия // Техники консультирования и психотерапии.Тексты/под ред.У.С.Сахакиана.-М.:Изд-во ЭКСМО-Пресс,2000.с277-302.Доллард.Дж,Миллер Н.Психотерапия в рамках теории научения // Техники консультирования и психотерапии.Тексты/под ред.У.С.Сахакиана.-М.:Изд-во ЭКСМО-Пресс,2000.с303-348;Уолп.ДжПсихотерапия посредством ресцепрокного торможения. // Техники консультирования и психотерапии.Тексты/под ред.У.С.Сахакиана.-М.:Изд-во ЭКСМО-Пресс,2000.с349-381.Келли Дж.Психотерапия конструктивного альтернативизма.// Техники консультирования и психотерапии.Тексты/под ред.У.С.Сахакиана.-М.:Изд-во ЭКСМО-Пресс,2000.с399-417;Перлз Ф.,Хефферлайн Р.Гештальтерапия. Техники консультирования и психотерапии.Тексты/под ред.У.С.Сахакиана.-М.:Изд-во ЭКСМО-Пресс,2000.с572-613.

Форми контролю за самостійною роботою:перевірка конспектів,співбесіда,тестова перевірка знань.

 

Індивідуальна робота

Зміст індивідуальних завдань

Створити мультимедійну презентацію або написати реферат на одну з тем:1)Дослідження еволюції клієнт-центрованого підходу в психотерапії 2)Використання екзистенціальної феноменології в психотерапії 3)Гештальттерапія:еволюція і практика 4)Транзактний аналіз і терапія нового рішення 5)Психодрама:рольова теорія і концепція соціального атому 6)Психотерапія як духовна практика 7)Еволюція раціонально-емотивної і когнітивно біхевіоральної терапії 8)Хвильова природа свідомості – новий напрямок еволюції психотерапії 9)Терапевтичні характеристики еріксоновського впливу 10)Достоїнства наших недоліків – ключова ідея еріксоніанівської терапії 11)Біоенергетичний аналіз:душевно тілесна терапія 12)Терапія реальністю У.Глассера 13)Динамічна психологія і психосинтез 14)Особистістний психосинтез:техніки 15)Духовний психосинтез:техніки 16)Психодрама і принципи спонтанності 17)Теорія і практика ролей в психодрамі 18)Социодрама 19)Психомузика і психодраматичне лікування виконавчого неврозу 20)Терапевтична драма і терапевтичні фільми в психодрамі 21)Теорія контакту в гештальт-терапії 22)Теорія поля в гештальт-терапії 23)Концепція характеру в гештальт-терапії 24)Діагностика в гештальт-терапії 25)Концепція неврозу в гештальт-терапії 26)Феномени тіла в гештальт-терапії 27) Гештальт-терапія як творчий процес 28)Гештальт-підхід в терапевтичній роботі з метафорами і образами 29)Проблема смерті в екзистенціональній терапії 30)Проблема свободи в екзистенціональній терапії 31)Проблема ізоляції в екзистенціональній терапії 32)Проблема беззмістовності в екзистенціональній терапії.

Форми контролю за індивідуальною роботою:перевірка презентації або реферату.

 

Питання до заліку.

1.Проаналізуйте психотерапію як галузь психологічних знань і специфічну практику. Визначте її сутність,об’єкт предмет і основні моделі психотерапевтичної допомоги.

2.Проаналізуйте становлення психотерапії як науки.

3.Визначте мету,завдання і базові принципи психотерапії.

4.Охарактеризуйте феномени психотерапевтичного процесу

5.Розкрийте методологічні основи психотерапевтичного впливу.

6.Поясніть сутність психотерапевтичного дискурсу і принципи його аналізу.

7.Проаналізуйте сутність універсальних психотерапевтичних процедур:інтерпретації,ампліфікації,роботи з метафорою.

8.Охарактеризуйте загальні засади психоаналізу

9.Розкрийте особливості і вимоги щодо організації психотерапевтичної взаємодії.

10.Проаналізуйте специфіку перебігу психоаналітичної взаємодії.

11.Проаналізуйте специфіку психосексуального розвитку особистості.

12.Охарактеризуйте сутність теорії об’єктних відносин М.Кляйн.

