Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

КУРС: СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ
 

1. Загальні поняття обліку експортних операцій.

2. БО експортних операцій.

3. Облік операцій з експорту робіт (послуг).

 

1. Експорт – це продаж продукції (робіт, послуг) українськими суб’єктами ЗЕД іноземним суб’єктам господарської діяльності з вивезенням або без вивезення через митний кордон України.Експортні операції проводяться при здійсненні експорту товарів за наявні грошові кошти, в межах державного або комерційного кредиту, за рахунок відстрочки платежу, на умовах бартерної угоди, в рахунок надання допомоги. Підприємства можуть здійснювати експортні операції у разі дотримання таких вимог: експортні операції мають бути передбачені статутними документами, має бути укладений ЗЕ контракт відповідної форми, при визначенні предмета експорту мають бути враховані такі обмеження як квотування та ліцензування експорту згідно з чинним законодавством України.

Митним кодексом України передбачено, що під митний режим експор­ту підпадають товари, що вивозяться з України для вільного обігу без зо­бов'язання про їх повернення в Україну і без встановлення умов їх вико­ристання за межами митної території України. У результаті під даний митний режим можуть підпадати не обов'язково тільки товари, що прода­ються українськими підприємствами і вивозяться за межі митної території України. Цей режим застосовується і до товарів (майна), що є предметом зовнішньоекономічних лізингових операцій, інвестиційних угод, а також у багатьох інших випадках, коли вивезення товарів само по собі не є наслід­ком їх продажу іноземному покупцеві.

Поняття митного режиму експорту й умови його застосування при пе­реміщенні товарів через митний кордон України визначає обов'язковість сплати податків і зборів, установлених на експортні товари.

Як і при здійсненні імпортних операцій, суб’єкт ЗЕД подає у митні органи пакет документів, залежно від предмета експорту. (контракт, товаросупровідні та комерційні документи, свідоцтва, фітосанітарні, ветеринарні сертифікати тощо.)

При здійсненні експортних операцій виручка резидента підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у терміни, зазначені у контрактах, але не пізніше 180 днів з дати митного оформлення – виписки ВМД або з моменту підписання Акта чи будь-якого іншого документа, що засвідчує надання послуг, виконання робіт.

2. У бухгалтерському обліку при реалізації продукції, товарів (робіт, послуг) на експорт підприємство одержує дохід у момент відвантаження продукції, товарів або підписання акта про виконані роботи, надані послуги незалежно від часу над­ходження грошей.

При визнанні доходів слід керуватися П(С)БО 21 "Вплив змін валютних курсів", згідно з яким операції в іноземній валюті при первинному визнанні відображаються у валюті звітності шляхом перерахунку суми в іноземній валюті із застосуванням валютного курсу на дату здійснення операції - дату визнання доходів.

У БО дохід від реалізації продукції, товарів, робіт та послуг відображається за дебетом рахунка 362 "Розрахунки з іноземними покупцями" та кредитом рахунка 70 "Доходи від реалізації"".

Списану собівартість товарів, продукції, реалізованих на експорт, відображають за дебетом рахунка 90 "Собівартість реалізації"" та кредитом рахунків 28 "Товари", 26 "Готова продукція", 27 "Продукція сільськогосподарського призначення".

У процесі реалізації експортної продукції у підприємства виникають комерційні витрати: на вантажно-розвантажувальні роботи, транспортні витрати, на оплату зборів за митне оформлення вантажів тощо. Такі витрати накопичуються на рахунку 93 "Витрати на збут" з подальшим їх списанням на фінансові результати.

Реалізація експортної продукції, товарів, сировини відображається за контрак­тною вартістю відповідно до базисних умов поставки. Додатковими елементами контрактної вартості експортної продукції, товарів, необоротних активів є мито, митні збори, транспортні витрати залежно від базисних умов поставки "Інкотермс-

2010".

У бухгалтерському обліку відображається одночасно з реалізацією списання первісної вартості реалізованих експортних товарів і накладних витрат, пов'язаних з цією операцією (мито, митні збори, транспортні витрати тощо).

Експортуючи товар, продукцію й т.ін., продавець виступає як платник податку. Об'єктом оподаткування при цьому є вивезення товару за межі митної території України, надання послуг за її межами.

Базою оподаткування ПДВ при експорті товарів (робіт, послуг) є договірна (контрактна) вартість. ПДВ по експортних операціях нараховується за нульовою ставкою, тобто у підприємства виникає податкове зобов'язання в сумі, яка дорівнює нулю, а це означає виникнення податкового кредиту.

Моментом виникнення права на податковий кредит є дата списання коштів з банківського рахунка на користь постачальника в оплату товарів.

Якщо експортуються товари, звільнені від сплати ПДВ, то не застосовується нульова ставка і податковий кредит не виникає.

Під час експорту продукції, товарів, сировини й т. ін. із підприємств стягуються мита. Слід мати на увазі, що відповідно до чинного законодавства митне оформлення експорту деяких товарів здійснюється із застосуванням пільг.

Розглянемо відображення у бухгалтерському та податковому обліку операцій з експорту товарів для двох варіантів:

Варіант 1 – оплата товарів, що експортуються, відбулася до їх відвантаження;

Варіант 2 - відвантаження товарів на експорт відбулося до їх оплати.

