Студопедия Главная Случайная страница Обратная связь

Разделы: Автомобили Астрономия Биология География Дом и сад Другие языки Другое Информатика История Культура Литература Логика Математика Медицина Металлургия Механика Образование Охрана труда Педагогика Политика Право Психология Религия Риторика Социология Спорт Строительство Технология Туризм Физика Философия Финансы Химия Черчение Экология Экономика Электроника

Ю. А. Кабанков, Л. М. Крицкая, В. Н. Параскевов
ЗМ Виступ під час дискусії..

МЕТА:

вдосконалювати грамотність, ознайомитися з документацією, навчити грамотно оформляти розписку, доручення, звіт, розвивати логічне мислення, грамотне мовлення, культуру письма, виховувати грамотного спеціаліста

ОБЛАДНАННЯ:методичний посібник для виконання ПР,письмове приладдя, підручник.

ПЛАН:

1. Обговорення суспільної теми.

2. Засоби активізації слухачів.

3. Культура мовлення під час дискусії.

4. Складання виступу під час дискусії.

 

КЛЮЧОВІ ПОНЯТТЯ:

Дискусія
Диспут
Полеміка
Оратор
Опонент
Етикет

 

МЕТОДИЧНІ ВКАЗІВКИ ДО ПИТАНЬ:

Пам’ятка ведучому дискусію

1. Необхідно починати з теми, сформулювати мету розмови.

2. Не заважати тим, хто хоче виступати.

3. Стимулювати активність учасників.

4. Узагальнювати різні точки зору.

5. Не виправляти самому невдалі висловлювання.

6. Не нав’язувати своєї точки зору.

7. Логічно закінчити дискусію, підбити підсумок.

Як володіти голосом під час виступу.

1. Пристосовуйте свій голос до обстановки, де відбувається спілкування (не говорітьголосно в громадських місцях).
2. Хто говорить занадто тихо, справляє враження людини, яка не вірить у свої сили.
3. Не говоріть занадто голосно - це справляє враження агресивної людини.
4. Постійно тренуйте свій голос; найзручніший спосіб для цього - читати вголос, під час якого постійно контролюється правильність вимови.
5. Голос підвищують тоді, коли ставлять запитання, висловлюють радість, здивування. Якщо вам потрібно когось переконати, відповісти на запитання, то голос понижують,
6. Будьте тактовні: спочатку зважте, чи нікого не образить те, що ви хочете сказати, а тоді вже говоріть.

Повсякденне життя від кожної людини потребує вміння чітко ви­словлювати й обстоювати власну думку, обґрунтовувати свою пози­цію під час суперечки. Суперечка - це незгода, розбіжність у поглядах на якесь питання, коли кожна із сторін обстоює власну правоту.

 

Окремі різновиди суперечки позначаються такими словами: дис­кусія, полеміка, диспут, дебати. І дискусія, і полеміка, і диспут, і дебати - все це методи виявлення і доведення істини.

Дискусія - це публічна суперечка, метою якої є з'ясування та зі­ставлення різних точок зору, пошук, виявлення істини, правильного вирішення питання.

Полеміка - це публічна суперечка на наукову або суспільно важ­ливу тему.

Диспут - це суперечка, що, як правило, виникає у процесі обгово­рення доповідей, повідомлень, виступів на зборах.

 

Боротьба принципово протилежних думок з того чи іншого питан­ня-дебати.

Беручи участь в обговоренні питань, які викликають незгоду, а то й спротив співрозмовників, кожен має оволодіти основними законами логіки, а також вмінням вправно, тактовно та ввічливо дискутувати.

 

За законами логіки, слід дотримуватись 4-х правил:

- виступаючий не повинен відхилятись від обговорюваної теми;

- дві протилежні думки про один предмет, узятий в один і той са­мий час і в одному й тому самому відношенні, не можуть бути одно­часно істинними;

- з двох протилежних висловлювань одне обов'язково істинне;

- усяка правильна думка має бути обгрунтована іншими думками, істинність яких доведена.

Це закони правильного мислення, вимоги яких можна сформулю­вати так: правильне міркування має бути чітко сформульованим, по­слідовним, несуперечливим та обґрунтованим .

 

Виступ під час дискусії — це роздум проблемного характеру, в якому автор намагається знайти вирішення певної проблеми чи складного питання.

 

Підготовка до виступу:

1. Організація логіки (що говорити і в якій послідовності)

2. Пошук форм виступу (як говорити)

3. Опрацювання літератури.

 

Найбільш поширена структура виступу:

Виступ дискусійного характеру в основному складається із трьох частин:

- вступної частини (вказується те, про що говоритиме висту­паючий і чому)

- основної частини (виклад власних поглядів і суджень щодо порушеної проблеми, докази)

- висновків (пропозиції).

