Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Прийменник
Прийменником називається службова частина мови, яка уточнює граматичні значення іменників і виражає зв'язки між словами в реченні.

За походженням прийменники поділяються на прості (первинні) і похідні (вторинні).

До простих належать прийменники в, на, до, від, у, при, з, за, над, через.

Похідними називаються ті прийменники, що утворюються від інших частин мови:

– від іменників: край, круг, кінець, коло, протягом, шляхом, наприклад: Мені аж страшно, як згадаю оту хатину край села; Поклала мати коло хати маленьких діточок своїх; Сидить батько кінець стола, на руки схилився (Т. Шевченко);

– від прислівників: вздовж, посеред, вслід, всупереч; близько, мимо, поруч, позад, осторонь, поверх, наприклад: Хто не жив посеред бурі, той ціни не знає силі (Л. Українка).

За будовою прислівники бувають прості (в, до, без, під, коло, край), складні (з-за, з-поміж, попід, довкола, поруч, поряд) і складені (відповідно до, залежно від, у зв'язку з, незважаючи на).

Слід розрізняти сполучення прийменників з іменниками і прислівниками:

на зустріч і назустріч (один одному)

в бік річки і вбік дивився

з боку родичів і збоку чулося зітхання

у слід черевика і услід дивилися

ЗАВДАННЯ 2. Використовуючи інформацію прочитаного тексту, розкажіть, які прийменники ви знаєте за походженням і за будовою?

ЗАВДАННЯ 3. Ознайомтесь з поданим текстом, підготуйте відповідь на питання: від чого залежить вибір прийменника у науковому і діловому тексті?

Вибір прийменника у науковому і діловому тексті

У ділових паперах використовують дуже багато різноманітних словосполучень прийменникового типу. Вони теж вимагають особливої уваги до себе.

Перш за все складнощі виникають при вживанні словосполучень з прийменниками У(В), ДО, ДЛЯ, НА. Щоб уникнути помилок, треба пам‘ятати, що прикметники У(В),ДО

вживаються:

– при позначенні напряму руху чи дії: поїхати в місто (до міста), подати заяву в

університет (до університету);

– при позначенні групи чи розряду осіб, предметів і т. ін., до складу яких хтось чи щось входить: балотуватися в депутати, входити до складу членів комісії.

Прийменники ДЛЯ, НА, ЗАРАДИ вживаються:

– при зазначенні мети дії: акція на користь знедолених, заходи для розвитку економіки;

– при указанні на часові параметри здійснення чогось: одержувати 200 гривень на місяць, проводити нараду два рази на тиждень.

Деякі труднощі виникають і при використанні в ділових паперах прийменників ПРОТИ, ЗАВДЯКИ, ВСУПЕРЕЧ. Прийменник ПРОТИ у діловому мовленні вживається при порівнянні. Наприклад: Рівень інфляції знизився в 3 рази проти 1995 року.

Вживаючи прийменники ЗАВДЯКИ, ВСУПЕРЕЧ, слід пам'ятати, що вони мають значення причини і вимагають давального відмінку: завдяки науковій організації праці, всупереч прогнозам аналітики.

Для українського ділового мовлення є важливим і питання щодо правильного вживання прийменника по, особливо при перекладі текстів з російської мови на українську. Наприклад, російські конструкції з прийменником по перекладаються:

– конструкціями з прийменником за: за свідченням; за власним бажанням; за дорученням; за наказом; за вказівкою і т. д.;

- конструкціями з прийменником з: з питань комерційної торгівлі, з ініціативи,

дослідження з уфології, курс лекцій з украінської мови і т.д.;

- конструкціями з прийменником на: на замовлення, на вимогу на

пропозицію;

- конструкціями з прийменником після: після одержання посвідчення, після

повернення;

- конструкціями з прийменником у(в): викликати у службових

справах, у вихідні;

- конструкціями з прийменником для: курси для вивчення, комісія

для складання актів;

- конструкціями з прийменником по: черговий по району, наказ по

відділенню, колеги по роботі;

- безприйменниковою конструкцією (з орудним відмінком іменника): демократична змістом, повідомити телефоном.