13.Проаналізуйте британські психоаналітичні підходи

14.Проаналізуйте сутність психології Самості Х.Кохута.

15.Охарактеризуйте інтерперсональні підходи в психоаналізі.

16.Проаналізуйте загальні засади аналітичної психотерапії.

17.Охарактеризуйте основні напрями і психотерапевтичні моделі пост’юнгіанства.

18.Поясніть основні тілесні проблеми і сутність природи тілесності людини з точки зору представників тілесно-орієнтованої психотерапії.

19.Охарактеризуйте вегетоаналітичну терапію характеру.

20.Поясніть сутність і особливості біосинтезу Д.Боаделли.

21.Охарактеризуйте методи тілесно орієнтованої психотерапії.

22. Поясніть природу тілесного контакту і сутність етики дотику.

23.Охарактеризуйте загальні положення проблем в гештальтштальттерапії.

24.Проаналізуйте концепцію психологічного захисту гештальттерапії.

25.Поясніть специфіку розв’язання міжособистісних проблем в гештальттерапії.

26.Проаналізуйте сутність і особливості когнітивної психотерапії.

27.Охарактеризуйте сутність раціонально-емотивної терапії А.Елліса.

28.Охарактеризуйте специфічні особливості когнітивної моделі А.Бека.

29.Проаналізуйте специфіку екзистенціонального підходу.

30.Проаналізуйте сутність дазейн-аналізу Л.Біпсвангера.

31.Охарактеризуйте варіант екзистенціональної терапії Ж.Батач.

32.Охарактеризуйте основні положення гуманістичного підходу.

33.Розкрийте сутність клієнт-центрованої психотерапії.

34.Проаналізуйте перспективи розвитку особистості з погляду гуманістичного підходу.

35.Охарактеризуйте сутність йоготерапії В.Франкла.

36.Проаналізуйте особливості структурного психоаналізу Ж.Лакана.

37.Охарактеризуйте основні терапевтичні фактори психодрами,іі засоби і техніки.

38.Проаналізуйте сутність механізмів психотерапевтичного впливу.

39.Охарактеризуйте специфіку поведінкової психотерапії.

40.Проаналізуйте сутність нейролінгвістичного програмування.

41.Проаналізуйте специфіку роботи з тривогою (І.Ялоу).

42.Визначте і проаналізуйте основні конструкти НЛП.

 

Навчальна та наукова література

Основна:

1.Бурлачук Л.Ф,Кочарян А.С,Жидко М.Е.Психотерапия.-СПб.:Питер,2007.-480с.

2.Глива Є.Вступ до психотерапії._Острог-Київ:Вид-во «Острозька академія»,вид-во «Кондор»,2004.-530с.

3.Каліна Н.Ф.Психотерапія.-Київ:Академвидав,2010.-288с.

4.Кондрашенко В.Т.,Донской Д.И.Общая психотерапія.-М.:Изд-во Института Психотерапии,2001.-464с.

5.Осипова А.А.Общая психокоррекция.-М.:ТЦ Сфера,2005.-512с.

6.Галанов В.Л.,Малкина-Пых И.Г.Справочник практического психолога.-СПб:Сова,М.:Эксмо,2003.-928с.

7.Техники консультирования и психотерапии.Тексты./Ред.и сост.У.С.Сахакиан.-М.:Апрель-Пресс,узд-во ЭКСМО-Пресс,2000.-624с.

8.Хайгл-Эверс А.,Хайгл.Ф.,Отт Ю.Базисное руководство по психотерапии.-СПб.:Речь,2002.-784с.

 

Додаткова:

1.Адлер А.Практика и теорія индивидуальной психологии.-М.:Изд-во Института Психотерапии,2002.-214с.

2.Айви А.Е,Айви Б.М.Психологическое консультирование и психотерапия.-М.,2000.-487с.

3.Ассаджиали Р.Психосинтез.-М.:Психотерапия,2008.-384с.

4.Ахола Т.,Фурман Б.Краткосрочная позитивная психотерапия.-СПб.:Изд-во «Речь»,2000.-220с.