Щоб виступ був цікавим, виступаючий повинен сам бути зацікавленим у предметі свого виступу.

Оскільки виступ сприймається на слух і немає можливості уточнити незрозуміле, доповідач повинен допомагати слухачам зрозуміти і запам'ятати матеріал.

 

Для цього використовується:

1. Демонстративний матеріал

2. Місцевий матеріал ( приклади з життя класу)

3. Виражальні засоби риторики( теорії ораторського мистецтва)

а) цитування — точне наведення авторської мови

б) звертання — називання того, з ким спілкуєшся

в) заклики, що спонукають до дії ( приховані, напр.: в рекламі; відкриті — у риторичних запитаннях)

4.Невербальні засоби риторики(міміка,жести,погляд,постава і т.д.)

 

 

РОЗВЯЗАННЯ ТИПОВИХ ЗАВДАНЬ:

 

1.Прочитайте народні прислів'я. Недотримання яких правил логіки ілюструє кожне з них?

1. Ти йому про образи, а він тобі про гарбузи. 2. Ні попові, ні най­митові. 3. Оце вшив - два чоботи на одну ногу. 4. Нехай буде гречка, аби не суперечка. 5. Куди вітерець, туди й розумець. 6. Наговорила: на осиці кислиці, а на вербі груші. 7. Переливає з пустого в порожнє. 8. Скільки наговорив, що і в шапку не збереш. 9.І вашим і нашим. 10. Хай вам риба і озеро.

 

2.Складіть виступ під час дискусії за темами проблемного характеру для обговорення

1. Що дають знання людині?

2. У чому суть цивілізованого суспільства?

3. Що забезпечує душевну гармонію і щастя?

4. Чи гуманне наше суспільство?

5. Для чого потрібна людині сім'я?

6. Чи може людина бути щасливою, якщо нещасли­ві її-близькі, народ, людство?

7. Сьогодення України: події і факти.

8. Роль особистостей у сучасній національній істо­рії.

9. У людини завжди є вибір; українець (українка) в Україні чи ти — українець (українка) за кордоном.

3.Підготуйтеся до дискусії за темою «Що значить бути громадянином своєї держави?» Виберіть керівника дискусії. Обміркуйте тему , поставивши заздалегідь питання на допомогу. Проведіть навчальну дискусію.

Орієнтовні питання для обговорення

1. Чи лише наявністю паспорта підтверджується істинне, справжнє громадянство?

2. Які риси притаманні істинному громадянинові? Назвіть відомих вам людей — істинних громадян.

3. Чого більше в істинного громадянина — прав чи обов’язків? Які обов’язки накладає громадянство?

4. Чи різняться громадянські обов’язки політика, робітника, вчителя, школяра, домогосподарки? Поясніть.

5. Наскільки спроможний чесно виконати свої громадянські обов’язки піділіток? У чому вони полягають?

 

 

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА

ОСНОВНА:

1. Ладоня В.О. Українська мова. Посібник для підготовки молодших спеціалістів вищих навчальних закладів. К.: Вища школа, 2001.

2. Юшук І.П. Українська мова. Практикум з правопису української
мови. - К.: Освіта, 2007.

ДОДАТКОВА:

1. Залікові завдання з української мови. 10-11 клас. - К.:
«Шкільний світ», 2006.

2. Орфографія української мови просто про складне / Радченко
І. - К.: «Шкільний світ», 2008.

3. Зубков М. Збірник диктантів для випускників та абітурієнтів з
української мови. - Харків: СПДФО Співак Т.К., 2007.

4. Зубков М. Українська мова. Універсальний довідник. - Харків:
ВД «ШКОЛА», 2009.

5. Козачук Г.О. Українська мова для абітурієнтів: навчальний
посібник. - К.: Вища школа, 2007.

6. Новий довідник: Українська мова. Українська література. - К.:
ТОВ «КАЗКА», 2008.

7. Плющ М.Я., Гринас Н.Я. Граматика української мови в
таблицях: навчальний посібник. - К.: Вища школа. - 2004.

8. Тести. Українська мова. 5-12 класи/ За ред. д.філол.н. проф.
Гуйванюк Н.В. - К.: Академія, 2009.

9. Українська мова: Підруч. для 10-11 кл. пік. з укр. та рос.
мовами навчання / О.М. Бєляєв та ін. - К.: Освіта, 2007.

10. Шкуратяна Н.Г., Шевчук С.В. Сучасна українська літературна
мова: Модульний курс: Навч. посібник. - К.: Вища школа, 2007.

 

Ю. А. Кабанков, Л. М. Крицкая, В. Н. Параскевов

 Дата добавления: 2014-11-10; просмотров: 370. Нарушение авторских прав

Studopedia.info - Студопедия - 2014-2017 год . (0.006 сек.) русская версия | украинская версия