Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Розрахунок економічної ефективності інформаційної системи
Впровадження інформаційних технологій пов'язано з капітальними вкладеннями як на придбання техніки, так і на розробку проектів, виконання підготовчих робіт і підготовку кадрів. Тому впровадженню повинно передувати економічне обґрунтування доцільності впровадження інформаційної системи. Це означає, що повинна бути визначена ефективність використання автоматизованих комп'ютерних технологій.

Ефективність інформаційних систем визначається ступенем їх позитивного впливу на підприємство, що управляється або процес в результаті використання засобів обчислювальної техніки, програмного забезпечення, зміни інформаційних потоків та організаційної структури управління.

Під ефективністю автоматизованого перетворення економічної інформації розуміють доцільність використання засобів комп'ютерної та організаційної техніки при формуванні, передачі та обробці даних.

Розрізняють розрахункову та фактичну ефективність. Розрахункову визначають на стадії проектування автоматизації інформаційних робіт, тобто розробки техноробочого проекту; фактичну - за результатами впровадження техноробочого проекту.

Економічну ефективність від впровадження комп'ютерної та організаційної техніки поділяють на пряму та непряму.

Під прямою економічною ефективністю розуміють економію матеріально-трудових ресурсів і грошових коштів, отриману в результаті скорочення чисельності управлінського персоналу, фонду заробітної плати, витрачання основних та допоміжних матеріалів внаслідок автоматизації конкретних видів планово-облікових і аналітичних робіт.

Показники непрямої ефективності відображають якісні результати: отримання нових відомостей для управління, загальне підвищення рівня планування, обліку і аналізу господарської діяльності. Непряма ефективність, як правило, є основною частиною ефекту, особливо в невиробничій сфері управління.

Впровадження сучасних ERP-систем на підприємствах забезпечує значний економічний ефект:

- зростання до 20 % ефективності виробничих потужностей;

- економія оборотних активів - до 1-6% від валютної виручки, що практично відповідає досягненню подвійного прибутку;

- зниження до 35 % виробничого браку;

- зниження до 40 % страхових запасів (залишків, що не знижуються) на складах;

- зниження до 60 % транспортно-заготівельних витрат;

- зниження до 35-80 % частки виконаних точно в термін платежів;

- скорочення до 30 % витрат на адміністративно-управлінський апарат тощо.

Як показує практика впровадження сучасних ERP-систем на українських підприємствах, віддачу від інвестицій в систему управління отримують за рахунок:

- наскрізного та своєчасного оперативно-виробничого планування і обліку виробництва, що дозволяє на 20-30 % знизити втрати безпосередньо в цехах (втрата матеріалів, обсяг незавершеного виробництва, зменшення переналагоджень обладнання за рахунок обґрунтованого підвищення серійності, зниження простоїв, зменшення частки понаднормових робіт тощо);

- зниження рівня запасів на складах - на 20-25 % (через 5-6 місяців після запуску системи);

- зниження не облікованих недостач - 3-5 % від рівня запасів;

- зниження необґрунтованої видачі матеріалів в цехи - на 10-15 %;

- зниження витрат допоміжних матеріалів на 20-30 %;

- зниження собівартості продукції за рахунок скорочення загально виробничих і адміністративних витрат - на 3-5 %;

- зниження дебіторської заборгованості за рахунок всебічного, персоніфікованого контролю;

- зниження необґрунтованих знижок на відвантажений товар - 3-5 % від вартості відвантажень тощо.

Визначають економічну ефективність за допомогою трудових та вартісних показників. Основним при розрахунках І: метод співставлений даних з базисним періодом. При автоматизації окремих робіт порівнюють витрати на обробку інформації до впровадження інформаційної системи (при ручній обробці) та витрати на обробку інформації за досягнутого рівня автоматизації.

Слід враховувати, що трудові показники (як абсолютні так і відносні) не завжди відображають ефективність застосування систем комп'ютеризованої обробки інформації. Вони не враховують виграти на впровадження та експлуатацію системи, тому поряд з трудовими необхідно розрахувати вартісні показники, тобто визначити витрати на обробку інформації в базисному і звітному варіантах у грошовому виразі.

В окремих випадках втрати на впровадження можуть скласти більшу суму, ніж вартість самою програмного забезпечення. Існує такий показник, як відношення вартості витрат на впровадження програмного продукту до вартості самого продукту. Числове значення цього показника змінюється від 1 до 12 - залежно від країни. Для країн СНД цей показник, за оцінками спеціалістів, складає 1-3, що свідчить про низький рівень супроводу та незначне витрачання коштів на встановлення програмних продуктів.

Обов'язкова умова визначення економічної ефективності - зіставність показників у часі за цінами і тарифними ставками заробітної плати, за елементами витрат, обсягом виробництва і номенклатурою продукції та послуг, методами визначення вартісних показників.