5.Бек Дж.Когнитивная терапия.-М.:ООО «И.Д. Вильямс»,2006.-400с

6.Блюм.Дж.Психоаналитические теории личности.-М.:Академический Проект;Культура,2009.-222с.

7.Богачев Ф.Русская модель эффективного соблазнения.-Ростов Н/Д,2004.-608с.

8.Буль П.И.Основы психотерапии.-Л.:Медицина,1974.-312с.

9.Булюбаш И.Д.Руководство по гештальт-терапии.-М.:Изд-во Института Психотерапии,2004.-768с.

10.Боюдженталь Дж..Искусство психотерапевта.-СПб.:Питер,2001.-304с.

11.Вайнер И.Основы психотерапии.-СПб.:Питер,2002.-288с.

12.Водопьянова Н.Е.Психодиагностика стресса.-СПб.:Питер,2009.-336с.

13.Гриндер Дж.,Бэндлер.Р.Из лягушек в принцы.-Воронеж:НПО «МОДЭК»,1993.-208с.

14.Гринсор Р.Техника и практика психоанализа.-М.: «Когито-Центр»,2003.-478с.

15.Групповая психотерапия /Под ред.Б.Д.Карвасарского.-М.:Медицина,1990.-384с.

16.Елизаров А.Н.Основы индивидуального и семейного психологического консультирования.-М.: «Ось-89»,2003.-336с.

17.Елизаров А.Н.Психологическое консультирование семьи.-М.: «Ось-89»,2005.-400с.

18.Зейгарник Б.В.Теории личности в зарубежной психологии.-М.:Изд-во Моск.ун-та,1982.-128с.

19.Карвасарский Б.Д.Психотерапия.-М.:Медицина,1985.-304с.

20.Карл Роджерс и его последователи /Под ред.Д.Брэзнера.-М.:Когито-Центр,2005.-315с.

21.Кемпинский А.Меланхолия.-СПб.:Наука,2002.-405с.

22.Ковалев С.В.Введение в современное НЛП.-М.Профит-Стайл,2007.-640с.

23.Козлов В.В.Психотехнологии измененных состояний сознания.-М.:Изд-во Института Психотерапии,2001.-384с.

24.Колошина Т.,Тимошенко Г.Марионетки в психотерапии.- М.:Изд-во Института Психотерапии,2001.-192с.

25.Копытин А.И.Теория и практика арттерапии.-СПб.:Питер,2002.-368с.

26.Коттлер Дж.Совершенный психотерапевт.-СПб.:Питер,2002.-352с.

27.Кулаков С.А.Практикум по супервизии в консультировании и психотерапии.-СПб.:Речь,2002.-236с.

28.Кулаков С.А.Основы психосоматики.-СПб.:Речь,2003.-288с.

29.Кулаков С.А.Практикум по клинической психологии и психотерапии подростков.-СПб.:Речь,2004.-464с.

30.Лазарус А.Краткосрочная мультимодальная психотерапия.-СПб.:Речь,2001.-256с.

31.Лайкен М.Когнитивно-поведенческая терапия пограничного расстройства личности.-М.:ООО «И.Д.Вильямс»,2008.-592с.

32.Лебедева Л.Д.,Никонорова Ю.В.Энциклопедия признаков и интерпретаций в проективном рисовании и арт-терапии.-СПб.:Речь,2006.-336с.

33.Лебедева Н.,Иванова Е.Путешествие в гештальт.-СПб.:Речь,2004.-560с.

34.Лейбин В.М.Словарь-справочник по психоанализу.-СПб.:Питер,2001.-688с.

35.Магомедов-Эмиков М.Ш.Позитивная психология человека в 2х томах.-М.:Психоаналитическая ассоциация,2007.т.1-560с.;т.2-624с.

36.Макаров В.В,Макарова Г.А.Прогулки с Фрейдом.-М.:Per Se,2007.-462с.

37.Макаров В.,Макарова Г.Транзактный анализ-восточная версия.-М.:Академический проект,2008.-399с.

38.Мак-Вильямс Н.Психоаналитическая диагностика.-М.:Независимая фирма «Класс»,2004.-480с.

39.Малкина-Пых И.Г.Психосоматика.-М.:Изд-во ЭКСМО,2005.-992с.