 

 

ЗАВДАННЯ 4. Прочитайте текст. Дайте йому назву. Зверніть увагу на співвідношення перекладу словосполучень з прийменником "в" (у) в українській і російській мовах.

?

Прийменник в (у) залежно від значення у словосполученні може перекладатися різними способами. Так, наприклад, на позначання образу дії, мети, періоду протікання чогось використовуються конструкції без прийменика: платить в валюте – платити валютою; в тот день – того дня.

На позначення напряму дії, руху, розряду осіб, предметів, до складу яких хтось або щось використовується прийменник до. Слід зауважити, що семантика цього прийменника досить своєрідна: він виступає у значенні трьох давньоруських прийменників, фіксуючи межу руху (рос. до), наприклад: під’їхати до цеху; рух у бікпредмета: вернуться к станку - повернутися до верстата; рух із проникненням всередину об'єкта: зайти в университет - зайти до університету; зайти в цех - зайти в цех або зайти до цеху.

На позначення зовнішньої ознаки, властивості, якості, подібності використовується прийменник в(у) з іменником у знахідному відмінку, наприклад: бумага в клетку - папір у клітинку.

На кількісні ознаки, вагу, розмір, співвідношення величин можна використовувати прийменники в, у,з, на (кого-що), а також конструкції без прийменників. Наприклад:

в два рази больше - удвічі більше (у два рази більший);

весом в пять тонн - вагою п 'ять тонн;

висотою в десять метров - заввишки десять метрів;

дом в два этажа - будинок на два поверхи.

Під час перекладу прийменникових конструкцій на позначення знаряддя, образу дії, мети в українській мові використовуються прийменники на, в, у, за (кого-що), для (чого), а також конструкції без прийменників:

взять в пример - узяти за приклад;

в ответ - у (на) відповідь, відповідаючи;

в пользу (кого-чего) - на користь (кого-чого).

Конструкції на позначення моменту, періоду протікання чогось перекладаються прийменниками в(у), на (кого-що), за (чого,кого-що), під(що); у сполученні з порядковими числівниками на позначення часу - о, об (перед голосними), а також конструкцією без прийменника, наприклад:

в выходной день - вихідного дня;

во время отпуска - під (за) час відпустки;

в правление президента - за правління президента;

во второй раз - удруге, другого разу, за другим разом, у другий

раз;

в один день - за (в) один день;

в осеннюю пору - осінньої пори, об осінній порі, в осінню

пору, восени;

начало в три часи - початок о третій (годині);

получать две тысячи в день - одержувати дві тисячі на день;

в тот год - того року (місяця, дня), у той рік (місяць, день).

Прийменник у сполученні з іменником у місцевому відмінку передається українськими в (у)(кому-чому), іноді на (кому-чому),за (чим), а також безприйменниковими конструкціями:

быть в полной зависимости от кого - цілком залежати

від кого;

в неделе семь дней - тиждень має сім днів; время прошло в разговорах - час минув (пройшов) за розмовами;

состоять в переписке - листуватися;

служить во флоте - служити на флоті;

стоять в стороне - стояти збоку.

На позначення міри відстані від (кого-чого) використовуються прийменники за (скільки), у сполучені з порядковим числівником; наприклад:

в пяти метрах от нас-за п'ять метрів від нас;

в одиннадцатом часу - об одинадцятій (годині).

Базуючись на цих прикладах можна зробити висновок, що прийменник має граматичне й лексичне значення.

Неоднозначність вживання прийменникових конструкцій у наукових спеціальних текстах вимагає подальшого їх вивчення.

 

ЗАВДАННЯ 5. Перечитайте текст, наведений у попередньому завданні, законспектуйте його. На основі прочитаного матеріалу розкажіть, від чого залежить вибір прийменника під час перекладу тексту.

ЗАВДАННЯ 6. Ознайомтесь з інформацією поданих нижче текстів і підготуйте усне повідомлення про особливості функціонування прийменників у наукових і ділових текстах.

 Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 343. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.005 сек.) русская версия | украинская версия