При оцінці економічної ефективності використовуються узагальнюючі та окремі показники. До основних узагальнюючих показників відносяться: річний економічний ефект, річний приріст прибутку, термін окупності капітальних витрат; до основних окремих - рівень автоматизації праці управлінського персоналу, рівень автоматизації функцій управління, економія за видами ресурсів, підвищення продуктивності праці, зниження витрат виробництва тощо.

При розрахунку економічної ефективності комп'ютеризації використовується ряд показників, найважливіші з яких наведено в таблиці 1.10.

Таблиця 1.10.

Показники економічної ефективності комп'ютеризації діяльності підприємства

Показник Порядок розрахунку Параметри
Зменшення трудомісткості робіт (Тек) тск = Тр - Тк Тр - сума трудових витрат за ручного способу обробки інформації; Тк - сума трудових витрат за комп'ютеризованої обробки даних
Чисельність облікових працівників. що підлягають вивільненню (Чвив) Чвив = Тск - величина абсолютного скорочення трудових витрат (в місяць) в результаті комп'ютеризації обліку; Фм - місячний фонд часу одного працівника
Чвив = Кк х Кз х Кзв х По х (Н - 1) - Пр Кк - кількість комп'ютерів даного виду; Кз - коефіцієнт змінності робота; Кзв - коефіцієнт завантаження комп'ютерів; По - кількість обслуговуючого персоналу, що припадає на один комп'ютер; Н - норматив підвищення продуктивності праці за даних комп'ютерів; Пр - чисельність працівників, зайнятих ремонтним обслуговуванням комп'ютерів
Питомі витрати для будь-якої категорії обладнання (В) В = П -- повні витрати на експлуатацію даної категорії обладнання; Ч - розрахунковий період експлуатації; К - коефіцієнт використання обладнання; З - максимально можливе завантаження обладнання (в одиницях завантаження)
Кількість типових операцій, які можна додатково виконати за одиницю часу (Кт) Кт =--(ТР - Тк) х К ТР - сума трудових витрат при ручному способі обробки інформації; Тк - сума трудових витрат при комп'ютеризованій обробці даних; К- середня кількість типових операцій, то виконуються наданий момент
Строк окупності витрат на розробку інформаційної системи (С) В - вартість розробки інформаційної системи; Пр середній прибуток, отриманий при використанні інформаційної системи за певний період часу
Вартість розробки інформаційної системи (В) В = В01234 В0 - вартість проектування інформаційної системи; В1 - вартість програмно-апаратннх засобів; В2 - вартість створення локальної обчислювальної мережі; В3 - вартість розробки та налагодження прикладного програмного забезпечення в рамках інформаційної системи; В4 - вартість розробки експлуатаційної документації і навчання спеціалістів
Ефективність використання комп'ютерів (Евк) Евк = Тк : ТР Тк - сума трудових витрат за комп'ютеризованої обробки даних; ТР - сума трудових витрат за ручного способу обробки інформації
Абсолютні показники (Век) Век = Вр - Вк Вр - витрати за ручного способу обробки інформації; Вк - витрати за комп'ютеризованого способу обробки інформації
Індекс грошових витрат (Ігв) Ігв = Вк : Вр
Індекс підвищення або зниження грошових витрат (Ізм.в) Ізм.в = Вр : Вк Ізм.в 1: Іврт.втр
Економічна ефективність від впровадження інформаційної системи (DВ) сума витрат на обробку інформації за ручного способу обробки економічної інформації; - сума витрат на обробку інформації за комп'ютеризованої обробки даних

Найважливішим показником економічної ефективності комп'ютеризації обліку є зменшення трудомісткості або скорочення трудових витрат на виконання облікових робіт. Трудові витрати при різних способах обробки можна співставляти, оскільки вони витрачені на обробку одних і тих же вхідних даних та отримання тотожної кінцевої інформації.

Виграти по кожній категорії обладнання визначаються на основі питомих витрат фактичного завантаження цього обладнання під час вирішення певних завдань. Повні витрати на експлуатацію обладнання розраховуються за місяць. До них включається: 1) вартість користування всіма пристроями, які входять до даної категорії; 2) вартість технічного обслуговування з врахуванням оплати праці персоналу та накладних витрат. Повні витрати розподіляються за окремими категоріями обладнання пропорційно до його вартості. При визначенні питомих витрат за видами обладнання вводиться коефіцієнт, який враховує ступінь використання обладнання у розрахунковому періоді. Цей коефіцієнт розраховується як відношення часу фактичної роботи даної категорії обладнання до місячного фонду часу. Накопичення статистичної інформації для отримання даного коефіцієнту зазвичай проводиться на основі системи відліку часу, передбаченої у програмі-диспетчері. Значення коефіцієнтів періодично підлягає уточненню.

 Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 3625. Нарушение авторских прав


Рекомендуемые страницы:


Studopedia.info - Студопедия - 2014-2020 год . (0.003 сек.) русская версия | украинская версия