40. Малкина-Пых И.Г.Семейная терапия.-М.:Изд-во ЭКСМО,2005.-992с.

41.Методы и техники практической психологии /под общей ред.Л.М.Попова.-СПб.:Речь,2007.-224с.

42.Мак Малин Р.Практикум по когнитивной терапии.-СПб.:Речь,2001.-560с.

43.Морено Я.Психодрама.-М.:Психотерапия,2008.-496с.

44.О'Коннор К.Теория и практика игровой психотерапии.-СПб.:Питер,2002.-464с.

45.Папуш М.Психотехника экзистенциального выбора.-М.:Институт Общегуманитарных Исследований,2001.-544с.

46.Перлз Ф.Внутри и вне помойного ведра.-М.:Изд-во Института Психотерапии,2005.-224с.

47. Перлз Ф.Практика гештальт-терапии.-М.:Институт Общегуманитарных исследований,2005.-480с.

48.Перлз Ф.,Гудмен П.Практикум по гештальт-терапии.-М.:Изд-во Института Психотерапии,2005.-240с.

49.Психологическая защита в чрезвычайных ситуаціях./Под ред..Л.А.Михайлова.-СПб.:Питер,2009.-256с.

50.Психотерапевтическая энциклопедия /Под ред..Б.Д.Карвасарского.-СПб.:Питер Ком,1998.-752с.

51.Роджерс К.Консультирование и психотерапія.-М.:Психотерапия,2006.-512с.

52.Романова Е.С.Графические методы в практической психологи.-СПб.:Речь,2001.-416с.

53.Роут Ш.Психотерапия.-М.: «Когито-Центр»,2002.-346с.

54.Рудестам К.Групповая психотерапия.-СПб.:Питер,1998.-384с.

55. Рутан Дж.,Стоун У.Психодинамическая групповая психотерапия.-СПб.:Питер,2002.-400с.

56.Сандлер Дж.,Дэр К.Пациент и психоаналитик.-Воронеж:НПО «МОДЭК»,1993.-176с.

57.Свядощ А.Неврозы.-М.:Медицина,1982.-386с.

58.Старшенбаум Г.В.Тренинг навыков практического психолога.-М.:Изд-во института психотерапии,2006.-416с.

59.Старшенбаум Г.В.Как стать семейным психологом.-М.:Психотерапия,2007.-480с.

60. Старшенбаум Г.В.Психотерапия в группе.-М.:Психотерапия,2005.-320с.

61. Старшенбаум Г.В.Психосоматика и психотерапія.-М.:Психотерапия,2005.-496с.

62.Тимошенко Г.Работа с телом в психотерапии.-М.:Психотерапия,2006.-480с.

63.Федоров А.П.Когнитивно-поведенческая психотерапия.-СПб.:Питер,2002.-352с.

64.Фенихель О.Психоаналитическая теория неврозов.-М.:Академический проект,2005.-848с.

65.Фрейд А.Введение в детский психоанализ.-Мн.:ООО «Попурри»,2004.-448с.

66.Фрейд З.Я и Оно.Труды разных лет.В 2х томах.-Тбилиси.:Мерани 1991.

67.Хеллингер Б.Порядки любви.-М.:Психотерапия,2001.-400с.

68.Эволюция психотерапии.В 4х томах.-М.:Класс»,1998.т.1-304с,т.2-416с,т3-304с,т.4-320с.

69.Эллис А.Гуманистическая психотерапия.-М.:Изд-во Сова,2002.-272с.

70.Эллис А.,Драйден У.Практика рационально-эмоциональной поведенческой терапии.-СПб.:Речь,2002.-352с.

71.Ялом И.Экзистенциальная психотерапия.-М.: «Класс»,2005.-576с.

72. Ялом И.Групповая психотерапия.-М.:Изд-во ЭКСМО,2001.-576с.

73. Ялом И.Психотерапевтические истории.-М.:Изд-во ЭКСМО,2004.-1216с.

74.Янышин П.В.Практикум по клинической психологии.-СПб.:Питер,2004.-336с.

 

 

Робоча програма з навчальної дисципліни


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой


<== предыдущая лекция | следующая лекция ==>
Назви змістових модулів. | 

Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 441. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.111 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7