Варіант 1

1) Виникає кредиторська заборгованість підприємства перед нерезидентом за оплаченими, але не відвантаженими товарами. Отримання авансу відображається за кредитом рах.681 в гривневому еквіваленті за курсом на дату одержання авансу;

2) Кредиторська заборгованість вважається немонетарною статтею – курсових різниць не виникає;

3) Визначається дохід від реалізації експортної продукції (оцінюється у гривнях за курсом НБУ на дату отримання авансу).

 

Варіант 2

1)У разі передачі всіх прав і ризиків на товар визнається дохід від реалізації товарів у гривневому еквівалентів за курсом НБУ на дату реалізації;

2) одночасно виникає дебіторська заборгованість нерезидента перед підприємством, гривневий еквівалент якої визначається за курсом, що й у п.1. Заборгованість відображається на рах. 362 і є монетарною статтею балансу.

3) за дебіторською заборгованістю на дату балансу або на дату її погашення може виникати курсова різниця.

 

 

Приклад. ВАТ "Флора" 2 липня поточного року відвантажило соняшник польській фірмі. Відповідно до ВМД, його контрактна вартість склала 15000 дол. США. Курс долара США на дату складання ВМД становив 5,05 грн за 1 дол. США. Собівартість реалізованого соняшнику склала 35000 грн. Товариство уклало договір


з декларантом на проведення декларування продукції. Винагорода декларанту скла­ла 1800 грн, у тому числі ПДВ - 300 гри. Оплата декларанту здійснена з поточного рахунка банку. Нараховано і сплачено мито - 20%, митні збори - 0,2%. Виручка від реалізації соняшнику перерахована нерезидентом на валютний рахунок. Курс НБУ на дату зарахування валюти складав 5,07 грн за 1 дол. США.

 

 

Журнал реєстрації господарських операцій з експорту соняшнику

 

№ п/п Зміст господарської операції Кореспондуючі рахунки   Сума, дол.США   грн      
     
    Дт Кт      
  Сплачено митниці митні платежі: мито (15000 х 5,05) х 20% = 15150,00 митні збори (15000 х 5,05) х 0,2% = 151,50               15150,00   151,50  
 
Сплачено винагороду декларантові 1800,00  
  Відвантажено соняшник на експорт: 15000x5,05 = 75750,00 грн     15000,00  
75750,00  
Нараховано податкові зобов'язання з ПДВ за "0" ставкою 0,00  
Списано собівартість реалізованого соняшнику 35000,00  
Списано суму митних платежів на витрати зі збуту соняшнику:        
    Мито 15150,00  
  митні збори 151,50  
  Списано винагороду декларантові на витрати зі        
Збуту 1500,00    
  Нараховано ПДВ   300.00    
  Надійшла виручка в іноземній валюті від нерезиднта        
  15000 х 5,07 = 76050,00 грн 15000,00  
            76050.00  
  Відображено курсову різницю на дату погашення дебіторської заборгованості        
    300.00  
  (5.07-5,05)х15000=300,00 грн        
  Списано на фінансовий результат:        
суму доходу від реалізації соняшнику суму доходу від операційної курсової різниці собівартість реалізованого соняшнику 701 714 791 791 75750,00 300.00  
      35000,00  
    витрати на збут 16801,50  
Відображено суму чистого фінансового результату (прибутку) 24248.50  

 

3. Облік операцій з експорту робіт (послуг)

Експорт робіт (послуг) класифікується як експорт капіталу, тобто як вивезен­ня за межі України капіталу в будь-якій формі з метою одержання прибутку від виробничої й інших форм господарської діяльності.

Експорт послуг - експорт нематеріальної продукції сфери по­слуг, яка включає в себе комерційні, професійні та споживчі по­слуги

Експорту підлягають:

♦ консультативні, інформаційні, аудиторські послуги;

♦ послуги та роботи, пов'язані з використанням нерухомого майна, зокрема будівельно-монтажні й експлуатаційні роботи;

♦ послуги з передавання авторських прав, ліцензій, патентів, прав на викори­стання торгових марок, інших юридичних та економічних знань;

♦ послуги з організації реклами за межами України;

♦ послуги персоналу України в забезпеченні культурної, спортивної, освітньої діяльності за межами України;

♦ інші роботи, послуги.

Документом, який підтверджує факт виконання робіт (послуг), є Акт виконання робіт (надання послуг), оформлений належним чином.

Відображення в бухгалтерському обліку експорту робіт (послуг) нерезидентам є аналогічним відображенню експорту продукції, товарів, сировини, необоротних активів, за винятком рахунка, на якому відображається собівартість виконаних робіт (послуг).

 

КУРС: СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

 

 

Юнита 1. Социальная психология как наука. История развития социальной психологии.

Юнита 2. Социально-психологические закономерности общения.

Юнита 3. Групповая психология.

Юнита 4. Социальная психология личности.

Юнита 5. Прикладные исследования в социальной психологии.

 


Поможем в написании учебной работы
Поможем с курсовой, контрольной, дипломной, рефератом, отчетом по практике, научно-исследовательской и любой другой работой

Дата добавления: 2015-10-15; просмотров: 360. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.02 сек.) русская версия | украинская версия
Поможем в написании
> Курсовые, контрольные, дипломные и другие работы со скидкой до 25%
3 569 лучших специалисов, готовы оказать помощь 24/7