Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

ПЕРЕДМОВА. Пошук найбільш оптимальних шляхів та засобів підготовки висококваліфікованих фахівців будь-якої галузі діяльності – одне з головних завдань сучасної системи


Пошук найбільш оптимальних шляхів та засобів підготовки висококваліфікованих фахівців будь-якої галузі діяльності – одне з головних завдань сучасної системи освіти. Актуальною проблемою є формування у майбутніх фахівців знань, вмінь та навичок творчої діяльності, розвиток навчально-пізнавальної діяльності тощо. Немає сумніву, що тільки системний підхід до організації навчального процесу може забезпечити повноцінний розвиток пізнавальної активності студентів, спрямованої на отримання нових знань. На основі єдиної системи теоретичних і практичних знань формується комплексна система вмінь та навичок їх використання. Це можливо зробити на підставі оптимізації змісту освіти, методів, форм та засобів навчання.

Необхідність включення екологічного компоненту до змісту економічної освіти пов’язана зі зростанням екологічних проблем, які виникли внаслідок бурхливого розвитку сучасної економіки. У навчальному процесі важливо довести студентській аудиторії думку про те, що реальне вирішення екологічних проблем потребує, перш за все, екологізації свідомості усіх членів суспільства, розвиток екологічної культури та формування екологічно спрямованих потреб і мотивів у подальшій професійній діяльності.

Екологія як навчальна дисципліна представляє комплекс різноманітних наукових знань про взаємодію і взаємовпливи в надскладній системі „живі організми-довкілля”, зокрема і про можливі наслідки неконтрольованого впливу людини на довкілля. На наш погляд такі знання повинен сьогодні отримати майбутній фахівець будь-якого профілю, в першу чергу, економічного.

Поряд з формуванням загальних мотивів діяльності необхідно акцентувати увагу студентів на вивченні еколого-економічних аспектів господарської діяльності: першочергову екологізацію суспільного виробництва, всіх сфер діяльності та здійснення економічних перетворень в Україні при умові формування цілісного народногосподарського економічного механізму спрямованого на всебічну екологізацію всієї економіки держави.

Екологічна освіта та виховання є одним з найголовніших факторів і шляхів стабілізації та покращення екологічного стану природно-територіальних комплексів України, а також найважливішим засобом зменшення негативного впливу забруднень на здоров’я населення.

Еколого-природознавчі знання допомагають студентам усвідомити механізми впливу діяльності людини на навколишнє природне середовище, а також зрозуміти необхідність охорони природи і раціоналізації природокористування на всій території України. Системний підхід дозволяє також розглядати у єдності проблеми ресурсо- і енергозбереження.

Навчально-методичний посібник побудований з урахуванням принципів історизму, міждисциплінарності, а також ряду інших принципів сучасної педагогічної науки. Так принцип історизму дає можливість простежити основні етапи у взаємодії суспільства та природи, у характері впливу на оточуюче середовище по мірі зростання масштабів впливу. Еволюція взаємовідносин людини та природи розглядається при цьому як закономірний процес екологічних криз на різних етапах розвитку цивілізації. Принцип міждисциплінарності дозволяє всебічно розкрити суть та особливості шляхів охорони навколишнього природного середовища і відновлення його якості.

Особистісний принцип реалізує ідею гуманізації освіти, орієнтує студентів на усвідомлення зв’язків людини з природою (біологічних, ресурсних, духовних), включаючи її потреби, інтереси та бажання. Це дозволяє формувати якісно нове відношення до природи, екологічний стиль мислення. Кожна екологічна проблема повинна носити особистісно- зацікавлений характер.

Діяльнісний принцип безпосередньо залучає студентів до роботи щодо оцінки якості довкілля, ресурсозбереження, конструктивної природотворчої діяльності. При цьому передбачається конкретна економічна оцінка природокористування, вплив різних видів господарської діяльності людини на оточуюче середовище.

Проблемний принцип передбачає оволодіння системою знань про природні об’єкти, процеси, явища, умови, територіальний розподіл природних ресурсів, про види впливу людини на природу, зміни в оточуючому навколишньому середовищі та їх наслідках. Найважливішим етапом у розкритті проблем природокористування є вивчення шляхів раціонального природокористування.

Зміст курсу „Екологія” розкривається через систему понятійно-термінологічного апарату, частина якого вже знайома студентам, а у навчальному курсі розвивається та узагальнюється. На основі ускладнення відомих понять вводяться нові, які і складають основу курсу „Екологія”.

В посібнику зібрані основні матеріали, які дають змогу теоретично ознайомитись з екологією, як інтегральною навчальною дисципліною. Значна увага приділена теоретичним і прикладним аспектам екології, основам еволюційного вчення, екологічним проблемам регіонів України. Особлива увага приділена проблемам соціально-еколого-економічно збалансованого або сталого розвитку. Посібник включає питання для самоперевірки та методичні рекомендації до самостійної роботи.

В кінці посібника міститься термінологічний словник, список рекомендованої навчальної літератури з екології та охорони навколишнього середовища.

 Дата добавления: 2014-12-06; просмотров: 573. Нарушение авторских прав; Мы поможем в написании вашей работы!Функция спроса населения на данный товар Функция спроса населения на данный товар: Qd=7-Р. Функция предложения: Qs= -5+2Р,где...

Аальтернативная стоимость. Кривая производственных возможностей В экономике Буридании есть 100 ед. труда с производительностью 4 м ткани или 2 кг мяса...

Вычисление основной дактилоскопической формулы Вычислением основной дактоформулы обычно занимается следователь. Для этого все десять пальцев разбиваются на пять пар...

Расчетные и графические задания Равновесный объем - это объем, определяемый равенством спроса и предложения...

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРА ТЯЖЕСТИ ПЛОСКОЙ ФИГУРЫ Сила, с которой тело притягивается к Земле, называется силой тяжести...

СПИД: морально-этические проблемы Среди тысяч заболеваний совершенно особое, даже исключительное, место занимает ВИЧ-инфекция...

Понятие массовых мероприятий, их виды Под массовыми мероприятиями следует понимать совокупность действий или явлений социальной жизни с участием большого количества граждан...

Краткая психологическая характеристика возрастных периодов.Первый критический период развития ребенка — период новорожденности Психоаналитики говорят, что это первая травма, которую переживает ребенок, и она настолько сильна, что вся последую­щая жизнь проходит под знаком этой травмы...

РЕВМАТИЧЕСКИЕ БОЛЕЗНИ Ревматические болезни(или диффузные болезни соединительно ткани(ДБСТ))— это группа заболеваний, характеризующихся первичным системным поражением соединительной ткани в связи с нарушением иммунного гомеостаза...

Решение Постоянные издержки (FC) не зависят от изменения объёма производства, существуют постоянно...

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2022 год . (0.022 сек.) русская версия | украинская версия